Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

adnabod Ffydd fywiol wrthynt a lively, Faith may be as evihwy, mor amlwg ag y gellir ad- dently known as a tree disnabod y pren wrth y ffrwyth. eerned by the fruit. XIII. Am Weithredoedd cyn XIII. Of Works before JustifiCyfiawnhád.

cation. NIDO

(ID yw'r gweithredoedd a
wneler cyn (cael), gras

WORKS done before the

grace of Christ, and the Crist, ac Ysprydoliaeth ei Ys. Inspiration of his Spirit, are pryd ef, yn boddloni Duw, yn not pleasant to God, forasmuch gymmaint ag nad ydynt yn as they

spring not of faith in tarddu o ffydd yn Iesu Grist; Jesus Christ, neither do they ac nid ŷnt chwaith yn gwneuth- make men meet to receive grace, ur dynion yn addas i dderbyn or (as the School-authors say) gras, neu (fel y dywaid yr Ys- deserve grace of congruity: yea gol-ddifinwýr) yn haeddu gras rather, for that they are not o gymhesurwydd : eithr yn hy- done as God hath willed and trach, am nad ydys yn eu commanded them to be done, gwneuthur megis yr ewyllysiodd we doubt not but they have the ac y gorchymmynodd Duw eu nature of sin. gwneuthur hwynt, nid ydym yn ammeu nad oes natur pechod ynddynt. XIV. Am Weithredoedd dros ben XIV. Of Works of Supererua orchymmynwyd.

gation. WEITHREDOEDD o ew

Works be

sides, over and above, God's thros ben Gorchymmynion Duw, Commandmerits, which they call y rhai a alwant yn Weithredoedd Works of Supererogation, canSupererogasion, ni ellir eu dysgu not be taught without arroheb ryfyg ac annuwioldeb.' O- gancy and impiety : for by blegid trwyddynt y mae dynion them men do declare, that they yn dangos eu bod yn talu i do not only render unto God Dduw, nid yn unig cymmaint as much as they are bound to ag y maent yn rhwymedig i'w do, but that they do more for wneuthur, ond

his sake, than of bounden duty gwneuthur mwy er ei fwyn 'ef is required : whereas Christ nag sydd angenrheidiol wrth saith plainly, When ye have rwymedig ddyled; lle у

done all that are commanded Crist yn dywedyd yn oleu, to you, say, We are unprofitable Gwedi i chwi wneuthur y cwbl servants. oll a'r a orchymmynwyd i chwi, dywedwch, Gweision anfuddiol ydym. XV. Am Grist yn unig yn ddi- XV. Of Christ alone without bechod.

Sin. CR RIST, y'ngwirionedd ein HRIST in the truth of our

naturiaeth ni, a wnaeth nature made like unto pwyd yn gyffelyb i ni ym mhob us in all things, sin only expeth, oddieithr pechod yn unig, cept, from which he was clearyr hwn yr oedd efe yn gwbl ly void, both in his flesh, and

[ocr errors]

eu

bod yn

mae

CHRture was

[ocr errors][ocr errors]

not in

Ne le ob prihodumawai Nevery deadly

sin wil

[merged small][ocr errors]

iach oddiwrtho, yn gystal yn ei in his spirit. He came to be
gnawd ac yn ei yspryd. Efe a the Lamb without spot, who,
ddaeth i fod yn Den difrycheu- by sacrifice of himself once
lyd, yr hwn, trwy ei aberthu ei made, should take away the
hun unwaith, a ddilëai bechod- sins of the world, and sin, as
au'r byd: a pechod (fel y dywaid Saint John saith, was
Sant Joan) nid oedd ynddo ef. him. But all we the rest,
Eithr nyni bawb eraill (er although baptized, and born
ein bedyddio a'n hail-eni yng again in Christ, yet offend in
Nghrist) ydym er hynny yn many things; and if we say
llithro mewn llawer o bethau; we have no sin, we deceive
ac os dywedwn nad oes ynom ourselves, and the truth is not
bechod, yr ydym yn ein twyllo in us.
ein hunain, a'r gwirionedd 'nid
*w ynom.
VI. Am Bechod gwedi Bedydd. XVI. Of Sin after Baptism.
ID

COT
a wneler o wirfodd gwedi lingly
Bedydd, yn bechod yn erbyn yr Baptism is sin against the
Yspryd Glân, ac yn anfaddeuol. Holy Ghost, and unpardonable.
o herwydd paham, nid wn Wherefore the grant of re-
naccâu caniattâd edifeirwch i'r pentance is not to be denied
sawl a syrthiant mewn pechod to such as fall into sin after
ar ol Bedydd. Gwedi darfod i Baptism. After we have re
ni dderbyn yr Yspryd Glân, ni ceived the Holy Ghost, we may
a allwn ymadael a'r Gras a depart from grace given, and
roddwyd i ni, a syrthio mewn fall into sin, and by the grace
pechod, a thrwy Ras Duw gyf- of God we may arise again,
odi drachefn, a gwellhau ein and amend our lives. And
bucheddau. Ac am hynny y therefore they are to be con-
mae'r rheiny i'w condemnio, à demned, which say, they can
ddywedant, na allant bechu mwy no more sin as long as they
tra byddont byw yma; neu a live here, or deny the place of
wadant, nad oes lle i'r rhai a forgiveness to such as truly re-
wir edifarhâo i gael maddeuant. pent.
XVII. Am Ragluniaeth ac Ethol XVII. Of Predestination and
edigaeth.

Election.
REDESTINATION to

Life is the everlasting pur. Duw, trwy'r hon (cyn gosod pose of God, whereby (before seiliau'r byd) y darfu iddo trwy the foundations of the world ei Gynghor, dirgel i ni, ddïan- were laid) he hath constantly wadal derfynu gwared, oddiwrth decreed by his counsel secret felldith a damnedigaeth, y rhai a to us, to deliver from curse and ddarfu iddo ddethol yng Nghrist damnation those whom he hath o ddynol ryw a'u dwyn trwy chosen in Christ out of manGrist' i Iachawdwriaeth dragy- kind, and to bring them by wyddol, megis llestri a wnaeth- Christ to everlasting salvation, pwyd i anrhydedd. Oherwydd as vessels made to honour. paham, y rhai a ddarfu i Dduw Wherefore, they which be en

[ocr errors]

eu cynnysgaeddu â chyfryw rag- dued with so excellent a benefit orol'ddawn, a alwyd yn ol ar of God be called according to faeth Duw, trwy ei Yspryd ef God's purpose by his Spirit yn gweithio mewn pryd amserol: working in due season: they hwynt-hwy sydd trwy ras yn through Grace obey the callufuddhâu i'r galwedigaeth: ing: they be justified freely: hwynt-hwy a gyfiawnhểir yn they be made sons of God by rhad: hwynt-hwy a wneir yn adoption: they be made like feibion i Dduw trwy fabwys: the image of his only-begothwynt-hwy a wneir yn gyftelyb ten Son Jesus Christ : they i ddelw ei unig-anedig Fab ef walk religiously in good works, Iesu Grist: hwynt-hwy a rod- and at length, by God's meriant yn grefyddol mewn gweith- cy, they attain to everlasting feredoedd da; ac o'r diwedd, trwy licity. drugaredd Duw, a feddiannant ddedwydd-fyd tragywyddol.

TX Megis y mae duwiol ystyried As the godly consideration of Rhagluniaeth, a'n Hetholedig- Predestination, and our Election aeth ni yng Nghrist, yn llawn o in Christ, is full of sweet, pleaddiddanwch melus, hyfryd, ac sant, and unspeakable comfort annhraethol, i'r duwiolion, a'r to godly persons, and such as rhai sydd yn clywed ynddynt eu feel in themselves the working hunain weithrediad Yspryd Crist, of the Spirit of Christ, morti

yn marwhâu gweithredoedd y fying the works of the flesh, cnawd a'u haelodau daearol, ac and their earthly members, and yn tynnu i fynu eu meddwl at drawing up their mind to high bethau uchel a nefol; yn gystal and heavenly things, as well be oblegid ei fod yn cadarnhau yn cause it doth greatly establish fawr ac yn cryfhâu eu ffydd am and confirm their faith of eterIachawdwriaeth dragywyddol, nal Salvation to be enjoyed i'w mwynhâu trwy Grist, ag through Christ, as because it oblegid ei fod yn wresog ennynu doth fervently kindle their love eu cariad tuagat Dduw: felly towards God': So, for curious i'r rhai manylaidd, a chnawdol, and carnal persons, lacking the sy heb Yspryd Crist ganddynt, Spirit of Christ, to have cony mae bod Barn Rhagluniaeth tinually before their eyes the Duw yn wastadol ger bron eu sentence of God's Predestination, Uygaid, yn dramgwydd tra pher- is a most dangerous downfall, yglus, trwy'r hwn mae'r diafol whereby the Devil doth thrust yn eu gwthio, naill ai i ano them either into desperation, or baith, ai ynte i ddifrawwch af- into wretchlessness of most unlanaf fuchedd, nid dim llai per- clean living, no less perilous yglus nag anobaith.

than desperation. Heblaw hynny, mae'n rhaid Furthermore, we must rei ni dderbyn addewidion Duw ceive God's promises in such yn y cyfryw fodd ag y maent wise, as they be generally set wedi eu gosod allan i ni yn forth to us in holy Scripture : gyffredin yn yr Ysgrythyr Lân; and, in our doings, that will ac yn ein gweithredoedd ganlyn of God is to be followed, which ewyllys Duw, yr hon a eglurwyd we have expressly declared unto i ni yn amlwg yng Ngair Duw.. us in the Word of God.

XXI.

[ocr errors]

orchy

ogion.

ond ( o'r rha

gan Ys

allant

fe ddar hynny

ynaut i

ham, y ddynt me

Til v congregation of fail

lachawd na nerth

[ocr errors]

XX

iaid, yn yr hon y pregethir pur ful men, in the which the pure dangos

XVIII. Am gaffael Iachawdwr- XVIII. Of obtaining eternal Sala iaeth dragywyddol trwy Enw vation only

the Name of Crist yn unig:

Christ. Y Mae fallchaidi hefyd

cyfrif THE

VHEY also are to be had al

cursed that presume to say, ryfygant ddywedyd y bydd pob That every man shall be saved dyn yn gadwedig trwy'r Gyf- by the Law or Sect which he raith neu'r Sect mae yn ei professeth, so that he be diliphroffesu, os bydd efe diwyd i gent to frame his life according lunio ei fuchedd yn ol y Gyf- to that Law, and the light of raith honno, a goleuni Natur. Nature. For holy Scripture doth Canys y mae'r Ysygrythr Lân set out unto us only the Name yn gosod allan i ni yn unig Enw of Jesus Christ, whereby men Iesu Grist, trwy'r hwn y bydd must be saved. raid i ddynion fod yn gadwedig. XIX. Am yr Eglwys.

XIX. Of the Church.
EG
"GLWYS weledig Crist yw THE visible Church of Christ

Cynnulleidfa y Ffyddlon-
Air Duw, ac y ministrir y Sa Word of God is preached

, and cramentau yn ddyladwy yn ol the Sacraments be duly miniordinhâd Crist, ym mhob peth tered according to Christ's ordi

. a'r sydd angenrheidiol eu bod nance in all those things that of yn yr unrhyw.

necessity are requisite to the same

. Megis y cyfeiliornodd Eglwys As the Church of Jerusalen, Caersalem, Alexandria, ac An- Alexandria, and Antioch, bare tiochia ; felly hefyd y cyfeil- erred; so also the Church of iornodd Eglwys

Rufain, nid yn Rome hath erred, not only is unig yn eu buchedd a dull eù their living and manner of CSeremoniau, eithr hefyd mewn remonies, but also in matters matterion Ffydd.

of Faith. XX. Am Awdurdod yr Eglwys. XX. Of the Authority of the Church. Y i THE Church hath power to

TH osod Cynheddfau a Sere decree Rites or Ceremomoniau, ac awdurdod mewn nies, and authority in Contro Amrafaelion y'nghylch y Ffydd; versies of Faith : And ac etto nid cyfreithlawn i'r Eg- not lawful for the Church to lwys ordeinið dim a'r y sydd ordain any thing that is conwrthwyneb i 'sgrifenedig Air trary to God's Word written, Duw, ac nis gali felly esponio neither may it so expound one un lle o'r Ysgrythyr Lân, fel y bo place of Scripture, that it be yn wrthwyneb i'le arall. Am repugnant to another. Where hynny, er bod yr Eglwys yn fore, although the Church he dyst ac yn geidwad ar yr Ys a witness and a keeper of help grythyr Lân; er hynny, megis Writ, yet, as it ought nas dylai hi ordeinio dim yn decree any thing against erbyn yr unrhyw, felly heblaw'r same, so besides the same unrhyw ni ddylai hí gymmell it not to enforce

any

thing dim i'w gredu er anghenrhaid i be believed for necessity of SeIachawdwriaeth.

vation.

ND

(ID v Rufe

Pardynau Delwaua

galw a gw

peth

ysm myg, ac warant o'i m hytrach Duw.

[blocks in formation]
[ocr errors]

(XI. Am Awdurdod Cynghorau XXI. Of the Authority of GeCyffredin.

neral Councils. CYNGHORAU, Cyffredin mais GENERAL Councilseethay rchymmyn ac Ěwyllys Tywys- without the commandment and gion. Ac wedi eu casglu y'nghyd will of Princes. And when they yn gymmaint ag nad ydynt be gathered together, (forasmuch nd Cynnulleidfa o ddynion, as they be an assembly of men, 'r rhai ni lywodraethir pawb whereof all be not governed with an Yspryd a Gair Duw) hwy a the Spirit and Word of God,) llant gyfeiliorni, ac weithiau they may err, and sometimes e ddarfu iddynt gyfeiliorni, a have erred, even in things periynny mewn pethau a berth- taining unto God. Wherefore inant i Dduw. O herwydd pa- things ordained by them as neiam, y pethau a ordeinir gan- cessary to salvation have neildynt megis yn anghenrhaid i ther strength nor authority, unachawdwriaeth, nid oes iddynt less it may be declared that la nerth nac awdurdod, oni ellir they be taken out of holy Scriplangos ddarfod eu tynnu allan ture. i'r Ysgrythyr Lân. XXII. Am y Purdan.

XXII. Of Purgatory.
Athrawiaeth Eglwys

THE

HE Romish Doctrine conRufain y'nghylch Purdan, cerning Purgatory, ParPardynau, anrhydeddu ac addoli dons, Worshipping and AdoraDelwau à Chreiriau, ac hefyd tion, as well of Images as of galw a gweddïo ar y Saint, ond Reliques, and also invocation of peth ysmala, o wag ddychym- Saints, is a fond thing vainly myg, ac heb ei seilio ar un invented, and grounded upon no warant o'r Ysgrythyr Lân, ond warranty of Scripture, but rayn hytrach y'ngwrthwyneb i Air ther repugnant to the Word of Duw.

God. XXIII. Am Weini yn y Gyn- XXIII. Of Ministering in the nulleidfa.

Congregation. In cyfieithlawnwineb sym- I Toistinct lawfuhifor any other ethu ar gyhoedd, neu finistrio y of publick preaching, or minSacramentau yn y Gynnulleidfa, istering the Sacraments in the hyd oni alwer ef yn gyfreith- Congregation, before he be lawlawn, a'i ddanfon i wasanaethu'r fully called, and sent to execute unrhyw. A'r rheiny a ddylem the same. And those we ought ni farnu eu bod wedi eu galw to judge lawfully called and yn gyfreithlawn a'u danfon, sent, which be chosen and callddetholwyd ac a alwyd i'r gwaith ed to this work by men who hwn gan ddynion 'sy ag awd- have publick authority given urdod gyhoedd wedi ei rhoddi unto them in the Congregation, iddynt yn y Gynnulleidfa, i alw to call and send Ministers into a danfon Gweinidogion i winllan the Lord's vineyard. yr Arglwydd.

[ocr errors]
« ZurückWeiter »