Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

η σαχω· οτε δε χωρις ην και αλληλοι, εκεινος ο εγω εχρωμην ως εκεινος ην ηδισος, εγω γε μην

ως χαλεπω

τατος.

77. Συ μεν, ώ Κυρος, και έτος ομοιος αμι οιος σερ και ο αλλος, αραος τε και συγγνωμων και το ανθρωπινος αματημα εγω δι' εφην, και ο αλλος ανθρωπος καταδυω το αχος. Ως γαρ ο θρες διηλθον η εμος συμφορα, ο μεν εχθρος εφηδομαι και εγω, ο δε φιλος προσιων συμβελευω εκποδων εχω εμαυτ8.

78. ο δε

Κυρος ο τε αλλος

τε αλλος προς

εδεις μικρος

και ο πολεμος σαρέσκευαζoμην μεγαλοπρεπως, ως δη arne επινοών σρατίων επεμελεομην δε και μονον 8 ος εδοξε ο συμμαχος, αλλα και ερις ενεβαλλον προς και αλληλοι και φιλος, όπως αυτος Ρ έκαςος φανέμα κ', ευοπλοτατος, κ', ιππικωτατος κ', ακοντισικωτατος κ', τοξικώτατος κ', φιλοπονωτατος. Ουτος δε εξεργαζόμην επι τε και αι θηρα, εξαγων, και τιμών και κρατισος έκαςαχηκ', ο αρχων δε ος έωραον επιμελεμενος και ετος, όπως και αυτος κρατισος εσομαι σρατιωτης, και έτος επαινών τε σαρωξυνον και χαριζομενος ° αυτος ο, τι δυναμιμην. Ει δε ποτε θυσια σoιoιμης και εορτη αγοιμι, και εν έτος οσος πολεμος ενεκα μελετώ ο ανθρωπος, έτιας ετος αγων

77. Forgiving, &c.
Teach me to love and to forgive,
Exact my own defects to scan,
What others are to feel, and know myself a man,

GRAY's Hymn to Adversity. These are golden lines.

[ocr errors]

more injuries than we suffer : but when we were separate from one another, they treated us (in such a manner) as was most agreeable to them, but indeed most grievous to us."

77 « You indeed, O CYRUS, are the same in these as in other things, both mild and forgiving of human errors : but said he, other men overwhelm me with grief. For since the report

of

my calamity has spread abroad, my enemies truly insult me, and my friends coming to me advise me to take myself away."

78. Cyrus indeed prepared all other matters for war magnificently, as a man truly who meditated to accomplish no mean action : and he not only took care of those things, which had been approved of by his allies, but he also excited in his friends an emulation arnongst each other, that they might appear each as well armed as possible, the most flailled in horsemanship, the most expert in throwing the javelin, the best bowmen, and the most patient of labour. And these things he effected by leading them out to hunting, and by rewarding the most excellent in all things.whatever: and the commanders, whom he saw studious of this, their foldiers should be the most excellent, these also he encouraged both by praising them, and by gratifying them as much as he could. And if at any time he made a sacrifice and celebrated a feast, at this also he instituted contests in all those things, which men practise on account of war, and gave re

εποιεον, και αθλον ο νικών μεγαγοπρεπως εδιδεν, και ειμι πολλος ευθυμια εν το σρατευμα.

79. Η κατα μικρον μεταλλαξις σας σoιεω φυσις οφερω η μεταβολη διδασκω δε και ο θεος, απαγων εγω κατα μικρον εκ τε και χαμων ας το ανέχομαι ιχυρος θαλπος, και εκ τη θαλπος ως ο ιχυρGχειμών.

ανης εκ

8ο. Πανθια έτος εποιησαμην, λαθρα και ο μεώρησαμδυος το εκεινος οπλον, ο δ' ιδων εθαυμασα τε και επηρομώ η Πανθeα, Συ δη σε, ω γωη, συγκοψας ο σωτέ κοσμος ο οπλον εγω εποιησάμην ; Μα Ζευς, εφη, η Πανθια, ο κ και πλασος αξιος: συ γαρ εγω γε, ην και ο αλλος φανω οίος εγω δοκεω

αμί, μεγάσος κοσμος εσομαι.

81. Ω Αβραδατης, και τις και αλλος σωπoτε γιωη και αυτος ανηρ μειζον ή εαυτό ψυχη ετιμησα, οιμαι συ γνωσκω ότι και εγω ως έτος αμι. Τι 8ν εγω δει καθ' ης έκαςος λεγω και το γαρ εργον οιμαι συ πιθανωτερος παρεχομαι και να λεχθεις λογος. Ομως

81. Μιζον της έωτης ψυχης. Euripides has made an instance of conjugal affection fimilar to this expressed by PANTHEA, the subject of his AlCESTIS, a moft pathetic Tragedy.

The former part of the speech, in which Alcestis bids adieu to ADMETUS, is tender and affecting.

ΑΛ. Εγω σε πρεσβεσα, κ' αντι της ερμης
Ψυχης καταρησασα φως του εισοραν,

Θνηση,

:

wards 'magnificently to the conquerors, and there was much cheerfulness in the

army.

78. An alteration by little and little makes every nature bear changes : and indeed God teaches this, leading us as he does by little and little from winter to endure intense heats, and from heat to severe winter.

80. PANTHEA made these things, having measured his arms, without her husband's knowledge. But he having seen them wondered, and asked PANTHEA, “What, my wife, have you made these arms for me by cutting to peices your own ornaments ?” « No truly, said PANTHEA,(I have not cut to pieces) that which is worth most: for

if

you appear to others as you seem to be to me, will be the greatest ornament to me.”.

you,

81. “O ABRADATES, if any other woman ever valued her husband more than her own soul, I think you know that I also am one of them. What need is there then that I should mention every single circumstance? For I think that I have shewn to you actions more convincing than the words now spoken. Nevertheless, though I am thus affected towards you,

Θνησκω, παρον μοι μη θανειν υπερ σεθεν,
Α' ανδρα τε χειν Θεσαλων ον ηθελον,
Και δωμα ναιων ολβιον τυραννιδι, ,
Ουκ ηθελησα ζην αποα αοθασε σε
Σαν ταισιν ορφανοισιν 80' εφεασαμην
'Hong stood dwp, sv ois steprojny.

Eur. Alceft. V. 289.

δι' έτως εχων προς συ, ώσπερ συ οιδα, επομνύω συ
• η εμος και σας φιλια, η μην και εγω βελεσθαι αν με-
τα και σε ανηρ αγαθος λυομενα κοινή γη επιεσαμω
μαλλον, η ζαω μετ' αιχωομενος αιχωομενος έτως
εγω και συ 8 και καλλισος και εμαυτος ηξιωκα. Και
Κυρος δε δοκώ μερας τις εγω χαρις οφαλω, ότι εγω
αιχμαλωτος ευημενος και εξαιρεθεις εαυτ8, 8τε εγω
ως δελη ηξιωσα κεκτημαι, έτε ως ελευθερος εν ατιμος
ονομα: διεφυλαξα δη συ, ώασερ αδελφος γυνη, λαβων.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

82. Κατ' αλλος δ' αω, Επαμαι μεν, οιμαι, ω
ανηρ, ότι νυν αθλον

Фрехера
ο å vindu

μεν,

διωκω
σαιω, κατακαινω, αγαθος εχω, Ρ καλος ακέω, “ελευ-
θερος ειμι, αρχω· ο δε κακος δηλονότι ο εναντιος δέης.
Oις 8ν εαυτό φιλεω μετ' εγω μαχομαι εγω γαρ 8-
δεις κακος, εδ' αισχρος εκων ειναι προσησομαι.
δ' αυ γενoιμην κατα τις ο σεοθεν συμμαχεσαμδυος,
απα αν, Προς δε : συ τι δει λεγω, ω ανηρ και επισομαι
γαρ οίος τε και αγαθος εν η μαχη ημερα αγω, και οίος
ο κακος.

Οποτε

[ocr errors]
[ocr errors]

83. Παπωκως δε τις μου και ο Κυρος ίππος, και πατεμενος ωκιω ας ή χατηρ ή μαχαιρα ο ιππος αυτος:

« ZurückWeiter »