Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

BIJDRAGEN

VOOR DE

GESCHIEDENIS VAN HET BISDOM

VAN

HAARLEM.

ZEVENDE DEEL.

sea

HAARLEM,

W. KÜPPERS.

1879.

SNILPERS-DRUKKERIJ SINT JACOBS - GODSHUIS TE HAARLEM.

INHOUD.

Bladz.

[ocr errors]

Aanteekeningen betreffende de Leydsche Pastoors sedert de

Hervorming" tot aan xde Herstelling", van 1557 tot 1857, door Dr. J. D. FRENAY. Pastoors der tweede (weder nieuw

opgerigte) wereldlijke statie. (Vervolg van Dl. VI. blz. 404) 1 Bouwstoffen voor de kerkelijke geschiedenis van verschillende

Parochiën thans behoorende tot het bisdom van Haarlem. (Vervolg van blz. 208, DI. VI.) A. V. L., S. J.

54 Id.

Id.
(Vervolg)

340 Vier parochiën in de middeleeuwen. Heemskerk, Beverwijk,

Zoeterwoude en Hazerswoude. (Vervolg van DI. VI, blz. 43)
Zoeterwoude. C. J. GONNET

100 Uit de Akten van het Haarlemsche Kapittel. (Vervolg van

blz. 306 van Dl. VI.) Dekenaten : Ouderkerk , Purmerend en Schagen. J. J. GRAAF.

156 Twee stukken over de geestelijke goederen der pastoriën van

Schagen en Barsingerhorn, en van de kapel op de Keyns.
CHR. PHILIPPONA.

197 De parochie Maasland-Ambacht en Maasland. (Vervolg van Deel VI, blz. 116). D.

200 Pastoors der statie Oud-Ade c. a. (Vervolg van Deel VI, bladz. 116 vv.). J. P. G.

229 Onderhandelingen tusschen het Oud-Kapittel van Haarlem

en den Nuntius van den H. Stoel te Brussel Joseph Spinelli in het jaar 1726. J. F. VREGT

265

[ocr errors]
[ocr errors]

395529

[blocks in formation]

Bladz. De Heer van Schagen schenkt de Kosterij en Scholasterij aldaar

aan Schepenen enz. van Schagen 1490. CHR. PHILIPPONA. 327 Schepens pachten voor 6 [5] rh. gls 's jaars de kosterij en scholasterij van Schagen, eerste vervaldag St. Jacob 1479."

CHR. PHILIPPONA. 329 Nadere tijdsbepaling van A. van der Plaat's verbanning en terugkeer naar Oud-Ade. J. H. HOFMAN

330 De Land-Dekenij van Voorn. J. H. HOFMAN.

333 Joannes Dobbe. J. H. HOFMAN

335 De Kerken en Parochiën op Walcheren. (Vervolg van blz. 460 Deel VI.) v. D. HORST .

391 Wie is de eigenlijke Auteur van het Kort Memoriael... van den staet en voortgaeng der Jansenisten in Holland”?

H. J. ALLARD. 428 Kloosters en Gasthuizen te Dordrecht. L. C. SPOORMAN, Past. 440 Alphabetisch Register. C. ZANDVLIET.

463

AANTEEKENINGEN

BETREFFENDE

DE LEYDSCHE PASTOORS SEDERT DE HERVORMING"

TOT AAN DE HERSTELLING”,

VAN 1557 tot 1857,

DOOR

Dr J. D. FRENAY.

(Vervolg van Dl. VI, blz. 40:4.)

PETRUS ANTONIUS KERVEL,

Een vertrouwelijken brief, 2 dagen na zijne komst te Leyden geschreven aan van Gerht Secretaris v Eere. dienst”, begint past. Kervel aldus: „Uw oude vriend Kervel (olynthia :)”. Olynthia is de naam van een plantengeslacht, waarvan de vrucht gelijkt op een onrijpe vijg (ölvv fos) en hetwelk, behoorende tot dezelfde plantenfamilie, waartoe ook de Myrte behoort, in het natuurlijk plantensysteem op een vrij grooten afstand staat van de Kervel, die tot de familie der Schermbloemigen behoort. Aan welke omstandigheden het toe te schrijven is, dat past. Kervel den naam van Olynthia aangenomen of verkregen heeft, kan ik niet gissen: het was in zijn tijd natuurlijk nog niet bekend, dat er millioenen jaren noodig zijn om Kervel in een Myrteboom te doen overgaan!

Vóór zijne komst te Leyden was hij pastoor te Nootdorp, tusschen Delft en Voorburg; gelijk hij zelf getuigt, wanneer hij zijne Latijnsche geschiedenis van de Statie onder zijne voorgangers aldus besluit: Præcedentibus Pastoribus, quorum pars abiit, pars obiit ego successi Petrus Antonius Kervel, postquam circiter 6 annis curam egeram Pastoralem in Nootdorp." Bijdragen Gesch Bisd. v. Haarlem. VIIe Deel.

1

« ZurückWeiter »