Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

cura dicendum, quam quod in manibus est, Plaut. Bacch. 43. Reddidi, pater, omne aurum, mihi quod fuerat præ manu ; atque est revera cò Tagòr póvov in manu nostra, Senec. supr. ad 5 4. de Brev. Vitæ, c. 9. Quod in manu fortunæ positum est, disponis, quod in tua dimittis : quod autem εν χερσι hic Marcus, Pindar. το προ ποδός, et το παρποδός dixit : vide ad 1. iv. g. 21. : quod Terent. Adelph. 3. 3. Quod ante pedes est, dixit, istuc est sapere, non quod ante pedes modo est videre, sed etiam illa, que futura sunt.V. 67. συ δ' αυ κατοκνείς, των Διός τ' εχθρών ύσες

στένεις όπως μη σαυτόν οικτιείς ποτέ.

« αύτις όπως σταση Διομήδεος ασσον ιούσα : vera quidem observatio Schol. qua Dorienses modos subjunctivos non aliter efferre dicuntur ac vulgo Græci solent, sed taoñ, consistes, h. in l. est futurum indicat. med. qualia futura tempora cum omws in istiusmodi contractis loquendi formulis ab elegantioribus Græcis jungi solent : Æs. Prom. v. 63. in Eur. Cyclop. v. 591. nws aving con, præsta te virum : Xenoph. K. A. I. p. 154. 32. *ws—cicle dévèges : Polyoch. Athenæi vii. 313. ÖTwę ce rsicet pendè eis, ne sinas hoc tibi persuaderi : Casaubon.

P:

546. 30. Eubulus ibid. xv. p. 668. D. vũy ÖTWs zijn vúzco" όλην 'Εν τη δεκάτη του παιδιου χορεύσετε : nemo frequentius hac usus est forma scribendi, quam Aristoph. in cujus illa reperietur Pluto, v. 326. Nub. v. 1466. Ran. v. 8. 381. (si scribatur xomws egtūs) 640. 936. Eqq. 222. 757. Acharn. v. 253. 954. Vesp. v. 288. Pace v. 76. 1017. · 1330. Av. v. 131. 1334. Eccles. v. 149. 949. Thesm. v. 274. 1216. :in his formis loquendi, quales attigerunt Bergler. ad Alciphron. 1. i. Ep. 39. p, 194. et Kuster. in Aristoph. Plut. v. 326. verba, plerunque per ellipsin suppressa, nonnunquam addita leguntur, Baéns öga, peéuvaso, ogóvtizs, wogócsxe : ex. gr. apud Diog. Laërt. 11. 5 102. Thucyd. p. 203. 80. Aristoph. Eccles. v. 300. Nub. v. 1105. Eqq. v. 685. Eccles. V. 294.” L. C. Valckenaer's Decem Idyllia Theocriti, p. 30. If the student wishes for more examples of this phrase, he will find them abundantly supplied in my Class. Recr. p. 153. V. 321.

ώστε σοι τον νυν χόλον

παρόντα μόχθων, παιδιών είναι δοκεϊν. παιδιών είναι παίγνιον προς τα μέλλοντα καταλήψεσθαί σε κακά παρ' αυτού, Schol. B. - Terent. Eun. Act, 11. 3.

Ilic rero est
Qui si amure occeperit, ludum jucumque dices fuisse alterum :
Fabius

ар. Liv. in Orat. adv. P. Scipionem xxvIII. 42. tibi, Publi Corneli, cum ex alto Africam conspexeris, ludus et jocus fuisse Hispaniæ tuæ videbuntur, Petr. Victor. Var. Lectt. vi. 13.” Stanley. Dr. Butler also here cites an excellent Note of Mr. Tate, of which Mr. Blomfield has taken no notice ::“ Child's play, Græcorum proverbium est, cum duorum alterum alteri longe anteponunt, παιδιά φαίνοιτο αν είναι vel răgos, ut docet Casaub. Animadvv. ad Athen. p. 70.“I may truly say in Calvin's language, the errors and innovations, under which they groaned of late years, were but tolerable trifles, children's play, compared with these damnable doctrines of devils :" Mr. Case's Thanksgiving Sermon for the Taking of Chester, cited in Professor Marsh's Inquiry, p. 39.

[ocr errors]
[ocr errors]

9/

V. 328. συ δ' ουδέπω ταπεινός, ουδ' είκεις κακούς. « Cedere vero fortunæ idem Sallust. ait, ut vinci ; Catilina enim se falsis criminibus circumventum ait, Quoniam factioni inimicorum resistere nequiverit, fortuna cedere : rurşumque Tacitus, 1. xix. Vitellianorum animi, et, ut quisque ordine anteibat, cedere fortuna," A. Schotti. Nodi Cic. 1. iv. c. 14. Thus we have in Virgil, Tu ne cede malis. But upon the phrase șixeiv xaxñ, I refer Mr. Blomfield to the Lexicon Vocc. Platonic. 2d Edn. Lug. Bat. 1789. p. 152. which I have not the opportunity of consulting at the present moment. V. 357.

-κίον' ουρανού τε και χθονός. “ Job. xxvi. 11. crónos ovqavoő: recte ita, ut observatum est, vocantur montes, qui sublimi vertice sidera feriunt; et summi laquearia tecti ad columnarum instar sustentare videntur : certe quod hic de cæli columnis Nahum, c. i. 5. de montibus effatur: poeticam autem, nec raro cothurnatam Jobi dictionem nemo ignorat : atque ita montes omnes excelsos valde, xiovas columnas appellari, docet Eustath. ad Odyss. A. 53. ubi Atlas dicitur sustinere xioves peanças, columnas longas, quæ terram et coelum dipois exouri, i. e. disleyovery (ut Schol. ibid.), intersepiunt et discapedinant, qua voce Glossæ utuntur : similiter Ætnam Pindarus sügavíay xiova, cælestem columnam vocat.” 'Alberti’s Periculum Criticum, Lug. Bat. 1727. V. 436.

"Ατλανθ', ός αιέν υπέροχον

σθένος κραταιον ουράνιόν τε πόλον,

νώτοις υποστενάζει. Mr. B. says in his Gloss. p. 143. “ ütégogou obévos, subaudiendum

υπέροχον , videtur ratá : xgatatos, vulidus ; sic · Validum pondus Virgil

. G. 3. 172. : Ümottavé&W, subius ingemisco.He says in the Note: 439.

[ottev]1] ita Ald. Turn. Br. Sch. Herman. et viginti minimum MSS. inoBerrázu. Rob. Stan. Porson. Burn. :"

Dr. Butler says, (vol. 1. p. 47.) « νώτοις υποβαστάζει : alii νώτοισιν υποστενάζει. Η. Steph.

i Ý TOOTEVá (e. habent Med. Colb. 1. 2. Ven. 1. 2. Ar. Ox. Ask. A. B.C. D. Cant. 1. Lips. 2. Gud. Apud Schutz. 2. Ald. Rob. Turn. : hanc tamen lectionem, tam elegantem, et summa auctoritate ac prope consensu tum codicum, tum editionum confirmatam, non unius esse assis affirmat Pauw : eam vero receperunt Brunck. Schutz. Pors. quibus libenter me adjungo: νώτοις έρείδων vel. φέρων, vel νώτοισιν υποβαστάζων στενάζει ex conj. Schutz.: melius forte νώτοισι βαστάζων υποστενάGesc quod prætulerim, quia versus ipse ad laborem exprimendum confingitur.” The 2d Scholiast says: őto peéyas coévos xci, to zgatavòn ουράνιον πόλoν εκ παραλλήλου, ενέβαλε δε δια μέσου την τού "Ατλαντος ιστορίας Again, υποστενάζει, μετ' ωδίνης επανέχει: Stanley translates the passage thus : “Qui semper supereminens robur firmum et cælestem polum humeris ingemiscens sustinet.” Mr. Blomfield, as we have seen, understands natè with inégoxoy obévos : I must enter my protest against this construction : an ellipse is never used in any language, where any ambiguity is likely to arise from the want of any word; it is, indeed, true, that passages, where words are to be understood, are often obscure to us, (because we are not sufficiently masters of the language)

[ocr errors]

:

:

but they were not obscure to those, to whom they were addressed : now, in this case, there is an ambiguity; for these words may be joined with κραταιάν, ουράνιόν τε πόλον, and belong to the same verb ; and this is the interpretation which I espouse : the 2d Scholiast viewed the

passage in the same light: he says, ότι δε μέγα σθένος και το κραταιον ουράνιον πόλoν εκ παραλλήλου : υπέροχον σθένος is validum pondus : it is the same as ay dos oix súcéryxanov in v. 358. Mr. Blomf. interprets únortivá w by subtus ingemisco, but the preposition inè has the same meaning and force here, as it has in ν. 442. άιδος υποβρέμει μυχος γάς : I doubt whether Mr. Blomf. can produce any instance of the preposition being used in the sense of subtus; and, in that case, it is impossible to make σθένος and πόλον governed of υποστενάζει: hence I prefer υποβαστάζει. : thus the Schol. upon Apollonius ΙΙ. 106. (quoted in Mr. B.'s Gloss. p. 135.): "Ιβυκος δε επί των τον ουρανόν ΒΑΣΤΑΖΟΝΤΩΝ ΚΙΟΝΩΝ ραδινούς αντί του ευμεγέθεις λέγει. V. 507.

και φλογωπα σήματα

εξωμμάτωσα. šžopercatów, lucidum reddo, proprie dicitur de cæcis, cui visus reddi. tur: Aristoph. Ρlut. 635. εξωμμάτωται και λελάμπρυνται κόρας, quem versum e Sophoclis Phineo esse monet Schol. : desatów occurrit : Choeph. 852. Suppl. 463. ξυνήκας: ώμμάτωσα γαρ σαφέστερον,Gloss. p. 152. I would direct the attention of Mr. Blomfield to the following important Note of Valckenaer: “ Sophocli Phineus opepeatütalb, oculorum fuit acie privatus, ut Eurip. suum adhibet εξομματούμεν: contrario sensu posuit ex Aristoph. versu Elian. de Nat. Anim. XVII. C. 20. 'Αριστοτέλης λέγει γίνεσθαι εν Σάμο λευκών χελιδόνα" ταύτης γε μην εάν τις κεντήση (f. εκκεντήση) τους οφθαλκούς, γίνεσθαι μεν αυτήν παραχρήμα τυφλήν, μετά ταύτα δε εξομματούται και τις κόρας λελάμπρυνται, και εξ υπαρκής δρά, ως εκείνος φησί ---Aristoph. autem verbum posuit pro oculatus factus est, sed et oculos eripere, exoculare, dicebatur oppsatwocht: quæ sunt in Onomastico. veteri, Ecocalasso, εξοφθαλμίζω. Ε.roculatus, εξομματωμένος : Spectant loca Plauti Rud. 3. 4. 26. et Apuleii Met. VilI. p. 207.6. cujus Apuleii plurima præbet illud a Vulcanio vulgatum Onomasticon : ista diversa prepositionis est in aliis etiam nonnullis conspicua: εξοπλίζειν significat non tantum armare, sed et exarmare : érdıxos est ó ödıxos, et ο άγαν δίκαιος, Εustath. in II. Ο. p. 1039. 23. ad εξαίσιον : apud eundem in Od. Δ. p. 193. 44. έκτιμον παρά Σοφοκλεΐ έν Ελένη το έξω τιμής- το εκτιμάσθαι τιμής επίτασιν δηλοί: Vigent et alia quadam hac duplici virtute; apud Romanos incoctus et infractus significant bene coctum et valde fractum : alia dedit Criticorum princeps R. Bentlei, in Horat. 3. Οd. ΙΙ. 18.” Diatr. p. 196,7. V. 682. ήκον δ' αναγγέλλοντες αίολοστόμους

χρησμούς, ασήμους, δυσκρίτως τ' ειρημένους. “ Ita Rob.” says Mr. Blomfield, in the Note, “ ασήμως cetere omnes : écópous H. K. N. Colb. 1. Med. Barocc. quod recepi, quia duplex epithetum amat Æs.” As it is, there seem to be three epithets ; for we have χρησμούς, 1. αίολοστόμους, 2. ασήμους, 3. δυσκρίτως rignévous, and I cannot think that Æs. left the

thus : if read, as I would read, ácspears, we shall still have a double adjunct,

passage

[ocr errors]

we

[ocr errors]

1. ασήμως, 2. δυσκρίτως, είρημένους. The Schol. Β. evidently found echnews in his copy. With respect to the word alorosróuous, the Schol. A. interprets it by toxinous, dvaro“TOUS : Schutz. says: “ Idem aliis verbis exprimit, quod jam vocabulô alonost povs significabatur : quæ quidem synonimorum coacervatio et rem ipsam, sc. ambiguitatem oraculorum auget atque exaggerat: sed etiam commotum Ius animum ostendit :" "cionóstoucos, ambiguus, qui varie explicari potest : Stanl. citat Lycophron. ΙΙΙ. ου γαρ ήσυχος κορη "Έλυσε χρησμών, ώς πριν, αίολον otópa," Gloss. p. 163. : cò ’Acúpws xai Avergitas, says the Schol. B., είρημένους ερμηνεία έστι προς το Αίολοστόμους. If we understand αίολοστόpeous xenoreous to mean oracles, cunningly devised, in which sense the word corresponds precisely to foizinous, there will then be nothing of tautology, whether we read ασήμους οι ασήμως, for the words ασήμως, δυσκρίτως τ' ειρημένους will then be made to explain the word αίολοστόpous :

Ajoovagós desvòs, levdýs : lege ciorovęyos, versutus : sic aionopeñous Homero : vide nos P. IV. v. Aioovagós,' Toup's Emendatt. in Hesych. Edn. 1790. vol. 111. p. 516.

V. 791. τί δ' οντιν' ; ου γαρ ρητών αυδάσθαι τόδε.

I shall here cite the note of Valckenaer, in his Adnotatt. in Adoniazus. Theocr. p. 381,2. “ Homerica sc. sunt, tis ; nóbev sis dvdęwv; ad hæc ista respondent, sis; módev geyàs ; in Eur. Phoen. v. 124. 'tria interrogat Eur. Helena v. 85. érdg ris si; rólev; tivos; ad ris ; et tivos; suum nomen et paternum reponit; ad róbev; unde esset domo : multum distant in talibus tis Šoti; et ti fatt; non vulgaria -traduntur in Schol. ad Soph. Aj. v. 1283. : diversissima etiam quærit dicens, Tis ÉCTLY Oŭtos ; et, ut hoc utar, ris Écti Esvogūv; in Xenoph. K. A. VII. p. 242. 21. ερωτώντων-τις ανής είη Ξενοφών, απεκρίνατο, ότι τα μεν άλλα ου κακός, φιλοστρατιώτης δε: vid. p. 244. 42.”

Thus too, Pindar says, in a passage remarkable, as well for the sentiment itself, as for the brevity, the energy, and the sublimity of the language, in which it is conveyed,

τί δε τις ; τί δ' ούτις ;

σκίας όνας άνθρωποι ! Trin. Coll. Cam. July 4.

EDMUND HENRY BARKER,

HISTORY OF TRANSLATIONS.

TO THE EDITOR OF THE CLASSICAL JOURNAL.

Allow

me to suggest to your readers and correspondents, that a History of the Translations into English from the Greek and Latin Classics, would probably form one of the most curious works in the whole compass of our National Litera

ture. It would prove exceedingly amusing, by presenting at one view a comparative estimate of the literary taste of the different ages in which the translations were executed. It would also afford the metaphysical student interesting evidence of the change which is constantly taking place in our notions of beauty in connexion with expression. The same thoughts would be exhibited in so many different dresses, that even without criticism or commentary, the mere extracts alone would be an important addition to our means of discriminating the intrinsic qualities of ideas, independent of the hue and complexion, which they derive from the medium through which they are contemplated. At present the tendency of the public taste is to prune

the luxuriance of phraseology, which was so much admired at the commencement of the present reign ; and we are insensibly acquiring a predilection for that concise and distinct style of writing, which is at once the most transparent and beautiful medium of conveying knowledge. The age of scholar-like compositions is past; and the most judicious authors now endeavour to unite colloquial ease and vigor with the grace and variety of careful study. A work, therefore, which would exhibit the historical progress of the English language, as shown in the manner of expressing the same thoughts at different periods, could not fail to prove interesting, if illustrated with those general reflections on customs and manners, which are necessary to enable the reader to participate in the sentiments of the respective ages in which the translations were made. But I apprehend that it would be found an undertaking of greater labor and research, than any single person ought to venture upon. For books of early translations are very rare, and many of them are not found even in the great national libraries. Were you, Sir, however, to allot a portion of your Journal to this subject, and call on your correspondents for communications, in the course of a few years a quantity of materials would be collected in the Classical Journal

, sufficient to facilitate the ultimate completion of a work, that properly executed, would be an ornament and honor to the English language. London, July 2. 1812.

JOHN GALT.

[ocr errors]

We recommend to the notice of our ingenious Correspondent tie First Volume of Dr. A. Clarke's Bibliographical Miscellany.----EDIT.

« ZurückWeiter »