Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Quem si qua attingit, non illam posse putemus

Ægroti culum lingere carnificis ?

nostra, jam Vossio et Doer. probata, debetur Statio.-12 Agroti, vel Argoti conj. Stat.

NOTÆ 11 Quem si qua attingit] Non modo lent odio haberi. Sed ad majorem Æmilium lacerat, sed etiam mulieres illarum detestationem ægroti' ad. illas, quæ sui Æmilio copiam facie didit. Nam ægroti semper imbant; adeo ut illas dicat etiam pos. mundiores esse solent, et maxime se lingere culum carnificis ægroti,' quia pharmaca sumere coguntur, quiquæ possunt Æmilium osculari. bus inquinatior redditur culus.

12 Carnificis] Carnifices enim so.

CARMEN XCVIII.

AD VETTIUM.

In te, si in quenquam, dici pote, putide Vetti,

Id quod verbosis dicitur et fatuis :
Ista cum lingua, si usus veniat tibi, possis

Culos et crepidas lingere carbatinas.

O Vecti fætide, si quid contra te proferri potest ; illud maxime quod dicitur loquacibus et stultis. Tu possis lumbere illa tua lingua podices, et calceos rusticorum

1 In te, si in quenquam legi jussit Avant. In te si quicquam Scal. Dous. P. alii ; et sic est in Venett. Brix. et Vicent. Victi in iisdem

edd. quod reposuit Scal. Vecti in Ald. Junt. Gryph. Mur. Henr. Græv. Bip. aliis : Vetti ex antiqno marmore omnino scribendum esse ostendit Statius, eumque secuti sunt Voss. Cant. Vulp. Ed. anon. et Gott.—4 In Brix. carpotinas ; in Gryph. carpatinas ; in Mur. ex codd. fide, trepidas lingere cercolipas, i. e. obscænas viri

NOTÆ

1 In te, si in quenquam] Vettium tem continuet. Simile aliquid est hominem putidum et maledicum gra- apud Terentium in Heautont. 'In viter insectatur, cujus linguam mor me quidvis harum rerum convenit dacem dignam esse dicit, quæ crepi- Quæ dicta sunt in stultum.' das, et alia fæda et putida lambat, 4 Crepidas carbatinas] Alii legunt, eumque admonet, si familiares suos

carpatinas; Suidas scribit carbasinas. omnes interficere velit, ut garrulita. Porro carbatinæ ' sunt rusticum

5

Si nos omnino vis omnes perdere, Vetti,

Dicas: omnino, quod cupis, efficies.

slercore fædatos, si tibi inde aliqua contingat utilitas. Si vero nos omnes cupis profligare, loquere, o Vecti, et prorsus consequeris id, quod vis.

les partes, ficto ex 'cauda' et pinguedine' vocabulo; trepidas explicatur e Pers. vi. 72. Lectio nostra debetur Politiano.-6 Hiscas ex codd. suis dedit Voss. quod reposuit Ed. anon, probantibus Hand. Broukh. in Anecdotis, laudante Cic. Phil. 11. 43. et Bach ad Tibull. p. 122. Dicas in Ald. Junt. Gryph. Mur. Stat. Scal. Græv. Delph. Bip. aliis, præeunte Avantio; Discas in Brix.

NOTÆ calceamentum a Caribus populis in- jocus est Epigrammatis et venustas. ventum, ut Pollux et Suidas affir Si nos, inquit, omnes vis perdere, mant. Aristoteles vero de Animal, nullo negotio potes efficere. Loquere lib. 11. ait 'cabatinis' camelos cal. tantum, et si semel sermonem tuum ceari. • Carbatinæ autem et 'cre- audiamus, assequeris et efficies quod pidæ ' sunt duo nomina substantiva cupis. Tanta est enim oris tui feequæ sine copula per appositionem dissimi spurcitia et turpitudo, ut siideo ponuntur a Catullo, quia rustici mul atque loqui cæperis, nos omnes immunda et fæda semper habent cal. audientes contagione perdas et infi. ceamenta, cum in stabulis versentur.

cias. 6 Dicas ; quod cupis efficies] Hic

CARMEN XCIX.

AD JUVENTIUM.

SURRIPUI tibi, dum ludis, mellite Juventi,

Suaviolum dulci dulcius ambrosia.

O suavissime Juventi, dum oblectareris suffuratus sum tibi osculum suavius

NOTÆ 1 Surripui tibi] Venustissimo hoc cati genus peccaturum. Epigrammate et lepidissimo Juven. 2 Dulcius ambrosia] Nectare' et tium, de quo jam sæpius supra, lenire 6 ambrosia' vesci Deos auctor est conatur Catullus, qui cum ipsi sua Homerus, quem reliqui secuti sunt violum seu osculum surripuisset, ve

Poëtæ. Utrum vero sit cibus, an hementer fuerat iratus ; unde Poëta potus, incertum est. Alcman Lyri. apud ipsum se excusans promittit in cus et Sappho 'ambrosiam’ potum, posterum se nunquam ejusmodi pec . nectar' cibum affirmant. Notan

5

Verum id non impune tuli; namque amplius horam

Suffixum in summa me memini esse cruce ;
Dum tibi me purgo, nec possum fletibus ullis

Tantillum vestræ demere sævitiæ.
Nam simul id factum est, multis diluta labella

Guttis abstersisti omnibus articulis :
Ne quicquam nostro contractum ex ore maneret,

Tanquam comminctæ spurca saliva lupæ.
Præterea infesto miserum me tradere amori

Non cessasti, omnique excruciare modo:
Ut mi ex ambrosio mutatum jam foret illud

Suaviolum tristi tristius helleboro.
Quam quoniam poenam misero proponis amori,

Non unquam posthac basia surripiam.

10

15

ambrosio nectare ; sed hoc non sine pæna feci. Recordor enim me fuisse affixum altissimo patibulo plusquam per horam; cum apud te me excuso, nec valeo quibuscumque lacrymis vestrie duritiæ tantulum eximere. Ubi primum enim id evenit, digitis omnibus detersisti labra tua multa aqua abluta; ne aliquid superesset inductum ex ore meo, quasi sordidum esset sputum alicujus meretricis putida. Insuper non destitisti infelicem me dedere infenso amori, et quacumque ratione me torquere; ita ut basiolum istud conversum ex nectare mihi esset amarius veratro tristi. Quando quidem autem constituis ejusmodi infelici meo urdori supplicium, nusquam in posteruna oscula tibi suffurabor.

8 In Venett. Bris. Vicent, et nonnullis codd. Abstersi guttis; in Ald. Junt. Gryph. Henr. aliis, præeunte Avant. Abstersti guttis; Mur. ex vett. libh. dedit Guttis abstersisti, probante Statio; Voss. Guttis abstersti.-10 In Stat. codd. comminctæ et conjunctæ, prius Scaligero, posterius Statio placet; commixtæ in Brix. Ald. Gryph. aliis ; commistæ in Mur. quod legi jussit Avant. Tanquam committe spurca saliva guttæ in Mediol. unde Voss. commicta s. s. gulæ ; sed to committe legi possit in codd. commicte, i. e. commincte.-13 In Venett. Brix. Vicent. Ald. Junt. Gryph. Henr. Scal. Græv. Cant. Bip. aliis, ambrosia : lect. nostram servant Stat. et Voss. codd. cum edd. Mur, et anon.-16 Nunquam jan posthac in Brix. Ald. Junt. Gryph. Mur. Stat. Græv. aliis ; jam abest a priscis libris ap. Scal. qui legi jussit, Non unquam posthac.

NOTÆ

dum autem his etiam nominibns quic. odoris, ut ait Serv. in Æn. Ur. quid est gratum jucundumque signi 12 Omnique excruciare modo] Nul. ficari.

lum modum prætermisisti ad me ex10 Spurca saliva lupą] Lupa sumi. cruciandum, in vindictam osculi per tur hic ut et sæpius pro muliere per vim rapti, ut illud mibi prius ambrodita seu meretrice, ob similitudinem sia dulcius, fieret helleboro amarius.

CARMEN C.

DE CLIO ET QUINTIO.

Celius Aufilenum, et Quintius Aufilenam,

Flos Veronensium depereunt juvenum ;
Hic fratrem, ille sororem. Hoc est, quod dicitur, illud

Fraternum vere dulce sodalitium.
Quoi faveam potius ? Coeli, tibi: nam tua nobis

Perspecta exigit hoc unica amicitia,
Cum vesana meas torreret flamma medullas.

Sis felix, Coli, sis in amore potens.

5

Cælius Aufilenum, ac Quintius Aufilenam perdite amant, ambo decus Veronensis juventutis. Iste quidem deperit fratrem, ille vero germanam: ita est societas que vere jucunda dicitur. Cuinam amborum faveam? Tibi, o Cæli, tuus enim solus amor in me mihi compertus plane fuit, cum ignis insanus medullas meas exureret. O Cæli, sis bene fortunatus, et fias in amore voti compos.

1 Cælius et Cælius promiscue in vett. monumentis teste Stat. et sic promiscue quoque exhibetur hoc nomen in edd. Gellius in Voss. II. Aufidenam legendum putavit Stat. reclamante Voss.—2 In voce Veronensium Synizesis eadem est, quæ in confinia mensium'ap. Ovid. Fast. y. 187.-5. 6 Lectio vulg. est, nam tua nobis Perspecta exigitur ; 'parum, opinor, Latine : Perfecta est igitur, vel Perfecta, atque exigitur in codd. Stat. jam tua nobis Perfecta est igitur in Voss. ll. qui jam igitur pro jam tum'explicat. Equidem jam olim pro exigitur legendum esse suspicabar exigit hoc, quam quidem lect. cum sponte illa se commendet facilitate sua, et, ut nunc video, a Mur. jam exhibita sit, non dubitavi in textum recipere.' Doer.

NOTÆ

i Cælius Aufilenum] Cælium et Quin- Poëta jocatur, quia cum frater amet tium Veronenses, quorum alter Aufi- fratrem, alter vero sororem, videntur lenum, alter Aufileni sororem deperi- fraternæ voluntatis habere revera bat, celebrat Catullus, eorumque re similitudinem, et merito de ipsis Pro. censet amores; maxime vero Cælio verbium potest usurpari. optat in amore felicitatem.

6 Exigit hoc unica amicitia] Nam 4 Fraternum sodalitium] Prover tua constans et firma amicitia mihi bialiter dici solet ad indicandam in- cognita, cum insano amore arderem, timam amicorum familiaritatem, est a me nanc exigit, seu a me nunc in inter eos sodalitium fraternum : hoc hoc exigitur, ut tibi, o Cæli, faveam, est, sunt quasi duo fratres. Ideo potius quam Quintio.

CARMEN CI.

INFERIÆ AD FRATRIS TUMULUM.

MULTAS per gentes, et multa per æquora vectus

Adveni has miseras, frater, ad inferias, Ut te postremo donarem munere mortis,

Et mutum nequicquam alloquerer cinerem:

O Germane carissime, ego delutus per varias nationes et longa per maria accessi ad istas tuas infortunatas Inférias, quo tibi supremos funeris honores darem, ac frustra rerbis compellarem reliquias tuas mutas ; quoniam mihi temetipsum fatum

2 Advenio in Venett. Brix. Vicent. Rheg. aliis, cum codd, omnibus ; Adveni debetur Statio, quod reposuerunt Vulp. et Doer. quia ad normam loquendi vix recte dicitur . advenio, ut te donarem ;' nisi quis dicat, qnod Cortius ad Sallust. Cat. c. 44. et Ruhnk. ad Vell. Paterc. 1. 9. 1. p. 32. monent, non esse omnia, præciprie ap. poëtas, ad leges grammaticas revocanda.—4 In Maff. 1. altero Pat. et Voss. ll. mutum; et sic supra Carm. LXVIII. 90.6 acerba cinis.'

NOTÆ

XXXVI.

[ocr errors]

1 Multas per gentes] Amissum fra. lacte, Sanguinis et sacri pateras,'&c. trem, ac in Trojano littore extinctum, Unguentorum meminit Propert. lib. ut supra vidimus, cum ad ejus sepul. III. Eleg. 14. ' Afferet huc unguenta crum longa navigatione pervenisset, mihi, sertisque sepulcrum Ornabit Epigrammate præsenti deflet Catol custos ad mea busta sedens.' Vide lus, ejusque Manibus solvit Inferias, etiam Ausonium Epitaph. Carm. ac ultimum valere dicit.

2 Adveni [Advenio] Adveni, reor 3 Ut te postremo donarem munere] esse legendum : concinnior enim sen Dicit postremum munus' Poëta sus est; Adveni, ut donarem, quain noster exequias, quas Virgil. Æn. XI. adrenio, ut donarem.

lib. vocat,

suprema munera. . EInferias] Inferiæ Sacra sunt mor gregias avimas, quæ sanguine nobis tuorum, quæ Umbris et Inferis sol. Hanc patriam peperere suo, decorate vuntur, quæque in exequiis ad hono- supremis Muneribus.'

Quod sane rem vita functorum celebrantur. Hæc potest recte quoque dici de monuautem sacrificia constabant liquori- mentis et sepulcris. In Hispania bus præcipue ac victimis. Liquores enim Citeriore ejusmodi extat moerant, aqua, lac, vinum, sanguis, et pumentum : unguentum. Quæ Inferis libabatur aqua, Arferia,' seu Arferial' dicebatur, teste Festo, qui etiam 'vinum’his in Sacris usurpari solitum

AMITA. o merum' fuisse refert. Lactis et sanguinis meminit Virg. Æneid. III.

SUPREMUM. • Inferimus tepido spumantia cymbia 4 Et mutum alloquerer cinerem] AlDelph, et Var. Clas, Catul.

U

C. JUL. FABIAN.

ANN. XIX.

[ocr errors]

FABIA. PAULA.

MUNUS,

« ZurückWeiter »