Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

dii, quam brevissime fieri potuit, excerptas, Lectori, tanquam in tabella, fpectandas proponere: earumque methodum omnem velut digito commonftrare. Ea vero talis eft.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

LIBER I. Principio Chaos in elementa quatuor diftinguitur, quibus cum sui darentur fingulis incolae, homo ex terra et aqua cretus eft. Secutae funt aetates hominum quatuor, in quarum poftrema de Gigantum sanguine nati funt homines. Qui cum effent impii, Iupiter, quamvis antea Lycaonem in lupum mutarat, generali nihilo niinus fupplicio diluvium inducens, in aquam omnia .convertit. Hic soli relinquuntur fuperftites Deucalion et Pyrrha. Qui poft redditam terram, iactis poft terga lapidibus, humanum reparárunt genus. Nam reliqua quidem animalia {ponte sua ex humore et calore prodierunt. in his etiam Pytho serpens, quem cum Apollo interemiffet, Pythios ludos in rei memoriam inftituit, quibus victores esculea corona donabantur. nondum enim exftiterat laurus, donec in eam Daphne puella fuit conversa. Quod cum accidiffet, tum ad patrem eius Peneum, reliquis fluviis, five congratulandi, five etiam confolandi gratia congregatis, folus defideratus eft Inachus, quod de filia Ione follicitus effet, quam Iupiter poft fuprum in iuvencam commutarat. Ea cum ab Argo cuftodiretur , hunc Mercurius, narrata prius Nymphae Syringis in arundinem transformatione, occidit. cuius oculi deinde a Iunone in pavonem collati fuerunt. Tum Io priftina mulieris forma - recepta, Epaphum parit.

[ocr errors]

LIBER II. Qui cum aliquando Phaëthonti Apollinem, ut falsum ac fuppofititium patrem, obiecif, set, ille currus Solaris imperium in diem unum a patre in pignus verae Airpis petiit. Quo impetrar to, terra ab eo fola accenditur; et inter cetera nigrescunt Aethiopes. Phaethontem deinde fulmine percuffum dum lugent forores, et una com gnalus Cygnus; illae in arbores, hic in cygnum mulatur. Tum Iupiter luftrato terrarum orbe, ac priftino vigore reftituto, in Calliftonem incidit, eamque fumta Dianae forma ftupravit. Ob id irata Juno, Calliftonem in urfam convertit; quam postea Arcas filius transfixurus fuerat, nifi utrumque Iupiter inter fidera retuliffet. Qua de re cum apud Oceanum Iuno conquefta effet, in coelum relata fuit humeris pavonum, qui nuper variati fuerant: ficut et Corvus nuper ex albo niger erat redditus, cum cornicis monitis, quae illi tum fuam in cornicem, tum Nyctimenes in noctuam mutationem explicarat; non obtemperaffet; verum audacter Coronidis adulterium ad Apollinem detuliffet. Eius deinde filio, Aesculapio, cum futura praediceret Ocyroë; in equam ira divina vertitur. Tum Chiron pater Apollinis auxilium fruftra inVocavit: quod ille iam in Elide pastor factus, aliud ageret, neglectis etiam bubus. Id quod Mercurio furandi occafionem dedit. qui deinde, Batti (is erat folus furti confcius) perfidia se commutando deprehensa, ipsum in Indicem lapidem convertit. Inde in Atticam ingreffus, Herle, Cecropis filia, potitur. Cui dum invidet soror Aglaurus, in saxum obrigefcit. Poftea Jupiter, cum ipsum boves Agenoris ad litus advertere iusfiffet, fumta tayri specie, Europam per mare in Cretam transvexit,

LIBER

* 3

96

[merged small][ocr errors]

LIBER III. Hic Agenor Cadmum iubet filiam amiffam inveftigare. Quod dum ille facit, e dentibus draconis occifi fatis, enafcuntur homines : cum quibus ille deinde Thebas condidit.

Huic primum valde luctuosa fuit nepotis Actaeonis in cervum mutati dilaceratio; quamvis Iunoni grata fuerit, quae Semelen pellicem oderat. Ideoque ad ipfam facie Beroës nutricis accedens, mortem illi procuravit. Paulo poft lupiter cum Iunone disputans, utra fit Venus fuavior, Tirefiam adhibet arbitrum: quandoquidem sexum utrumque fuerat expertus. Is lata contra Iunonem fententia, ab illa quidem visu privatus, ab love autem vaticinandi scientiam consecutus eft. Primum eius oraculum in Narcislo comprobatum fuit: qui cum puellas omnes, inter quas et Echo prae amoris impatientia fuerat in vocem conversa, contemfiffet; sui ipfius denique amore contabefcens, flos factus eft. Pentheus tamen vatem hunc irridebat, quamquam et ipfi vera praedixerat. Nam, cum Bacchi celebrarentur Orgia, ille famulum quendam sacrorum, poftquam nautas in pisces fuisse transformatos intellexerat, in vincula coniecit; atque inde a Bacchis fuit' discerptus. id quod magnam apud omnes fidem facris conciliavit.

LIBER IV. Alcathoë tamen, una cam fororibus, conftanter ea contemnebat. Sic ut felto die varias ad colum hiftorias illae inter se narrare coeperint, partiin de moris denigratis, partim de Apolline in Eurynomen verso, at cum Leucothoë concumberet: quamobrem Clylie zelotypa fuerit in heliotropium mutata: partim etiam de Hermaphrodito et Salmacide nympha, in unum cor

pus

[ocr errors]

'pus concretis. Quo facto, sorores ipsae in vespertiliones, earumque telae in vitem et pampinos transformatae funt. Hac de re cum Agaue laetaretur, maguus ei dolor oblatus efl. cun Ino et Athamas in mare per insaniam profiluerunt, factique fuut dii marini. Quos dum mulieres 'Thebanae pro mortuis deplorant, in faxa et volucres commutantur. Cadmus quoque hac' calamitale commotus, relictis Thebis, in Illyriam cum uxore prosecins elt: ubi ulerque angaineam formam accepit. Solus ergo reftabat de Bacchi contemtoribus Acrilius, avus Perfui, qui Gorgonis caput amputavit, e cuius gultis in terram delaplis angucs exorti sunt: et Atlantem in montem, virgasque, poft Andromedai liberatam, in lapides converlit. Orto deinde in muptiis tumultu, Phineum eum fuis, unaque Proetum et Polydecten, laxeos reddidit.

: LIBER V. Tum Pallas, quae hactenus comes

fuerat, ipfo relicto, in Heliconem se consert, ut Hippocrenen infpiciat. Ibi narrant illi Mufae de Pyreneo, et Pieridibus in picas converfis; poftquam, cantu de variis transformationibus inftituto, eum ipfis contendiffent.

LIBER VI. Quo exemplo mota Dea, anum se fecit. Itaque inito cum Arachne texendi certamine, pufquam utriusque tela varias transformationes repraesentavit, ipsam in araneam mutavit. Nihil tamen hoc Nioben movat, quo minus amiffis liberis in laxum obdurefceret. Quo quidem cognito, vulgus Lycios ruficos in ranas a Diana verfos, ét Marsyam ab Apolline excoriatum, in

[ocr errors]

.

memoriam revocavit. Cumque ad confolandos Thebanos urbes finitimae convepiffent, foli defuerunt Athenienses: quoniam a Tereo rege infestabantur. Qni deinde ftuprata Philomela, in upupam transformatus fuit: quemadmodum et Philomela in lufciniam, ac Procne in hirundinem. Quae res Pandioni socero intellecta, mortem attulit. Huic in regno fucceffit Erechtheus, e cuius filia Orithyia Boreas Calain procreavit et Zethen: qui in Argonautarum numero quondam fùerunt; cum Iafon, seminatis ferpentis dentibus, e quibus homines armati prodierunt, et dracone sopito, vellus aureum retulita

+ 11

1

LIBER VII. Is poftquam domum cum Medea rediit, Aesoni illa iuventutem reddidit. Eandemque Peliae pollicita, praemiffo arielis in agnum reformati specimine, dolo eum occidit. Inde per varia loca multis infignia transformationibus delata, poft occisos liberos, Aegeo nupfit. Contra hunc poftea bellum movit Minos, collectis undique copiis : ut et e Paro. Quam cum Arne quondam prodidiffet, in monedulam fuerat conversa. At Aeacus ab Aegeo ftetit, et ad eum Myrmidonės fuos, e formicis ortos, auxilio milt, duce Cepbalo: qui olim uxorem fuam, mutata fibi forma, in adulterium pellexerat, canemque suum fimul cum vulpe in saxa converti viderat.

LIBER VIII. Minos interim Alcathoën oblidet. qua capta, Nisus in haliaeetuin et Scylla in cirin fuere translati. Hinc in Cretam ille reversus ell, ubi Minotaurus labyrintho crat inclusus. quem cum Theseus de medio fululilet, cum Ariadne

« ZurückWeiter »