Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[blocks in formation]

SNELPERS-DRUKKERIJ SINT

JACOBS - GODSHUIS TE HAARLEM.

INHOUD.

Bladz.

L. SCHOLTE

87

[ocr errors]
[ocr errors]

Uit de Annales Belgici van Franciscus van Dusseldorp. (ver

volg van Deel XIV, bladz. 449.) J. H. HOFMAN, Pastoor. 1 De toelating der roomsche priesters in Amsterdam tusschen 1730 en 1794. B. H. KLÖNNE

21 Iets over de kerkelijke bezittingen vóór de tijden der Re. formatie.

28 Het Seminarie te Keulen. J. H. HOFMAN Ter Gouw. J. H. HOFMAN

88 Vervolging te Amsterdam. J. H. HOFMAN

98 Christophorus van Schagen. CHR. PHILIPPONA.

99 De Dominicanen te Haarlem.

A. J. J. HOOGLAND.
I. Het Dominicaner-klooster .

101 II. De Statie van Sint Dominicus en Sint Thomas

van Aquino te Haarlem : De Statie van Sint Dominicus

133 De Statie van Sint Thomas van Aquino

153 Bijlagen.

161 De Daemen der priesters dewelcke door de genadighe gunst

van onse edele ende grootaechtbaere heere, sullen dienen
den 1 en 2 Augusti int Boomtie (te Amsterdam).

BERNARD J. M. DE

BONT. 172 Bijdragen voor de Geschiedenis van de Abdij te Middelburg.

FR. G. VAN DEN ELSEN, Ord. Praem. 173 De Ordonnantie der Burgemeesters van Amsterdam, op 29 October 1773. B, H. KLÖNNE.

207 Naemen van de paepsche vergaderplaetsen (te Amsterdam)

soo als deselve syn opgegeven door predicanten in den
jaere 1683. BERNARD J. M. DE BONT

215 Het Doopboek der Jansenisten op de Brouwersgracht, tus

schen de Korte Prinsengracht en de Brouwerstraat te

Amsterdam, van 1664 tot 1811. BERNARD J. M. DE BONT. 218 Belofte gedaan aan Heeren Burgemeesters door C. E. de

V

395537

IV

INHOUD.

[ocr errors]

.

Blz. Glabbais, Priester op de Jode-Breestraet te Amsterdam”, by de toegestane vergunning tot het bouwen eener nieuwe

»vergaderplaets”. – 23 Maert 1691. BERNARD J. M. DE BONT. 224 Naemen van de Priesters die den eersten en tweeden dagh

Augusti 1704 sullen wesen tot hulp van P. Glabbais, op de Jode Breestraet in Moyses en Aron (te Amsterdam).

BERNARD J. M. DE BONT. 227 Naemen en te getal van de Roomse Priesters dewelcke in

de stadt (Amsterdam), in jurisdictie bekent en geadmit

teerd zyn den XVII July 1687. BERNARD J. M. DE BONT. 228 Sprokkels. BERNARD J. M. DE BONT

228 Mededeelingen. BERNARD J. M. DE BONT

230 Bijdrage voor de Geschiedenis van het Jansenisme hier te lande.

Schrijven van Joannes van Stiphout, Jansenistisch

Bisschop van Haarlem, aau één der Burgemeesteren
van Amsterdam, met 3 Bijlagen

232 Bijvoegzel

BERNARD J, M. DE BONT. 248 De H. Theodorus van der Eem en diens bloedverwanten.

W. F. N. VAN ROOTSELAAR, Pr. 266 I. De H. Theodorus van der Eem en zijn Familie. 267 II. De H. Theodorus van der Eem en zijn Bloedverwanten

274 III. De H. Theodorus van der Eem, zijn broeders en zusters

285 Bijlagen

308 Naschrift

327 Uit de Akten van het Haarlemsche Kapittel (vervolg van Deel XIV, bladz. 40.) J. J. GRAAF

331 Cornelis Hendrikszoon, Pastoor van Kuinre tot 1580; en van

dit jaar tot 1610 de priesterlijke bediening, onder dui. zende gevaren uitoefende te Alkmaar, en in verschillende plaatsen van ons Bisdom. Een levensschets, voor zoover mogelijk, opgemaakt uit een handschrift berustende op de

Parochiale Bibliotheek te Limmen. L. SCHOLTE, Pastoor. 386 Alphabetisch Register. J. J. THUNNISSEN, Rector

467

[ocr errors]

.

.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

Retulimus anno superiore magnam de pace spem apud Catholicos fuisse, eo quod rebelles laetissimo animo audierant (: sicuti simulabant:) libellum suum supplicem aut certe ejus exemplar regi in Hispaniam missum esse. Rex itaque visa eorum supplici petitione 5 Martii praesentis anni Requesentio in mandatis dat, ut conventus utriusque partis haberetur, videreturque si commodis et honestis conditionibus de pace concludi posset. Ipse autem ex parte sua in has conditiones se descensurum affirmat, ut privilegia omnia immunitatesque, antiquitus singulis provinciis a principibus suis indultae, illaesae integraeque conservarentur, absoluta duvnsire omnium hoc bello perperam actorun sanciretur, ut sententiae omnes, quae contra personas vel patrimonia rebellium lata fuerant, induce- . rentur, ut captivi nullo soluto lytro utrimque dimitterentur, denique declarabat rex, se numquam in animo habuisse nec etiamnum habere, ut inquisitio Hispanica in Belgicas ditiones induceretur; hoc tamen se velle, ut praeter Catholicam et avitam religionem alia in suis ditionibus publice non exerceretur, in quo sibi a quoquam, nedum a subditis suis, praescribi nolebat, quandoquidem nec jus ipsis esset posteaquam rex nihil novi statueret , sed eam religionem tectam sartamque servaret, in quam tam ipse quam subditi etiam conceptis rite verbis Bijdragen Gesch. Bisd. v. Haarlem. XVe Deel.

1

[ocr errors]
« ZurückWeiter »