Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

Yr Epistol. Ephes. iv. 1. The Epistle. Ephes. iv. 1.

Therefore the prisoner of wyf fi, y carcharor yn yr Arglwydd, ar rodio o honoch yn ye walk worthy of the vocation addas i'r alwedigaeth y'ch galwyd wherewith ye are called, with iddi, gydâ phob gostyngeidd- all lowliness and meekness, with rwydd ac addfwynder, y'nghyd long-suffering, forbearing one â hir-ymaros, gan oddef eich gil- another in love ; endeavouring ydd mewn cariad; gan fod yn to keep the unity of the spirit ddyfal i gadw undeb yr yspryd in the bond of peace. There y'nghwlwm tangnefedd. Un corph is one body, and one Spirit, sydd, ac un Yspryd, megis ag even as ye are called in one y'ch galwyd yn un gobaith eich hope of your calling ; one Lord, galwedigaeth"; un Arglwydd, un one faith, one baptism, one God ffydd, un bedydd, un Duw a and Father of all, who is above Thad oll, yr hwn sydd goruwch all, and through all, and in you all, a thrwy oll, ac ynoch oll. all. Yr Efengyl. St. Luc xiv. 1. The Gospel. St. Luke xiv. 1.

T came Bi dag yun Pan bennaethiaidy

to Phariseaid ar y sabbath, i fwytta of the chief Pharisees to eat bara, iddynt hwythau ei wylied bread on the sabbath-day, that ef. Ac wele, 'r oedd ger ei fron they watched him. And behold, ef ryw ddyn yn glaf o'r dropsi. there was a certain man before A’r Iesu gan atteb a lefarodd him which had the dropsy. And wrth y cyfreithwyr, a'r Pharise- Jesus answering spake unto the aid, gan ddywedyd, Ai rhŷdd Lawyers and Pharisees, saying, iachâu ar y sabbath? A thewi a Is it lawful to heal on the sabwnaethant. Ac efe a'i cymmer- bath-day? And they held their odd atto, ac a'i iachâodd ef, ac peace. And he took him, and a'i gollyngodd ymaith; ac a ddy- healed him, and let him go; and wedodd, Asyn neu ých pa un o answered them, saying, Which honoch a syrth i bwll, ac yn of you shall have an ass, or an ebrwydd nis tyn ef allan ar y ox, fallen into a pit, and will not dydd sabbath? Ac ni allent roi straightway pull him out on the atteb yn ei erbyn am y pethau sabbath-day And they could hyn. Ac efe a ddywedodd wrth not answer him again to these y gwahoddedigion ddammeg, things. And he put forth a papan ystyriodd fel yr oeddynt rable to those which were bidyn dewis

yr eisteddleoedd uchaf, den, when he marked how they gan ddywedyd wrthynt, Pan y’th chose out the chief rooms, saywahodder gan neb i neithior, nacing unto them, When thou art eistedd yn y lle uchaf; rhag bod bidden of any man to a wedun anrhydeddusach nã thi wedi ding, sit not down in the highei wahodd ganddo ; ac i hwn est room ; lest a more honoura'th wahoddodd di ac yntau, able man than thou be bidden ddyfod a dywedyd wrthyt, Dyro of him; and he that bade thee le i hwn; ac yna dechreu o honot and him come and say to thee, ti trwy gywilydd gymmeryd y lle Give this man place; and thou isaf. Eithr pan y'th wahodder, begin with shame to take the dos ac eistedd yn y lle isaf; fel, lowest room. But when thou

O

pan ddel

yr

hwn a'th wahodd- art bidden, go and sit down in odd di, y gallo efe ddywedyd the lowest room; that, when he wrthyt, Y cyfaill, eistedd yn that bade thee cometh, he may uwch i fynu: yna y bydd i ti say unto thee, Friend, go up glod y'ngŵydd y rhai a eis- higher : then shalt thou have teddant gydâ thî ar y bwrdd. worship in the presence of them Canys pob un a'r a'i dyrchafo that sit at meat with thee. For ei hun, a ostyngir; a'r hwn whosoever exalteth himself shall sydd yn ei ostwng ei hun, a be abased ; and he that humddyrchefir.

bleth himself shall be exalted. Y deunawfed Sul gwedi'r The eighteenth Sunday after Örindod.

Trinity.
Y Colect.

The Collect..
Arglwydatami i nattolye mama LoRaD: twe

beseech thee,

grant thy people grace to i wrthladd profedigaethau'r withstand the temptations of byd, y cnawd, a'r cythraul; the world, the flesh, and the ae â phur galon a meddwl devil, and with pure hearts and i’th ddilyn di yr unig Dduw; minds to follow thee the only trwy Iesu Grist ein Harglwydd. God; through Jesus Christ our Amen.

Lord. Amen.
Yr Epistol. 1 Cor. 1. 4. The Epistle.' 1 Cor. i. 4.

R ydwyf yn dïolch i'm Duw Thank
Y

I

my God always on

your behalf, for the grace y grâs Duw a rodded i chwi, yng of God which is given you by Nghrist Iesu; am eich bod ym Jesus Christ; that in every mhob peth wedi eich cyfoethogi thing ye are enriched by him, ynddo ef, mewn pob ymadrodd in all utterance, and in all knowa phob gwybodaeth: megis.y ledge; even as the testimony cadarnhàwyd tystiolaeth Crist of Christ was confirmed in you; ynoch. Fel nad ydych yn ol so that ye come behind in no mewn un dawn; yn disgwyl am gift; waiting for the coming ddatguddiad ein Harglwydd Iesu of our Lord Jesus Christ, who Grist; yr hwn hefyd a'ch cad- shall also confirm you unto the arnhâ chwi hyd y diwedd yn end, that ye may be blameless ddïargyoedd, yn nydd ein Hár- in the day of our Lord Jesus glwydd Iesu Grist.

Christ. Yr Efengyl. St. Matth. xxii. 34. The Gospel. St. Matth. xxii. 34.

HEN the Pharisees had ddarfod i'r Iesu ostegu y Saduceaid, hwy a ymgynnullas- the Sadducees to silence, they ant y'nghŷd i'r un lle. Ac un o were gathered together. Then honynt, yr hwn oedd gyfreith- one of them, who was a Lawyer, iwr, a ofynodd iddo, gan ei asked him a question, tempting demtio, a dywedyd, Athraw, pa him, and saying, Master, which un yw'r gorchymmyn mawr yn is the great commandment in y gyfraith? A'r Iesu a ddywed- the Law? Jesus said unto him, odd wrtho, Ceri yr Arglwydd dy Thou shalt love the Lord thy Dduw a'th holl galon, ac a'th God with all thy heart, and holl enaid, ac â'th holl feddwl. with all thy soul, and with

Hwn yw'r cyntaf, a'r gorchym- all thy mind. This is the myn mawr. A'r ail sydd gyffelyb first and great commandment. iddo; Câr dy gymmydog fel' ti And the second is like unto dy hun. Ar y ddau orchymmyn it, Thou shalt love thy neighhyn y mae'r holl gyfraith a'r bour as thyself. On these two prophwydi yn sefyll. Ac wedi commandments hang all the y'mgasglu o'r Phariseаid y'nghyd, Law and the Prophets. While yr lesu a ofynodd iddynt, gan the Pharisees were gathered toddywedyd, Beth a dybygwch gether, Jesus asked them, saychwi am Grist ? Mab i bwy ing, What think ye of Christ ? ydyw ? Dywedent wrtho, Mạb whose son is he? They say Dafydd. Dywedai yntau wrth- unto him, The son of David. ynt, Pa fodd gan hynny y mae He saith unto them, How then Dafydd yn yr yspryd yn ei alw doth David in spirit call him ef yn Arglwydd, gan ddywedyd, Lord, saying, The Lord said Dywedodd yr Arglwydd wrth unto my Lord, Sit thou on my fy Arglwydd, Eistedd ar fy right hand, till I make thine neheulaw, hyd oni osodwyf dy enemies thy foot-stool? If David elynion yn droedfainge i'th draed then call him Lord, how is he ti? Os yw Dafydd gan hynny yn his Son ? And no man was able ei alw ef yn Arglwydd, pa fodd to answer him a word; neither y mae efe yn fab iddo? Ac ni durst any man from that day allodd neb atteb gair iddo; ac forth ask him any more quesni feiddiodd neb o'r dydd hwn- tions. nw allan ymofyn âg ef mwyach.

[ocr errors]

Y pedwerydd Sul ar bymtheg The nineteenth Sunday after gwedi'r Drindod.

Trinity.
Y Colect.

The Collect.

God, forasmuch as without hebot ti ryngu bodd i ti; O'th drugaredd caniattâ, fod please thee; Mercifully grant, i'th Lân Yspryd ym mhob peth that thy Holy Spirit may in unioni a llywio ein calonnau; all things direct and rule our trwy lesu Grist ein Harglwydd. hearts; through Jesus Christ Amen.

our Lord. Amen. Yr Epistol. Ephes. iv. 17. The Epistle. Ephes. iv. 17.

YN gan hynny yr wyf yn T testify in the Lord, that

ei ddywedyd, ac yn ei dystiolaethu yn yr Arglwydd, na ye henceforth walk not as other rodioch chwi mwyach, fel y mae Gentiles walk, in the vanity y Cenhedloedd eraill yn rhodio, of their mind; having the unyn oferedd eu meddwl; wedi derstanding darkened, being atywyllu eu deall, wedi ymddi- lienated from the life of God eithrio oddiwrth fuchedd Duw, through the ignorance that is drwy'r anwybodaeth sydd yn- in them, because of the blindddynt, trwy ddallineb eu calon : ness of their heart: who, being y rhai, wedi diddarbodi, a ym- past feeling, have given themroisant i drythyllwch, i wneuthur selves over unto lasciviousness, pob aflendid yn unchwant. Eithr to work all uncleanness with

no

chwychwi nid felly y dysgasoch greediness. But ye have not so Grist; os bu i chwi ei glywed learned Christ; if so be that ye ef, ac os dysgwyd chwi ynddo, have heard him, and have been megis y mae'r gwirionedd yn yr taught by him, as the truth is Iesu: Dodi o honoch heibio, o in Jesus: that ye put off, conran yr ymarweddiad cyntaf, yr cerning the former conversabên ddyn, yr hwn sydd lygredig tion, the old man, which is coryn ol y chwantau twyllodrus; rupt according to the deceitful ac ymadnewyddu yn yspryd eich lusts; and be renewed in the meddwl; à gwisgo y dyn newydd, spirit of your mind; and that yr hwn yn ol Duw a grewyd ye put on the new man, which mewn cyfiawnder a gwîr sanct- after God is created in righteiddrwydd. Oherwydd paham, eousness and true holiness. gan fwrw ymaith gelwydd, dy- Wherefore, putting away lywedwch y gwîr bob un wrth ei ing, speak every man truth with gymmydog ; oblegid aelodau his neighbour: for we are memydym i'n gilydd. Digiwch, ac bers one of another. Be ye anna phechwch. Na fachluded yr gry and sin not: let not the haul ar eich digofaint chwi: ac sun go down upon your wrath : na roddwch le i ddiafol. Yr neither give place to the devil. hwn a ladrattâodd, na ladratted Let him that stole steal mwyach; eithr yn hytrach cym- more; but rather let him lamered boen, gan weithio a'i bour, working with his . hands ddwylaw yr hyn sydd dda, fel y the thing which is good, that byddo ganddo beth i'w gyfrannu he may have to give to him i'r hwn y mae angen arno.

Na that needeth. Let no corrupt ddeued un ymadrodd llygredig communication proceed out of allan o'ch genau chwi: ond y your mouth, but that which is cyfryw un ag a fyddo da i adeil- good to the use of edifying, adu yn fuddiol, fel y paro râs i'r that it may minister grace ungwrandawýr. Ac na thristewch to the hearers. And grieve not Lân Yspryd Duw, trwy'r hwn the Holy Spirit of God, wherey'ch seliwyd hyd ddydd pryn- by ye are sealed unto the day edigaeth. Tynner ymaith oddi- of redemption. Let all bitterwrthych bob chwerweld, a llîd, ness, and wrath, and anger, and

dig, a llefain, a chabledd, gyd- clamour, and evil-speaking, be à phob drygioni. A byddwch put away from you, with all gymmwynasgar i'ch gilydd, yn

malice. And be ye kind one to dosturiol, yn maddeu i'ch gilydd, another, tender-hearted, forgivmegis y maddeuodd Duw er ing one another, even as God for mwyn Crist i chwithau.

Christ's sake hath forgiven you. Yr Efengyl. St. Matth. ix. 1. The Gospel. St. Matth. ix. 1. R Iesu a aeth i mewn i'r ESUS entered into a ship, llong, ac a aeth trosodd, ac

J. a ddaeth i'w ddinas ei hun. Ac into his own city. And bewele, hwy a ddygasant atto wr hold, they brought to him a claf o'r parlys, yn gorwedd mewn man sick of the palsy, lying gwely. A'r Iesu yn gweled eu

a bed.

And Jesus, seeflydd hwy, a ddywedodd wrth ing their faith, said unto the y claf o'r parlys, Ha fab, cym- sick of the palsy, Son, be of mer gysur; maddeuwyd i ti dy good cheer, thy sins befor

[ocr errors]

on

men.

bechodau. Ac wele, rhai o'r ys- given thee. And behold, cer-
grifenyddion a ddywedasant yn- tain of the scribes said 'with-
ddynt eu hunain, Y mae hwn yn in themselves, This man blas-
cablu. A phan welodd yr Iesu phemeth. And Jesus, know-
eu meddyliau, efe a ddywedodd, ing their thoughts, said, Where-
Paham y meddyliwch ddrwg, yn fore think ye evil in your
eich calonnau ? Canys pa 'un hearts ? For whether is ea-
hawsaf, ai dywedyd, Maddeuwyd sier to say, Thy sins, be for-
i ti dy bechodau, ai dywedyd, given thee? or to say, Arise,
Cyfod, a rhodia ? Eithr fel y and walk? But that ye may
gwypoch fod awdurdod gan Fab know that the Son of man
y dyn ar y ddaear i faddeu hath power on earth to forgive
pechodau (yna y dywedodd efe sins, (then saith he to the sick
wrth y claf o'r parlys) Cyfod, of the palsy, Arise, take up
cymmer dy wely i fynu, a dos thy bed, and go unto thine
i'th dý. Ac efe a gyfododd, ac house. And he arose, and de
a aeth ymaith i'w dŷ ei hun. parted to his house. But when
A’r torfeydd pan welsant, rhy- the multitude saw it, they mar-,
feddu a wnaethant, a gogoneddu velled, and glorified God, who
Duw, yr hwn a roisai gyfryw had given such power unto
awdurdod i ddynion.
Yr ugeinfed Sul gwedi'r Drin The twentieth Sunday after
dod.

Trinity.
Y Colect.

The Collect. a thrugar. O occaf Dduw, o'th ragorol ddaioni cadw ni, ni a attolygwn goodness keep us, we beseech i ti, rhag pob peth a'n dryga; fel thee, from all things that may y byddom yn barod, yn enaid a hurt us; that we, being ready chorph, i allu â chalonnau rhydd- both in body and soul, may ion gyflawni y cyfryw bethau cheerfully accomplish those ag a fynnit ti eu gwneuthur; things that thou wouldest have trwy Iesu Grist ein Harglwydd. done; through Jesus Christ our Amen.

Lord. Amen. Yr Epistol. Ephes. v. 15. T'he Epistle. Ephes. v. 15. GWELWCH gan hynny pa SEE

then that ye walk cina geulus; nid fel annoethion, ond as wise, redeeming the time, befel doethion; gan brynu'r amser, cause the days are evil. Whereoblegid y dyddiau sy ddrwg. Am fore be ye not unwise, but unhynny na fyddwch annoethion, derstanding what the will of eithr yn deall beth yw ewyllys the Lord is. And be not drunk yr Arglwydd. Ac na feddwer with wine, wherein is excess; chwi gan wîn, yn yr hyn y mae but be filled with the Spigormodedd ; eithr îlanwer chwi rit; speaking to yourselves in a'r Yspryd ; gan lefaru wrth eich psalms, and hymns, and spirigilydd mewn psalmau, emynau, tual songs; singing and makac odlau ysprydol ; gan ganu a ing melody in your heart to the phyngcio yn eich calon i'r Ar- Lord; giving thanks always for glwydd; gan ddïolch yn wastad all things unto God and the Fa

« ZurückWeiter »