Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

i Dduw a'r Tad, am bob peth, ther, in the Name of our Lord yn enw ein Harglwydd Iesu Jesus Christ; submitting yourGrist; gan ymddarostwng i'ch selves one to another in the fear gilydd yn ofn Duw.

of God. Yr Efengyl. St. Matth. xxii. 1. The Gospel. St. Matth. xxii. 1. Yk lesu a ddywedodd wrth JESUS said, The Kingdom of

ei teyrnas nefoedd i ryw frenhin a tain king, who made a marriage wnaeth brïodas i'w fab; ac a for his son; and sent forth his ddanfonodd ei weision i alw y servants to call them that were rhai a wahoddasid i'r brïodas; bidden to the wedding; and ac ni fynnent hwy ddyfod. they would not come. Again, Trachefn efe a anfonodd weision he sent forth other servants, eraill, gan ddywedyd, Dywed- saying, Tell them which are wch wrth y rhai a wahoddwyd, bidden, Behold, I have preparWele, parottöais fy nghiniaw; ed my dinner ; my oxen and fy ychen a'm pasgedigion a ladd- my fátlings are killed, and all wyd, a phob peth sydd barod : things are ready; come unto deuwch, i'r briodas. A hwy, yn the marriage. But they made ddïystyr ganddynt, a aethant light of it, and went their ways, ymaith, un i'w faes, ac arall i'w one to his farm, another to his fasnach: a'r llaill a ddaliasant ei merchandise: and the remnant weision ef, ac a'u hammharch- took his servants, and entreatasant, ac a'u lladdasant. A phan ed them spitefully, and slew glybu'r brenhin, efe a lidiodd; ac them. But when the king heard a ddanfonodd eu luoedd, ac a thereof, he was wroth; and he ddinystriodd y lleiddiaid hynny, sent forth his armies, and deac a losgodd eu dinas hwynt. stroyed those murderers, and Yna efe a ddywedodd wrth ei burnt up their city. Then saith weision, Yn wir y brïodas sydd he to his servants, The wedbarod, ond y rhai a wahoddasid ding is ready, but they who nid oeddynt deilwng. Ewch gan were bidden were not worthy. hynny i'r prif-ffyrdd, a chynnifer Go ye therefore into the highag a gaffoch, gwahoddwch i'r ways, and as many as ye shall briodas. A'r gweision hynny a find bid to the marriage. So aethant allan i'r prif-ffyrdd, ac a those servants went out into the gasglasant y'nghŷd gynnifer oll high-ways, and gathered togeag a gawsant, drwg a da: a llan- ther all, as many as they found, wyd y brïodas o wahoddedigion. both bad and good; and the A phan ddaeth y brenhin i mewn wedding was furnished with i weled y gwahoddedigion, efe a guests. And when the king ganfu yno ddyn heb wisg prïodas came in to see the guests, he am dano. Ac efe a ddywedodd saw there a man which had not wrtho, Y cyfaill, pa fodd y daeth- on a wedding-garment. And ost i mewn yma, heb fod gen- he saith unto him, Friend, how nyt wisg prïodas ? Ac yntau a camest thou in hither, not havaeth yn fud. Yna y dywedodd ing a wedding-garment? And y brenhin wrth y gweinidogion, he was speechless. Then said Rhwymwch ei draed a'i ddwy- the king to the servants, Bind law, a chymmerwch ef ymaith, him hand and foot, and take a theflwch i'r tywyllwch eithaf him away, and cast him into

men.

yno y bydd wylofain a rhingcian outer darkness: there shall be dannedd. Canys llawer sy wedi weeping and gnashing of teeth. eu galw, ond ychydig wedi eu For many are called, but few dewis.

are chosen. Yr unfed Sul ar hugain gwedi'r The one and twentieth Sunday Drindod.

after Trinity. Y Colect.

The Collect. O

, , ti ganiattâu i'th ffyddlawn bobl faddeuant ful people pardon and peace, a thangnefedd; fel y glanhâer that they may be cleansed from hwynt oddiwrth eu holl bechod- all their sins, and serve thee au, ac y gwasanaethont ti â with a quiet mind; through meddwl heddychol ; trwy Iesu Jesus Christ our Lord. AGrist ein Harglwydd. Amen. Yr Epistol. Ephes. vi. 10. The Epistle. Ephes. vi. 10. ;

M

Y ei allu ef. Gwisgwch holl arfog- power of his might. Put on the aeth Duw, fel y galloch sefyll whole armour of God, that ye yn erbyn cynllwynion diafol. may be able to stand against Oblegid nid yw ein hymdrech the wiles of the devil. For we ni yn erbyn gwaed a chnawd; wrestle not against flesh and ‘ond yn erbyn tywysogaethau, yn blood, but against principalities, erbyn awdurdodau, yn erbyn against powers, against the rulbydol lywiawdwyr tywyllwch y ers of the darkness

of this world, byd hwn, yn erbyn drygau ys- against spiritual wickedness in prydol yn y nefolion leoedd. Am high places. Wherefore take hynny cymmerwch attoch holl unto you the whole armour of arfogaeth Duw, fel y, galloch God, that ye may be able to wrth-sefyll yn y dydd drwg; ac withstand in the evil day, and, wedi gorphen pob peth, sefyll. having done all, to stand.' 'Stand Sefwch gan hynny wedi amgylch therefore, having your loins girt wregysu eich lwynau â gwir- about with truth; and having ionedd, a gwisgo dwyfronneg on the breast-plate of rightecyfiawnder; a gwisgo am eich ousness; and your feet shod traed esgidiau parottöad efengyl with the preparation of the Gostangnefedd. Uwchlaw pob dim, pel of peace; above all, taking wedi cymmeryd tarian y ffydd, the shield of faith, wherewith â'r hwn y gellwch ddiffoddi holl ye shall be able to quench all bicellau tanllyd y fall. Cym- the fiery darts of the wicked ; merwch hefyd helm yr iachawd- and take the helmet of salvawriaeth, a chleddyf yr Yspryd, yr tion, and the sword of the Spihwn yw gair Duw: gan weddïo rit, which is the Word of God: bob amser, â phob rhyw weddi praying always with all prayer a deisyfiad yn yr Yspryd, a bod and supplication in the Spirit, yn wyliadwrus at hyn yma trwy and watching thereunto with all bob dyfal bara, a deisyfiad tros perseverance, and supplication yr holl saint; a throsof finnau, for all saints; and for me, that fel у rhodder i mi ymadrodd, utterance may be given unto

drwy agoryd fy ngenau yn hý, me, that I may open my mouth i hyspysu dirgelwch yr efengyi ; boldly, to make known the

mystros yr hon yr wyf yn gennad tery of the Gospel, for which i mewn cadwyn: fel y traethwyf am an ambassador in bonds; yn hy am dani, fel y perthyn i that therein I may speak boldmi draethu.

ly, as I ought to speak. Yr Efengyl. St. Ioan iv. 46, The Gospel. St. John iv. 46. Y Roedd rhyw bendefig, W T

THERE was a certain noble

man, whose son was sick yn Capernaum. Pan glybu hwn at Capernaum. When he heard ddyfod o'r Iesu o ludea i Galilea, that Jesus was come out of Juefe a aeth atto ef, ac a attolygodd dæa into Galilee, he went unto iddo ddyfod i waered ac iachâu him, and besought him that he ei fab ef ; canys yr oedd efe ym would come down and heal his mron marw. Yna Iesu a ddy- son; for he was at the point wedodd wrtho ef, Oni welwch of death. Then said Jesus unto chwi arwyddion a rhyfeddodau, him, Except ye see signs and ni chredwch. Y pendefig a ddy- wonders, ye will not believe. wedodd wrtho ef, 0 Arglwydd, The nobleman saith unto him, tyred i waered cyn marw fy Sir, come down ere my child machgen. Iesu a ddywedodd die. Jesus saith unto him, Go wrtho ef, Dos ymaith: y mae dy thy way, thy son liveth. And fab yn fyw. A'r gwr a gredodd the man believed the word that y gair a ddywedasai Iesu wrtho, Jesus had spoken unto him, and ac efe a aeth ymaith. Ac fel yr he went his way. And, as he oedd efe

yr awrhon yn myned i was now going down, his serwaered, ei weision a gyfarfuant vants met him, and told him, åg ef, ac a fynegasant, gan ddy- saying, Thy son liveth. Then wedyd, Y mae dy fachgen yn enquired he of them the hour fyw. Yna efe a ofynodd iddynt when he began to amend: and Ýr awr y gwellhasai arno. A hwy they said unto him, Yesterday à ddywedasant wrtho, Doe y at the seventh hour the fever seithfed awr, y gadawodd y crød left him. So the father knew ef. Yna y gwybu'r tad mai yr that it was at the same hour, in awr honno oedd, yn yr honoy the which Jesus said unto him, dywedasai Iesu wrtho ef, Y mae Thy son liveth ; and himself dy fab yn fyw. Ac efe a gred- believed, and his whole house. odd, a'i holl dŷ. Yr ail arwydd This is again the second mirayma

drachefn a wnaeth yr Iesu, cle that Jesus did, when he was wedi dyfod o Iudea i Galilea. come out of Judæa into Galilee. Yr eilfed Sul ar hugain gwedi'r The two and twentieth Sunday Drindod.

after Trinity.
Y Colect.

The Collect.
RGLWYDD, ni a atto-
lygwn i ti, gadw dy deulu

LO

keep thy houshold the yr Eglwys mewn duwiolder Church in continual godliness; gwastadol ; fel y bo, trwy dy that through thy protection it nodded di, iddi gael ei gwaredu may be free from all adversioddiwrth bob gwrthwyneb, acties, and devoutly given to serve yn ddefosiynol ymrôi i'th wasan- thee in good works, to the glory

A

Thank my

aethu di mewn gweithredoedd of thy Name; through Jesus da, er gogoniant ith Enw; trwy Christ our Lord. Amen. lesu Grist ein Harglwydd. Amen. Yr Epistol. Phil. i. 3.

The Epistle. Phil. i. 3. ['M Duw yr ydwyf yn dïolch,

I

God upon every ym mhob coffa am danoch,

remembrance of you, (albob amser ym mhob deisyfiad ways in every prayer of mine o'r eiddof trosoch chwi oll, gan for you all making request with wneuthur fy neisyfiad gydâ joy,) for your fellowship in the llawenydd, oblegid eich cym- Gospel from the first day undeithas chwi yn yr efengyl o'r til now; being confident of dydd cyntaf hyd yr awr hon; this very thing, that he who gan fod yn hyderus yn hyn, y hath begun a good work in you bydd i'r hwn a ddechreuodd yn“ will perform it until the day och waith da, ei orphen hyd of Jesus Christ; even as it is ddydd Iesu Grist: megis y mae meet for me to think this of yn iawn i mi synied hyn am dan- you all, because I have you in och oll, am eich bod gennyf yn fy my heart, inasmuch as both in nghalon, yn gymmaint a'ch bod my bonds, and in the defence chwi oll, yn gystal yn fy rhwym- and confirmation of the Gosau, ac yn fy ymdiffyn, a chad- pel, ye all are partakers of my arnhâd yr efengyl, yn gyfran- grace. For God is my record, nogion à mi o râs. Canys Duw how greatly I long after you all sydd dyst i mi, mor hiraethus wyf in the bowels of Jesus Christ. am danoch oll yn ymysgaroedd And this I pray, that your love lesu Grist. A hyn yr wyf yn may abound yet more and more ei weddïo, ar amińâu o'ch cariad in knowledge, and in all judgechwi etto fwyfwy, mewn gwyb- ment : that ye may approve odaeth a phob synwyr: fel y things that are excellent, that profoch y pethau 'sy å gwahan- ye may be sincere, and without iaeth rhyngddynt; fel y byddoch offence, till the day of Christ : bur a didramgwydd hyd ddydd being filled with the fruits of Crist; wedi eich cyflawni a righteousness, which are by Jeffrwythau cyfiawnder, у

rhai sus Christ, unto the glory and sydd trwy Iesu Grist, er go- praise of God. goniant a moliant i Dduw. Yr Efengyl. St. Matth. xviii. 21. The Gospel. St. Matth. xviii. 21. PETR a ddywedodd wrth y PETER said unto Jesus,

my gwaith y pecha fy mrawd i'm brother sin against me, and I herbyn, ac y maddeuaf iddo? ai forgive him ? till seven times ? hyd seith-waith? Yr Iesu a ddy- Jesus saith unto him, I say not wedodd wrtho, Nid ydwyf yn unto thee, until seven times ; dywedyd wrthyt, Hyd seith- but until seventy times seven. waith; ond, Hyd ddengwaith a Therefore is the Kingdom of thri ugain seith-waith Am heaven likened unto certain bynny y cyffelybir teyrnas nef- king, which would take account oedd i ryw frenhin, a fynnai gael of his servants. And when he cyfrif gan ei weision. A phan had begun to reckon, one was ddechreuodd gyfrif, fe addygwyd brought unto him, which owed atto un a oedd yn ei ddyled ef o him ten thousand talents. But

ddeng mîl o dalentau. A chan forasmuch as he had not to nad oedd ganddo ddim i dalu, pay, his lord commanded him gorchymmynodd ei arglwydd ei to be sold, and his wife and werthu ef, a'i wraig a'i blant, children, and all that he had, a chwbl a'r a feddai, a thalu'r and payment to be made. The ddyled. A'r gwâs a syrthiodd servant therefore fell down and i lawr, ac a'i haddolodd ef, gan worshipped him, saying, Lord, ddywedyd, Arglwydd, bydd ym- have patience with me, and arhous wrthyf, a mi a dalaf i'ti y I will pay thee all. Then the cwbl oll. Ac arglwydd y gwas lord of that servant was mov, hwnnw a dosturiodd wrtho, ac ed with compassion, and loosed a'i gollyngodd, ac a faddeuodd him, and forgave him the debt. iddo y ddyled. Ac wedi myned But the same servant went out, o'r gwâs hwnnw allan, efe a gaf- and found one of his fellowodd un o'i gyd-weision, yr hwn servants, which owed him an oedd yn ei ddyled ef o gan cein- hundred pence; and he laid iog ; ac efe a ymaflodd ynddo, ac hands on him, and took him a'i llindagodd, gan ddywedyd, by the throat, saying, Pay me Tâl i mi yr hyn sydd ddyledus that thou owest. And his felarnat. Yna y syrthiodd ei gyd- low-servant fell down at his wâs wrth ei draed ef, ac a ymbil- feet, and besought him, saying, iodd ag ef, gan ddywedyd, Bydd Have patience with me, and ymarhồus wrthyf, a mi a dalaf I will pay thee all. And he i ti y cwbl oll. Ac nis gwnai would not; but went and cast efe ; ond myned a'i fwrw ef, him into prison, till he should y'ngharchar, hyd oni thalai yr pay the debt. So when his felhyn oedd ddyledus. A phân low-servants saw what was done, welodd ei gyd-weision y pethau they were very sorry, and came a wnelsid, bu ddrwg dros ben and told unto their lord all that ganddynt; a hwy a ddaethant was done. Then his lord, after ac a fynegasant i'w harglwydd that he had called him, said yr holl bethau a fuasai. Yna ei unto him, O thou wicked serarglwydd, wedi ei alw ef atto, a vant, I forgave thee all that ddywedodd wrtho, Ha was drwg, debt, because thou desiredst me: maddeuais i ti yr holl ddyled shouldest not thou also have honno, am i ti ymbil â mi: ac oni had compassion on thy fellowddylesit tithau drugarhàu wrth servant, even as I had pity on dy gyd-was, megis y trugarheais thee? And his lord was wroth, innau wrthyt ti? A'i arglwydd and delivered him to the tora ddigiodd, ac a'i rhoddes ef i'r mentors, till he should pay all poenwŷr, hyd oni thalai yr hyn that was due unto him. So oll oedd ddyledus iddo. Ac felly likewise shall my heavenly Fay gwna fy Nhad nefol i chwithau, ther do also unto you, if ye from oni faddeuwch o'ch calonnau bob your hearts forgive not every un i'w frawd eu camweddau. one his brother their trespasses. Y trydydd Sul ar hugain gwedi'r The three and twentieth Sunday Drindod.

after Trinity.
Y Colect.

The Collect.
God,

refuge and ernid, yr hwn wyt awdwr

« ZurückWeiter »