Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

as ye

pob duwiolder ; Gwrando yn thor of all godliness; Be ready, ebrwydd, ni a attolygwn i ti, we beseech thee, to hear the deddefosiynol weddïau dy Eglwys; vout prayers of thy Church; and a chaniattâ i ni am yr hyn yr grant that those things which ym yn eu herchi yn ffyddlawn, we ask faithfully we may oballu o honom eu cael yn gyf- tain effectually; through Jesus lawn; trwy Iesu Grist ein Har- Christ our Lord. Amen. glwydd. Amen.

Yr Epistol. Phil. iii. 17. The Epistle. Phil. iii. 17.
YDDWCH gyd-ddilynwyr

BR
i mi, frodyr, ac edrychwch ar

RETHREN, be followers

together of me, and mark y rhai sy yn rhodio felly, megis them which walkso yr ydym ni yn siampl'i chwi. have us for an ensample. (For (Canys y mae llawer yn rhodio, many walk, of whom I have am y rhai y dywedais i chwi yn told you often, and now tell fynych, ac yr ydwyf yr awrhon you even weeping, that they hefyd tan wylo yn dywedyd, mai are the enemies of the cross gelynion croes Crist ydynt ; diw. of Christ; whose end is destrucedd y rhai yw distryw, duw y tion, whose god is their belly, and rhai yw eu bol, a'u gogoniant whose glory is in their shame, yn eu cywilydd, y rhai sydd yn who mind earthly things.) For synied pethau daearol.) Canys our conversation is in heaven; ein hymarweddiad ni sydd yn y from whence also we look for nefoedd, o'r lle hefyd yr ydym the Saviour, the Lord Jesus yn disgwyl yr Jachawdwr, yr Christ; who shall change our Arglwydd Iesu Grist: yr hwn a vile body,, that it may be gyfnewidia ein corph gwael ni, fashioned' like unto his glofel y gwneler ef yn un ffurf â'i rious body, according to the gorph gogoneddus ef, yn ol y working whereby, he is able nerthol weithrediad, trwy'r hwn even to subdue all things unto y dichon efe, że ddarostwng pob himself. peth iddo ei hun. Yr Efengyl. St. Matth. xxii. 15. The Gospel. St. Matth. xxii. 15. YNA'r aeth y Phariseaid, ac

TIME
THEN went the Pharisees

and took counsel how they fodd y rhwydent ef yn ei ymad- might entangle him in his talk. rodd. A hwy a ddanfonasant atto And they sent out unto him eu disgyblion y'nghyd â'r Herod- their disciples, with the Heroianiaid, gan ddywedyd, Athraw, dians, saying, Master, we know ni a wyddom dy fod yn eirwîr, that thou art true, and teachest yn dysgu ffordd Duw mewn the way of God in truth, neigwirionedd, ac nad oes arnat ofal ther carest thou for any man : rhag neb: oblegid nid wyt ti yn for thou regardest not the perędrych ar wyneb dynion. Dy- son of men. Tell us therefore, waid i ni gan hynny, Beth yr what thinkest thou? Is it lawwyt ti yn ei dybied? Ai cyfreith- ful to give tribute unto Cæsar, lawn rhoddi teyrn-ged i Caesar, ai or not? But Jesus perceived nid yw? Ond yr Iesu a wybu eu their wickedness, and said, Why drygioni hwy, ac a ddywedodd, tempt ye me, ye hypocrites? Paham yr ydych yn fy nhemtio shew me the tribute-money

i, chwi ragrithwŷr? Dangoswch And they brought unto him a i mi arian y deyrn-ged. A hwy a peny. And he saith unto them, ddygasant atto geiniog. Ac efe a Whose is this image and superddywedodd wrthynt, Eiddo pwy scription? They say unto him, yw y ddelw hon a'r argraph? Cæsar's. Then saith he unto Dywedasant wrtho, Eiddo Caesar. them, Render therefore unto Yna y dywedodd wrthynt, Tel- Cæsar the things which are wch chwithau yr eiddo Caesar i Cæsar's; and unto God the Caesar, a'r eiddo Duw i Dduw. things that are God's. When A phan glywsant hwy hyn, rhy- they had heard these words, feddu a wnaethant, a'i adael ef, they marvelled, and left him, a myned ymaith.

and went their way. Y pedwerydd Sul ar hugain The four and twentieth Sunday gwedi'r Drindod.

after Trinity. Y Colect.

The Collect.
O

Arglwydd, ni a attolygwn i
ti ollwng dy bobl oddiwrth

O we

solve thy people from eu camweddau; fel trwy dy their offences; that through ddawnus drugaredd y byddom thy bountiful goodness we may ryddion oll oddiwrth rwyinedig, all be delivered from the bands aethau'r pechodau hynny y rhai of those sins, which by our trwy ein cnawdol freuolder à frailty we have committed : wnaethom. Caniattâ hyn, O Grant this, o heavenly Fanefol Dad, er cariad ar Iesu ther, for Jesus Christ's sake, Grist ein Harglwydd, bendig- our blessed Lord and Saviour. edig a'n Iachawdwr. Amen. Amen. Yr Epistol. Col. i. 3.

The Epistle. Col. i. 3.
Y Rydym yn diolch i Dduw a

WE
Thad ein Harglwydd Iesu

E give thanks to God and
the Father of

our Lord Grist, gan weddïo trosoch chwi Jesus Christ, praying always for yn wastadol, er pan glywsom am you, since we heard of your eich ffydd yng Nghrist Iesu, ac faith in Christ Jesus, and of the am y cariad sydd gennych tuag- love which ye have to all the at yr holl saint; er mwyn y go- saints; for the hope which is baith a roddwyd i gadw i chwi yn laid up for you in heaven, y nefoedd, am yr hon y clywsoch whereof ye heard before in the o'r blaen y’ngair gwirionedd yr word of the truth of the Gospel; efengyl; yr hon sydd wedi dyfod which is come unto you, as it is attoch chwi, megis ag y mae yn in all the world, and bringeth yr holl fyd; ac sydd yn dwyn forth fruit, as it doth also in ffrwyth, megis ag yn eich plith you, since the day ye heard of chwithau, er y dydd y clywsoch, it, and knew the grace of God ac y gwybuoch râs Duw mewn in truth. As ye also learned of gwirionedd. Megis ag y dysg, Epaphras, our dear fellow-ser, asoch gan Epaphras ein hanwyl vant, who is for you a faithful gyd-wâs, yr hwn sydd trosoch minister of Christ; who also chwi yn ffyddlawn weinidog i declared unto us your love in Grist; yr hwn hefyd a amlyg- the Spirit. For this cause we odd i ni eich cariad chwi yn yr also, since the day we heard it, Yspryd. O herwydd hyn, ninnau do not cease to pray for you,

a

[ocr errors]

hefyd, er y dydd y clywsom, nid and to desire that ye might be ydym yn peidio â gweddïo tros- filled with the knowledge of his och, a deisyf eich cyflawni chwi will in all wisdom and spiritual å gwybodaeth ei ewyllys ef, ym understanding that ye might mhob doethineb a deall yspryd- walk worthy of the Lord unto ol: fel y rhodioch yn addas i'r all pleasing, being fruitful in Arglwydd, i bob rhyngu bodd, every good work, and increasgan ddwyn ffrwyth ym mhobing in the knowledge of God.; gweithred dda, a chynnyddu strengthened with all might, acyngwybodaeth am Dduw; wedi cording to his glorious power, eich nerthu â phob nerth, yn ol unto all patience and long-sufei gadernid gogoneddus ef, i bob fering with joyfulness; giving dïoddefgarwch hir-ymaros thanks unto the Father, which gydâ llawenydd ;, gan ddiolch hath made us meet to be pari'r Tad, yr hwn a'n gwnaeth ni takers of the inheritance of the yn gymmwys i gael rhan o eti- saints in light. feddiaeth y saint yn y goleuni. Yr Efengyl. St. Matth. ix. 18. The Gospel. St. Matth. ix. 18. VRA'r oedd yr Iesu yn dywedyd hyn wrthynt, wele,

HILE Jesus spake these Wh

things unto John's discidaeth rhyw bennaeth, ac a'i ples, behold, there came a cerhaddolodd ef, gan ddywedyd, Ar- tain ruler, and worshipped him, glwydd, bu farw fy merch yr saying, My daughter is even awrhon : eithr tyred a gosod dy now dead; but come and lay law arni, a byw fydd 'hi. A'r thy hand upon_her, and she Iesu a gododd, ac a'i canlynodd shall live. And Jesus arose, and ef, a'i ddisgyblion. (Ac wele, followed him, and so did his gwraig y buasai gwaedlif arni disciples.. ,(And behold, a woddeuddeng mlynedd, a ddaeth man, which was diseased with o'r tu cefn iddo, ac a gyffyrdd- an issue of blood twelve years, odd âg ymyl ei wisg ef : canys came behind him, and touched hi a ddywedasai ynddi ei hun, the hem of his garment; for she Os caf yn unig gyffwrdd â'i said within herself, If I may but wisg ef, iach fyddaf. Yna'r Iesu touch his garment, I shall be a drodd ; a phan ei gwelodd hi, whole. But Jesus turned him efe a ddywedodd, Ha ferch, about, and, when he saw her, he bydd gysurus ; dy ffydd a'th said, Daughter, be of good comiachâodd. A'r wraig a iachawyd fort, thy faith hath made thee o'r awr honno:) A phan ddaeth whole. And the woman was yr Iesu i dŷ'r pennaeth, a gweled made whole from that hour.) y cerddorion, a'r dyrfa yn ter. And when Jesus came into the fysgu, efe a ddywedodd wrthynt, ruler's house, and saw the minCiliwch: canys ni bu farw'r strels and the people making a llangces, ond cysgu y mae hi. noise, he said unto them, Give A hwy a'i gwatwarasant ef. Ac place; for the maid is not dead, wedi bwrw y dyrfa allan, efe a but sleepeth. And they laughed aeth i mewn, ac a ymaflodd yn him to scorn. But when the peoei llaw hi; a'r llangces a gyfod- ple were put forth, he went in, odd. A'r gair o hyn a aeth tros and took her by the hand, and the yr holl wlad honno.

maid arose. And the fame hereof went abroad into all that land.

attolygwn i ti, ewyllysion STIR, up, we beseech thee, o

Y 'pummed Sul ar hugain The five and twentieth Sunday gwedi'r Drindod.

after Trinity. Y Colect.

The Collect. EFFRO, Arglwydd, ni a TIR

Lord, the wills of thy faithdy ffyddloniaid; fel, trwy ddwyn ful people ; that they, plenteaml ffrwyth gweithredoedd da, ously bringing forth the fruit y caffont gennyt ti yn ehelaeth of good works, may of thee be eu gobrwyo; trwy Iesu Grist ein plenteously rewarded; through Harglwydd. Amen.

Jesus Christ our Lord. Amen. Yn lle yr Epistol. ler. xxiii. 5. For the Epistle. Jer. xxiii. 5.

V ELE y dyddiau yn dyfod; BEHOLD: the days come odaf i Ddafydd Flaguryn cyf- raise unto David a righteous iawn; a Brenhin a deyrnasa, ac Branch, and a King shall reign, a lwydda, ac a wna farn a chyf- and prosper, and shall execute iawnder ar y ddaear. Yn ei judgement and justice in the ddyddiau ef yr achubir Iuda, ac earth. In his days Judah shall Israel a breswylia yn ddïogel : a be saved, and Israel shall dwell hyn fydd ei Enw ar yr hwn y safely: and this is his Name gelwir ef; YR ARGLWYDĎ whereby he shall be called, THE EIN CYFIAWNDER. Am LORD' OUR RIGHTEOUShynny wele y dyddiau yn dyfod, NESS. Therefore behold, the medd yr Arglwydd, pryd na ddy- days come, saith the Lord, that wedant mwyach, Byw yw'r Ar- they shall no more say, The glwydd, yr hwn a ddug feibion Lord liveth, which brought up Israel i fynu o wlad yr Aipht; the children of Israel out of the eithr, Byw yw'r Arglwydd, yr land of Egypt; but, The Lord hwn a ddug i fynu ac a dywys- liveth, which brought up, and odd hâd tŷ Israel o dîr y gogledd, which led the seed of the house ac o bob gwlad lle y gyrraswn i of Israel out of the north-country, hwynt; a hwy a gânt aros yn and from all countries whither I eu gwlad eu hun.

had driven them; and they shall

dwell in their own land. Yr Efengyl. St. Ioan vi. 5.

The Gospel. St. John vi. 5. NÅ'r

HEŃ Jesus then lift up lygaid, ac a welodd fod tyrfa his eyes, and saw a great fawr yn dyfod atto ; ac a ddy company come unto him, he wedodd wrth Phylip, O ba le y saith unto Philip, Whence shall prynwn ni fara, fel y caffo y rhai we buy bread that these may hyn fwytta ? (A hyn a ddywed- eat? (And this he said to prove odd efe i'w brofi ef: canys efe a him ; for he himself knew what wyddai beth yr oedd efe ar fedr he would do.) Philip answered ei wneuthur.) Phylip a'i hatteb- him, Two hundred peny-worth odd ef, Gwerth dau can ceiniog o of bread is not sufficient for fara nid yw ddigon iddynt hwy, them, that every one of them fel y gallo pob un o honynt gym- may take a little. One of his meryd ychydig. Un o'i ddis- disciples, Andrew, Simon Peter's gyblion a ddywedodd wrtho, An- brother, saith unto him, There dreas, brawd Simon Petr, Y mae is a lad here, which hath five

Y W

yma ryw fachgenyn, a chanddo barley-loaves, and two small bùm torth haidd, a dau bysgod- fishes; but what are they among yn: ond beth yw hynny rhwng so many? And Jesus said, Make cynnifer? A'r lesu a ddywedodd, the men sit down. Now there Perwch i'r dynion eistedd i lawr. was much grass in the place. So Ac yr oedd glaswellt lawer yn y the men sat down, in number fan honno. Felly y gwŷr a eis- about five thousand. And Jesus teddasant i lawr, y'nghylch pum took the loaves, and, when he mil o nifer. A'r Iesu a gymmerth had given thanks, he distributed y torthau; ac wedi iddo ddiolch, to the disciples, and the disciefe a'u rhannodd i'r disgyblion, ples to them that were set down, a'r disgyblion i'r rhai oedd yn and likewise of the fishes, as eistedd felly hefyd o'r pysgod, much as they would. When cymmaint ac a fynnasant. Ac they were filled, he said unto wedi eu digoni hwynt, efe a his disciples, Gather up the fragddywedodd wrth ei ddisgyblion, ments that remain, that noCesglwch y briw-fwyd gwedd- thing be lost. Therefore they ill, fel na choller dim. Am gathered them together, and hynny hwy a'u casglasant; ac filled twelve baskets with the a lanwasant ddeuddeg basged- fragments of the five barleyaid o'r briw-fwyd, o'r pum torth loaves, which remained haidd, a weddillasai gan y rhai a and above unto them that had fwyttasent. Yna y dynion, pan eaten. Then those men, when welsant yr arwydd a wnaethai’r they had seen the miracle that Iesu, a ddywedasant, Hwn yn Jesus did, said, This is of a ddïau yw y Prophwyd oedd ar truth that Prophet that should ddyfod i'r byd.

come into the world. 1 O bydd ychwaneg o Suliau o flaen 1 If there be any more Sundays be

Sul yr Adfent, cymmerer Gwasan fore Advent Sunday, the Service of aeth rhai o'r Suliau a adawyd some of those Sundays that were heb ddarllen ar ol yr Ystwyll, i omitted after the Epiphany shall gyflawni cynnifer ag y sydd yn be taken in to supply so many as nifyg yma. &c os bydd llai, gad are here wanting. And if there awer y rhai a fo dros ben: eithr be fewer, the overplus may be arferer y Cołect, yr Epistol, a'r omitted : Provided that this last Efengyl ddiweddaf yma, bob am Collect, Epistle, and Gospel shall ser ar y Sul nesaf o flaen yr Ad always be used upon the Sunday fent.

next before Advent.

over

[ocr errors]

Dydd Sant Andreas Apostol. Saint Andrew's Day.
Y Colect.

The Collect.
OLL-alluog Dduw, yr hwn

give such grace unto thy fendigedig Apostol Sant Andreas, holy Apostle Saint Andrew, that fel yr ufuddhâodd efe yn eb- he readily obeyed the calling of rwydd i alwad dy Fab Iesu Grist, thy Son Jesus Christ, and folac a'i dilynodd ef yn ddirwystr; lowed him without delay; Grant Caniattâ'i ni oll, wedi ein galw unto us all, that we, being called gan dy Air bendigedig, yn frau by thy holy Word, may forthwith ymroddi o honom yn ufudd i give up ourselves obediently to gyflawni dy sanctaidd Orchym- fulfil thy holy commandments;

« ZurückWeiter »