Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

lygwn i ti, dan dy ddarbodus protection of thy good provi: nodded, a phar i ni yn ddibaid dence, and make us to have a ofni a charu dy Enw bendigedig; perpetual fear and love of thy trwy Iesu Grist ein Harglwydd. holy Name; through Jesus Amen.

Christ our Lord. Amen. Yr Epistol. 1 Ioan üi. 13. The Epistle. 1 St. John ii. 13. NA ryfeddwch, fy mrodyr, os MARVEL not

, my bre

. chwi. Nyni a wyddom ddarfod you. We know that we have ein symmud ni o farwolaeth i passed from death unto life, fywyd, oblegid ein bod yn caru y because we love the brethren. brodyr. Yr hwn nid yw yn caru He that loveth not his brother ei frawd, y mae yn aros ym mar- abideth in death. Whosoever wolaeth. Pob un a'r sydd yn hateth his brother is a murcasâu ei frawd, lleiddiad dyn yw: derer : and ye know that no a chwi a wyddoch nad oes i un murderer hath eternal life abidlleiddiad dyn fywyd tragywydd- ing in him. Hereby perceive ol yn aros ynddo. Yn hyn yr we the love of God, because adnabuom gariad Duw, oblegid he laid down his life for us: dodi o hono ef ei einioes drosom and we ought to lay down our ni; a ninnau a ddylem ddodi ein lives for the brethren.

But heinioes tros y brodyr. Eithr yr whoso hath this world's good, hwn sydd ganddo dda'r byd hwn, and seeth his brother have need, ac a welo ei frawd mewn eisiau, and shutteth up his bowels of ac a gauo ei dosturi oddiwrtho; compassion from him ; how pa fodd y mae cariad Duw yn dwelleth the love of God in aros ynddo ef? Fy mhlant him? My little children, let bychain, na charwn ar air, nac us not love in word, neither in ar dafod yn unig ; eithr mewn tongue ; but in deed, and in gweithred a gwirionedd. Ac wrth truth. And hereby we know hyn y gwyddom ein bod o'r gwir- that we are of the truth, and ionedd, ac у sicrhâwn ein calon- shall assure

our hearts before nau ger ei fron ef. Oblegid os him. For if' our heart conein calon a’n condemnia, mwy demn us, God is greater than yw Duw nâ’n calon; ac efe a ŵyr our heart, and knoweth all bob peth. Anwylyd, os ein calon things. Beloved, if our heart ni'n condemnia, y mae gennym condemn us not, then have we hyder ar Dduw. A pha beth confidence towards God. And bynnag a ofynom, yr ydym yn whatsoever we ask, we receive ei dderbyn ganddo ef; oblegid ein of him, because we keep his bod yn cadw ei orchymmynion commandments, and do those ef, ac yn gwneuthur y pethau sy things that are pleasing in his yn rhyngu bodd yn ei olwg ef. sight. And this is his comA hwn yw ei orchymmyn ef; mandment, That we should beGredu a honom yn enw 'ei Fab lieve on the Name of his Son ef Iesu Grist, a charu ein gilydd, Jesus Christ, and love one'anmegis y rhoddes efe orchymmyn other, as he gave us commandi ni. A'r hwn sydd yn cadw ei ment. And he that keepeth his orchymmynion ef, sydd yn trigo commandments dwelleth in him, ynddo ef, ac yntau ynddo yntau: and he in him: and hereby we ac wrth hyn y gwyddom ei fod know that he abideth in us, by

us.

mawr, ac a wahoddodda A Certain man made a great

ef yn aros ynom, sef o'r Yspryd the Spirit which he häth given a roddes efe i ni. Yr Efengyl. S. Luc xiv. 16. The Gospel. St. Luke xiv. 16.

HYW wr a wnaeth swpper R

supper, and bade many; wer: ac a ddanfonodd ei was bryd and sent his servant at supperswpper, i ddywedyd wrth

у rhai time to say to them that were a wahoddasid, Deuwch ; canys bidden, Come, for all things weithian y mae pob peth yn bar-. are now ready. And they all od. A hwy oll a ddechreuasant with one consent began to make yn unfryd ymesgusodi. Y cyntaf excuse. The first said unto a ddywedodd wrtho, Mi a bryn- him, I have bought a piece of ais dyddyn, ac y mae yn rhaid i ground, and I must needs go mi fyned a'i weled: attolwg i ti, and see it; I pray thee have cymmer fi yn esgusodol. Ac aralí me excused. And another said, a'ddywedodd, Mi a brynais bum I have bought five yoke of oxen, iau o ychen, ac yr ydwyf yn and I go to prove them; I pray myned i'w profi hwynt: attolwg thee have me excused. And i ti, cymmer fi yn esgusodol. Ac another said, I have married a arall a ddywedodd, Mi a brïodais wife, and therefore I cannot wraig ; ac am hynny nis gallaf fi come. So that servant came, and ddyfod. A'r gwas hwnnw, pan shewed his lord these things. ddaeth adref, a fynegodd y peth- Then the master of the house au hyn i'w arglwydd. Yna gwr being angry said to his sery tŷ, wedi digio, a ddywedodd vant, Go out quickly into the wrth ei was, Ďos allan ar frys i streets and lanes of the city, heolydd ac ystrydoedd y ddinas, and bring in hither the poor, a dwg i mewn yma y tlodion, a'r and the maimed, and the halt, anafus, a'r cloffion, a'r deillion. and the blind. And the serA'r gwas a ddywedodd, Ar- vant said, Lord, it is done as glwydd, gwnaethpwyd fel y thou hast commanded, and yet gorchymmynaist; ac etto y mae

there is room. And the lord Lle. A'r Arglwydd a ddywedodd said unto the servant, Go out wrth y gwas, Dos allan i'r prif- into the high-ways and hedges, ffyrdd a'r caeau, a chymmell and compel them to come in, hwynt i ddyfod i mewn, fel y that my house may be fillllanwer fy nhý: Canys yr wyf ed. For I say unto you, That yn dywedyd i chwi, na chaiff yr ņone of those men which were un o'r gwŷr hynny a wahodd- bidden" shall taste of my supwyd, brofi o’m swpper-i.

per. Y trydydd Sul gwedi'r Drindod. The third Sunday after Trinity. Y Colect.

The Collect. O Arglwydda og eiattolygwd ! O cliend, we beseech thee mer a megis y rhoddaist i ni feddyl- that we, to whom thou hast fryd ealon i weddïo, caniattâ, given an hearty desire to pray, trwy dy fawr nerth, i ni gael may by thy mighty aid be de ein hymddiffyn a'n diddanu ym fended and comforted in all danmhob perygl ac adfyd; trwy Iesu gers and adversities; through Grist ein Harglwydd. Amen. Jesus Christ our Lord. Amen.

[ocr errors]

Yr Epistol. i Petr v. 5. The Epistle. 1 St. Pet. v. 5.

LL of you be subject one edig i'ch gilydd, ac ymdrwsiwch oddifewn â gostyng- with humility: for God resisteiddrwydd: oblegid y mae Duw eth the proud, and giveth grace yn gwrthwynebu y beilchion, ac to the humble. Humble youryn

rhoddi grâs i'r rhai gostyng- selves therefore under the mighedig. Ymddarostyngwch ganhyn- ty hand of God, that he may ny tan alluog law Duw, fel y'ch exalt you in due time ; castdyrchafo mewn amser cyfaddas: ing all your care upon him, gan fwrw eich holl ofal arno ef; for he careth for you. Be socanys y mae efe yn gofalu trosoch ber, be vigilant; because your chwi. Byddwch sobr, gwyliwch: adversary the devil, as a roaroblegid y mae eich gwrthwyneb- ing lion, walketh about seekwr diafól, megis llew rhuadwy, ing whom he may devour: yn rhodio oddiamgylch,gan geisio whom resist stedfast in the y neb a allo ei lyngcu. Yr hwn faith, knowing that the same gwrthwynebwch yn gadarn yn y afflictions are accomplished in ffydd; gan wybod fod yn cyflawni your brethren that are in the yr un blinderau yn eich brodyr, world. But the God of all y rhai y sydd y byd. A Duw grace, who hath called us inpob grâs, yr hwn a'ch galwodd to his eternal glory by Christ chwi i'w dragywyddol ogoniant Jesus, after that ye have suftrwy Grist lesu, wedi

chwi fered a while, make you perddioddef ychydig, a'ch perffeithio fect, stablish, strengthen, setchwi, a'ch cadarnhâo, a'ch cryf- tle you. To him be glory and hâo, a'ch sefydlo. Iddo ef y dominion for ever and ever. byddo y gogoniant a'r gallu, yn Amen. oes oesoedd. Amen.

Yr Efengyl. St. Luc xv. 1. The Gospel. St. Luke xv. 1. Ayr oedd yr holl bublicanod THEN drew near unto him

THL the publicans and sina'r pechaduriaid yn nesâu atto ef, i wrando arno. A'r ners for to hear him. And the phariseaid a'r ysgrifenyddion a Pharisees and Scribes murmur. rwgnachasant, gan ddywedyd, Yed, saying, This man receiveth mae hwn yn derbyn pechadur- sinners, and eateth with them. iaid, ac yn bwytta gydâ hwynt. And he spake this parable unto Ac efe a adroddodd wrthynt y them, saying, What man of ddammeg hon, gan ddywedyd, you having an hundred sheep, Pa ddyn o honoch a chanddo if he lose one of them, doth gant o ddefaid, ac os cyll un o not leave the ninety and nine honynt, nid yw yn gadael y in the wilderness, and go after namyn un pum ugain yn yr that which is lost, until he find anialwch, ac yn myned ar ol yr it? And when he hath found hon a gollwyd, hyd oni chaffo it, he layeth it on his shoulders, efe hit Ac wedi iddo ei chael, rejoicing. And when he comefe a'i dýd hi ar ei ysgwyddau ei eth home, he calleth together hun, yn llawen. A phan ddel his friends and neighbours, say-adref, efe a eilw y'nghyd ei gyf- ing unto them, Rejoice with eillion a'i gymmydogion,ganddy- me, for I have found my sheep wedyd wrthynt, Llawenhêwch which was lost. I say unto

[ocr errors]

gydà mi; canys cefais fy na- you, That likewise joy shall fad a gollasid.". Yr wyf yn dy, be in heaven over one sinner wedyd i chwi, mai felly y bydd that repenteth, more than over llawenydd yn y nef am un pech- ninety and nine just persons, adur a edifarhâo, mwy nag am which need no repentance. Eionid un pum ugain o rai cyfiawn ther what woman having ten y rhai nid rhaid iddynt wrth pieces of silver, if she lose one edifeirwch. Neu pa wraig, a piece, doth not light a candle, chanddi ddeg dry?l o arian, os cyll and sweep the house, and seek hi un dryll, ni oleu ganwyll, ac diligently till she find it? And ysgubo'r tŷ, a cheisio yn ddyfal, when she hath found it, she hyd oni chaffo ef? Ac wedi iddi ei calleth her friends and her gael, hi a eilw y'nghyd ei chyf- neighbours together, saying, eillesau a'i chymmydogesau, gan Rejoice with me, for I have ddywedyd, Cydlawenhewch â found the piece which I had mi; canys cefais y dryll a gollas- lost. Likewise, I say unto you, wn. Felly meddaf i chwi, Y mae There is joy in the presence

of llawenydd y'ngwydd angylion the angels of God over one sinDuw, am un pechadur a edifarhâo. ner that repenteth. Y pedwerydd Sul gwedi'r Drindod. The fourth Sunday after Trinity. Y Colect.

The Collect. Dduw, noddwr pawb oll y O God, the protector of all sydd yn ymddiried ynot,

, heb ba un nid oes dim nerthog, out whom nothing is strong, na dim sanctaidd; Ychwanega nothing is holy; Increase and ac amlhâ arnom dy drugaredd, multiply upon us thy mercy; fel y gallom (a thi yn Llywiawdr that, thou being our ruler and ac yn Dywysog i ni) dreiddio guide, we may so pass through trwy'r pethau bydol, modd na things temporal, that we finalchollom yn llwyr y pethau tragy- ly lose not the things eternal : wyddol. Caniattâ hyn, nefol Grant this, o heavenly FaDad, er mwyn Iesu Grist ein ther, for Jesus Christ's sake Harglwydd. Amen.

our Lord. Amen. Yr Epistol. Rhuf. viii. 18. The Epistle. Rom. viii. 18. Y TR ydwyf yn cyfrif nad yw I Reckon that, the sufferings ennol hwn, yn haeddu eu cyffel- worthy to be compared with the ybu i'r gogoniant a ddatguddir i glory which shall be revealed ni. Canys awyddfryd y creadur in us. For the earnest expectasydd yn disgwyl am ddatgudd- tion of the creature waiteth for iad meibion Duw. Canys y the manifestation of the sons creadur sydd wedi ei ddarostwng of God. For the creature was i oferedd, nid o'i fodd, eithr made subject to vanity, not willoblegid yr

hwn a'i darostyngodd ingly, but by reason of him tan obaith : oblegid y rhyddhệir who hath subjected the same in y creadur yntau hefyd o gaeth- hope: because the creature itiwed llygredigaeth, i ryddid go- self also shall be delivered from goniant plant Duw. "Canys ni the bondage of corruption, into a wyddom fod pob creadur yn the glorious liberty of the chilcyd-ocheneidio, ac yn cyd-ofidio dren

of God. For we know that

hyd y pryd hwn: ac nid yn unig the whole creation groaneth, and y creadur, ond ninnau'n hunain travaileth in pain together until hefyd, y rhai sydd gennym flaen- now. And not only they, but ffrwyth yr Yspryd, yr ydym ourselves also, which have the ninnau ein hunain hefyd yn first-fruits of the Spirit, even we ocheneidio ynom ein hunain, gan ourselves groan within ourselves, ddisgwyl y mabwysiad, sef pryn- waiting for the adoption, to wit, edigaeth ein corph.

the redemption of our body. Yr Efengyl. St. Luc vi. 36. The Gospel. St. Luke vi. 36.

E drugarogionmegis

your Father mae eich Tad yn drugarog. Ac ful. Judge not, and ġe shall not na fernwch, ac ni'ch bernir : na be judged: condemn not, and ye chondemniwch, ac ni'ch con shall not be condemned : fordemnir: maddeuwch, a maddeuir give, and ye shall be forgiven : i chwithau: rhoddwch, a rhoddir give, and it shall be given uni chwi: mesur da, dwysedig, ac to you; good measure, pressed wedi ei ysgwyd, ac yn myned down, and shaken together, and trosodd, a roddant yn eich myn- running over, shall men give wes. Canys â'r un mesur ag y into your bosom. For with the mesuroch, y mesurir i chwi same measure that ye mete withdrachefn. Ac efe a ddywedodd al, it shall be measured to you ddammeg wrthynt; A ddichon again. And he spake a parable у

dall dywyso'r dall? oni syrth- unto them, Can the blind lead iant ill dau yn y clawdd ? Nid the blind? shall they not both yw'r disgybl uwchlaw ei athraw: fall into the ditch? The disciple eithr pob un perffaith, a fydd fel is not above his master ; but ei athraw. A phaham yr wyt ti every one that is perfect shall yn edrych ar y brycheuyn sydd be as his master. And why beyn llygad dy frawd, 'ac nad holdest thou the mote that is in ydwyt yn ystyried y trawst sydd thy brother's eye, but perceivest yn dy lygad dy hun? Neu pa not the beam that is in thine fodd y gelli di ddywedyd wrth own eye? Either how canst thou dy frawd, Fy mrawd, gầd i mi say to thy brother, Brother, let dynnu allan y brycheuyn sydd me pull out the mote that is in yn dy lygad, a thithau heb thine eye, when thou thyself beweled y trawst sydd yn dy lygad holdest not the beam that is in dy hun? O ragrithiwr, bwrw thine own eye? Thou hypocrite, allan y trawst o’th lygad' dy hun cast out first the beam out of yn gyntaf, ac yna y gweli yn thine own eye, and then shalt eglur dynnu allan y brycheuyn thou see clearly to pull out the sydd yn llygad dy frawd. mote that is in thy brother's eye. Y pummed Sul gwedi'r Drindod. The fifth Sunday after Trinity. Y Colect.

The Collect. ,

y byd hwn, trwy dy reoledigaeth this world may be so peaceably di, gael ei drefnu mor dangnef- ordered by thy governance, that eddol, ag y gallo dy Eglwys di dy thy Church may joyfully serve

yn llawen ym mhob thee in all godly quietness ;

wasan

« ZurückWeiter »