Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

yn awr chwi a ddychwelwyd at Shepherd and Bishop of your Fugail ac Esgob eich eneidiau. souls. Yr Efengyl. St. Iohn x. 11. The Gospel. St. John X. 11. RIST a ddywedodd, Myfi ESUS said, I am the good bugail JES

shepherd : the good shepsydd yn rhoddi ei einioes dros y herd giveth his life for the defaid. Eithr y gwas cyflog, a'r sheep. But he that is an hirehwn nid yw fugail, yr hwn nid ling, and not the shepherd, eiddo

y. defaid, sydd yn gweled whose own the sheep are not, у

blaidd yn dyfod, ac yn gadael seeth the wolf coming, and y defaid, ac yn ffoi ; a'r blaidd leaveth the sheep, and fleeth ; sydd yn eu hysglyfio hwy, ac yn and the wolf catcheth them, tarfu'r defaid. Y mae'r gwas and scattereth the sheep. The cyflog yn ffoi, oblegid mai gwas hireling fleeth, because he is an cyflog yw, ac nid oes ofal arno am hireling, and careth not for the y defaid. Myfi yw'r bugail da; sheep. I am the good shepherd, ac a adwaen yr eiddof fi, ac a'm and know my sheep, and am hadwaenir gan yr eiddof fi. Fel known of nine. As the Father yr edwyn y Tad fyfi, felly yr knoweth me, even so know I adwaen innau y Tad: ac yr yd- the Father: and I lay down my wyf yn rhoddi fy einioes dros y life for the sheep. And other defaid. A defaid eraill sy gennyf, sheep I have, which are not 'of y rhai nid ŷnt o'r gorlan hon: ý this fold; them also I must rhai hynny hefyd sy raid i mi eu bring, and they shall hear my cyrchu; a'm llais i a wrandawant; voice; and there shall be one a bydd un gorlan, ac un bugail. fold, and one shepherd. Y trydydd Sul ar ol y Pasc. The third Sunday after Easter. Y Colect.

The Collect. Н”,

LMIGHTY God, who wyt yn dangos i'r sawl

sy gyfeiliorn, lewyrch dy wirion- in error the light of thy truth, edd, er eu dwyn i ffordd cyf to the intent that they may reiawnder ; Caniattâ i bawb a' turn into the way of righteousdderbynier i gymdeithas Crefydd ness; Grant unto all them that Crist, allu o honynt ymogelyd are admitted into the fellowship y cyfryw bethau a'r y sydd of Christ's Religion, that they wrthwyneb i'w proffes, a chanlyn may eschew those things that y sawl bethau oll a'r a fyddo are contrary to their profession, yn cyttuno â'r unrhyw ; trwy and follow all such things as are ein Harglwydd Iesu Grist. A- agreeable to the same; through

our Lord Jesus Christ. Amen. Yr Epistol. 1 St. Petr ii. 11. The Epistle. 1 St. Pet. ii. 11. A NWYLYD, yr wyf yn DE

EARLY beloved, I beseech attolwg i chwi, megis you as strangers and pildüeithriaid a phererinion, ym- grims, abstain from fleshly gedwch oddiwrth chwantau lusts, which war against the cnawdol, y rhai sy yn rhyfela soul, having your conversation yn erbyn yr enaid ; gan fod â'ch honest among the Gentiles; ymarweddiad yn onest ym mysg that, whereas they speak, a

-nhedloedd; fel, lle maent yn gainst you as evil doers, they

FOLL-alluog Dduw, yr hwn Ashewest to them that be

men.

k lesu a ddywedodd

wrth ei JEs little while and ye shall

eich goganu megis drwg-weith- may, by your good works which redwyr, y gallont, o herwydd eich they shall behold, glorify God gweithredoedd da a welant, ogon- in the day of visitation.' Subeddu Duw yn nydd yr ymweliad. mit yourselves to every ordiYmddarostyngwch oblegid hyn i nance of man for the Lord's bob dynol ordinhâd, o herwydd sake; whether it be to the yr Arglwydd: pa un bynnag ai King, as supreme; or unto goir brenhin, megis goruchaf; ai vernours, as unto them that are i'r llywiawdwyr, megis trwyddo sent by him, for the punishef wedi eu danfon; er dĩal ar y ment of evil doers, and for the drwg-weithredwŷr, a mawl i'r praise of them that do well. gweithredwŷr da. Canys felly For so is the will of God, that y mae ewyllys Duw, fod 'i chwi, with well-doing ye may put to trwy wneuthur daioni, ostegu silence the ignorance of foolish anwybodaeth dynion ffolion : men: as free, and not using megis yn rhyddion, ac nid â your liberty for a cloke of marhyddid gennych megis cochl liciousness; but as the servants malais;

eithr fel gwasanaethwŷr of God. Honour all men. Love Duw. Perchwch bawb. Cerwch the brotherhood. Fear God. y brawdoliaeth. Ofnwch Dduw. Honour the King. Anrhydeddwch y brenhin.

Yr Efengyl. St. Ioan xvi. 16. The Gospel. St. John xvi. 16. YA

ddisgyblion Ychydig ennyd, A ac ni'm gwelwch; a thrachefn, not see me; and again, a little ychydig ennyd, a chwi a'm gwel- while and ye shall see me; wch: am fy mod yn myned at y because I go to the Father. Tad. Am hynny y dywedodd rhai Then said some of his discio'i ddisgyblion wrth eu gilydd, ples among themselves, What Beth yw hyn y mae efe yn ei ddy- is this that he saith unto us, wedyd wrthym, Ychydig ennyd, A little while and ye shall not ac ni'm gwelwch; a thrachefn, see me; and again, a little while ychydig ennyd, a chwi a'm gwel- and ye shall see me; and, Bewch; ac, Am fy mod yn myned at cause I go to the Father? They y Tad?' Am hynny hwy a ddy- said therefore, What is this that wedasant, Beth yw hyn y mae efe he saith, A little while ? we yn ei ddywedyd, Ychydig ennyd? cannot tell what he saith. Now ni wyddom ni beth y mae efe yn Jesus knew that they were deeiddywedyd. Yna ygwybu'r Iesu sirous to ask him, and said eu bod hwy yn ewyllysio gofyn unto them, Do ye enquire aiddo ; ac a ddywedodd wrthynt, mong yourselves of that I said, Ai ymofyn yr ydych â'ch gilydd A little while and ye shall not am hyn, oblegid i mi ddywedyd, see me; and again, a little while Ychydig ennyd, ac ni'm gwel- and ye shall see me? Verily, wch; a thrachefn, ychydig ennyd, verily I say unto you, That a chwi a'm gwelwch? Yn wir, ye shall weep and lament, but yn wîr, meddaf i chwi, Chwi a the world shall rejoice : and ye wylwch, ac a alerwch ; a'r byd a shall be sorrowful, but lawenycha: eithr chwi a fydd- row shall be turned into joy.. wch dristion, ond eich tristwch a A woman, when she is in tradroir yn llawenydd. Gwraig wrth vail, hath sorrow, because her

your sor

yn unig biau

llywodraeth" 0 Almighty God, who alone

esgor sydd mewn tristwch, am hour is come: but as soon as ddyfod ei hawr: eithr wedi geni she is delivered of the child, y, plentyn, nid yw hi yn cofio she remembereth no more the ei gofid mwyach, gan lawenydd anguish, for joy that a man geni dyn i'r byd. A chwithau is born into the world. And am hynny ydych yr awrhon ye now therefore have sorrow: mewn tristwch: eithr mi a ym-' but I will see you again, and welaf â chwi drachefn ; a'ch your heart shall rejoice, and calon a lawenycha, a'ch llawen- your joy no man taketh from ydd ni ddwg neb oddiarnoch.

you. Y pedwerydd Sul ar ol y Pasc. The fourth Sunday after Easter. Y Colect.

The Collect. HOLL-alluog Dduw, yr hwn

canst order the unruly wills u afreolus chwantau a gwŷniau and affections of sinful men; dynion pechadurus; Caniattâ i’th Grant unto thy people, that bobl, fod iddynt garu yr hyn yr they may love the thing which wyt yn ei orchymmyn, a deisyfu thou commandest, and desire yr hyn yr wyt yn ei addaw; that which thou dost promise ; fel, ym mhlith amrafael ac aml that so, among the sundry and ddamweiniau'r byd, y gallo'n manifold changes of the world, calonnau gwbl aros yno lle y our hearts may surely there be mae gwîr lawenydd i'w gaffael; fixed, where true joys are to be trwy Iesu Grist ein Harglwydd. found; through Jesus Christ our Amen.

Lord. Amen. Yr Epistol. St. Iago i. 17. T'he Epistle, St. James i. 17. OB rhoddiad daionus, a phob Epe

VERY good gift, and every

perfect gift is from above, y mae, yn disgyn oddiwrth Dad and cometh down from the Fay goleuni, gyda'r hwn nid oes ther of lights, with whom is no gyfnewidiad, na chysgod tröed- variableness, neither shadow of igaeth. O'i wir ewyllys yr yn- turning. Of his own will begat nillodd efe nyni, trwy air y gwir- he us with the Word of truth, ionedd, fel y byddem ryw flaen- that we should be a kind of ffrwyth o'i greaduriaid ef. O first-fruits of his creatures. achos hyn, fy mrodyr anwyl, Wherefore, my beloved brebydded pob dyn esgud i wrando, thren, let every man be swift dïog i lefaru, dïog i ddigofaint. to hear, slow to speak, slow to Canys digofaint gwr, nid yw yn wrath ; for the wrath of man cyflawni cyfiawnder Duw. Oher- worketh not the righteousness wydd paham, rhoddwch heib- of God. Wherefore lay apart io bob budreddi, a helaeth- all filthiness and superfluity of rwydd malais, a thrwy addfwyn- naughtiness, and receive with der derbyniwch yr impiedig air, meekness the engrafted Word, yr hwn a ddichon gadw eich which is able to save your eneidiau.

souls. Yr Efengyl. St. loan xvi. 5.

The Gospel. St. John xvi. 5. R Iesu a ddywedodd wrth ei ddisgyblion, Yn awr yr wi JESUS said unto his disciples,

Now I go my way to him yn myned at yr hwn am hanfon- that sent me, and none of you

[ocr errors]

odd; ac nid

yw
neb o honoch yn asketh me, Whither

goest thou ? gofyn i mi, I ba le yr wyt ti yn But, because I have said these myned? eithr am i mi ddywedyd things unto you, sorrow hath y pethau hyn i chwi, tristwch a filled your heart. Nevertheless, lanwodd eich calon. Ond yr wyf I tell you the truth; it is expefi yn dywedyd gwirionedd i chwi; dient for you that I go away: Buddiol yw i chwi fy myned i for if I go not away, the Comymaith: canys onid af fi, ni forter will not come unto you; ddaw y Diddanydd attoch ; eithr but if I depart, I will send him os mi' a âf, mi a'i hanfonaf ef unto you. And when he is attoch. A phan ddel, efe a ar come,

he will
reprove

the world gyoedda'r byd o bechod, ac o of sin, and of righteousness, gyfiawnder, ac o farn: o bechod, and of judgement: of sin, beam nad ydynt yn credu ynof fi; cause they believe not on me; o gyfiawnder, am fy mod yn of righteousness, because I go myned at fy Nhad, ac ni'm gwel- to my Father, and ye see me wch i mwyach; o farn, obleg- no more; of judgement, because id tywysog y byd hwn a farn- the prince of this world is judgwyd. Y mae gennyf etto lawer ed. "I have yet many things to o bethau i'w dywedyd i chwi, say unto you, but ye cannot ond ni ellwch eudwyn yr awrhon. bear them now. Howbeit, when Ond pan ddel efe, sef Yspryd y he, the Spirit of truth, is come, gwirionedd, efe a'ch tywys chwi he will guide you into all truth: i bob gwirionedd: canys ni lefara for he shall not speak of himo hono ei hun; ond 'pa bethau self; but whatsoever he shall bynnag a glywo, a lefara efe, a'r hear, that shall he speak: and pethau sy i ddyfod a fynega efe he will shew you things to come. i chwi. Efe a'm gogonedda i: He shall glorify me: for he shall canys efe a gymmer o'r eiddof, receive of mine, and shall shew ac a'i mynega i chwi. Yr holl it unto you. All things that the bethau sy eiddo'r Tad, ydynt Father 'hath are mine: thereeiddof fi: o herwydd hyn y fore said I, that he shall take dywedais, mai o'r eiddof fi y of mine, and shall shew it unto cymmer, ac y mynega i chwi.

you. Y pummed Sul ar ol y Pasc.

The fifth Sunday after Easter. Y Colect.

The Collect. O ,

things do come; Grant to i ni, dy ufudd weision, allu o us thy humble servants, that honom, trwy dy sanctaidd ys- by thy holy inspiration we prydoliaeth 'di, feddwl y pethau may think those things that a fo uniawn; a thrwy dy amgel- be good, and by thy merciful eddus dywysogaeth eu gwneuth- guiding may perform the same; ur yn ddibennus; trwy ein through our Lord Jesus Christ. Harglwydd Iesu Grist. Amen. Amen.

Yr Epistol. St. Iago i. 22. The Epistle. St. James i. 22. Byn w Cid weathawwyr y BE we doers of the Word, unig, gan eich twyllo eich hunain. ceiving your own selves. For if Oblegid os yw neb yn wrandawr any be a hearer of the Word,

y daw pob daioni : Caniatta O Lord, from whom all good

y gair, ac heb fod yn wneuthurwr, and not a doer, he is like unto a y mae hwn yn debyg i wr yn ed- man beholding his natural face rych ei wynebpryd naturiol mewn in a glass. For he beholdeth drych. Canys efe a'i hedrychodd himself, and goeth his way, and ei hun, ac a aeth ymaith, ac yn y straightway oforgetteth what man efe a anghofiodd pa fath yd- manner of man he was. But oedd. Eithr yr hwn a edrych ar whoso looketh into the perfect berffaith gyfraith rhyddid, ac a law of liberty, and continueth barhâo ynddi ; hwn, heb fod therein, he being not a forgetful yn wrandâwr anghofus, ond hearer, but a doer of the work, gwneuthurwr y weithred, efe a this man shall be blessed in fydd dedwydd yn ei weithred. his deed. If any man among Os yw neb yn eich mysg yn you seem to be religious, and cymmeryd arno fod yn grefydd- bridleth not his tongue, but al, heb attal ei dafod, ond twyll- deceiveth his own heart, this o ei galon ei hun; ofer yw cref- man's religion is vain. Pure ydd hwn. Crefydd bur a dihale religion, and undefiled before ogedig ger bron Duw a'rTad, yw God and the Father, is this, hyn; Ymweled â'r ymddifaid a'r To visit the fatherless and wigwragedd gweddwon yn eu had- dows in their affliction, and to fyd, a'i gadw ei hun yn ddifrych- keep himself unspotted from the culyd oddiwrth y byd.

world. Yr Efengyl. St. loan xvi. 23. The Gospel. St. John xvi. 23. Y wir yn wyer, meddaf i VERILY; verily I say unto ofynoch i'r Tad yn fy nw, efe ask the Father in my Name, he a'u rhydd i chwi. Hyd yn hyn will give it you. Hitherto have ni ofynasoch ddim yn fy Enw'i: ye asked nothing in my Name: gofynwch, a chwi a gewch; fel y ask, and ye shall receive, that byddo eich llawenydd yn gyf- your joy 'may be full. These lawn. Y pethau hyn a leferais things have I spoken unto you wrthych mewn damhegion: eithr in proverbs : the time cometh y mae yr awr yn dyfod pan na when I shall no more speak unlefarwyf wrthych mewn dam to you in proverbs, but I shall hegion mwyach, eithr y myneg- shew you plainly of the Father. af i chwi yn eglur am y Tad. At that day ye shall ask in my Y dydd hwnnw y gofynwch yn Name: and I say not unto you, fy Enw: ac nid wyf yn dywedyd that I will pray the Father for i chwi, y gweddïaf fi ar y Tad you ; for the Father himself trosoch; canys y Tad ei hun sydd loveth

you, because yn eich caru chwi, am i chwi fy loved me, and have believed ngharu i, a chredu fy nyfod i allan that I came out from God. I oddiwrth Dduw. Mi a ddaethum came . forth from the Father, allan oddiwrth y Tad, ac and am come into the world: ddaethum i'r byd: trachefn, yr again, I leave the world, and go wyf yn gadael y byd, ac yn myned to the Father. His disciples at y Tad. Ei ddisgyblion a ddy- said unto him, Lo, now speakwedasant wrtho, Wele, yr wyt tiest thou plainly, and speakest yn awr yn dywedyd yn eglur, ac no proverb. Now are we sure nid wyt yn dywedyd un ddam- that thou knowest all things, meg. Yn awr y gwyddom y and needest not that any man

ye have

а

« ZurückWeiter »