Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

hwy a godasant yr awr honno, hour, and returned to Jerusaai
ac a ddychwelasant i Ierusalem, lem, and found the eleven ga-
ac a gawsant yr un ar ddeg wedi thered together, and them that
ymgasglu y'nghŷd, a'r sawl oedd were with them, saying, The
gyda hwynt, yn dywedyd, Yr Lord is risen indeed, and hath
Arglwydd a gyfododd yn wir, appeared to Simon. And they
ac a ymddangosodd i Simon. : A told what things were done
hwythau a adroddasant y pethau in the way, and how he was
a wnaethesid ar y ffordd, a pha known of them in breaking of
fodd yr adnabuwyd ef ganddynt bread.
wrth doriad y bara.
Dydd Mawrth Pasc.

Tuesday in Easter-week.
Y Colect.

The Collect. HL-alluog Dduw, yr hwn; ALMIGHTY God, who Iesu Grist, a orchfygaist angau, Son Jesus Christ hast overcome ac a agoraist i ni borth y bywyd death, and opened unto us the tragywyddol ; Yn ufudd yr atto- gate of everlasting life; We lygwn i ti, megis (trwy dy râs humbly beseech thee, that, as hyspysol yn ein hachub) yr wyt by thy special grace preventing yn peri deisyfiadau da i'n medd us thou dost put into our minds yliau; felly, trwy dy ddyfal gym- good desires, so by thy contimorth, allu o honom eu dwyn i nual help we may bring the ben da, trwy Iesu Grist ein Har same to good effect; through glwydd; yr hwn sydd yn byw Jesus Christ our Lord, who live ac yn teyrnasu gydâ thydi a'r eth and reigneth with thee and Yspryd Glân, byth yn un Duw, the Holy Ghost, ever one God, heb drangc na gorphen. Amen. world without end. Amen. Yn lle yr Epistol. Acts xiii. 26. For the Epistle. Acts xiii. 26. A A

EN and brethren, children edl Abrahama'r rhai yn eich plith sydd yn ofni Duw, and whosoever among you feari chwi y danfonwyd gair yr eth God, to you is the word of iachawdwriaeth hon : * canys y this salvation sent. For they that rhai oedd yn preswylio yn Ie- dwell at Jerusalem, and their rusalem, a'u tywysogion, heb rulers, because they knew him adnabod hwn, na lleferydd y not, nor yet the voices of the prophwydi y rhai a ddarllenid prophets which are read every bob sabbath, gan ei farnu ef, a'u sabbath-day, they have fulfilled cyflawnasant. Ac er na chawsant them in condemning him. And ynddo ddim achos angau, hwy though they found no cause of a ddymunasant ar Pilat ei ladd death in him, yet desired they ef. Ac wedi iddynt gwblhâu Pilate that he should be slain. pob peth ar a 'sgrifenasid am And when they had fulfilled all dano ef, hwy a'i disgynasant ef that was written of him, they oddiar y pren, ac a'i dodasant took him down from the tree, mewn beda. Eithr Duw a'i cyf- and laid him in a sepulchre. But ododd ef oddiwrth y meirw: yr God raised him from the dead : hwn a welwyd dros ddyddiau and he was seen many days of lawer gan y rhai a ddaethaí i fynu them which came up with him

a

gydag ef o Galilea i Ierusalem, from Galilee to Jerusalem, who y rhai sydd dystion iddo wrth y are his witnesses unto the peobobl. Ac yr ydym ni yn efangylu ple. And we declare unto you i chwi yr addewid a wnaed" i'r glad tidings, how that the protadau, ddarfod i Dduw gyflawni mise which was made unto the hwn i ni eu plant hwy, gan iddo fathers; God hath fulfilled the adgyfodi'r lesu : megis ag yr same unto us their children, in ysgrifenwyd yn yr ail Psalm, fy that he hath raised up Jesus Mab i ydwyt ti; myfi heddyw again ; as it is also written in a'th genhedlais. Ac am iddo ei the second Psalm, Thou art my gyfodi ef o'r meirw, nid i ddy- Son, this day have I begotten chwelyd mwy i lygredigaeth, y thee. And as concerning that dywedodd fel hyn; Rhoddaf i he raised him up from the dead, chwi sicr drugareddau Dafydd. now no more to return to corAc am hynny y mae yn dywedyd ruption, he said on this wise, I mewn Psalm arall, Ni adewi i'th will give you the sure mercies Sanct weled llygredigaeth. Canys of David.” Wherefore he saith Dafydd, wedi iddo wasanaethu also in another Psalm, Thou ei genhedlaeth ei hun trwy e shalt not suffer thine Holy One wyllys Duw, a hunodd, ac to see corruption. For David, ddodwyd at ei dadau, ac a wel- after he had served his own geodd lygredigaeth. Eithr yr hwn neration by the will of God, fell a gyfododd Duw, ni welodd lygr- on sleep, and was laid unto bis edigaeth. Am hynny bydded fathers, and saw corruption: But hyspys i chwi, ha wýr frodyr, he whom God raised again saw mai trwy hwn yr ydys yn preg- no corruption. Be it known unto ethu i chwi faddeuant pechodau. you therefore, men and brethren, A thrwy hwn y cyfiawnhêir pob that through this man is preachun a'r sydd yn credu, oddiwrth ed unto you the forgiveness of yr holl bethau y rhai ni allech sins: And by him all that bedrwy gyfraith Moses gael eich lieve are justified from all things, cyfiawnhâu oddiwrthynt. Gwyl- from which ye could not be jusiwch gan hynny, na ddél arnoch tified by the law of Moses. Bey peth a ddywedwyd yn y pro- ware therefore, lest that come phwydi; Edrychwch, o ddir- upon you which is spoken of mygwyr, a rhyfeddwch, a diflen- in the prophets; Behold, ye denwch: canys yr wyf yn gwneuth- spisers, and wonder, and perish: ur gweithred yn eich dyddiau, for I work a work in your days, gwaith ni chredwch ddim, er i a work which ye shall in no neb ei ddangos i chwi.

wise believe, though a man de

clare it unto you. Yr Efengyl. St. Luc xxiv. 36. The Gospel. St. Luke xxiv. 36. Y nghanol ei ddisgyblion, ac

CESUS himself stood in the a ddywedodd wrthynt, Tang- unto them, Peace be unto you. nefedd i chwi. Hwythau, wedi But they were terrified and brawychu, ac ofni, a dybiasant affrighted, and supposed that weled o honynt yspryd. Ac efe a they had seen a spirit. And he ddywedodd wrthynt, Paham y'ch said unto them, Why are ye trallodir? a phaham y mae medd- troubled, and why do thoughts yliau yn codi yn eich calonnau? arise in your hearts ? Behold

K Tesu ei hun a safodd J Emidst of them, and saith

are

Edrychwch fy nwylaw a'm traed, my hands and my feet, that it mai myfi fy hun ydyw: teimlwch is I myself: handle me, and fi, a gwelwch ; canys nid oes gan see; for a spirit hath not flesh yspryd gnawd ac esgyrn, fel y. and bones, as ye see' me have. gwelwch fod gennyf fi. Ac wedi And when he had thus spoken, iddo ddywedyd hyn, efe a ddan- he shewed them his hands and gosodd iddynt ei ddwylaw a'i his feet. And while they yet draed. Ac, a hwy etto heb gredu believed not for joy, and wongan lawenydd, ac yn rhyfeddu, dered, he said unto them, Have efe a ddywedodd wrthynt, A oes ye here any meat ? And they gennych chwi yma ddim bwyd ? gave him a piece of a broiled Å hwy a roisant iddo ddarn o fish, and of an honeycomb. bysgodyn wedi ei rostio, ac o And he took it, and did eat beddil měl. Yntau a'i cymmerodd, fore them. And he said unto ac a'i bwyttâodd yn eu gwydd them, These the words hwynt. Ac efe a ddywedodd which I spake unto you, while wrthynt, Dyma'r geiriau a ddy- I was yet with you, that all wedais i wrthych, pan oeddwn things must be fulfilled which etto gydâ chwi, bod yn rhaid were written in the law of cyflawni pob peth a 'sgrifenwyd Moses, and in the Prophets, y'nghyfraith Moses, a'r Pro- and in the Psalms concerning phwydi, a'r Psalmau, am danaf me. Then opened he their unfi. Yna yr agorodd efe eu deall derstanding, that they might hwynt, fel

у

deallent yr ys- understand the Scriptures, and grythyrau. Ac efe a ddywedodd said unto them, Thus it is wrthynt, Felly, yr ysgrifenwyd, written, and thus it behoved ac felly yr oedd rhaid i Grist Christ to suffer, and to rise ddioddef, a chyfodi o feirw, y from the dead the third day ; trydydd dydd ; a phregethu edi- and that repentance and remisfeirwch a' maddeuant pechodau sion of sins should be preachyn ei enw ef ym mhlith yr holl ed in his Name' among all nagenhedloedd, gan ddechreu yn tions, beginning at Jerusalem. Ierusalem. Ac yr ydych chwi And ye are witnesses of these yn dystion o'r pethau hyn. things. Y Sul cyntaf gwedi'r Pasc. The first Sunday after Easter. Y Colect.

The Collect. Dad, yr hwn a LMIGHTY Father, who dros ein pechodau, ac i gyfodi to die for our sins, and to rise drachefn dros ein cyfiawnhâd; again for our justification ; Caniattâ i ni felly fwrw ymaith Grant us so to put away, the surdoes drygioni ac anwiredd, fel leaven of malice and wickedy gallom yn wastad dy wasan ness, that we may alway serve aethu di ym mhurdeb buchedd thee in pureness of living and a gwirionedd ; trwy haeddedig- truth; through the merits of aethau dy un Mab Iesu Grist ein the same thy Son Jesus Christ Harglwydd. Amen.

our Lord. Amen. Yr Epistol. 1 Ioan y. 4. The Epistle. 1 St. John v. 4. BETH bynnag aared o Dduw: WHATSOEVER is born

byd

a hon yw'r oruchafiaeth sydd yn world; and this is the vicgorfygu'r byd, sef ein ffydd ni. tory that overcometh the world, Pwy yw'r hwn sydd yn gorch- even

our faith. Who is he fygu'r byd, ond yr hwn sydd yn that overcometh the world, but credu mai Iesu yw Mab Duw? he that believeth that Jesus is Dyma yr hwn a ddaeth trwy the Son of God ? This is he ddwfr à gwaed, sef Iesu Grist; that came by, water and blood, nid trwy ddwfr yn unig, ond trwy even Jesus Christ; not by waddwfr a gwaed: a'r Yspryd yw'r ter only, but by water and hwn sydd yn tystiolaethu; oblegid blood : and it is the Spirit that yr Yspryd sydd wirionedd. 0- beareth witness, because the blegid y mae tri yn tystiolaethu Spirit is truth. For there are yn y nef; y Tad, y Gair, a'r Ys- three that bear record in heapryd Glân: a'r tri hyn un ydynt. ven, the Father, the Word, Ac y mae tri yn tystiolaethu ar y and the Holy Ghost: and these ddaear; yr yspryd, a'r dwfr, a'r three are one. And there are gwaed: a'r tri hyn, yn un y maent three that bear witness in earth, yn cyttuno. Os tystiolaeth dynion the spirit, and the water, and yr ydym yn ei dderbyn, y mae the blood : and these three atystiolaeth Duw yn fwy: canys gree in one.

If we receive the hyn yw tystiolaeth Duw, yr hon witness of men, the witness of a dystiolaethodd efe am ei Fab. God is greater for this is the Yr hwn sydd yn credu ym Mab witness of God, which he hath Duw, sydd ganddo y dystiolaeth testified of his Son.

He that ynddo ei hun: yr hwn nid yw yn believeth on the Son of God credu i Dduw, a'i gwnaeth ef yn hath the witness in himself: he gelwyddog; oblegid na chredodd that believeth not God hath y dystiolaeth a dystiolaethodd made him a liar, because he Duw am ei Fab. A hon yw'r believeth not the record that dystiolaeth ; Roddi o Dduw i ni God gave of his Son. And this fywyd tragywyddol: a'r bywyd is the record, that God hath hwn sydd yn ei Fab ef

. Yr hwn given to us eternal life; and y mae y Mab ganddo, y mae y this life is in his Son. He that bywyd ganddo ; a'r hwn nid yw hath the Son hath life; and he ganddo Fab Duw, nid oes ganddo that hath not the Son hath not fywyd.

life. Yr Efengyl. St. Ioan xx. 19. The Gospel. St. John xx. 19. Y

TH cyntaf hwnnw o'r wythnos,

HE same day at evening,

being the first day of the a'r drysau yn gauad, lle yr oedd week, when the doors were y disgyblion wedi ymasglu y'ng- shut, where the disciples were hyd rhag ofn yr Iuddewon, daeth assembled for fear of the Jews, yr Iesu, ac a safodd yn y canol, came Jesus and stood in the ac a ddywedodd wrthynt, Tang- midst, and saith unto them, nefedd i chwi. Ac wedi iddo ddy, Peace be unto you. And when wedyd hyn, efe a ddangosodd he had so said, he shewed uniddynt ei ddwylaw a'i ystlys. to them his hands and his Yna'r disgyblion a lawenychas- side. Then were the disciples ant, pan welsant yr Arglwydd. glad when they saw the Lord. Yna y dywedodd yr Iesu wrthynt Then said Jesus to them again, drachefn, Tangnefedd i chwi: Peace be unto you: As my

a

megis y danfonodd Tad fi, yr Father hath sent me, even so wyf finnau yn eich danfon chwi.

send I you.

And when he Ac wedi iddo ddywedyd hyn, efe had said this, he breathed on a anadlodd arnynt, ac a ddywed- them, and saith unto them, Reodd wrthynt, Derbyniwch yr ceive ye the holy Ghost. WhoseYspryd Glân. Pwy bynnag y soever sins ye remit, they are maddeuoch eu pechodau, madd- remitted unto them; and whoseeuir iddynt; a'r eiddo pwy byn- soever sins ye retain, they are nag a attalioch, hwy a attaliwyd. retained. Yr ail Sul ar ol y Pasc. The second Sunday after Easter. Y Colect.

The Collect. a road ise pun in an wie Agiven thine Gary Soho to be yn aberth dros bechod, ac hefyd unto us both a sacrifice for sin, yn esampl o fuchedd dduwiol; and also an ensample of godly Dyro i ni râs, fel y gallom byth life; Give us grace that we may yn ddiolchgar dderbyn ei an- always most thankfully receive nhraethol lesâd ef; ac hefyd that his inestimable benefit, and beunydd ymrôi i ganlyn bendig- also daily endeavour ourselves to edig lwybrau ei wîr lanaf fuch- follow the blessed steps of his edd ef; trwy yr un Iesu Grist most holy life; through the same ein Harglwydd. Amen.

Jesus Christ our Lord. Amen. Yr Epistol. 1 St. Petr ii. 19. The Epistle. 1 St. Pet. ii. 19. Y sydd rasol, os yw.neb T man for conscience

toward o herwydd cydwybod i Dduw yn dwyn tristwch, gan God endure grief, suffering ddioddef ar gam. Oblegid pa wrongfully. For what glory is glod yw, os pan bechoch; a chael it, if, when ye be buffeted for eich cernodio, y byddwch dda your faults, ye shall take it pa

amynedd ? 'eithr os a chwi tiently? But if, when ye do y gwneuthur yn dda, ac yn well, and suffer for it, ye take dioddef, y byddwch dda eich it patiently; this is acceptable amynedd, hyn sydd rasol ger bron with God. 'For even hereunto Duw, Canys i hyn y'ch galwyd were ye called : because Christ hefyd; oblegid Crist yntau a also suffered for us, leaving us ddioddefodd trosom ni, gan adael

an example, that ye should foli ni esampl, fel y canlynech ei ol low his steps: who did no sin, yr

hwn ni wnaeth bechod, neither was guile found in his ac ni chaed twyll yn ei enau: yr mouth: who, when he was rehwn

pan ddifenwyd, ni ddifenwa viled, reviled not again; when odd drachefn ; pan ddïoddefodd, he suffered, he threatened not; ni fygythiodd; eithr rhoddodd ar but committed himself to him yneb sydd yn barnu yn gyfiawn; that judgeth righteously: who yr hwn ei hun a ddug ein pechod- his own self bare our sins in his au ni yn ei gorph ar y pren, fel, own body on the tree, that we, gwedi ein marw i bechodau, ý being dead to sins, should live. byddem byw i gyfiawnder ; trwy unto righteousness : by whose gleisiau yr hwn yriachâwyd chwi. stripes ye were healed.' For ye Canys yr oeddych megis defaid were as sheep going astray ; yn myned ar gyfeiliorn; eithr but are now returned unto the

eich

ef:

« ZurückWeiter »