Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

y gwybyddwch fy mod i yn fy ye shall know, that I am in Nhad, à chwithau ynoffi, a my Father, and ye in me, and minnau ynoch chwithau. Yr hwn I'in you. He that hath my sydd â'm gorchymmynion : i commandments, and keepeth ganddo, ac yn eu cadw hwynt, them, he it is that loveth me; efe yw'r hwn sydd yn fy ngharu and he that loveth me shal i: a'r hwn sydd yn fy ngharu i, a be loved of my Father, and gerir gan fy Nhadi; a minnau a'u I will love him, and will macaraf

ef, ac a'm hegluraf fy hun nifest myself to him. Judas iddo. Dywedodd Iudas wrtho saith unto him, (not Iscariot,) (nid yr Íscariot) Arglwydd, pa Lord, how is it that thou wilt beth yw'r achos yr wyt ar fedr dy manifest thyself unto us, and eglurhâu dy hun i ni, ac nid i'r not unto the world ? Jesus anbyd? Yr Iesu a attebodd ac a swered and said unto him, If a ddywedodd wrtho, Os câr neb fi, man love me, he will keep my efe a geidw fy ngair; a'm Tad a'i words, and my Father will love câr yntau, a nyni a ddeuwn atto, him, and we will come unto ac a wnawn ein trigfa gydag ef. him, and make our abode with Yr hwn nid yw yn fy ngharu i, him. He that loveth me not nid yw yn cadw fy ngeiriau: a'r keepeth not my sayings: and gair yr ydych yn ei glywed, nid the word which ye hear is not ciddof fi ydyw; ond eiddo y Tad mine, but the Father's which a’m hanfonodd i. Y pethau hyn sent me. These things have I a ddywedais wrthych, a mi yn spoken unto you, being yet prearos gydâ chwi. Eithr y Diddan- sent with you. But the Comydd, yr Yspryd Glân, yr hwn forter, which is the Holy Ghost, a enfyn y Tad yn fy enw i, efe a whom the Father will send in ddysg i chwi yr holl bethau, ac my Name, he shall teach you a ddwg ar gồf i chwi yr holl all things, and bring all things bethau a ddywedais i chwi. Yr to your remembrance, whatsowyf yn gadael i chwi dangnef- ever I have said unto you. edd, fy nhangnefedd yr ydwyf yn Peace I leave with you, my ei roddi i chwi; nid fel y mae peace I give unto you: not as y byd yn rhoddi, yr wyf fi yn the world giveth, give I unto rhoddi i chwi. Na thralloder you. Let not your heart be eich calon, ac nac ofned. Clyw- troubled, neither let it be afraid. soch fel y dywedais wrthych. Yr Ye have heard how I said unto wyf yn myned ymaith, ac mi a you, I go away, and come again ddeuaf attoch. Pe carech fi, unto you. If ye loved me, ye chwi a lawenhâech, am i mi would rejoice, because I said, I ddywedyd, Yr wyf yn myned at go unto the Father: for my Faу

Tad: canys y mae fy Nhad yn ther is greater than I. And fwy nâ myfi. Ac yr awrhon y now I have told you before it dywedais i chwi cyn ei ddyfod, come to pass, that, when it is fel pan ddel, y credoch. Nid come to pass, ye might beymddiddanaf â chwi nemmawr lieve. Hereafter I will not talk bellâch : canys tywysog y byd much with you: for the prince hwn sydd yn dyfod, ac nid oes of this world cometh, and hath iddo ddim ynof fi. Ond fel y nothing in me.

But that the gwypo'r byd fy mod i yn caru ý world may know that I love Tad; ac megis y gorchymmyn- the Father; and as the Father

odd y Tad i mi, felly yr wyf yn gave me commandment, even gwneuthur.

so I do.
Dydd Llun Sulgwyn.

Monday in Whitsun-week.
Y Colect.

The Collect.
Dyr hwn ar gyfenw.it GOD,

who as at this time galonnau dy ffyddlonion, gan thy faithful people, by the sendanfon iddynt lewyrch dy Lân ing, to them the light of thy Yspryd; Caniattâ í nyni trwy yr Holy Spirit ; Grant us by the unrhyw Yspryd ddeall yr iawn same Spirit to have a right farn ym mhob peth, a byth judgement in all things, and lawenychu yn ei wỳnfydedig evermore to rejoice in his holy ddiddanwch ef, trwy ryglyddau comfort ; through the merits of lesu Grist ein Iachawdwr; yr Christ Jesus our Saviour, who hwn sydd yn byw ac yn teyrn- liveth and reigneth with thee, asu gydâ thi, yn undeb yr un in the unity of the same Spirit, rhyw Yspryd, yn un Duw, heb one God, world without end. drange na gorphen. Amen. Amen. Yn lle yr Epistol. Act. x. 34. - For the Epistle. Acts x. 34. PETR a agorodd ei enau, ac THEN Peter opened his

a ddywedodd, Yr wyf yn mouth, and said, Of a truth deall mewn gwirionedd, nad I perceive that God is no reydyw Duw dderbyniwr wyneb; specter of persons ; but in every ond

ym mhob cenhedl, y neb nation he that feareth him, sydd yn ei ofni ef, ac yn gweith- and worketh righteousness, is redu cyfiawnder, sydd gym- accepted with him. The Word meradwy ganddo ef.' Y gair yr which God sent unto the chilhwn a anfonodd Duw i blant dren of Israel, preaching peace Israel, gan bregethu tangnefedd by Jesus Christ; (he is Lord trwy lesu Grist (efe yw Ar- of all;) that Word, I say, ye glwydd pawb oll) chwychwi a know, which was published wyddoch y gair a fu yn holl throughout all Judæa, and be Iudea, gan ddechreu o Galilea, gan from Galilee, after the bapwedi ý bedydd a bregethodd tism which John preached: how loan : y modd yr enneiniodd God anointed Jesus of NazaDuw lesu o Nazareth â'r Ys- reth with the Holy Ghost, and pryd Glân, ac â nerth ;, yr with power; who went about hwn a gerddodd o amgylch, doing good, and healing all gan wneuthur daioni, ac iachâu that were oppressed of the depawb a'r oedd wedi eu gor- vil: for God was with him. thrymmu gan ddiafol : oblegid And we are witnesses of all yr oedd Duw gydag ef. A nin- things which he did, both in nau ydym dystion o'r pethau olla the land of the Jews, and in wnaeth efe, y'ngwlâd yr Iuddew- Jerusalem ;, whom they slew, on, ac yn Ierusalem; yr hwn a and hanged on a tree: Him

ac a groes-hoeliasant God raised up the third day, ar bren: hwn a gyfododd Duw y and shewed him openly; not trydydd dydd, ac a'i rhoddes ef to all the people, but unto witi'w wneuthur yn amlwg; nid i'r nesses chosen before of God; bobl oll, eithr i'r tystion ethol- even to us who did eat and

laddasant,

edig o'r blaen gan Dduw; sef drink with him after he rose i ni, y rhai a fwyttasom ac a from the dead. And he comyfasom gydag ef wedi ei adgyfodi manded us to preach unto the ef o feirw. Ac efe a orchymmyn- people, and to testify that it odd i ni bregethu i'r bobl, a is he which was ordained of thystiolaethu mai efe yw'r hwn a God to be the Judge of quick ordeiniwyd gan Dduw yn Farnwr and dead. To him give all the byw a meirw. I hwn y mae'r prophets witness, that through holl brophwydi yn dwyn tyst- his Name whosoever believeth iolaeth, y derbyn pawb a gredo in him shall receive remission ynddo ef, faddeuant pechodau, of sins. While Peter yet spake drwy ei Enw ef. A Phetr etto these words, the Holy Ghost yn llefaru y geiriau hyn, syrth- fell on all them which heard iodd yr Yspryd Glân ar bawb a the word. And they of the oedd yn clywed y gair. A'r rhai circumcision, which believed, o'r enwaediad a oeddynt yn cred- were astonished, as many as u, cynnifer âg a ddaethant gydâ came with Peter, because that Phetr, a synnasant, am dywallt on the Gentiles also was poured dawn yr Yspryd Glân ar y Cen out the gift of the Holy Ghost

. hedloedd hefyd. Canys yr oedd. For they heard them speak ynt yn eu clywed hwy yn llefaru with tongues, and magnify God. à thafodau, ac yn mawrygu Duw. Then answered Peter, Can any Yna yr attebodd Petr, A all neb man forbid water, that these luddias dwfr, fel na fedyddier y should not be baptized, which rhai hyn, y rhai a dderbyniasant have received the Holy Ghost yr Yspryd Glân fel ninnau ? Ac as well as we? And he comefe a orchymmynodd eu bedydd- manded them to be baptized in io hwynt yn Enw yr Arglwydd. the Name of the Lord. Then Yna y deisyfiasant arno aros prayed they him to tarry certros ennyd o ddyddiau.

tain days. Yr Efengyl. St. Ioan iii. 16. The Gospel. St. John iii. 16. VELLY y carodd Duw y byd, OD so loved the world,

ei

Gh у

that he gave his only-beanedig Fab, fel na choller pwy gotten Son, that whosoever bebynnag a gredo ynddo ef, ond lieveth in him should not pecaffael o hono fywyd tragywydd- rish, but have everlasting life. ol. Oblegid ni ddanfonodd Duw For God sent not his Son into ei Fab i'r byd i ddamnio'r byd, the world to condemn the world, ond fel yr achubid y byd trwydd- but that the world through him ó ef. Yr hwn sydd yn credu might be saved. He that beynddo ef, ni ddemnir: eithr yr lieveth on him is not hwn nid yw yn credu, a ddamn- demned: but he that believeth iwyd eisoes; o herwydd na chred- not is condemned already; beodd yn Enw unig-anedig Fab cause he hath not believed in Duw. A hon yw'r ddamnedig- the Name of the only-begotaeth ; Ddyfod goleuni i'r byd, â ten Son of God. And this is charu o ddynion y tywyllwch the condemnation, that light is yn fwy nâ'r goleuni ; canys yr come into the world, and men oedd eu gweithredoedd hwy yn loved darkness rather than light, ddrwg. O herwydd pob un a'r because their deeds were evil

. sydd yn gwneuthur drwg, sydd For every one that doeth evil

con

yn casâu y goleuni, ac nid yw hateth the light, neither comyn dyfod 'i'r goleuni, fel nad eth to the light, lest his deeds argyoedder ei weithredoedd ef. should be reproved. But he Ond

yr hwn sydd yn gwneuthur that doeth truth cometh to the gwirionedd, sydd yn dyfod i'r light, that his deeds may be goleuni, fel yr eglurhâer ei made manifest, that they are weithredoedd ef, mai yn Nuw wrought in God. y gwnaed hwynt. Dydd Mawrth Sulgwyn. Tuesday in Whitsun-week. Y Colect.

The Collect. DW, yr hwn ar gyfenwi'r G who as at this time galonnau dy' ffyddlonion, gan thy faithful people, by the sendanfon iddynt lewyrch dy Lân ing to them the light of thy Yspryd; Caniattâ í nyni trwy yr Holy Spirit; Grant us by the unrhyw Yspryd ddeall yr iawn same Spirit to have a right farn ym mhob peth, a byth judgement in all things, and lawenychu yn ei wỳnfydedig evermore to rejoice in his holy ddiddanwch ef, trwy ryglyddau comfort; through the merits of Iesu Grist ein Iachawdwr; yr Christ Jesus our Saviour, who hwn sydd yn byw ac yn teyrn- liveth and reigneth with thee, asu gydâ thi, yn undeb yr un in the unity of the same Spirhyw Yspryd, yn un Duw, heb rit, one God, world without end. drange na gorphen. Amen. Amen. Yn lle yr Epistol. Act. viii. 14. For the Epistle. Acts viii. 14.

HEN the Apostles, which Ierusalem, dderbyn o Samaria air Duw, hwy a anfonasant that Samaria had received the attynt Petr ac loan. Y rhai, word of God, they sent unto wedi eu dyfod i waered, a weddi- them Peter and John; who, asant drostynt, ar iddynt dder- when they were come down, byn yr Yspryd Glân. (Canys prayed for them, that they etto nid oedd efe wedi syrthio might receive the Holy Ghost": ar neb o honynt: ond yr oedd- (for as yet he was fallen upon ynt yn unig wedi eu bedyddio none of them; only they were yn enw yr Arglwydd Iesu.) Yna baptized in the Name of the hwy a ddodasant eu dwylaw Lord Jesus.) Then laid they arnynt, a hwy a dderbyniasant their hands on them, and they yr Yspryd Glán.

received the Holy Ghost. Yr Efengyl. St. Ioan x. 1. The Gospel. St. John x. 1. Y Nwir,

yn wir
, meddaf

ichwiVERILY, verily I say unto i mewn drwy'r drws i gorlan y by the door into the sheep-fold, defaid, eithr sydd yn dringo but climbeth

up

some other ffordd arall, lleidr ac yspeiliwr way, the same is a thief and yw. Ond yr hwn sydd yn myned a robber. But he that enteri mewn drwy'r drws, bugail y eth in by the door is the shepdefaid ydyw. I hwn y mae y herd of the sheep: to him the drysor yn agoryd, ac y mae y porter openeth ; and the sheep defaid yn gwrando ar ei lais ef'; hear his voice, and he call

[ocr errors]

ac y mae efe yn galw ei ddefaid eth his own sheep by name, ei hun erbyn eu henw, ac yn eu and leadeth them out. And, harwain hwy allan. Ac wedi iddo when he putteth forth his own yrru allan ei ddefaid ei hun, y sheep, he goeth before them, mae efe yn myned o'u blaen hwy: and the sheep follow him; for a'r defaid sydd yn ei ganlyn ef; they know his voice. And a oblegid y maent yn adnabod ei stranger will they not follow; lais ef. Ond y dïeithr nis canlyn- but will flee from him; for ant, eithr ffoant oddiwrtho: o- they know not the voice of blegid nad adwaenant lais dïeithr- strangers. This parable spake iaid. Y ddammeg hon a ddy- Jesus unto them : but they wedodd yr Iesu wrthynt: ond understood not what things hwy ni wybuant pa bethau yd- they were which he spake unoedd y rhai yr oedd efe yn eu

to them. Then said Jesus unllefaru wrthynt. Am hynny yr

to them again; Verily, verily Iesu a ddywedodd wrthynt I say unto you, I am the door drachefn, Yn wîr, yn wîr, medd- of the sheep. All that ever af i chwi, Myfi yw drws y defaid. came before me are thieves and Cynnifer oll ag a ddaethant o'm robbers; but the sheep did not blaen i, lladron ac yspeilwyr ynt; hear them. I am the door; eithr ni wrandawodd y defaid by me if any man enter in, he arnynt. Myfi yw y drws: os â shall be saved, and shall

go neb' i mewn drwof fi, efe a fydd in and out, and find pasture. cadwedig; ac efe a â i mewn ac The thief cometh not but for allan, ac a gaiff borfa. Nid yw to steal, and kill, and to lleidr yn dyfod ond i ladratta, destroy: I am come that they ac i ladd, ac i ddistrywio: myfi might have life, and that they a ddaethum fel y caent fywyd, might have it more abundanty caent ef yn helaethach. ly. SUL Y DRINDOD.

TRINITY-SUNDAY.
Y Colect.

The Collect. HOLL-alluog athragywyddol ALMIGHTY and everlasting i ni dy weision râs, gan gy us thy servants grace by the ffesu ac addef y wîr ffydd, i ad- confession of a true faith to acnabod gogoniant ý dragywyddol knowledge the glory of the eterDrindod, ac yn nerth y Duwiol nal Trinity, and in the power Fawredd i addoli'r Undod ; Nyni of the Divine Majesty to wora attolygwn i ti, fod i ni, trwy ship the Unity ; Wé beseech gadernid y ffydd hon, gael byth thee, that thou wouldest keep ein hymddiffyn oddiwrth bob us stedfast in this faith, and gwrthwyneb, yr hwn wyt yn evermore defend us from all adbyw ac yn teyrnasu yn un versities, who livest and reignDuw, byth heb ddiwedd. Ac est, one God, world without end.

Amen.
Yn lle yr Epistol. Dat. iv. 1.
Rol y pethau hyn yr edrych-

For the Epistle. Rev. iv, 1.

FTER this , agoryd yn y nef: a'r llais cyntaf a glywais, oedd fel llais udgorn yn ed in heaven ; and the first

ac

men.

A Rais, de wele, ddrws wedi ei A behold, tak door was open

« ZurückWeiter »