Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

to his own,

me.

me

ti , Holl-alluog Dduw, megis GRANT, we beseech thee

, ,

gwyddost bob peth, ac nad rhaid should ask thee : by this we be-
it ymofyn o neb â thi : wrth hyn lieve that thou camest forth
yr ydym yn credu ddyfod o honot from God. Jesus answered
allan oddiwrth Dduw. Yr Iesu them, Do ye now believe? Be-
a'u hattebodd hwynt, A ydych hold, the hour cometh, yea, is
chwi yn awr yn credu? Wele, y now come, that ye shall be scat-
mae'r awr yn dyfod, ac yr awrhon tered every man
hi a ddaeth, y gwasgerir chwi and shall leave me alone : and
bob un at yr eiddo, ac y gadewch yet I am not alone, because the
fi yn unig: ac nid wyf yn unig, Father is with These
oblegid y mae y Tad gydâ myfi. things I have spoken unto you,
Y pethau hyn a ddywedais that in ye might have
wrthych, fel y caffech dangnef- peace. In the world ye shall
edd ynof. Yn y byd gorthrym- have tribulation ; but be of
der à gewch ; eithr cymmerwch good cheer, I have overcome
gysur, myfi a orchfygais y byd. the world.
Dydd Iou y Dyrchafael.

The Ascension-day.
Y Colect.

The Collect.
NANIATTA, ni a attolygwn i

Almighty God, that like ag, yr ym ni yn credu ddarfod as we do believe thy only-bei'th unig-anedig Fab ein Har, gotten Son our Lord Jesus glwydd Iesu Grist ddyrchafael Christ to have ascended into i'r nefoedd ; felly bod i ninnau â the heavens ; so we may also meddylfryd ein calon ymddyrch- in heart and mind thither asafael yno, a thrigo yn wastadol cend, and with him continugydag ef, yr hwn sy'n byw ac yn ally dwell, who liveth and teyrnasu gydâ thi a'r Yspryd reigneth with thee and the HoGlân, yn un Duw, heb drange ly Ghost, one God, world withna gorphen. Amen.

out end. Amen. Yn lle yr Epistol. Act. i. 1. For the Epistle. Acts i. 1. Y Traethawdcyntaf a wnaeth- THE foriner treatise have I holl bethau a ddechreuodd yr that Jesus began both to do and Iesu eu gwneuthur a'u dysgu, teach, until the day in which hyd y dydd y derbyniwyd ef i he was taken up, after that he fynu, wedi iddo trwy yr Yspryd through the Holy Ghost had Glân roddi gorchymmynion i'r given commandments unto the apostolion a etholasai. I'r rhai Apostles whom he had chosen : hefyd yr ymddangosodd efe yn to whom also he shewed himfyw wedi' iddo ddïoddef, trwy self alive after his passion, by lawer o arwyddion sicr, gan fod many infallible proofs ; being yn weledig iddynt tros ddeugain seen of them forty days, and piwrnod, a dywedyd y pethau a speaking of the things pertainberthynent i'deyrnas Duw. Ac ing to the Kingdom of God: wedi ymgynnull gydâ hwynt, efe and, being assembled together 8 orchymmynodd iddynt, nad with them, commanded them ymadawent o Ierusalem, eithr that they should not depart disgwyl am addewid y Tad, yr from Jerusalem, but wait for the hwn, eb efe, a glywsoch gennyf fi. promise of the Father, which,

Oblegid loan yn ddïau a fedydd- saith he, ye have heard of me. iodd â dwfr; ond chwi a fed- For John truly. baptized with yddir â'r Yspryd Glân cyn nem water, but ye shall be baptized mawr o ddyddiau. Gan hynny with the Holy Ghost not many wedi eu dyfod hwy y'nghŷd, hwy days hence. When they there a ofynasant iddo, gan ddywedyd, fore were come together, they Arglwydd, ai'r pryd hwn y asked of him, saying, Lord, wilt rhoddi drachefn y frenhiniaeth i thou at this time restore again Israel ? Ac efe a ddywedodd the kingdom to Israel? And he wrthynt, Ni pherthyn i chwi said unto them, It is not for you wybod yr amseroedd, na'r pryd- to know the times or the seaiau, y rhai a osododd y Tad

yn ei sons, which the Father hath put feddiant ei hun. Eithr chwi a in his own power. But ye

shall dderbyniwch nerth yr Yspryd receive power after that the Glân, wedi y delo efe arnoch ; ac Holy Ghost is come upon you; a fyddwch dystion i mi yn Ieru- and ye shall be witnesses unto salem, ac yn holl Iudea, a Sa- me, both in Jerusalem, and in maria, ac hyd eithaf y ddaear. all Judæa, and in Samaria, and Ac wedi iddo ddywedyd y pethau unto the uttermost part of the hyn, a hwynt-hwy yn edrych, earth. And when he had spoken efe a ddyrchafwyd i fynu; a these things, while they beheld, chwmmwl a'i derbyniodd ef allan he was taken up, and a cloud o'u golwg hwynt. Ac fel yr received him out of their sight. oeddynt yn edrych yn ddyfal tu. And while they looked steda'r nef, ac efe yn myned i fynu, fastly toward heaven, as he wele, dau wr a safodd ger llaw went up, behold, two men stood iddynt mewn gwisg wen; y rhai by them in white apparel; which hefyd a ddywedasant, Chwi wŷr also said, Ye men of Galilee, o Galilea, paham y sefwch yn why stand ye gazing up into edrych tua'r néf? Ýr Iesu hwn, heaven? This same Jesus, which yr hwn a gymmerwyd i fynu is taken up from you into heaoddiwrthych i'r nef, a ddaw felly ven, shall so come, in like manyn yr un modd ag y gwelsoch ef ner as ye have seen him go into yn myned i'r nef.

heaven. Yr Efengyl. St. Marc xvi. 14. The Gospel. St. Mark xvi. 14.

Rolesu a ymddangosodd i'r JESUS appeared unto the elem eistedd i fwytta ; ac a ddannod- upbraided them with their unodd iddynt eu hanghrediniaeth belief and hardness of heart, a'u calon galedwch, am na chred- because they believed not them asent y rhai a'i gwelsent ef wedi which had seen him after he adgyfodi. Ac efe a ddywedodd was risen. And he said unto wrthynt, Ewch i'r holl fyd, a them, Go ye into all the world, phregethwch yr efengyl i bob and preach the Gospel to every creadur. Y neb a gredo, ac a creature. He that believeth and fedyddier, a fydd cadwedig; eithr is baptized shall be saved; but y neb ni chredo a gondemnir. he that believeth not shall be A'r arwyddion hyn a ganlynant y damned. And these signs shall rhai a gredant; Yn fy enw i ý follow them that believe: In bwriant allan gythreuliaid : ac ả my Name shall they cast out thafodau newyddion y llefarant; devils ; they shall speak with

ni

seirph a godant ymaith ;-ac os new tongues; they shall take yfant ddim marwol, ni wna idd- up serpents; and if they drink ypt ddim niweid ; ar y cleifion y any deadly thing, it shall not rhoddant eu dwylaw, a hwy a hurt them; they shall lay hands fyddant iach. Ac felly yr Ar- on the sick, and they shall reglwydd, wedi llefaru wrthynt, cover. So then after the Lord a gymmerwyd i fynu i'r nêf, had spoken unto them, he was ac à eisteddodd ar ddeheulaw received up into heaven, and Duw. 'A hwythau a aethant sat on the right hand of God. allan, ac a bregethasant ym And they went forth and mhob man, a'r Arglwydd yn preached every where, the Lord cyd-weithio, ac yn cadarnhâu'r working with them, and congair trwy arwyddion y rhai oedd firming the Word with signs yn canlyn.

following. Y Sul ar ol Dydd y Dyrchafael. Sunday after Ascension-day. Y Colect.

The Collect. O Dduw, Brenhin y gogoniant, O God the King of glory , un Mab Iesu Grist â mawr only Son Jesus Christ with oruchafiaeth i'th deyrnas yn y great triumph unto thy kingnefoedd ; Attolwg i ti na ad dom in heaven ; We beseech yn

anniddan; eithr danfon thee, leave us not comfortless ; ini dy Yspryd Glân i'n diddanu, but send to us thine Holy Ghost a dyrcha ni i'r un fan lle yr aeth to comfort us, and exalt us unto ein Iachawdwr Crist o'r blaen ; the same place whither our Sayr hwn sydd yn byw ac yn viour Christ is gone before, who teyrnasu gydâ 'thi a'r Yspryd liveth and reigneth with thee Glån, yn un Duw, heb drange and the Holy Ghost, one God, na gorphen. Amen.

world without end. Amen. Yr Epistol. 1 St. Petr iv. 7. The Epistle. 1 St. Pet. iv. 7. DIWEDD pob peth a nesâu

byddwch hand; be ye therefore sober, a gwyliadwrus i weddïau, and watch unto prayer. And Eithir o flaen pob peth bydded above all things have fervent gennych gariad helaeth tuagat charity among yourselves : for eich gilydd : canys cariad a charity shall cover the multitude guddia liaws o bechodau. Bydd- of siņs. Use hospitality one to wch letteugar y naill i'r 'llall another without grudging. As heb rwgnach. Pob un, megis every man hath received the gift, g, derbyniodd rodd, cyfrennwch even so minister the same one to a'ch gilydd, fel daionus oruch- another, as good stewards of the wylwyr amryw râs Duw. Os manifold grace of God. If any

wna neb, llefared man speak, let him speak as the megis geiriau Duw; os gweini oracles of God: if any man miny mae neb, gwnaed megis o'r ister, let him do it as of the abigallu y mae Duw yn ei roddi: lity which God giveth; that fel ym mhob peth y gogonedder God in all things may

be gloriDuw trwy lesu Grist ; i'r hwn fied through Jesus Christ, to y byddo'r gogoniant a'r gallu yn whom be praise and dominion oes oesoedd. Amen."

for ever and ever. Amen.

G

sobr,

llefaru a

Yr Efengyl. St. Ioan xv. 26. a The Gospel. St. John xv. 26. and rhan o'r xvi. Bennod.

part of AN ddêl y Diddanydd, yr hwn

come, whom I will send wrth y Tad (sef Yspryd y unto you from the Father, even gwirionedd, yr hwn sydd yn the Spirit of truth, which

prodeilliaw oddiwrth y Tad) efe ceedeth from the Father, he shall a dystiolaetha am danaf fi

. A testify of me. And ye also shall chwithau hefyd a dystiolaeth- bear witness, because ye have wch, gan eich bod o'r dechreuad been with me from the beginning. gydâ mi. Y pethau hyn a ddy- These things have I spoken unto wedais i chwi, fel na rwystrer you, that ye should not be ofchwi. Hwy a'ch bwriant chwi fended. They shall put you out allan o'r synagogau: ac y mae'r of the synagogues : yea, the time awr yn dyfod, y tybia pwy cometh, that whosoever killeth bynnag a'ch lladdo, ei fod yn you will think that he doeth God gwneuthur gwasanaeth i Dduw. service. And these things will A'r pethau hyn a wnant i chwi, they do unto you, because they oblegid nad adnabuant y Tad, have not known the Father, nor na myfi. Eithr y, pethau hyn me. But these things have I a ddywedais i chwi, fel pan told you, that, when the time ddėl yr awr, y cofioch hwynt, shall come, ye may remember ddarfod i mi ddywedyd i chwi. that I told you of them. Y SULGWYN.

WHIT-SUNDAY.
Y Colect.

The Collect. Damseyr hwn ar sylenw.ist GOD; who as at this time galonnau dy ffyddlonion, gan thy faithful people, by the sendanfon iddynt lewyrch dy Lân ing to them the light of thy Yspryd ; Caniattà i nyni trwy yr Holy Spirit; Grant us by the unrhyw Yspryd ddeall yr iawn same Spirit to have a right farn ym mhob peth, a byth judgement in all things, and lawenychu yn ei wỳnfydedig evermore to rejoice in his holy ddiddanwch ef, trwy ryglyddau comfort ; through the merits of Iesu Grist ein Iachawdwr; yr Christ Jesus our Saviour, who hwn sydd yn byw ac yn teyrn- liveth and reigneth with thee, asu gydâ thi, yn undeb yr un- in the unity of the same Spirit

, rhyw Yspryd, yn un Duw, heb one God, world without end. drange na gorphen. Amen. Amen. Yn lle yr Epistol. Act. ii. 1. For the Epistle. Acts ii

. 1. WEDI dyfod dydd y Pente

, WHEN

the day of Penteyn gyttûn yn yr un lle. Ac yn were all with one accord in one ddisymmwth y daeth swn o'r place. And suddenly there came nêf, megis gwŷnt nerthol yn à sound from heaven, as of a rhuthro, ac a lanwodd yr holl đý rushing mighty wind, and it lle yr oeddynt yn eistedd. Ac filled all the house where they ymddangosodd iddynt dafodau were sitting. And there appeargwahanedig, megis o dân, ac efe ed unto them cloven tongues, a eisteddodd ar bob un o honynt. like as of fire, and it sat upon

were

[ocr errors]

A hwy oll a lanwyd â'r Yspryd each of them: and they were
Glân, ac a ddechreuasant lefaru all filled with the Holy Ghost,
à thafodau eraill, megis y and began to speak with other
rhoddes yr Yspryd iddynt ym- tongues, as the Spirit gave them
adrodd. Ac yr oedd yn trigo utterance. And there
yn Ierusalem, Iuddewon, gwŷr dwelling at Jerusalem Jews,
bucheddol o bob cenedl dan y devout men, out of every na-
nêf. Ac wedi myned y gair o tion under heaven. Now when
hyn, daeth y llïaws y'nghŷd, ac this was noised abroad, the
a drallodwyd, o herwyd bod pob multitude came together, and
un yn eu clywed hwy yn llefaru were confounded, because that
yn ei iaith ei hun. Synnodd every man heard them speak in
hefyd ar bawb, a rhyfeddu a his own language. And they
wnaethant, gan ddywedyd wrth were all amazed, and marvelled,
eu gilydd, Wele, onid Galileaid saying one to another, Behold,
yw y rhai hyn oll sy yn llefaru? are not all these which speak
à pha fodd yr ydym ni yn eu Galileans? And how hear we
clywed hwynt bob un yn ein every man in our own tongue
iaith ein hun yn yr hon yn wherein we were born ? Par-
ganed ni? Parthiaid, a Med- thians, and Medes, and Elam-
iaid, ac Elamitiaid, a thrigolion ites, and the dwellers in Me-
Mesopotamia, a Iudea, a Chap- sopotamia, and in Judæa, and
padocia, Pontus ac Asia, Phry- Cappadocia, in Pontus, and
gia a Phamphylia, yr Aipht, a Asia, Phrygia, and Pamphylia,
pharthau Libya, yr hon sydd in Egypt, and in the parts of
ger llaw Cyrene, a dïeithriaid o Libya about Cyrene, and stran-
Rufeinwyr, Iuddewon a Phros- gers of Rome, Jews, and Prose-
elytiaid, "Cretiaid ac Arabiaid; lytes, Cretes, and Arabians, we
yr ydym ni yn eu clywed hwynt do hear them speak in our
yn llefaru yn ein iaith ni fawrion tongues the wonderful works of
weithredoedd Duw.

God.
Yr Efengyl. St. Ioan xiv. 15.
R lesu a ddywedodd wrth

The Gospel. St. John xiv. 15.
,
JE

ESUS said unto his discicedwch fy ngorchymmynion. A

ples, If

love me, keep my mi a weddïaf ar y Tad, ac efe a commandments. And I will rydd i chwi Ddiddanydd arall, pray the Father, and he shall fel yr arhoso gydâ chwi yn give you another Comforter, dragywyddol ; Yspryd y gwir, that he may abide with you for ionedd, yr hwn ni ddichon y byd ever; even the Spirit of truth, ei dderbyn, am nad yw yn ei whom the world cannot receive, weled, nac yn ei adnabod ef: ond because it seeth him not, neichwi a'i hadwaenoch ef; o her- ther knoweth him: but ye wydd y mae yn aros gydâ chwi, know him ; for he dwelleth ac ynoch y bydd efe. Nis gad- with you, and shall be in you. awaf chwi yn ymddifaid: mi a I will not leave you comfortddeuaf attoch chwi. Etto ennyd less; I will come to you. Yet bach, a'r byd ni'm gwel mwy; a little while, and the world eithr chwi a'm gwelwch: canys seeth me more; but ye byw wyf fi, a byw fyddwch see because I live, ye chwithau hefyd. Y dydd hwnnw shall live also. At that day

ye

no

me:

« ZurückWeiter »