Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

also your

CRISE

[ocr errors]

nac â lefain malais a drygioni ; Not with the old leaven, nor ond â bara croyw purdeb a with the leaven of malice and gwirionedd. 1 Cor. v. 7.

wickedness : but with the unleavened bread of sincerity and

truth. 1 Cor. v. 7.
RIST, wedi cyfodi oddiwrth

Che
HRIST being raised from

? mwyach ; nid arglwyddiaetha death hath no more dominion marwolaeth arno mwyach. Canys over him. fel y bu efe farw, efe a fu farw For in that he died, he died unwaith i bechod : ac fel y mae unto sin once : but in that he yn byw, byw y mae i Dduw. liveth, he liveth unto God. Felly chwithau hefyd, cyfrifwch Likewise reckon

ye eich hunain yn feirw i bechod; selves to be dead indeed unto eithr - yn fyú i Dduw, yng sin : but alive unto God through Nghrist Iesu ein Harglwydd. Jesus Christ our Lord. Rom. Rhuf. vi. 9.

vi. 9. RIST a gyfodwyd oddiwrth HRIST is risen from the

y meirw, ac a wnaed yn dead : and become the firstflaenffrwyth y rhai a hunasant. fruits of them that slept. Canys gan fod marwolaeth trwy For since by man came death : ddyn, trwy ddyn hefyd y mae by man came also the resurrecadgyfodiad y meirw. Oblegid, tion of the dead. megis yn Adda y mae pawb yn

For as in Adam all die : even meirw; felly hefyd yng Nghrist so in Christ shall all be made y bywhêir pawb.' i Cor. xv. 20. alive. I Cor. xv. 20.

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Father, and ac i'r Yspryd Glân;

to the Son : and to the Holy Atteb. Megis yr oedd yn y Ghost ; dechreu, y mae yr awr hon, ac Answer. As it was in the bey bydd yn wastad : yn oes oes- ginning, is now, and ever shall oedd. Amen.

be : world without end. Amen. Y Colect.

The Collect. Herallyog Dduw. When; ALMIGHTY God, who

Iesu Grist, a orchfygaist angau, ten Son Jesus Christ hast overac a agoraist i ni borth y bywyd come death, and opened unto tragywyddol ; Yn ufudd yr atio us the gate of everlasting life; lygwn i ti, megis (trwy dy râs We humbly beseech thee, that, hyspysol yn ein

hachub) yr wyt as by thy special grace preventyn peri deisyfiadau da i'n medd- ing us thou dost put into our yliau ; felly, trwy dy ddyfal minds good desires, so by thy gymmorth, allu ó honom eu continual help we may, bring dwyn i berffeithrwydd cyflawn, the same to good effect; through trwy Iesu Grist ein Harglwydd; Jesus Christ our Lord, who livyr hwn sydd yn byw ac yneth and reigneth with thee and teyrnasu gydâ thydi a'r Yspryd the Holy Ghost, ever one God, Giãn, byth yn un Duw, heb world without end. Amen. drangc na gorphen. Amen.

Yr Epistol. Col. iii. 1. The Epistle. Col. iii. 1. Oscar og fodasoch fydâ Crista IF yo then be risen, with uchod, lle mae Crist yn eistedd which are above, where Christ ar ddeheulaw Duw. Rhodd- sitteth on the right hand of God. wch eich serch ar bethau sydd Set your affection on things uchod, nid ar bethau sy ar y above, not on things on the ddaear : canys meirw ydych, earth: For ye are dead, and a'ch bywyd a guddiwyd gydá your life is hid with Christ in Christ yn Nuw. Pan ymddan- God. When Christ, who is our goso Crist, ein bywyd ni, yna life, shall appear, then shall ye hefyd yr ymddangoswch chwi- also appear with him in glory. thau gydag ef mewn gogoniant. Mortify therefore your memMarwhêwch gan hynny, eich bers which are upon the earth ; aelodau

у

rhai sy ar y ddaear; fornication, uncleanness, inorgodineb, aflendid, gwŷn, dryg- dinate affection, evil concupischwant, a chybydd-dod, yr hon cence, and covetousness, which sydd eilun-addoliaeth : o achos is idolatry: For which things yr hyn bethau y mae digofaint sake the wrath of God cometh Duw yn dyfod ar blant yr on the children of disobedience. anufudd-dod. Yn y rhai hefyd In the which ye also walked y rhodiasoch chwithau gynt, pan some time, when ye lived in oeddych yn byw ynddynt. them.

Yr Efengyl. St. Ioan xx. 1., The Gospel. St. John xx. 1. Y

Dydd cyntaf o'r wythnos THE first day of the week

Mair Magdalen a ddaeth у cometh Mary Magdalene bore, a hi etto yn dywyll, at y early, when it was yet dark, unbedd; ac a welodd y maen wedi to the sepulchre, and seeth the ei dynnu ymaith oddiar y bedd. stone taken away from the seYna y rhedodd hi, ac a ddaeth pulchre. Then she runneth and at Simon Petr, a'r disgybl arall cometh to Simon Peter, and to yr hwn yr oedd yr Iesu yn ei the other disciple whom Jesus garu, ac a ddywedodd wrthynt, loved, and saith unto them, Hwy a ddygasant yr Arglwydd They have taken away the Lord ymaith o'r bedd, ac ni wyddom out of the sepulchre, and we ni pa le y dodasant ef. Yna know not where they have laid Petr a aeth allan, a'r disgybl him. Peter therefore went arall, a hwy a ddaethant at y forth, and that other disciple, bedd: ac à redasant ill dau and came to the sepulchre. So y'nghyd; a'r disgybl arall a red- they ran both together; and odd o'r blaen yn gynt nâ Phetr, the other disciple did outrun ac a ddaeth yn gyntaf at y bedd. Peter, and came first to the seAc wedi iddo grymmu, efe a pulchre ; and he, stooping down ganfu y llïeiniau wedi eu gosod; and looking in, saw the linen er hynny nid aeth efe i mewn. clothes lying ; yet went he not Yna

у daeth Simon Petr yn ei in. Then cometh Simon Peter ganlyn ef; ac a aeth i mewn i'r following him, and went into bedd, ac a ganfu y lljeiniau wedi the sepulehre, and seeth the eu gosod ; a'r napcyn a fuasai am linen clothes lie; and the napkin ei ben ef, wedi ei osod, nid gyda'r that was about his head, not Müeiniau, ond o'r nailltu, wedi ei lying with the linen clothes,

blygu, mewn lle arall. Yna yr but wrapped together in a place aeth y disgybl arall hefyd i by itself. Then went in also mewn, yr hwn a ddaethai yn that other disciple which came gyntaf at y bedd; ac a welodd, first to the sepulchre, and he ac a gredodd. Canys hyd yn hyn saw, and believed. For as yet ni wyddent yr ysgrythyr, fod yn they knew not the Scripture, rhaid iddo gyfodi o feirw. Yna that he must rise again from the y disgyblion a aethant ymaith dead. Then the disciples went drachefn at yr eiddynt.

away again unto their own home.

PETR

Dydd Llun Pasc.

Monday in Easter-week.
Y Colect.

The Collect.

L MIGHTY God, who trwy dy unig-anedig Fab A through thy only begotten Iesu Grist, a orchfygaist angau, Son Jesus Christ hast overcome ac a agoraist i ni borth y bywyd death, and opened unto us the tragywyddol ; Yn ufudd yr atto- gate of everlasting life; We lygwn i ti, megis (trwy dy râs humbly beseech thee, that, as hyspysol yn ein hachub) yr wyt by thy special grace preventing yn peri deisyfiadau da i'n medd us thou dost put into our minds yliau; felly, trwy dy ddyfal gym- good desires, so by thy contimorth, allu o honom eú dwyn i nual help we may bring the ben da, trwy Iesu Grist ein Har same to good effect; through glwydd; yr hwn sydd yn byw ac Jesus Christ our Lord, who livyn teyrnasu gydâ thydi a'r Ys- eth and reigneth with thee and pryd Glân, byth yn un Duw, heb the Holy Ghost, ever one God, drange na gorphen. Amen. world without end. Amen. Yn lle yr Epistol. Act. x. 34. For the Epistle. Acts x. 34.

, ac a

and said, Of a truth I permewn gwirionedd, nad ydyw ceive that God is no respecter Duw dderbyniwr wyneb ; ond of persons; but in every nation ym mhob cenhedl, ý neb sydd he that feareth him, and workyn ei ofni ef, ac yn gweithredu eth righteousness, is accepted cyfiawnder, sydd gymmeradwy with him. The word which ganddo ef. Y gair yr hwn a an God sent unto the children of fonodd Duw i blant Israel, gan Israel, preaching peace by Jesus bregethu tangnefedd trwy lesu Christ; (he is Lord of all;) that Grist (efe yw Arglwydd pawb word (I say) ye know, which oll) chwychwi a wyddoch y gair was published throughout all a fu yn holl Iudea, gan ddechreu Judæa, and began from Galilee, o Galilea, wedi y bedydd a after the baptism which John bregethodd Ioan : y modd yr preached : how God anointed enneiniodd Duw Iesu o Nazareth Jesus of Nazareth with the â'r Yspryd Glân, ac â nerth; yr Holy Ghost, and with power; hwn a gerddodd o amgylch gan who went about doing good, wneuthur daioni, ac iachâu pawb and healing all that were opa'r oedd wedi eu gorthrymmu pressed of the devil : for God gan ddiafol : oblegid yr oedd was with him. And we Duw.gydag ef. A ninnau ydym witnesses of all things which

ddywedodd, Yr wyf
yn deali PETER

opened his mouth,

are

on

dystion o'r pethau oll a wnaeth he did, both in the land of efe, y'ngwlâd yr Iuddewon, ac yn the Jews, and in Jerusalem; Ierusalem ; yr hwn a laddasant, whom they slew, and hanged ac a groes-hoeliasant ar bren: a tree : Him God raised hwn a gyfododd Duw y tryd- up the third day, and shewed ydd dydd, ac a'i rhoddes ef i'w him openly; not to all the peowneuthur yn amlwg; nid i'r bobl ple, but unto witnesses chosen oll, eithr i'r tystion etholedig o'r before of God, even to us, who blaen gan Dduw; sef i ni, y rhai did eat and drink with him a fwyttasom ac a yfasom gydag after he rose from the dead. ef wedi ei adgyfodi ef o feirw. And he commanded us to preach Ac efe a orchymmynodd i ni unto the people, and to testify bregethu i'r bobl, a thystiolaethu that it is he who was ordained mai efe yw'r hwn a ordeiniwyd of God to be the Judge of gan Dduw yn Farnwr byw a quick and dead. To him give meirw. I hwn y mae'r holl all the prophets witness, that brophwydi yn dwyn tystiolaeth, through his Name whosoever y derbyn pawb a gredo ynddo believeth in him shall receive ef faddeuant pechodau, drwy ei remission of sins. Enw ef. Yr Efengyl. St. Luc xxiv. 13. The Gospel. St. Luke xxiv. 13.

BE

EHOLD, two of his disciyn myned y dydd hwnnw ples went that same day i dref a'i 'henw Emmäus, yr to a village called Emmaus, hon oedd y'nghylch trugain ystảd which was from Jerusalem aoddiwrth Ierusalem. Ac yr bout threescore furlongs. And oeddynt hwy yn ymddiddan â'u they talked together of all these gilydd am yr holl bethau hyn a things which had happened. ddigwyddasent. A bu, fel yr And it came to pass, that while oeddynt yn ymddiddan, ac yn they communed together, and ymofyn ả’u gilydd, yr Iesu ei reasoned, Jesus himself drew hun hefyd a nesâodd, ac a aeth near, and went with them. But gydâ hwynt.. Eithr eu llygaid their eyes were holden, that hwynt a attaliwyd, fel na's ad- they should not know him. waenent ef. Ac efe a ddywedodd And he said unto them, What wrthynt, Pa ryw ymadroddion manner of communications are yw y rhai hyn yr ydych yn eu these that ye have one to anbwrw at eu gilydd, dan rodio, other, as ye walk, and are sad? ac yn wyneb-drist? Ac un ó And the one of them, whose honynt, a'i enw Cleopas, gan name was Cleopas, answering, atteb, A ddywedodd wrtho, A said unto him, Art thou only wyt ti yn unig yn ymdeithydd a stranger in Jerusalem, and yn Ierusalem, ac ni wybuost y hast not known the things which pethau a wnaethpwyd ynddi hi are come to pass there in these yn y dyddiau hyn? &c efe à days? And he said unto them, ddywedodd wrthynt, Pa bethau? What things? And they said Hwythau a ddywedasant wrtho, unto him, Concerning Jesus of Y pethau y'nghylch Iesu o Na- Nazareth, who was a prophet zareth, yr hwn oedd wr o bro- mighty in deed and word, bephwyd galluog mewn gweithred fore God and all the people : à gair, ger bron Duw a'r holl And how the chief priests and

even

SO

bobl; a'r modd y traddododd yr our rulers delivered him to be arch-offeiriaid a'n llywodraeth- condemned to death, and have wýr ni ef i farn morwolaeth, ac crucified him. · But we trusted a'i croes-hoeliasant ef. Ond yr that it had been he which oeddym ni yn gobeithio mai efe should have redeemed Israel : oedd yr hwn a waredai'r Israel: and besides all this, to-day is ac heblaw hyn oll, heddyw yw'r the third day since these things trydydd, dydd er pan wnaeth were done. Yea, and certain pwyd y pethau hyn. A hefyd, women also of our company rhai gwragedd o honom ni a'n made us astonished, which were dychrynasant ni, gwedi iddynt early at the sepulchre ; and fod yn fore wrth y bedd; a phan when they found not his body, na chawsant ei gorph ef, hwy a they came, saying, that they ddaethant, gan ddywedyd, weled had also seen a vision of ano honynt weledigaeth o angylion, gels, which said that he was y rhai a ddywedent ei fod efe yn alive. And certain of them fyw. A rhai o'r rhai oedd gydâ which were with us went to nyni a aethant at y bedd, ac a the sepulchre, and found it gawsant felly fel y dywedasai y

as the women had gwragedd; ond ef nis gwelsant. said ; but him they saw not. Ac efe a ddywedodd wrthynt, 0 Then he said unto them, o ynfydion, a hwyrfrydig o galon fools, and slow of heart to bei gredu'r holl bethau a ddywed- lieve all that the prophets have odd y prophwydi! onid oedd raid spoken : ought not Christ to i Grist ddïoddef y pethau hyn, have suffered these things, and a myned i mewn i'w ogoniant? to enter into his glory? And A chan ddechreu ar Moses, a'r beginning at Moses, and all the holl brophwydi, efe a esponiodd prophets, he expounded unto iddynt yn yr holl ysgrythyrau, y them in all the Scriptures pethau am dano ei hun. "Ac yr the things concerning himself

. oeddynt yn nesâu i'r dref lle yr And they drew nigh unto oeddynt yn myned; ac yntau a the village whither they went; gymmerth arno ei fod yn myned and he made as though he ym mhellach. A hwy a'i cym- would have gone further : but mellasant ef, gan ddywedyd, they constrained him, saying, Aros gydâ ni; canys y mae hi Abide with us, for it is toyn hwyrhâu, a'r dydd yn dar- wards evening, and the day is fod. Ac efe a aeth i mewn i aros far spent. And he went in to gydâ hwynt. A darfu, ag efe yn tarry with them. And it came eistedd gydâ hwynt, efe a gym- to pass, as he sat at meat with merodd fara, ac a'i bendithiodd, them, he took bread, and blessac a'i torrodd, ac a'i rhoddes ed it, and brake, and gave to iddynt. A'u llygaid hwynt a them. And their eyes were agorwyd, a hwy a'i hadnabuant opened, and they knew him, ef : ac efe a ddiflannodd allan o'u and he vanished' out of their golwg hwynt. A hwy a ddywed- sight. And they said one to asant wrth eu gilydd, Onid oedd another, Did not our heart burn ein calon ni yn llosgi ynom, tra'r within us, while he talked with ydoedd efe yn ymddiddan â ni us by the way, and while he ar y ffordd, a thra’r ydoedd efe opened to us the Scriptures ? yn agoryd i ni'r ysgrythyrau? A And they rose up the same

« ZurückWeiter »