Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

i'w erbyn: ni wrandawsom him : neither have we obere? chwaith ar lais yr Arglwydd the voice of the Lord our God ein Duw, i rodio yn ei gyfreith- to walk in his laws which he se iau ef у

rhai a roddodd efe o'n before us. Dan. ix. 9, 10. blaen ni. Dan. ix. 9, 10.

Trugareddau yr Arglwydd yw, It is of the Lord's merca na ddarfu am danom ni: o her that we were not consumed wydd ni phalla ei dosturiaethau because his compassions fail no? ef. Galar. iii. 22.

Lam. ii. 22.

T Yn lle Venite exultemus dyweder | Instead of Venite exultemus isi

neu ganer yr Emyn sydd yn can be sung or said this Hymn frikos lyn; un Wers gan yr Offeiriad, a ing; one Verse by the Priest, 21 phob ail gan y Clochydd a'r bobl. another by the Clerk and people.

song

the of à'm genau y mynegaf dy wir- Lord : with my mouth will i ionedd o genhedlaeth i genhedl- ever be shewing forth his truti aeth. Psal. lxxxix. 1.

from one generation to another

Psal. lxxxix. 1. Gwnaeth yr Arglwydd gofio The merciful and gracious Lord ei ryfeddodau : graslawn a thru- hath so done his marvellous works: garog yw'r Arglwydd. Psal. that they ought to be had in ni cxi. 4.

membrance. Psal. cxi. 4. Pwy a draetha nerthoedd yr Who can express the noble Arglwydd : ac a fynega ei holl acts of the Lord: or shew forth fawl ef: Psale cvi. 2.

all his praise? Psal. cvi. 2. Mawr yw gweithredoedd yr The works of the Lord an Argļwydd : gwedi eu ceisio gan great ; sought out of all them tha bawb a'u hoffant. Psal. cxi. 2. have pleasure therein. Psal. cxi.?

Yr Arglwydd sydd yn dyrch The Lord setteth up the meek: afu y rhai llariaidd : gan ostwng and bringeth the ungodly down y rhai annuwiol hyd fawr. Psal. to the ground. Psal. cxlvii. 6. cxlvii. 6.

Yr Arglwydd sydd yn gwneuth The Lord executeth righteouur cyfiawnder a barn : i'r rhai ness and

judgement : for all the gorthrymmèdig oll. Psal. ciii. that are oppressed with wrong. 6.

Psal. ciii. 6. Nid byth yr ymryson efe : ac For he will not alway be nid byth y ceidw efe ei ddigo- chiding : neither keepeth be bis faint. Gwers 9.

anger for ever. Ver. 9. Nid yn ol ein pechodau y He hath not dealt with us afgwnaeth efe â ni : ac nid yn ol ter our sins : nor rewarded as ein hanwireddau y talodd efe i according to ni. Gwers 10.

Ver. 10. Canys cyfuwch ag yw'r nef For look how high the hearer oedd uwchlaw'r ddaear: y rhag- is in comparison of the earth | orodd ei drugaredd ef ar у

rhai so great is his mercy toward a'i hofnant ef. Gwers. 11. them that fear him. Ver. 11.

Fel y tosturia tad wrth ei Yea, like as a father pitich blant : felly y tosturia'r Ar- his own children : even so is the

[ocr errors]

our

wickedness

[merged small][ocr errors]

fear him.

18.

lwydd wrth y rhai a'i hofnant Lord merciful unto them that f. Gwers 13.

Ver. 13. Profaist ni, O Dduw : coeth Thou, O God, hast proved us : ist ni fel coethi arian. Psal. thou also hast tried us, even as xvi. 9.

silver is tried. Psal. lxvi. 9. Peraist i ddynion farchogaeth Thou sufferedst men to ride in ein pennau ; aethom trwy'r over our heads, we went through ân a'r dwfr : a thi a'n dygaist fire and water : but thou hast llan i le diwall. Gwers 11. brought us out into a wealthy

place. Ver. 11, 0, mor aml a blin gystuddiau O how great troubles and adi wnaethost ti i ni eu gweled ! versities hast thou shewed us ! itto ti a'n bywheaist drachefn: and yet didst thou turn and reic a'n cyfodaist drachefn o or- fresh us : yea, and broughtest Idyfnder y ddaear. Psal. lxxi. us from the deep of the earth

again. Psal. lxxi. 18. Tydi a'n cofiaist yn ein hisel Thou didst remember us in our radd, ac a'n hachubaist oddiwrth low estate, and redeem us from zin gelynion : o herwydd dy our enemies : for thy mercy ena Irugaredd sydd yn dragywydd. dureth for ever. Psal. cxxxvi. Psal. cxxxvi. 23, 24.

23, 24. Graslawn fuost, O Arglwydd, Lord, thou art become grai'th dir : dychwelaist gaethiwed cious unto thy land : thou hast Iacob. Psal. lxxxy. 1.

turned away the captivity of

Jacob. Psal. lxxxv. I. Ein Duw trugarog a'n rhag God hath shewed us his gooda flaenodd : a Duw a wnaeth i ni ness plenteously : and God hath weled ein hewyllys ar ein gelyn- let us see our desire upon our ion. Psal. lix. 10.

enemies. Psal. lix. 10. Hwy a gwympasant, ac a They are brought down and syrthiasant : ond nyni a gyfod- fallen : but we are risen and asom, ac a safasom. Psal. xx. 8. stand upright. Psal. xx. 8.

Yno y syrthiodd gweithwýr. There are they fallen, all that anwiredd : gwthiwyd hwynt i- work wickedness : they are cast lawr, ac ni allant gyfodi. Psal. down, and shall not be able to Xxxvi. 12.

stand. Psal. xxxvi. 12. Yr Arglwydd a'n cofiodd ni; The Lord hath been mindful efe a'n bendithia : bendithia efe of us, and he shall bless us : dý Israel, bendithia efe dŷ Aa even he shall bless the house of Psal. cxy. 12.

Israel, he shall bless the house

of Aaron. Psal. cxv. 12. Bendithia efe y rhai a ofnant He shall bless them that fear yr Arglwydd: fychain a mawr the Lord : both small and great. ion. Gwers 13.

Ver. 13. O na foliannent yr Arglwydd O that men would therefore am ei ddaioni : a'i ryfeddodau praise the Lord for his goodi feibion dynion! Psal. cvii. ness : and declare the wonders 21.

that he doeth for the children

of men! Psal. cvii. 21. Aberthant hefyd aberth mol That they would offer unto him iant : a mynegant ei weithredo the sacrifice of thanksgiving :

ron.

ness!

oedd ef mewn gorfoledd. Gwers. and tell out his works with glad22.

Ver. 22. Na chelant chwaith rhag eu And not hide them from the meibion : gan fynegi i'r oes children of the generations to a ddel foliant yr Arglwydd, come : but shew the honour of a'i nerth, a'i ryfeddodau y rhai the Lord, his mighty and wona wnaeth efe. Psal. lxxviii. derful works that he hath done! 4.

Psal. lxxviii. 4. Fel y gwybyddo yr oes a ddél, That our posterity may alsa sef y plant a enir : ac na bydd- know them, and the children that ont fel eu tadau, yn genhedlaeth are yet unborn : and not be as gyndyn a gwrthryfelgar. Gwers their forefathers, a faithless and 6, 9.

stubborn generation. Ver. 6, 9. Bendithiwch Dduw yn y cyn

Give thanks, O Israel, unto nulleidfaoedd : sef yr Arglwydd, God the Lord in the congregay rhai ydych o ffynnon Israel. tions : from the ground of the Psal. lxviii. 26.

heart. Psal. Ixviii. 26. Bendigedig fyddo'r Arglwydd, Praised be the Lord daily : yr hwn a'n llwytha beunydd, â even the God who helpeth us, and daioni : sef Duw ein iachawdwr- poureth his benefits upon us. Ver. iaeth. Gwers 19.

19. Darfydded weithian anwir O let the wickedness of the edd yr annuwiol : eithr cyfar- wicked come to an end : but wydda di y cyfiawn. Psal. vii. establish thou the righteous. 9.

Psal. vii. 9. Llawenyched ac ymhyfryded Let all those that seek thee be ynot ti y rhai oll a'th geisiant: dy, joyful and glad in thee : and let weded y rhai a garant dy iach- all such as love thy salvation say awdwriaeth bob amser, Mawr- alway, The Lord be praised

. ygeryr Arglwydd. Psal. xl. 16.

Psal. xl. 19. Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Father, and to ac i'r Yspryd Glân;

the Son: and to the Holy Ghost; Megis yr oedd yn y dechreu, y As it was in the beginning, is mae yr awr hon, ac y bydd yn now, and ever shall be : world wastad : yn oes oesoedd. Amen. without end. Amen. Psalmaù prïod.

Proper Psalms. cxxiv, cxxvi, cxxix, cxviii. cxxiv, cxxvi, cxxix, cxvii. Llithiau priod.

Proper Lessons. Y Gyntaf, 2 Sam. xix. gwers 9. The First, 2 Sam. xix. ver. 9. or neu Num. xv. Te Deum.

Numb. xvi. Te Deum. Yr Ail, Epistol St. Iudas. Iubi- The Second, The Epistle of St. late.

Jude. Jubilate Deo. TY Gwersiclau nesaf ar ol y Credo q The Suffrages next after the Creed, a fydd y rhain.

shall stand thus. Offeiriad. Arglwydd, dangos Priest. O Lord, shew thy dy drugaredd arnom.

mercy upon us. Atteb. A chaniattâ i ni dy Answer. And grant us thy iachawdwriaeth.

salvation. Offeiriad. Arglwydd, cadw y Priest. O Lord, save the Brenhin.

King;

[ocr errors]

Atteb. Yr hwn sydd yn ym Answer. Who putteth his trust ddiried ynot.

in thee. Offeiriad. Anfon iddo borth Priest. Send him help from o'th sancteiddfa.

thy holy place. 4 Atteb. Ac byth yn nerthol Answer. And evermore mighymddiffyn ef

tily defend him. Offeiriad. Na ad i'w elyn Priest. Let his enemies have ion gael y llaw uchaf arno. no advantage against him.

Atteb. Na ad i'r enwir nesâu Answer. Let not the wicked i'w ddrygu.

approach to hurt him. Offeiriad. Gwisg dy Wein Priest. Endue thy Ministers idogion âg iawnder.

with righteousness. Atteb. A gwna dy ddewisol Answer. And make thy chosen bobl yn llawen.

people joyful. Offeiriad Arglwydd, dyro Priest. Give peace in our time, dangnefedd yn ein dyddiau. O Lord.

Atteb. Gan nad oes neb arall Answer. Because there is none a ymladd drosom, ond tydi, Dduw, other that fighteth for us,

but only yn unig:

thou, O God. Offeiriad. Bydd i ni, O Ar Priest. Be unto us, O Lord, glwydd, yn dûr cadarn; a strong tower,

Atteb. Rhag wyneb ein gel Answer. From the face of our ynion.

enemies. Offeiriad. Arglwydd, gwran

Priest. O Lord, hear our do ein gweddïau.

prayer. Atteb. A deled ein llef hyd Answer. And let our cry come attat.

unto thee. 9 Yn lle'r Colect cyntaf ar y Foreol Instead of the first Collect at Morn

Weddi, yr arferir y ddau hyn sydd ing Prayer shall these two which yn canlyn.

follow be used. HOLL-alluog Dduw, yr hwn

O

Almighty God, who art a wyt gadarn dŵr ymddiffyn strong tower of defence i'th weision rhag wyneb eu gel- unto thy servants against the ynion; Yr ydym ni yn rhoddi face of their enemies; We yield i ti foliant a diolch am y rhy- thee praise and thanksgiving feddol ymwared a ganiatteaist for the wonderful deliverance i'r teyrnasoedd hyn oddiwrth of these Kingdoms from THE Y GWRTHRYFÉL MAWR, GREAT REBELLION, and a'r holl Drueni a'r Gorthrymder all the Miseries and Oppresyn canlyn yr unrhyw, dan ba sions consequent thereupon, unrai y buasant yn griddfan dros der which they had so long gymmaint o amser. Yr ydym ni groảned. We acknowledge it yn cydnabod mai dy ddaioni di thy goodness, that we were not yw, na’n rhoddwyd ni i fynu yn utterly delivered over as a prey gwbl yn ysglyfaeth iddynt hwy; unto them; beseeching thee still Gan attolwg i ti yn wastados to continue such thy mercies barhâu dy gyfryw drugareddau towards us, that all the world tuagattom; fel y gwypo'r holl may know that thou art our fyd mai tydi yw ein Hachubwr, Saviour and mighty Deliverer; a'n cadarn Waredwr ni; trwy through Jesus Christ our Lord. Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. Amen.

O

Lord God of our salra. Arglwydd Dduw ein Iach

: O

tion, who hast been es. ost raslawn iawn i'r tir hwn, a ceedingly gracious unto this thrwy dy ryfeddol ragluniaeth land, and by thy miraculous a'n gwaredaist ni allan o'n han- providence didst deliver us out nhrefn resynol a thramawr, trwy of our miserable confusions ; by edfryd i ni, ac i'w ddïamheuol restoring to us, and to his on Gyfiawn-fraint ei hun, dy Was- just and undoubted Rights, ou anaethwr, Brenhin Siarles yr Ail, then most gracious Sovereig yr hwn oedd ein grasusaf a’n Lord, King Charles the si cyfiawnaf Ben-llywiawdwr ni yrcond, notwithstanding all the amser hwnnw, er gwaethaf hóll power and malice of his ene allu a malais ei elynion, a’i sef- mies; and, by placing him en ydlu ef ar Orseddfaingc y Teyrn- the Throne of these Kingdous asoedd hyn, gan edfryd i ninnau didst restore also unto us the hefyd trwy hynny ryddid i broff- publick and free profession oí esu yn gyhoeddus dy wîr Gref, thy true Religion and Wa. ydd a'th iawn Addoliad, y'nghyd ship, together with our former à'n Tangnefedd a'n Llwyddiant Peace and Prosperity, to the gynt, er mawr gysur a diddan- great comfort and joy of ou wch ein calonnau: Yr ým ni yr hearts : We are here now be awrhon yma ger dy fron di yn fore thee, with all due thankcydnabod gyda phob dyledus fulness, to acknowledge thine ddiolchgarwch dy ddaioni an- unspeakable goodness herein, as nhraethol tuagattom, yr hwn a upon this day .shewed unto us ddangosaist i ni ar gyfenw i'r and to offer unto thee our sadydd heddyw, ac yn offrymmu crifice of praise for the same ; ein haberth o foliant i’th enw humbly, beseeching thee to acmawr gogoneddus am yr unrhyw; cept this our unfeigned, though gan ufudd-attolygu i ti dderbyn unworthy oblation of ourselves; yn gymmeradwy ein diffuant, etto vowing all holy obedience in ein hannheilwng Offrymmedig- thought, word and work, unto aeth o honom ein hunain; gan thy Divine Majesty; and proaddunedu pob sanctaidd Ufudd- mising all loyal and dutiful dod ar feddwl, gair, a gweithred, Allegiance to thine Anointed i'th Dduwiol Fawredd ; a chan Servant now set over us, and addaw ynot ti ac erot ti bob to his Heirs after him ; whom ffyddlawn a dyledus Wasanaeth we beseech thee to bless with i'th Enneiniog Wasanaethwr all increase of grace, honour sydd yr awrhon yn llywodraethu and happiness, in this world, trosom, ac i'w Etifeddion ar ei and to crown him with immor. ol: Bendithia ef, ni a attolygwn tality and glory in the world i ti, â phob cynnyrch gras, an to come, for Jesus Christ his rhydedd, a dedwyddwch, yn y sake our only Lord and Savi byd hwn, a chorona ef âg anfar Amen. woldeb a gogoniant yn y byd a ddaw, er mwyn Iesu Grist, ein Harglwydd a'n Iachawdwr.Amen.

Yn niwedd y Litani (yr hon a I In the end of the Litany (which arferir yn wastad ar y Dydd hwn) shall always this Day be used) ufat ol y Colect [Nyni a attolygwn ter the Collect [We humbly be

our.

« ZurückWeiter »