Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

yn dwfr, a'r tir cras yn ffyn- derness a standing water : and onnau dwfr.

water-springs of a dry ground. 36 Ac yno y gwna

i'r
newyn-

36 And there he setteth the aros ; fel y darparont ddinas hungry : that they may build gyfanneddu:

them a city to dwell in; 37 Ac yr hauont feusydd, ac 37 That they may sow their plannont winllannoedd, y rhai land, and plant vineyards : to ddygant ffrwyth toreithiog. yield them fruits of increase. 38 Ac efe a’u bendithia hwynt 38 He blesseth them, so that 1 yr amlhânt yn ddirfawr, ac they multiply exceedingly : and iad i'w hanifeiliaid leihâu. suffereth, not their cattle to de

crease.

39 Lleiheir hwynt hefyd, a 39 And again, when they are ostyngir hwynt, gan gyfyng- minished, and brought low : er, drygfyd, a chyni.

through oppression, through any

plague, or trouble; 40 Efe a dywallt ddirmyg ar 40 Though he suffer them to oneddigion, ac a wna iddynt be evil intreated through tyrwydro mewn anialwch heb rants : and let them wander out fordd.

of the way in the wilderness; 41 Ond efe a gyfyd y tlawd 41 Yet helpeth he the poor gystudd, ac a wna iddo deu- out of misery : and maketh him fuoedd fel praidd.

housholds like a flock of sheep. 42 Y rhai uniawn a welant 42 The righteous will consider iyn, ac a lawenychant: a phob this, and rejoice : and the mouth nwiredd a gau ei safn.

of all wickedness shall be stopped. 43 Y neb sydd ddoeth, ac a 43 Whoso is wise will ponder adwo hyn, hwy a ddeallant these things : and they shall Irugareddau'r Arglwydd.

understand the loving-kindness of the Lord.

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER Psal. cviii. Paratum cor meum.

Psal. cviii. Paratum cor meum. PARODywany nghalom, lof () God, my heart is. ready; i'm gogoniant.

sing and give praise with the

best member that I have. 2 Deffro, y nabl a'r delyn : 2 Awake, thou lute, and harp : minnau a ddeffroaf yn fore. I myself will awake right early,

3 Clodforaf di, Arglwydd, 3o I will give thanks unto ym mysg y bobloedd: can- thee, O Lord, among the peomolaf di ym mysg y cenhedl- ple : I will sing praises unto oedd.

thee among the nations. 4 Canys mawr yw dy dru 4 For thy mercy is greatgaredd oddiar y nefoedd: a'ther than the heavens :

and wirionedd a gyrhaedd hyd yr thy truth reacheth unto the wybren.

clouds. 5 Ymddyrcha, O Dduw, uwch 5 Set up thyself, O God, y nefoedd: a bydded dy ogon- above the heavens : and thy jant ar yr holl ddaear;

glory above all the earth. 6 Fel y gwareder dy rai an 6° That thy beloved may be

yn ei

a

man.

wyl: achub a'th ddeheulaw, a delivered : let thy right hand gwrando fi.

save them, and hear thou me. 7 Duw a lefarodd

7 God hath spoken in his hosancteiddrwydd, Llawenychaf, liness : I will rejoice therefore, rhannaf Sichem, mesuraf and divide Sichem, and mete ddyffryn Succoth.

out the valley of Succoth. 8 Eiddof fi yw Gilead ; eiddof 8 Gilead is mine, and Ma. fi Manasseh ; Ephraim hefyd nasses is mine : Ephraim also yw nerth fy mhen: Iudah yw is the strength of my head. fy neddfwr.

9 Moab yw fy nghrochan 9 Judah is my law-giver, golchi ; tros Edom y taflaf fy Moab is my wash-pot : ova esgid: buddugoliaethaf ar Phi- Edom will I cast out my shoe ; listia.

upon Philistia will I triumph. 10 Pwy a'm dwg i'r ddinas 10 Who will lead me into gadarn? pwy a'm dwg hyd yn the strong city; and who will Edom?

bring me into Edom? 11 Onid tydi, o Dduw, yr 11 Hast not thou forsaken hwn a'n bwriaist ymaith? ac us, O God : and wilt not thou, onid ai di allan, o Dduw, gyd- O God, go forth with our â'n lluoedd ?

hosts? 12 Dyro i ni gynhorthwy 12 0 help us against the rhag cyfyngder : canys gau yw enemy : for vain is the help oí ymwared dyn.

13 Trwy Dduw y gwnawn 13 Through God we shall do wroldeb : canys efe sathr ein great acts: and it is he that gelynion.

shall tread down our enemies. Psal. cix. Deus laudum.

Psal. cix. Deus landum. NA iant.

for 2 Canys genau'r annuwiol the mouth of the ungodly, yea, a genau'r twyllodrus a ymagor- the mouth of the deceitful is asant arnaf : â thafod celwydd- opened upon me. og y llefarasant i'm herbyn. 2 And they have spoken :

3 Cylchynasant fi hefyd å gainst me with false tongues : geiriau cas; ac ymladdasant â they compassed me about also mi heb achos.

with words of hatred, and fough:

against me without a cause. 4. Am fy ngharedigrwydd 3 For the love that I had y'm gwrthwynebant: minnau a unto them, lo, they take now arferaf weddi.

my contrary part : but I give

myself unto prayer, 5 Talasant hefyd i mi ddrwg 4 Thus have they rewarded am dda, a chas am fy nghar- me evil for good : and hatred iad.

for my good will. 6 Gosod dithau un annuwiol 5 Set thou an ungodly man arno ef; a safed Satan wrth ei to be ruler over him : and let ddeheulaw ef.

Satan stand at his right hand. 7 Pan farner ef, eled yn 6 When sentence is given upon euog ; a bydded ei weddi yn him, let him be condemned : and bechod.

let his prayer be turned into sin.

Aathaw, o Dduw fy mol- H God of om uhy tongue,

8 Ychydig fyddo ei ddyddiau; 7 Let his days be few :'and a chymmered arall ei swydd ef. let another take his office.

9 Bydded ei blant yn ymddi 8 Let his children be fatherfaid, a'i wraig yn weddw. less : and his wife a widow.

16 Gan grwydro hefyd crwyd 9 Let his children be vagared ei blant ef, a' chardottant: bonds, and beg their bread : let ceisiant hefyd eu bara o’u hang- them seek it also out of desolate hyfannedd leoedd.

places. 11 Rhwyded y ceisiad yr hyn 10 Let the extortioner conoll sydd ganddo ; ac anrheithied sume all that he hath : and let dieithriaid ei lafur ef.

the stranger spoil his labour. 12 Na fydded neb a estyno

11 Let there be no man to drugaredd iddo ; ac na fydded pity him : nor to have compasneb a drugarhao wrth ei ym- sion upon his fatherless childdifaid ef.

dren. 13 Torrer ymaith ei hiliog 12 Let his posterity be destroyaeth ef : dilëer eu henw yn yr ed : and, in the next generation oes nesaf.

let his name be clean put out. 14 Cofier anwiredd ei dadau 13 Let the wickedness of his o flaen yr Arglwydd; ac na fathers be had in remembrance ddilëer pechod ei fam ef. in the sight of the Lord : and

let not the sin of his mother be

done away

a

15 Byddant bob amser ger 14 Let them alway be before bron yr Arglwydd, fel y torro the Lord : that he may root out efe ymaith eu coffadwriaeth o'r the memorial of them from off tir.

the earth; 16 Am na chofiodd wneuthur 15 And that, because his trugaredd, eithr erlid o hono y mind was not to do good : but truan a'r tlawd, a'r cystudd- persecuted the

poor helpless iedig o galon, i'w ladd.

man, that he might slay him

that was vexed at the heart. 17 Hoffodd felldith, a hi 16 His delight was in cursing,

ddaeth iddo. : ni fynnai · and it shall happen unto him : fendith, a hi a bellhaodd oddi- he loved not blessing, therefore wrtho.

shall it be far from him. 18 lë, gwisgodd felldith fel 17 He clothed himself with

a hi a ddaeth fel cursing, like as with a raiment : dwfr i'w fewn, ac fel olew i'w and it shall come into his bowesgyrn.

els like water, and like oil into

his bones. 19 Bydded iddo fel dilled 18 Let it be unto him as the yn yr hwn a wisgo efe, ac fel cloke that he hath upon him : gwregys, a'i gwregyso efe yn and as the girdle that he is alwastadol.

way girded withal. 20 Hyn fyddo tâl fy ngwrth 19 Let it thus happen from wynebwyr gan yr Arglwydd, the Lord unto mine enemies : a'r rhai a ddywedant ddrwg yn and to those that speak evil erbyn fy enaid.

against my soul. 21 Títhau, Arglwydd Dduw, 20 But deal thou with me, gwna eroffi er mwyn dy Enw! O Lord God, according unto

dilledyn;

[ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][subsumed][merged small][subsumed][merged small][merged small]
[ocr errors]

6 M

[ocr errors]
[ocr errors]

Tth fy drziavda,

Eistedd The Lord said unto 37

i G

gweithr

aholl or

BUREOL WEDDL

MORNING PRAYER
Pel I Dizi Depaire

Psal em Dirit Domina..

THE my æ fy nebeulan, bsd oni osodwyf right hand, until I make thine dy elynion yn fainge i'th draed. enemies thy footstool.

2 Gwialen dy nerth a enfyn 2 The Lord shall send the red yr Arglwydd o Sion: llyw- of thy power out of Sion : be odraetha di y'nghanol dy elyn- thou 'ruler, even in the mids ion.

among thine enemies. 3 Dy bobl a fyddant ew 3 In the day of thy pomat bobl yllysgar yn nydd dy nerth, shall the people offer thee free mewn harddwch sancteidde will offerings with an holy wor•

8 W

[ocr errors]
[ocr errors]

rydd: o groth y wawr y mae ship : the dew of thy birth is of Vlith dy enedigaeth i ti. the womb of the morning. 4 Tyngodd yr Arglwydd, ac 4 The Lord sware, and will d edifarhå, Ti wyt offeiriad not repent : Thou art a Priest i dragywyddol, yn ol urdd for ever after the order of MelCelchisedech.

chisedech. 5 Yr Arglwydd ar dy dde 5 The Lord upon thy right Pulaw a drywana frenhinoedd hand : shall wound even kings i nydd ei ddigofaint.

in the day of his wrath. 6 Efe a farn ym mysg y cen

6 He shall judge among the edloedd ; lleinw leoedd å chel- heathen; he shall fill the places heddau : archolla ben llawer with the dead bodies : and smite wlad.

in sunder the heads over divers

countries. 7 Efe a ģf o'r afon ar y 7 He shall drink of the brook ordd: am hynny y dyrcha in the way : therefore shall he fe ei ben.

lift
up

his head.
Psal. cxi. Confitebor tibi.

Psal. cxi. Confitebor tibi. MOLOCH, X. Arglwydd. I will give thanks unto the oll galon, y'nghymmanfa y rhai secretly among the faithful, and iniawn, ac yn y gynnulleidfa. in the congregation.

2 Mawr yw gweithredoedd yr 2 The works of the Lord are Irglwydd, wedi eu ceisio gan great : sought out of all them Jawb a'u hoffant.

that have pleasure therein. 3 Gogoniant a harddwch yw 3 His work is worthy to be i waith ef; a'i gyfiawnder sydd praised, and had in honour : -- in parhâu byth.

and his righteousness endureth

for ever. 4 Gwnaeth gofio ei ryfeddod 4 The merciful and gracious zu: graslawn a thrugarog yw'r Lord hath so done his marvel- Arglwydd.

lous works : that they ought to

be had in remembrance. 6 Rhoddodd ymborth i'r rhai 5 He hath given meat unto - a'i hofnant ef: efe a gofia ei them that fear him : he shall gyfammod yn dragywydd. ever be mindful of his covenant.

6 Mynegodd i'w bobl gad 6 He hath shewed his people ernid ei weithredoedd, i roddi the power of his works : that iddynt etifeddiaeth y cenhedl- he may give them the heritage oedd.

of the heathen. 7 Gwirionedd a barn yw The works of his hands are gweithredoedd ei ddwylaw ef : verity and judgement : all his ei holl orchymmynion ydynt sicr: commandments are true.

8 Wedi eu sicrhâu byth ac 8 They stand fast for ever yn dragywydd, a'u gwneuthur and ever : and are done in mewn gwirionedd ac uniawnder. truth and equity:

9 Ănfonodd ymwared i'w 9 He sent redemption unto bobl : gorchymmynodd ei gyf- his people : he hath commande ammod yn dragywyddol: sanct- ed his covenant for ever ; holy eiddiol ac ofnadwy yw ei Enw ef. and reverend is his Name.

« ZurückWeiter »