Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

10 Peidiwch, a gwybyddwch 10 Be still then, and know mai myfi sydd Dduw: dyrchefir · that I am God : I will be exalted fi ym mysg y cenhedloedd, dyr- among the heathen, and I will i chefir fi

у
ddaear.

be exalted in the earth.
11 Y mae Arglwydd y lluoedd : 11 The Lord of hosts is with
gydâ ni; ymddiffynfa i ni yw us : the God of Jacob is our
Duw Iacob.

refuge.

ar

[ocr errors]

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER.
Psal. xlvii. Onines gentes, plaudite.
R holl bobl, curweh ddwy: 0 ali je people : 0 sing unto

Psal. xlvii. Omnes gentes, plaudite.
Y law;Waefar'genwch i Dduw

, â llef gorfoledd.

God with the voice of melody. 2 Canys yr Arglwydd gor 2 For the Lord is high, and to uchaf sydd ofnadwy; Brenhin be feared : he is the great King mawr ar yr holl ddaear.

- upon all the earth. 3 Efe a ddwg y bobl danom 3 He shall subdue the people ni, a'r cenhedloedd dan ein under us : and the nations untraed.

der our feet. 4 Efe a ddethol ein hetifedd 4 He shall choose out an heiaeth i ni, ardderchogrwydd Ia- ritage for us : even the worship cob, yr hwn a hoffodd efe. of Jacob, whom he loved,

5 Dyrchafodd Duw â lla 5 God is gone up with a merwenfloedd, yr Arglwydd â sain ry noise : and the Lord with the · udgorn.

sound of the trump. 6 Cenwch fawl i Dduw, cen 6 0 sing praises, sing praises wch: cenwch fawl i'n Brenhin, unto our God : 0 sing praises, cenwch.

sing praises unto our King. 7 Canys Brenhin

yr

holl ddae v For God is the King of all ar yw Duw.: cenwch fawl yn the earth : sing ye praises with ddeallus.

understanding. 8 Duw sydd yn teyrnasu ar 8 God reigneth over the heay cenhedloedd : eistedd y mae then : God sitteth upon his holy Duw ar orseddfainge ei sanct- seat. eiddrwydd.

9 The princes of the people 9 Pendefigion y bobl a ym- are joined unto the people of gasglasant y'nghŷd, sef pobl the God of Abraham : for God, Duw Abraham: canys tarian- which is very high exalted, doth nau y ddaear ydynt eiddo Duw: defend the earth, as it were with dirfawr y dyrchafwyd ef.

a shield. Psal. xlviii. Magnus Dominus. Psal. xlviii. Magnus Dominus. MA

a thra moliannus, yn ein Duw ni, yn ei fynydd sanct- the city of our God, even upon aidd.

his holy hill. 2 Tegwch bro, llawenydd yr 2 The hill of Sion is a fair holl ddaear, yw mynydd Sion, place, and the joy of the whole yn ystlysau'r gogledd, dinas y earth : upon the north-side lieth Brenhin mawr.

the city of the great King ; God 3 Duw yn ei phalasau a ad- is well known in her palaces as waenir yn ymddiffynfa.

& sure refuge.

4 Canys wele y brenhinoedd 3. For lo, the kings of the a ymgynnullasant, aethant heib- earth : are gathered, and gone io y nghyd.

by together. 6 Hwy a welsant, felly y 4 They marvelled to see such rhyfeddasant; brawychasant, ac things : they were astonished, aethant ymaith ar ffrwst. and suddenly cast down.

6 Dychryn a ddaeth arnynt 5 Fear came there upon them, yno, a dolur, megis gwraig yn and sorrow : as upon a woman esgor.

in her travail. 7 A gwŷnt y dwyrain y drylli 6 Thou shalt break the ships longau'r môr.

of the sea : through the east

wind. 8 Megis y clywsom, felly y 7 Like as we have heard, so gwelsom yn ninas Arglwydd y have we seen in the city of the Iluoedd, yn ninas ein Duw ni: Lord of hosts, in the city of our Duw a'i sicrhâ hi yn dragy- God : God upholdeth the same wydd.

for ever. 9 Meddyliasom, o Dduw, 8 We wait for thy lovingam dy drugaredd y'nghanol dy kindness, O God : in the midst deml.

of thy temple. 10 Megis y mae dy Enw, O 9 O God, according to thy Dduw, felly y mae dy fawl hyd Name, so is thy praise unto the eithafoedd

у tir: cyflawn o gyf- world's end : thy right hand is iawnder yw dy ddeheulaw. full of righteousness.

11 Llawenyched mynydd Sïon, 10 Let the mount Sion reac ymhyfryded merched Iu- joice, and the daughter of Judah, o herwydd dy farnedig- dah be glad : because of thy aethau.

judgements. 12 Amgylchwch Sion, ac ewch 11 Walk about Sion, and go o'i hamgylch hi; rhifwch ei round about her : and tell the thyrau hi.

towers thereof. 13 Ystyriwch ei rhagfuriau, 12 Mark well her bulwarks, edrychwch ar ei phalasau ; fel y set up her houses : that ye may mynegoch i'r oes a ddelo ar ol. tell them that come after.

14 Canys y Duw hwn yw ein 13 For this God is our God Duw ni byth ac yn dragywydd: for ever and ever : he shall be efe a'n tywys ni hyd angau. our guide unto death.

Psal. xlix. Audite hæc, omnes. Psal. xlix. Audite hæc, omnes. LYWCH hyn, yr holl bobl,

Hear ye this, all ye peon oedd; drigolion y byd:

ears, all ye that dwell in the 2 Yn gystal gwreng a bon- world ; heddig, cyfoethog a thlawd 2 High and low, rich" and y'nghyd.

poor : one with another. 3 Fy ngenau a draetha ddoeth

3. My mouth shall speak of ineb;' a myfyrdod fy nghalon wisdom : and my heart shall fydd am ddeall.

muse of understanding. 4 Gostyngaf fy nghlust at 4 I will incline mine ear to ddiareb; 'fy nammeg a ddat- the parable : and shew my dark guddiaf gyda'r delyn.

speech upon the harp. 5 Paham yr ofnaf yn amser

5 Wherefore should I fear in

[ocr errors]
[ocr errors]

adfyd, pan y'm hamgylchyno the days of wickedness : and anwiredd fy sodlau ?

when the wickedness of my heels

compasseth me round about? 6 Rhai a ymddiriedant yn eu 6 There be some that put golud, ac a ymffrostiant yn llios- their trust in their goods : and ogrwydd eu cyfoeth.

boast themselves in the multi

tude of their riches. 7 Gan waredu ni wared neb

7 But no man may deliver ei frawd, ac ni all efe roddi his brother : nor make agreeiawn drosto i Dduw :

ment unto God for him; 8 Canys gwerthfawr yw pry 8 For it cost more to redeem niad eu henaid, a hynny a baid their souls : so that he must byth.

let that alone for ever; 9 Fel y byddo efe byw byth, 9 Yea, though he live long : ae na welo lygredigaeth.

and see not the grave. 10 Canys efe a wel fod

у

10 For he seeth that wise doethion yn meirw, yr un ffunud men also die, and perish togey derfydd am ffol ac ynfyd, ther : as well as the ignorant gadawant eu golud i eraill. and foolish, and leave their

riches for other. 11 Eu meddwl yw, y pery eu 11 And yet they think that tai yn dragywydd, a'u trigfeydd their houses shall continue for hyd genhedlaeth a chenhedlaeth: ever : and that their dwellinga henwant eu tiroedd ar eu hen- places shall endure from one gewau eu hunain.

neration to another; and call

the lands after their own names. 12 Er hynny dyn mewn an 12 Nevertheless, man will not rhydedd, nid erys : tebyg yw i abide in honour : seeing he may anifeiliaid a ddifethir.

be compared unto the beasts that perish; this is the way of

them. 13 Eu ffordd yma yw eu hyn 13 This is their foolishness : fydrwydd: etto eu hiliogaeth and their posterity praise their ydynt foddlawn i'w hymadrodd. saying.

14 Fel defaid y gosodir hwynt 14 They lie in the hell like yn uffern; angau a ymborth sheep, death gnaweth upon arnynt; a'r rhai cyfiawn a them, and the righteous shall lywodraetha arnynt y bore; have domination over them in a'u tegwch a dderfydd yn ý the morning : their beauty shall bedd, o'u cartref.

consume in the sepulchre out of

their dwelling. 15 Etto Duw a wared fy enaid 15 But God hath delivered i o feddiant uffern: canys efe my soul from the place of hell : a'm derbyn i.

for he shall receive me. 16 Nac ofna pan gyfoethogo 16 Be not thou afraid, though un, pan ychwanego gogoniant ei one be made rich : or if the dy ef.

glory of his house be increased; 17 Canys wrth farw ni ddwg 1ř For he shall carry nothing efe ddim ymaith, ac ni ddisgyn away with him when he dieth; ei ogoniant ar ei ol ef. neither shall his pomp follow

[ocr errors]

18: Er iddo yn ei fywyd 18 For while he lived, he fendithio ei enaid: canmolant counted himself an happy man: dithau, o byddi da wrthyt dy and so long as thou doest well hun.

unto thyself, men will speak

good of thee. 19 Efe a â at genhedlaeth ei

19 He shall follow the genedadau, ac ni welant oleuni ration of his fathers : and shall byth.

never see light. 20 Dyn mewn anrhydedd, ac 20 Man being in honour hath heb ddeall, sydd gyffelyb i an no understanding : but is comifeiliaid a ddifethir.

pared unto the beasts that perish.

yr Ar

T

BOREOL WEDDI.

MORNING PRAYER.
Psal. 1. Deus deorum.

Psal. l. Deus deorum.
UW

HE Lord, even the most glwydd, a lefarodd ac a mighty God, hath spoken: alwodd y ddaear, o godiad haul and called the world, from the hyd ei fachludiad.

rising up of the sun, unto the

going down thereof. 2 Allan o Sïon, perffeithrwydd 2 Out of Sion hath God aptegwch, y llewyrchodd Duw. peared : in perfect beauty.

3 Ein Duw ni a ddaw, ac ni 3 Our God shall come, and bydd distaw: tân a ysa o'i flaen shall not keep silence : there ef, a thymmestl ddirfawr fydd shall go before him a consuming o'i amgylch.

fire, and a mighty tempest shall

be stirred up round about him. 4 Geilw ar y nefoedd oddi 4 He shall call the heaven uchod, ac ar y ddaear, i farnu from above : and the earth, that ei bobl.

he may judge his people. 5 Cesglwch fy saint y'nghyd 5 Gather my saints together attaf fi, y rhai a wnaethant unto me : those that have made gyfammod â mi trwy aberth. a covenant with me with sacri.

fice. 6 A'r nefoedd a fynegant ei 6 And the heaven shall de: gyfiawnder ef: canys Duw ei clare his righteousness : for God hun sydd Farnwr.

is Judge himself

. 7 Clywch, fy mhobl, a mi a 7 Hear, O my people, and I lefaraf; O Ísrael, a mi a dyst- will speak : I myself will testify iolaethaf i'th erbyn: Duw, sef against thee, O İsrael ; for I am dy Dduw di, ydwyf fi.

God, even thy God. 8 Nid am dy aberthau y'th 8 I will not reprove thee begeryddaf, na'th boeth-offrym- cause of thy sacrifices, or for thy mau, am nad oeddynt ger fy burnt-offerings : because they mron i yn wastad.

were not alway before me. 9 Ni chymmeraf fustach o'th 9 I will take no bullock out dý, 'na bychod o’th gorlan- of thine house : nor he-goat out

of thy folds. i 10 Canys holl fwystfilod y 10 for all the beasts of the coed ydynt eiddof fi, a'r an- forest are mine : and so are the ifeiliaid ar fîl o fynyddoedd. cattle

upon a

thousand hills. 11 Adwaen holl adar y myn

11 I know all the fowls upon

[ocr errors]

nau.

yddoedd : a gwyllt anifeiliaid the mountains : and the wild y maes ydynt eiddof fi.

beasts of the field are in my sight. 12 Os bydd newyn arnaf, ni 12 If I be hungry, I will not ddywedaf i ti: canys y byd a'i tell thee : for the whole world gyflawnder sydd eiddof'fi. is mine, and all that is therein.

13 A fwyttâf fi gig teirw? 13 Thinkest thou that I will neu a yfaf fi waed bychod ? eat bulls' flesh : and drink the

blood of goats ? 14 Abertha foliant i Dduw; 14 Offer unto God thanksà thàl i'r Goruchaf dy addun- giving : and pay thy vows unto edau:

the most Highest. 15 A galw arnaf fi yn nydd : 15 And call upon me in the trallod: mi a'th waredaj, a thi time of trouble : so will I hear a'm gogoneddi.

thee, and thou shalt praise me. 16 Ond wrth yr annuwiol y 16 But unto the ungodly said dywedodd Duw, Beth sydd i ti God : Why dost thou preach my a fynegech ar fy neddfau, neu laws, and takest my covenant in a gymmerech ar fy nghyfammod thy mouth; yn dy enau ?

17 Whereas thou hatest to be 17 Gan dy fod yn casâu reformed : and hast cast my addysg, ac yn taflu fy ngeiriau words behind thee? i'th ol.

18 When thou sawest a thief, 18 Pan welaist leidr, cyttun- thou consentedst unto him : and aist ag ef; a'th gyfran oedd hast been partaker with the gyda'r godinebwyr.

adulterers. 19 Gollyngaist dy safn i ddryg 19. Thou hast let thy mouth ioni, a'th dafod a gyd-bletha speak wickedness : and with thy E ddichell.

tongue thou hast set forth deceit. 20 Eisteddaist a dywedaist yn 20 Thou satest, and spakest erbyn dy frawd: rhoddaist en- against thy brother : yea, and llib i fab dy fam.

hast slandered thine own mo

ther's son. 21 Hyn a wnaethost, a mi a 21 These things hast thou dewais : tybiaist dithau fy mod done, and I held my tongue, yn gwbl fel ti dy hun: ond mi and thou thoughtest wickedly, a'th argyoeddaf, ac a'u trefnaf that I am even such a one as o flaen dy lygaid.

thyself : but I will reprove thee, and set before thee the things

that thou hast done. 22 Deallwch hyn yn awr, y

22 O consider this, ye that rhai ydych yn anghofio Duw; forget God : lest I pluck you

-rhag i mi eich rhwygo, ac na away, and there be none to delii byddo gwaredydd.

23 Yr hwn a abertho foliant, 23 Whoso offereth me thanks a’m gogonedda i: a'r neba and praise, he honoureth me: osodo ei ffordd yn iawn, dan- and to him that ordereth his gosaf iddo iachawdwriaeth conversation right will I shew Duw.

the salvation of God. Psal. li. Miserere mei, Deus. Psal. li. Miserere mei, Deus! TR

IRUGARHA wrthyf, O AVE mercy upon me, O

ver you.

[ocr errors]
[ocr errors]
« ZurückWeiter »