Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

wiredd a thwyll : peidiodd â he hath left off to behave himbod yn gall i wneuthur daioni. self wisely, and to do good.

4 Anwiredd a ddychymmyg 4 He imagineth mischief upon efe ar ei wely: efe a'i gesyd ei his bed, and hath set himself in hun ar ffordd nid yw dda; nid no good way : neither doth he ffiaidd gantho ddrygioni. abhor any thing that is evil.

5 Dy drugaredd, Arglwydd, 5 Thy mercy, O Lord, reachsydd hyd y nefoedd, a'th wirion- eth unto the heavens : and thy edd hyd y cymmylau.

faithfulness unto the clouds. 6 Fel mynyddoedd cedyrn y 6 Thy righteousness standeth mae dy gyfiawnder; dyfnder like the strong mountains : thy mawr yw dy farnedigaethau: dyn judgements are like the great ac anifail a gedwi di, Arglwydd. deep.

7 Mor werthfawr yw dy dru 7 Thou, Lord, shalt save both garedd, O Dduw! am hynny'r man and beast; How excellent is ymddiried meibion dynion dan thy mercy, O God: and the chilgysgod dy adenydd.

dren of men shall put their trust

under the shadow of thy wings. 8 Llawn-ddigonir hwynt à 8 They shall be satisfied with brasder dy dý; ac ag afon dy the plenteousness of thy house : hyfrydwch y dïodi hwynt. and thou shalt give them drink of

thy pleasures, as out of the river. 9 Canys gydâ thi y mae ffyn 9 For with thee is the well of non y bywyd: yn dy oleuni di life : and in thy light shall we y gwelwn oleuni.

see light. 10 Estyn dy drugaredd i'r rhai 100 continue forth thy lovinga'th adwaenant, a'th gyfiawnder kindness unto them that know i'r rhai uniawn o galon. thee : and thy righteousness un

to them that are true of heart. 11 Na ddeued troed balchder 11 O let not the foot of pride i'm herbyn: na syfled llaw yr come against me : and let not annuwiol fi.

the hand of the ungodly cast

me down. 12 Yno y syrthiodd gweithwŷr 12 There are they fallen, all anwiredd: gwthiwyd hwynt i that work wickedness : they are lawr, ac ni allant gyfodi. cast down, and shall not be able

to stand.

NA

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER.
Psal. xxxvii. Noli æmulari.

Psal. xxxvii. Noli æmulari.

RET not thyself rhai drygionus, ac na chen the figenna wrth y rhai a wnant an thou envious against the evil wiredd.

doers. 2 Canys yn ebrwydd y torrir 2 For they shall soon be cut hwynt i'r llawr fel glaswellt, ac down like the grass : and be wiy gwywant fel gwŷrdd-lysiau. thered even as the green herb.

3 Gobeithia yn yr Arglwydd, 3 Put thou thy trust in the a gwna dda; felly y trigi yn y Lord, and be doing good : dwell tir, a thi a borthir yn ddïau. in the land, and verily thou shalt

be fed.

4 Ymddigrifa hefyd yn yr 4 Delight thou in the Lord : Arglwydd; ac efe a ddyry i'ti and he shall give thee thy heart's ddymuniadau dy galon.

desire. Ő Treigla dy ffordd ar yr Ar 5 Commit thy way unto the glwydd, ac ymddiried ynddo ; Lord, and put thy trust in him : ac efe a'i dwg i ben.

and he shall bring it to pass. 6 Efe a ddwg allan dy gyf 6 He shall make thy righteiawnder fel y goleuni, a'th farn ousness as clear as the light: and fel hanner dydd.

thy just dealing as the noon-day. 7 Distawa yn yr Arglwydd, a 7 Hold thee still in the Lord, disgwyl wrtho: nac ymddigia o and abide patiently upon him herwydd yr hwn a lwyddo but grieve not thyself at him, ganddo ei ffordd; wrth y gwr whose way

doth

prosper, against sydd yn gwneuthur ei ddrwg the man that doeth after evil amcanion.

counsels. 8 Paid â digofaint, a gâd ym 8 Leave off from wrath, and aith gynddaredd: nac ymddigia let go displeasure : fret not thyer dim i wneuthur drwg. self, else shalt thou be moved to

do evil. 9 Canys torrir ymaith y drwg 9 Wicked doers shall be rootddynion: ond y rhai a ddisgwyl- ed out : and they that patiently

wrth yr Arglwydd, hwynt- abide the Lord, those shall inhwy a etifeddant y tir.

herit the land. 10 Canys etto ychydigyn, ac 10 Yet a little while, and the ni welir yr annuwiol: a thi a ungodly shall be clean gone : edrychi am ei le ef, ac ni bydd thou shalt look after his place, dim o hono.

and he shall be away. 11 Eithr y rhai gostyngedig 11 But the meek-spirited shall & etifeddant y ddaear; ac a possess the earth : and shall be ymhyfrydant gan lïaws tang- refreshed in the multitude of nefedd.

peace. 12 Yr annuwiol a amcana yn 12 The ungodly seeketh counerbyn y cyfiawn, ac a ysgyrnyga sel against the just : and gnashddannedd arno.

eth
upon

him with his teeth. 13 Yr Arglwydd a chwardd 13 The Lord shall laugh him am ei ben ef : canys gwel fod ei to scorn : for he hath seen that ddydd ar ddyfod.

his day is coming. 14 Yr annuwiolion a dynnas 14 The ungodly have drawn ant eu cleddyf, ac a annelasant out the sword, and have bent ey bwa, i fwrw i lawr y tlawd their bow : to cast down the a'r anghenog, ac i ladd y rhai poor and needy, and to slay such uniawn eu ffordd.

as are of a right conversation. 15 Eu cleddyf a â yn eu ca

15 Their sword shall go lon eu hunain, a'u 'bwaau a through their own heart : and ddryhir.

their bow shall be broken. 16 Gwell yw'r ychydig sydd 16 A small thing that the gan y cyfiawn nå mawr olud righteous hath : is better than annuwiolion lawer.

great riches of the ungodly. 17 Canys breichiau'r annuw 17 For the arms of the uniolion a dorrir: ond yr Arglwydd godly shall be broken : and the a gynnal y rhai cyfiawn. Lord upholdeth the righteous.

18 Yr Arglwydd a edwyn 18 The Lord knoweth the ddyddiau y rhai perffaith: a'u days of the godly : and their inhetifeddiaeth hwy fydd yn dra- heritance shall endure for ever. gywydd.

19 They shall not be con19 Nis gwaradwyddir hwy yn founded in the perilous time : amser drygfyd: ac yn amser and in the days of dearth they newyn y cânt ddigon.

shall have enough.

20 As for the ungodly, they 20 Eithr collir yr annuwiol. shall perish; and the enemies ion; a gelynion yr Arglwydd fel of the Lord shall consume as brasder wyn a dạiflannant: yn the fat of lambs : yea, even as fwg y diflannant hwy.

the smoke, shall they consume

away. 21 Yr annuwiol a echwyna, 2i The ungodly borroweth, ac ni thâl adref: ond y cyfiawn and payeth not again : but the sydd drugarog, ac yn rhoddi. righteous is merciful, and liberal.

22 Canys y rhai a fendigo 22 Such as are blessed of God efe, a etifeddant y tir; a'r shall possess the land : and they rhai a felldithio efe, a dorrir that are cursed of him shall be ymaith.

rooted out. 23 Yr Arglwydd a fforddia 23 The Lord ordereth a good gerddediad gwr da: a da fydd man's' going : and maketh his ganddo ei ffordd ef.

way acceptable to himself. 24 Er iddo gwympo, ni lwyr. 24 Though he fall, he shall fwrir ef i lawr: canys yr Ar- not be cast away : for the Lord glwydd sydd yn ei gynnal ef â'i upholdeth him with his hand. law. 25 Mi a fum ieuangc, ac yr

25 I have been young, and ydwyf yn hen; etto ni welais y now am old : and yet saw I ne cyfiawn wedi ei adu, na'i had ver the righteous forsaken, nor yn cardotta bara.

his seed begging their bread. 26 Bob amser y mae efe yn 26 The righteous is ever merdrugarog, ac yn rhoddi benthyg; ciful, and lendeth : and his seed a'i had a fendithir.

is blessed, 27 Cilia di oddiwrth ddrwg, a 27 Flee from evil, and do the

dda; a chyfannedda yn thing that is good : and dwell dragywydd.

for evermore.

28 For the Lord loveth the 28 Canys yr Arglwydd a gâr thing that is right : he forsaketh farn, ac ni edy ei saint; ced- not his that be godly, but they wir hwynt yn dragywydd: ond are preserved for ever. had yr annuwiol a dorrir y 29 The unrighteous shall be maith.

punished : as for the seed of the

ungodly, it shall be rooted out. 29 Y rhai cyfiawn a etifeddant 30 The righteous shall inhey ddaear, ac a breswyliant ynddirit the land : and dwell therein yn dragywydd.

for ever. 30 Genau y cyfiawn a fynega

31 The mouth of the rightddoethineb, a'i dafod a draethaeous is exercised in wisdom : farn,

and his tongue will be talking of judgement.

gwna

yn

pan ddifether

yr

gone : I sought him, but his

31 Deddf ei Dduw sydd yn 32. The law of his God is in ei galon ef; a'i gamrau ni lithr- his heart : and his goings shall ant.

not slide. 32 Yr annuwiol a wylia ar 33 The ungodly seeth the y. cyfiawn, ac a gais ei ladd righteous : and seeketh occasion ef.

to slay him.. 33 Ni ad yr Arglwydd ef 34 The Lord will not leave. ei law ef, ac ni ad ef yn euog him in his hand : nor condemn pan ei barner.

him when he is judged. 34 Gobeithia yn yr Arglwydd, 35 Hope thou in the Lord, and a chadw ei ffordd ef, ac efe a'th keep his way, and he shall proddyrchafa fel yr etifeddech y tir: mote thee, that thou shalt posannuwiolion, ti sess the land : when the ungodly

. a'i gweli.

shall perish, thou shalt see it. 35 Gwelais yr annuwiol yn 36. I myself have seen the ungadarn, ac yn frigog fel y lawryf godly in great power : and flougwŷrdd.

rishing like a green bay-tree. 36 Er hynny efe a aeth y 37 I went by, and lo, he was maith, ac wele, nid oedd mwy o hono: a mi a'i ceisiais, ac nid place could no where be found. oedd i'w gael.

38 Keep innocency, and take 37 Ystyr y perffaith, ac edrych heed unto the thing that is ar yr uniawn: canys

diwedd

у right : for that shall bring a gwr hwnnw fydd tangnefedd. man peace at the last. 38 Ond y troseddwyr a gyd

39 As for the transgressors, ddistry wir: diwedd yr annuw they shall perish together : and iolion a dorrir ymaith.

the end of the ungodly is, they

shall be rooted out at the last. 39 A iachawdwriaeth y cyf 40 But the salvation of the iawn sydd oddiwrth yr År- righteous cometh of the Lord : glwydd: efe yw eu nerth yn who is also their strength in the amser trallod.

time of trouble. 40 A'r Arglwydd a'u cymmorth 41 And the Lord shall stand hwynt, ac a'u gwared: efe a'u by them, and save them : he gwared hwynt rhag yr annuw. shall deliver them from the uniolion, ac a'u ceidw hwynt, am godly, and shall save them, beiddynt ymddiriedd ynddo. cause they put their trust in him.

BOREOL WEDDI.

MORNING PRAYER. Psal. 38. Domine, ne in furore. Psal. 38. Domine, ne in furore. RGLWYDD, na cherydda Pinte

UT me not to rebuke, O Lord,

in thine anger: neither chasfi yn dy ddiglionedd.

ten me in thy heavy displeasure. 2 Canys y mae dy saethau 2 For thine arrows stick fast y'nglŷn ynof, a'th law yn drom in me : and thy hand presseth arnaf.

3 Nid oes iechyd yn fy 3 There is no health in my nghnawd, o herwydd dy ddig- flesh, because of thy displeallonedd ; ac nid oes heddwch sure : neither is there any rest in i'm hesgyrn, oblegid fy mhechod, my bones, by reason of my sin.

R

me sore.

ness.

4 Canys fy nghamweddau a 4 For my wickednesses are aethant dros fy mhen : megis gone over my head : and are baich trwm y maent yn rhy like a sore burden, too heavy for drwm i mi.

me to bear. 5 Fy nghleisiau a bydrasant, 6. My wounds stink, and are ac a lygrasant, gan fy ynfyd- corrupt : through my foolishrwydd.

6 Crymmwyd a darostyng 6 I am brought into so great wyd fi'n ddirfawr : beunydd yr trouble and misery : that I go ydwyf yn myned yn alarus. mourning all the day long.

7 Canys fy lwynau a lanwyd 7 For my loins are filled with o ffieidd-glwyf; ac nid oes iech- a sore disease : and there is no yd yn fy nghnawd.

whole part in my body. 8 Gwanhawyd, a drylliwyd 8 I am feeble, and sore smit. fi'n dramawr : rhuais gan aflon- ten : I have roared for the very yddwch fy nghalon.

disquietness of my heart. 9 O'th flaen di, Arglwydd, y 9 Lord, thou knowest all my mae fy holl ddymuniad ; ac ni desire : and my groaning is not chuddiwyd fy uchenaid oddi- hid from thee. wrthyt.

10 Fy nghalon sydd yn llam 10 My heart panteth, my mu; fý nerth a’m gadawodd; strength hath failed me : and a llewyrch fy llygaid nid yw the sight of mine eyes is gone chwaith gennyf.

from me. 11 Fy ngharedigion a'm cyf 11 My lovers and my neigheillion a safent oddiar gyfer fy bours did stand looking upon mhla; a'm cyfneseifiaid a safent my trouble : and my kinsmen o hirbell.

stood afar off. 12 Y rhai hefyd a geisient fy 12 They also that sought afeinioes a osodasant faglau; a'r ter my life laid snares for me : rhai a geisient fy niwaid, a and they that went about to do draethent anwireddau, ac me evil talked of wickedness, and ddychymygent ddichellion ar imagined deceit all the day long. hyd y dydd.

13 As for me, I was like a 13 A minnau fel byddar ni deaf man, and heard not : and chlywn; eithr oeddwn fél mudan as one that is dumb, who doth heb agoryd ei enau.

not open his mouth. 14 Felly'r oeddwn fel gwr ni

14 I became even as a man chlywai, ac heb argyoeddion yn that heareth not: and in whose ei enau.

mouth are no reproofs. 15 O herwydd im' obeithio 15 For in thee, O Lord, have ynot, Arglwydd ; ti, Arglwydd I put my trust : thou shalt anfy Nuw, a wrandewi.

swer for me, O Lord

my

God. 16 Canys dywedais, Gwran 16 I have required that they, do fi, rhag llawenychu o honynt even mine enemies, should not i'm herbyn : pan lithrai fy triumph over me : for when my nhroed, ymfawrygent i'm her- foot slipped, they rejoiced greatbyn.

ly against me. 17 Canys parod wyf i gloffi, 17 And I, truly, am set in the a'm dolur sydd ger fy mron yn plague : and my heaviness is wastad.

ever in my sight.

a

« ZurückWeiter »