Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Arglwydd : holl drigolion y byd Lord : stand in awe of him, all arswydant ef.

ye that dwell in the world. 9 Canys efe a ddywedodd, ac 9 For he spake, and it was felly y bu: efe a orchymmyn- done : he commanded, and it odd, a hynny a safodd.

stood fast. 10 Yr Arglwydd sydd yn di 10 The Lord bringeth the coun. ddymmu cyngor y cenhedl- sel of the heathen to nought : oedd:

у mae efe yn diddymamu and maketh the devices of the amcanion pobloedd.

people to be of none effect, and casteth out the counsels of

princes 11 Cyngor yr Arglwydd a 11 The counsel of the Lord saif yn dragywydd; meddyliau shall endure for ever : and the ei galon o genhedlaeth i gen- thoughts of his heart from gehedlaeth.

neration to generation. 12 Gwŷn ei byd y genedl y 12 Blessed are the people, mae yr Arglwydd yn Dduw whose God is the Lord Jehoiddi; a'r bobl a ddetholodd vah : and blessed are the folk, efe yn . etifeddiaeth iddo ei that he hath chosen to him to hun.

be his inheritance. 13 Yr Arglwydd sy'n edrych 13 The Lord looked down i lawr o'r 'nefoedd : y mae yn from heaven, and beheld all the gweled holl feibion dynion. children of men : from the ha

14 O breswyl ei drigfa yr bitation of his dwelling he conedrych efe ar holl drigolion y sidereth all them that dwell on ddaear.

the earth. 15 Efe a gyd-luniodd eu ca 14 He fashioneth all the hearts lon hwynt: efe a ddeall eu holl of them : and understandeth all weithredoedd.

their works. 16 Ni waredir brenhin gan 15 There is no king that can liaws llu: ni ddïangc cadarn be saved by the multitude of an trwy ei fawr gryfder.

host : neither is any mighty man

delivered by much strength. 17 Peth ofer yw march i 16 A horse is counted but a ymwared : ac nid achub efe vain thing to save

man : nei neb trwy ei fawr gryfder. ther shall he deliver any man by

his great strength. 18 Wele, y mae llygad yr Ar 17 Behold, the eye of the glwydd ar y rhai a'i hofnant ef, Lord is upon them that fear sef ar y rhai a obeithiant yn ei him : and upon them that put drugaredd ef;

their trust in his mercy ; 19 I waredu eu henaid rhag 18 To deliver their soul from angau, ac i'w cadw yn fyw yn death : and to feed them in the amser newyn.

time of dearth. 20 Ein henaid sydd yn dis 19 Our soul hath patiently gwyl am yr Arglwydd: efe yw tarried for the Lord : for he is ein porth a'n tarian.

our help, and our shield. 21 Canys ynddo ef y llawen 20 For our heart shall rejoice ycha ein calon, o herwydd i ni in him : because we have hoped obeithio yn ei Enw sanctaidd ef. in his holy Name.

22 Bydded dy drugaredd, Ar 21 Let thy merciful kindness,

[ocr errors]

ella o

glwydd, arnom ni, megis yr yd- O Lord, be upon us : like as we ym yn ymddiried ynot.

do put our trust in thee. Psal. xxxiv. Benedicam Domino. Psal. xxxiv. Benedicam Domino. ENDITHIAF yr Arglwydd Will alway give thanks unto

bob amser: ei foliant fydd the Lord' : his praise shall yn fy ngenau yn wastad. ever be in my mouth.

2 'Yn yr Arglwydd y gorfol 2 My soul shall make her edda fy enaid: y rhai gostyng- boast in the Lord : the humedig a glywant hyn, ac a la- ble shall hear thereof, and be wenychant.

glad. 3 Mawrygwch yr Arglwydd 3 O praise the Lord with me: gydâ mi; a chyd-ddyrchafwn and let us magnify his Name ei Enw ef.

together. 4 Ceisiais yr Arglwydd, ac 4 I sought the Lord, and he efe a'm gwrandawodd ; gwared- heard me : yea, he delivered me odd fi hefyd o'm holl ofn. out of all my fear.

5 Edrychasant arno, a hwy a 5 They had an eye unto him, oleuwyd; a'u hwynebau ni chy- and were lightened : and their wilyddiwyd.

faces were not ashamed. 6 Y tlawd hwn a lefodd, a'r 6 Lo, the poor crieth, and the Arglwydd a'i clybu, ac a'i gwar- Lord heareth him : yea, and savedodd o'i holl drallodau.

eth him out of all his troubles. 7 Angel yr Arglwydd a gast 7 The angel of the Lord tar

amgylch y rhai a'i hofn- rieth round about them that fear ant ef, ac a'u gwared hwynt. him : and delivereth them.

8 Profwch, a gwelwch mor 8 O taste, and see, how gradda yw'r Arglwydd: gwyn ei cious the Lord is : blessed is the fyd y gwr a ymddiriedo ynddo. man that trusteth in him.

9 Ofnwch yr Arglwydd, ei 9 O fear the Lord, ye that are saint ef: canys nid oes eisiau his saints : for they that fear ar y rhai a'i hófnant ef.

him lack nothing. io Y mae eisiau a newyn ar 10 The lions do lack, and y llewod ieuaingc: ond y sawl suffer hunger : but they who a geisiant yr Arglwydd, ni bydd seek the Lord shall want no arnynt eisiau dim daioni. manner of thing that is good.

ií Deuweh, blant, gwran 11 Come, ye children, and dewch arnaf: dysgaf i chwi ofn hearken unto me : I will teach yr Arglwydd.

you the fear of the Lord. 12 Pwy yw'r gwr a chwen 12 What man is he that lastnych fywyd, ac a gâr hir ddydd- eth to live : and would fain see iau, i weled daioni?

good days? 13 Cadw dy dafod rhag 13 Keep thy tongue from evil: drwg, a'th wefusau rhag traethu and thy lips, that they speak no twyll.

guile. 14 Cilia oddiwrth ddrwg, a 14 Eschew evil, and do good : gwna dda; ymgais â thang- seek peace, and ensue it. nefedd, a dilyn hi.

15 The eyes of the Lord are •15 Llygaid yr Arglwydd sydd over the righteous : and his ears ar y cyfiawn: a'i glustiau sydd are open unto their prayers. yn agored i'w llefain hwynt. 16 The countenance of the

16 Wyneb yr Arglwydd sydd Lord is against them that do

yn erbyn y rhai a wna ddrwg, evil : to root out the rememdorri eu coffa oddiar y ddaear. brance of them from the earth.

17 Y rhai cyfiawn a lefant; 17 The righteous cry, and the a'r Arglwydd a glyw, ac a’ú Lord heareth them : and delivergwared o'u holl drallodau. eth them out of all their troubles.

18 Agos yw'r Arglwydd at y 18 The Lord is nigh unto rhai drylliedig o galon ; ac efe them that are of a contrite a geidw y rhai briwedig o ys- heart : and will save such as pryd.

be of an humble spirit. 19 Aml ddrygau a gaiff y. 19 Great are the troubles of cyfiawn: ond yr Arglwydd a'i the righteous : but the Lord de gwared ef oddiwrthynt oll. livereth him out of all.

20 Efe a geidw ei holl esgyrn 20 He keepeth all his bones : ef: ni thorrir un o honynt. so that not one of them is broken.

21 Drygioni a ladd yr annuw 21 But misfortune shall slay iol : a'r rhai a gasânt y cyf- the ungodly : and they that hate iawn a anrheithir.

the righteous shall be desolate. 22. Yr Arglwydd a wared 22 The Lord delivereth the eneidiau ei weision : a'r rhai oll souls of his servants : and all a ymddiriedant ynddo ef, nid they that put their trust in him anrheithir hwynt.

shall not be destitute.

BOREOL WEDDI.

MORNING PRAYER.
Psal. xxxv. Judica, Domine.

Psal. xxxv. Judica, Domine.
D4

ADLEU fy nadl, Arglwydd, P Lerd, with them that strive

„yn erbyn y rhai a ddadleuant i'm herbyn: ymladd â'r rhai with me : and fight thou against a ymladdant â mi.

them that fight against me. 2 Ymafael yn y darian a'r 2 Lay hand upon the shield astalch, a chyfod i'm cym- and buckler : and stand up to morth.

help me. 3 Dwg allan y waywffon, ac 3 Bring forth the spear, and argaea yn erbyn fy erlidwŷr: stop the way against them that dywed wrth fy enaid, Myfi yw persecute me : say unto my dy iachawdwriaeth.

soul, I am thy salvation. 4 Cywilyddier a gwaradwydd 4 Let them be confounded, er y rhai a geisiant fy enaid: and put to shame, that seek afymchweler yn eu hol a gwarth- ter my soul : let them be turned âer y sawl a fwriadant fy back, and brought to confusion, nrygu.

that imagine mischief for me. 5 Byddant fel us o flaen y 5 Let them be as the dust be gwŷnt: ac angel yr Arglwydd fore the wind : and the angel of

the Lord scattering them. 6 Bydded eu ffordd yn dywyll 6 Let their way be dark and wch ac yn Withrigfa: ac angel slippery : and let the angel of yr Arglwydd yn eu hymlid. the Lord persecute them.

7 Canys heb achos y cudd 7 For they have privily laid iasant eu rhwyd i mi mewn their net to destroy me without pydew, yr hwn heb achos a a cause : yea, even without a gloddiasant i'm henaid.

cause have they made a pit for

yn eu herlid:

my soul.

8 Deued arno ddistryw ni 8 Let a sudden destruction wypo; a'i rwyd yr hon a gudd- come upon him unawares, and iodd, a'i dalio : syrthied yn y his net, that he hath laid pridistryw hwnnw.

vily, catch himself : that he

may fall into his own mischief. 9 A llawenycha fy enaid i yn 9 And, my soul, be joyful in yr Arglwydd: efe a ymhyfryda the Lord : it shall rejoice in his yn ei iachawdwriaeth ef.

salvation. 10 Fy holl esgyrn a ddywed 10 All my bones shall say, ant, o Arglwydd, pwy sydd fel Lord, who is like unto thee, tydi, yn gwaredu'r tlawd rhag who deliverest the poor from yr hwn a fyddo trech nag ef; him that is too strong for him : y truan hefyd a'r tlawd, rhag y yea, the poor, and him that is neb a'i hyspeilio?

in misery, from him that spoil

eth him? 11 Tystion gau a gyfodasant: 11 False witnesses did rise up: holasant i mi yr hyn nis gwn they laid to my charge things oddiwrtho.

that I knew not. 12 Talasant i mi ddrwg dros 12 They rewarded me evil for dda, i yspeilio fy enaid.

good : to the great discomfort

of my soul. 13 A minnau, pan glafychent 13 Nevertheless, when they hwy, oeddwn a'm gwisg o sach- were sick, I put on sackcloth, len: gostyngais fy enaid ag ym- and humbled my soul with fastpryd, a'm gweddi a ddychwelodding : and my prayer shall turn i'm mynwes fy hun.

into mine own bosom. 14 Ymddygais fel pe buasai'n 14 I behaved myself as though gyfaill, neu yn frawd i mi: it had been my friend, or my ymostyngais mewn galarwisg, brother : I went heavily, as one fel un yn galaru am ei fam. that mourneth for his mother.

15 Ond ymlawenhasant hwy 15 But in mine adversity they yn fy adfyd i, ac ymgasglas- rejoiced, and gathered themant: re, ymgasglodd efryddion selves together : yea, the very yn fy erbyn, ac nis gwyddwn; abjects came together against rhwygasant fi, ac ni pheid- mě unawares, making mouths ient.

at me, and ceased not. 16 Ym mysg y gwatwarwyr 16 With the flatterers were rhagrithiol mewn gwleddoedd, busy mockers : who gnashed ysgyrnygasant eu dannedd arn- upon me with their teeth. af.

17 Lord, how long wilt thou 17. Arglwydd, pa hŷd yr ed- look upon this : 0 deliver my rychi di ar hyn? gwared fy soul from the calamities which enaid rhag eu distryw hwynt, they bring on me, and my darfy unig enaid rhag y llewod. ling from the lions.

18 Mi a'th glodforaf yn y 18 So will I give thee thanks gynnulleidfa fawr: moliannaf di in the great congregation : 1 ym mhlith pobl lawer.

will praise thee among much

people. 19 Na lawenychant o'm her 19 O let not them that are wydd y rhai sydd elynion i mi mine enemies triumph over me heb achos: y sawl a'm casânt ungodly: neither let them wink

me.

yn ddïachos, nac amneidiant à with their eyes that hate me llygad.

without a cause. 20 Gan nad ymddiddanant yn 20 And why? their commundangnefeddus ; eithr dychym- ing is not for peace : but they mygant eiriau dichellgar yn er- imagine deceitful words against byn y rhai llonydd yn y tir. them that are quiet in the land.

21 Lledasant eu safn arnaf, 21 They gaped upon me with gan ddywedyd, Ha, ha, gwelodd their mouths, and said : Fie on ein llygad.

thee, fie on thee, we saw it with

our eyes. 22 Gwelaist hyn, Arglwydd :

22 This thou hast seen, O na thaw dithau; nac ymbellhâ Lord : hold not thy tongue then, oddiwrthyf, O Arglwydd. go not far from me, O Lord.

23 Cyfod, a deffro i'm barn, 23 Awake, and stand up to sef i'm dadl, fy Nuw a'm Har- judge my quarrel : avenge thou glwydd.

my cause, my God, and my

Lord. 24 Barn fi, Arglwydd fy Nuw,

24 Judge me, O Lord my God, yn ol dy gyfiawnder ; ac na la- according to thy righteousness : wenhânt o'm plegid.

and let them not triumph over 25 Na ddywedant yn eu calon, 25 Let them not say in their O ein gwŷnfyd: na ddywedant, hearts, There, there, so would & Llyngcasom ef.

we have it : neither let them

say, We have devoured him. 26 Cywilyddier a gwarad 26 Let them be put to. conwydder hwy i gŷd, y rhai syfusion and shame together, that lawen am fy nrygfyd: gwisger rejoice at my trouble : let them â gwarth ac â chywilydd y rhai be clothed with rebuke and dis a ymfawrygant i'm herbyn. honour, that boast themselves

against me. 27 Caned a llawenyched y 27 Let them be glad and rerhai a hoffant fy nghyfiawnder : joice, that favour my righteous dywedant hefyd yn wastad, dealing : yea, let them say al Mawryger yr Arglwydd, yr hwn way, Blessed be the Lord, who a gâr lwyddiant ei was. hath pleasure in the prosperity

of his servant. 28 Fy nhafod innau a lefara 28 And as for my tongue, it am dy gyfiawnder a'th foliant shall be talking of thy rightar hyd y dydd.

eousness : and of thy praise all

the day long Psal. xxxvi. Dixit injustus.

Psal. xxxvi. Dirit injustus. Y anwiredd yr annuwiol Y heart sheweth me the

MY dywedyd fewn fy wickedness of the ungodnghalon, nad oes ofn Duw o ly : that there is no fear of God $ Alaen ei lygaid ef.

before his eyes. 20 herwydd ymwenhieithio 2 For he flattereth himself in y mae efe iddo ei hun yn ei olwg his own sight : until his aboei hunan, nes cael ei anwiredd minable sin be found out.

3 The words of his mouth are 3 Geiriau gi enau ydynt an- unrighteous, and full of deceit ;

[ocr errors]

yn atcas.

« ZurückWeiter »