Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

Yma YT

* Here the

[ocr errors]

nhal cen y Dyn.

etholedig, trwy Iesu Grist ein in the number of thy faithful r Harglwydd. Amen.

and elect children, through Je

sus Christ our Lord. Amen. FT Yna'r Offeiriad a gymmer bob un T Then shall the Priest take each

o'r rhai a fedyddier, gerfydd ei law person to be baptized by the right ddehâu ; a, chan ei osod ef yn hand, and placing him convenientgyfleus ger llaw'r Bedyddfan modd ly by the Font, according to his y gwelo oreu, a ofyn i'r Tadau discretion, shall ask the Godfathers bedydd a'r Mammau-bedydd yr and Godmothers the Name; and Enw: ac yna efe a'i trocha yn y then shall dip him in the water, or dwfr, neu a dywallt ddwfr arno ef, pour water upon him, saying, gan ddywedyd, N. Li

, we fin day fredyddio N. Mabaptizethe heart her, the Mab, a'r Yspryd Glân. Amen. of the Son, and of the Holy

Ghost. Amen. | Yna y dywaid yr Offeiriad, 9 Then shall the Priest say, Y Rydym ni yn derbynamy WE receive this person in

to of defaid Crist, ac yn Christ's flock; * and offeiriad arma ei* nodi ef âg arwydd do sign him with Priest shall make

y Grog, yn arwydd- the sign of the Cross, person's forehead.

ocâd na bo iddo rhag, in token that herellaw gymmeryd yn gywilydd after he shall not be ashamed to gyffesu ffydd Crist å groes- confess the faith of Christ cruhoeliwyd, ac iddo ymladd yn cified, and manfully to fight ŵrol dan ei faner ef, yn erbyn under his banner, against sin, pechod, y byd, a'r cythraul: a the world, and the devil; and pharhâu yn filwr ffyddlawn ac to continue Christ's faithful solyn was i Grist holl ddyddiau ei dier and servant unto his life's einioes. Amen.

end. Amen. | Yna y dywaid yr Offeiriad, 1 Then shall the Priest say, GAN AN yn awr, gared

, dearly beloved igion , adeni a dodi

persons y Dynion hyn y'nghorph Eglwys are regenerate, and grafted into Crist; dsolchwn ninnau i'r Holl- the body of Christ's Church, let alluog Dduw am ei ddaioni hwn, us give thanks unto Almighty ac o gydundeb gwnawn ein God for these benefits, and with gweddïau ar y Goruchaf Dduw, one accord make our prayers ar fod iddynt ddiweddu y rhan unto him, that they may lead arall o’u bywyd yn ol hyn o the rest of their life according ddechreuad.

to this beginning.
f Yna y dywedir, a phawb ar eu | Then shall be said the Lord's
gliniau,

Prayer, all kneeling.
VIN
, yr yn y

O'ne

UR Father, which art in nefoedd, Sancteiddier dy heaven, Hallowed be thy Enw. Deued dy deyrnas. Bid Name. Thy kingdom come. dy ewyllys ar y ddaear, Megis Thy will be done in earth, As y mae ý nefoedd. Dyro i ni it is in heaven. Give us this heddyw 'ein bara beunyddiol. day our daily bread. And forA maddeu i ni ein dyledion, Fel give us our trespasses, As we

diolch i ti, nefol Bad, Froda Wanyield, thee

y maddeuwn ni i'n dyledwyr. forgive them that trespass aAc nac_arwain ni i brofedig- gainst us. And lead us not inaeth; Eithr gwared ni rhag to temptation ; But deliver us drwg. Amen.

from evil. Amen.

yn Y.

humble E

thanks, O heavenly Fayn wiw gennyt ein galw i wyb ther, that thou hast vouchsafed odaeth dy râs, a fydd ynot: to call us to the knowledge of Y.chwanega'r wybodaeth hon, a thy grace, and faith in thee; chadarnhå'r ffydd hon ynom yn Increase this knowledge, and wastad. Dyro dy Yspryd Glân confirm this faith in us everi'r rhai hyn, fel yn awr, gwedi more. Give thy holy Spirit to eu geni eilwaith, a'u gwneuthur these persons ; that, being now yn etifeddion iechyd tragywydd- born again, and made heirs of ol trwy ein Harglwydd Iesu everlasting salvation, through Grist, y parhâont yn weision i our Lord Jesus Christ, they may ti, ac y mwynhâont dy addewid continue thy servants, and ation; trwy yr un ein Harglwydd tain thy promises; through the Iesu Grist dy Fab; yr hwn sydd same Lord Jesus Christ thy Son, yn byw ac yn teyrnasu gydà thi who liveth and reigneth with yn undod yr unrhyw Yspryd thee, in the unity of the same Glân, yn dragywydd. Amen. Holy Spirit, everlastingly. Amen. 9 Yna, a phawb yn eu sefyll, yr Off-1 Then, all standing up, the Priest

eiriad a edrydd y Cyngor hron shall use this Exhortation followisod ; gan ddywedyd yn gyntaf ing; speaking to the Godfathers wrth y Tadau-bedydd a'r Mam and Godmothers first.

rhai hyn addaw yn deich FORASMUCH as these pergwydd chwi, ymwrthod à diafol presence to renounce the devil a'i holl weithredoedd, credu yn and all his works, to believe in Nuw, a'i wasanaethu ef; rhaid i God, and to serve him; ye must chwi feddwl, mai eich rhan a'ch remember, that it is your part dyled chwi yw, dwyn ar gof and duty to put them in mind, iddynt, pa ryw hynod adduned, what a solemn yow, promise, addewid, a phroffes, a wnaethant and profession they have now yr awrhon ger bron y gynnull- made before this congregation, eidfa hon, ac yn enwedig ger eich and especially before you their bron chwi cu tystion etholedig: chosen witnesses. And ye are A chwi hefyd a elwch arnynt, i also to call upon them to use all arferu pob dyfalwch i gael eu diligence to be rightly instructhaddysgu yn iawn yn sancteidd- ed in God's holy Word ; that lan Xir Duw; fel y cynnyddont so they may grow in grace, and felly mewn grâs, ac yngwybod- in the knowledge of our Lord aeth ein Harglwydd Iesu Grist, Jesus Christ, and live godly, ac y byddont byw yn dduwiol, righteously, and soberly in this yn uniawn, ac yn sobr, yn y present world. byd presennol hwn. (9 Ac yna, gan lefaru wrth y rhai (f And then, speaking to the new

newydd fedyddio, efe a â rhagddo, baptized persons, he shall proceed, ac a ddywaid,)

Yn

and say,)

AC Chemia berthyn i chwe; } AND as for you, who have Bedydd a arwisgasoch Grist, Christ, it is your part and duty eich rhan chwithau a'ch dyled also, being made the children yw, gan eich bod wedi eich of God and of the light, by gwneuthur yn blant i Dduw a'r faith in Jesus Christ, to walk goleuni, trwy ffydd yn Iesu Grist, answerably to your Christian rhodio yn gyfattebol i'ch galwed calling, and as becometh the igaeth Gristianogol, ac megis y children of light; remembering gweddai i blant y goleuni : gan always that Baptism representgofio yn wastad, fod Bedydd yn eth unto us our profession; arwyddocâu i nyni ein proffes; which is, to follow the example hynny, yw, bod i ni ganlyn of our Saviour Christ, and to esampl ein Iachawdwr Crist, a'n be made like unto him; that as gwneuthur yn gyffelyb iddo ef: he died, and rose again for us; fel, megis y bu efe farw, ac y cyf- so should we, who are baptized, ododd drachefn drosom ni ; felly die from sin, and rise again y dylem ni, y rhai a fedyddiwyd, unto righteousness; continually farw oddiwrth bechod, a chyfodi mortifying all our evil and cori gyfiawnder ;, gan farwolaethu rupt affections, and daily proyn wastad ein holl ddrygioni a'n ceeding in all virtue and godgwŷniau llygredig, a pheunydd liness of living. myned rhagom ym mhob rhinwedd dda, a buchedd dduwiol. 1 Dir yw i bob un a fedyddier fel hyn, gael ei Gonffirmio gan yr Esgob, cyn

gynted ag y gallo yn gymmwys ar ol ei Fedydd ; fel y bo rhýdd iddo felly

ddyfod i'r Cymmun bendigedig. 1 Os bydd dwyn neb o'r cyfryw na fedyddiwyd yn eu Mebyd i'zo bedyddio

cyn dyfod i oedran pwyll i fedru atteb drostynt eu hunain ; digon fydd. arfer Gwasanaeth Bedydd Cyhoedd Plant Bychain, neu (ar ddygnaf Berygl) Wasanaeth Bedydd Neillduol, gan newid rhyw eiriau fel y bo'r achos yn gofyn.

[graphic]

?

Y CATECHISM;
HYNNY YW, ATHRAWIAETH I'W DYSGU GAN BOB UN, CYN

EI DDWYN I'W GONFFIRMIO GAN YR ESGOB.
Gofyniad.

Question.
ETH

is
Atteb. N. neu M.

Answer. N. or M. Gofyn. Pwy a roddes yr Enw Question. Who gave you this hwnnw arnat ti ?

Name? Atteb. Fy Nhadau-bedydd a'm Answer. My Godfathers and Mammau-bedydd wrth fy med- Godmothers in my Baptism; yddio; pan y'm gwnaethpwyd wherein I was made a member yn aelod i Grist, yn blentyn i of Christ, the child of God, and Dduw, ac yn etifedd teyrnas an inheritor of the kingdom of nefoedd.

heaven.
Gofyn. Pa beth a wnaeth dy Question. What did

your

God

[ocr errors]

Dadau-bedydd a'th Fammau- fathers and Godmothers then bedydd yr amser hwnnw drosot for you ? ti?

Atteb. Hwy a addawsant ac Answer. They did promise and a addunasant dri pheth yn fy vow three things in my name. enw. Yn gyntaf, ymwrthod • First, that I should renounce honof â diafol a'i holl weithred- the devil and all his works, the oedd, rhodres a gorwagedd y pomps and vanity of this wicked byd anwir hwn, a holl bechad- world, and all the sinful lusts urus chwantau'r cnawd. Yn ail, of the flesh. Secondly, that I bod i mi gredu holl Byngciau should believe all the Articles of Ffydd Crist. Ac yn drydydd, the Christian Faith. And thirdcadw o honof wỳnfydedig ewé ly, that I should keep God's yllys Duw a'i orchymmynion, a holy will and commandments, rhodio ynddynt holl ddyddiau and walk in the same all the fy mywyd.

days of my life. Gofyn. Onid wyt ti yn tybied Question. Dost thou not think dy fod yn rhwymedig i gredu that thou art bound to believe, ac i wneuthur megis yr addaw- and to do, as they have prosant hwy drosot ti?

mised for thee? Atteb. Ydwyf yn wîr; a thrwy Answer. Yes verily; and by nerth Duw felly y gwnaf. Ac yr God's help so I will. And í wyf fi yn mawr-ddiolch i’n Tad heartily thank our heavenly Fanefol, am iddo fy ngalw i gyf- ther, that he hath called me to ryw ystad iachawdwriaeth, trwy this state of salvation, through Iesu Grist ein Iachawdwr. Ac Jesus Christ our Saviour. And mi a attolygaf i Dduw roddi i I pray unto God to give me his mi ei râs, modd y gallwyf aros grace, that I may continue in ynddo holl ddyddiau fy einioes. the same unto my life's end.

Catec. Adrodd i mi Fannau Catechist. Rehearse the Artidy Ffydd.

cles of thy Belief.
Atteb.

Answer.
CR
REDAF yn Nuw Dad Holl-

I

Believe in God the Father gyfoethog, Crëawdr nêf a Almighty, Maker of heaven daear:

and earth: Ac yn Iesu Grist, ei un Mab And in Jesus Christ his only ef, ein Harglwydd ni; Yr hwn Son our Lord, Who was cona gaed trwy'r Yspryd Glân, Aceived by the Holy Ghost, Born aned o Fair Forwyn, A dáïo- of the Virgin Mary, Suffered ddefodd dan Pontius Pilatus, A under Pontius Pilate, Was crugroes-hoeliwyd, a fu farw, ac a cified, dead, and buried, He degladdwyd ; A ddisgynodd i uff- scended into hell; The third ern; Y trydydd dydd y cyfod- day he rose again from the odd o feirw; A 'esgynodd i'r dead, He ascended into heaven, nefoedd. Ac y mae yn eistedd And sitteth at the right hand ar ddeheulaw Duw Dad Holl- of God the Father Almighty; gyfoethog; Oddiyno y daw i From thence he shall come to farnu byw a meirw.

judge the quick and the dead. Credaf yn yr Yspryd Glân; I believe in the Holy Ghost ; Yr Eglwys lân Gatholig ; Cym- The holy Catholick "Church; mun y Saint; Maddeuant pech- The Communion of Saints ;

odau; Adgyfodiad y cnawd, A'r The Forgiveness of sins ; The Bywyd tragywyddol. Amen. Resurrection of the body; And

the

Life everlasting. Amen. Gofyn. Pa beth yr wyt ti yn Question. What dost thou ei ddysgu yn bennaf yn y Pyngc- chiefly learn in these Articles of iau hyn o’th Ffydd ?

thy Belief? Atieb. Yn gyntaf, Yr wyf yn Answ. First, I learn to believe dysgu credu yn Nuw Dad, yr in God the Father, who hath hwn a'm gwnaeth i a'r holl fyd. made me, and all the world. Yn ail, Yr wyf yn dysgu

Secondly, in God the Son, credu yn Nuw Fab, Yr hwn a'm who hath redeemed me, and prynodd i, a phob rhyw ddyn. all mankind.

Yn drydydd, Yr wyf yn dysg Thirdly, in God the Holy u credu yn Nuw Yspryd Glân, Ghost, who sanctifieth me, and yr hwn sydd i'm sancteiddio i, a all the elect people of God. holl etholedig bobl Duw.

Gofyn. Ti a ddywedaist ddar Question. You said, that your .fod 'th Dadau-bedydd a'th Godfathers and Godmothers did Fammau-bedydd addaw trosot promise for you, that you should ti, fod i ti gadw Gorchymmynion keep God's Commandments. Tell Duw. Dywaid dithau i mi, pa me how many there be ? nifer sydd o honynt? Atteb. Deg.

Answer. Ten. Gofyn. Pa rai ydynt ?

Question. Which be they? Atteb.

Answer.
Y Rhai hynny a lefarodd Duw

THE
THE same which God spake

in the twentieth Chapter Ecsodus ; gan ddywedyd, Myfi of Exodus, saying, I am the yw'r Arglwydd dy Dduw, yr Lord thy God, who brought hwn a'th ddug di ymaith o dîr thee out of the land of Egypt, yr Aipht, o dŷ'r caethiwed.

out of the house of bondage. 1. Na fydded i ti dduwiau I. Thou shalt have none other eraill ond myfi.

gods but me. II. Na wna iť dy hun ddelw II. Thou shalt not make to gerfiedig, na llun dim a'r y sydd thyself any graven image, nor yn y nefoedd uchod, neu yn y the likeness of any thing that is ddaear isod, nac yn y dwfr dan in heaven above, or in the earth y ddaear. Na ostwng iddynt, beneath, or in the water under

na addola hwynt: canys the earth. Thou shalt not bow myfi yr Arglwydd dy Dduw down to them, nor worship ydwyf Dduw eiddigus, yn ym- them : for I the Lord thy God weled â phechodau'r tadau ar y am a jealous God, and visit the plant, hyd y drydedd a'r bed- sins of the fathers upon the chilwaredd genhedlaeth o'r rhai a'm dren, unto the third and fourth casânt; ac yn gwneuthur true generation of them that hate garedd i filoedd o'r rhai a’m me, and shew mercy unto thou, carant, ac a.gadwant fy ngor- sands in them that love me, and chymmynion.

keep my commandments. ul. Na chymmer Enw'r Ar II. Thou shalt not take the glwydd dy Dduw

yn ofer: canys Name of the Lord thy God in nid gwirion gan yr Arglwydd yr vain : for the Lord will not hold

ac

« ZurückWeiter »