Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

ac a'i holl weithredodd, coeg- devil and all his works, the vain rodres a gwag-orfoledd y byd, pomp and glory of this world, a'i holl chwantau cybyddus, ac with all covetous desires of the anysprydol ewyllys y cnawd, fel same, and the carnal desires of na ddilynech hwynt, ac na'th the flesh, so that thou wilt not dywyser ganddynt ?

follow, nor be led by them? Atteb. Yr ydwyf yn ymwrthod Answer. I renounce them â hwynt oll.

all. Gweinidog.

Minister.

OST thou believe in God Dad Holl-gyfoethog, Creawdr nef a daear?

ker of heaven and earth ? Ac yn Iesu Grist, ei unig, And in Jesus Christ his onlyanedig Fab ef, ein Harglwydd begotten Son our Lord ? And ni ? A'i genhedlu o'r Yspryd that he was conceived by the Glân; ei eni o Fair Forwyn; iddo Holy Ghost; born of the Virgin ddïoddef dan Pontius Pilatus, ei Mary; that he suffered under groes-hoelio, ei farw, a'i gladdu; Pontius Pilate, was crucified, disgyn o hono i uffern; a'i gyf- dead, and buried; that he went odi hefyd y trydydd dydd, ac down into hell, and also did rise esgyn o hono i'r nefoedd; a'i fod again the third day; that he asyn eistedd ar ddeheulaw Duw cended into heaven, and sitteth Dad Holl-alluog; ac y daw efe at the right hand of God the Faoddiyno yn niwedd y byd, i ther Almighty; and from thence farnu byw a meirw ?

shall come again at the end of the world, to judge the quick

and the dead? Ac a wyt ti yn credu yn yr And dost thou believe in the Yspryd Glân; yr Eglwys lản Holy Ghost; the holy Catholick Gatholig ; Cymmun y Saint; Church; the Communion of Maddeuant pechodau ; Adgyf- Saints; the Remission of sins; odiad y cnawd; a Bywyd tra- the Resurrection of the flesh gywyddol gwedi angau? and everlasting life after death?

Atteb. Hyn oll yr wyf yn ei Answer. All this I stedfastly gredu yn ddilys.

believe
Gweinidog.

Minister.
A o W

keep God's holy will and orchymmynion, gan rodio yn yr commandments, and walk in the unrhyw holl ddyddiau dy fywyd? same all the days of thy life? Atteb. Gwnaf,

Answer. I will. 9 Yna y dywaid yr Offeiriad,

I Then the Priest shall say, Y Berdym wn yaydenhver at Whereceive this Chithrinto Yna yr off defaid Crist, ac yn ei flock, *and do sign

* nodi ef âg arwydd him with the sign upon the child's

y Grog; yn arwydd- of the Cross, in ocâd na bo iddo rhagllaw gym- token that hereafter he shall not meryd yn gywilydd gyffesu be ashamed to confess the faith ffydd Crist a groes-hoeliwyd, of Christ crucified, and man

ufudd lân ewyllys Duw Wher thou then obediently

* Here the Priest shall make a Cross

chried

wna Groes yn nhalcen

Dyn bach.

forehead.

,

ac iddo ymladd yn wrol dan ei fully to fight under his banner, faner ef, yn erbyn pechod, y against sin, the world, and the byd, a'r cythraul ; a pharhâu yn devil; and to continue Christ's filwr ffyddlawn ac yn was i Grist faithful soldier and servant unto holl ddyddiau ei einoes. Amen. his life's end. Amen.

{ Yna y dywail yr Offeiriad, | Then shall the Priest say,

AN ddarfod yn awr, anwyl EEING now, dearly beloved ydd, adeni a dodi y Plentyn Baptism regenerate, and grafted hwn y'nghorph Eglwys Crist; into the body of Christ's Church, dïolchwn ninnau i'r Holl-alluog let us give thanks unto Almighty Dduw am ei ddaioni hwn, ac o God for these benefits; and with gydundeb gwnawn ein gweddïau one accord make our prayers ar y Goruchaf Dduw, ar fod iddo unto him, that he may lead the ddiweddu y rhan arall o'i fywyd rest of his life according to this yn ol hyn o ddechreuad.

beginning 1 Yna y dywaid yr Offeiriad,

Then shall the Priest say,
MA
AWR ddiolchwn i ti

, doua W yield thee most hearty it' adeni y Plentyn hwn à'th Ys- ther, that it hath pleased thee to pryd Glân, ei dderbyn yn Blent- regenerate this Infant with thy yn i ti dy hun trwy fabwys, a'i holy Spirit, to receive him for gorphori ` i'th lân Eglwys. Ac thine own Child by adoption, yn ostyngedig yr attolygwn i ti and to incorporate him into thy ganiattâu iddo, gan ei fod ef yn holy Church. And humbly we farw i bechod, ac yn byw i gyf- beseech thee to grant, that he, iawnder, ac yn gladdedig gydâ being dead unto sin, and living Christ yn ei angau, allu croes unto righteousness, and being hoelio'r hên ddyn, ac yn hollol buried with Christ in his death, ymwrthod â holl gorph pechod ; may crucify the old man, and ac, megis y mae efe wedi ei utterly abolish the whole body wneuthur yn gyfrannog o angau of sin ; and that, as he is made dy Fab, iddo fod hefyd yn gyf- partaker of the death of thy Son, rannog o'i adgyfodiad ; ac felly he may also be partaker of his o'r diwedd, y'nghyd â'r rhan resurrection; so that finally, with arall o’th lân Eglwys, bodo the residue of thy holy Church, hono yn etifedd dy deyrnas dra- he may be an inheritor of thiné gywyddol; trwy Iesu Grist ein everlasting kingdom; through Harglwydd. Amen.

Jesus Christ our Lord. Amen. ? Y'na, a phawb yn sefyll, yr Offeir, 4 Then, all standing up, the Min

iad a dilywaid wrth y Tadau-bedydd ister shall make this Erhortation a'r Mammau-bedydd hyn o Gyngor to the Godfathers and Godmoyn canlyn.

thers. N gymmaint a darfod i'r YN

TORASMUCH as this Child

FORA
Plentyn hwn addaw trwoch

hath promised by you his chwi, ei fechniafon, ymwrthod sureties to renounce the devil â dïafol a'i holl weithredoedd, and all his works, to believe in credu yn Nuw, a'i wasanaethu God, and to serve him; ye must ef; rhaid i chwi feddwl, mai remember, that it is your parts eich rhan a'ch dyled yw, gweled and duties to see that this In

dysgu o'r Plentyn hwn, cyn fant be taught, so soon as 'he gynted ag y gallo ddysgu, pa "shall be able to learn, what a ryw hynod adduned, addewid, a solemn vow, promise, and prophroffes, a wnaeth efe yma trwochfession he hath made by you. chwi. Ac, er mwyn gallu o hono And that he may know these wybod y pethau hyn yn well, things the better, ye shall call chwi a elwch arno i wrando upon him to hear Sermons; and Pregethau; ac yn benddifaddef, chiefly ye shall provide, that rhaid i chwi weled dysgu o hono he may learn the Creed, the y Credo, Gweddi'r Arglwydd, a'r Lord's Prayer, and the Ten Deg Gorchymmyn, yn yr iaith Commandments, in the vulgar gyffredin, a phob peth arall, a tongue, and all other things ddylai Cristion ei wybod, a'i which à Christian ought to gredu, er iechyd i'w enaid; å know and believe to his soul's bod meithrin y Plentyn hwn yn health ; and that this Child may rhinweddol, i'w hyweddu mewn be virtuously brought up to lead buchedd dduwiol a Christianog, a godly and a Christian life; ol: gan gofio yn wastad, fod remembering alway, that BapBedydd yn arwyddocâu i nyni tism doth represent unto us our ein proffes; hynny yw, bod i ni profession ; which is, to follow ganlyn esampl ein Iachawdwr the example of our Saviour Crist, a'n gwneuthur yn gyffelyb Christ, and to be made like iddo ef: fel, megis ag y bu efe unto him ; that, as he died, farw, ac y cyfododd drachefn and rose again for us, so should drosom ni; felly y dylem ni, y we, who are baptized, die from rhai a fedyddiwyd, farw oddi- sin, and rise again unto rightwrth bechód, a chyfodi i gyf- eousness; continually mortifyiawnder; gan farwolaethụ yn ing all our evil and corrupt afwastad ein holl ddrygioni a'n fections, and daily proceeding gwyniau llygredig, a pheunydd in all virtue and godliness of myned rhagom ym mhob rhin- living. wedd dda a buchedd dduwiol. 1 Eithr os y rhai a ddygant y Plentyn 1 But if they which bring the Infant i'r Eglwys, a wnant y cyfryw atteb

to thế Church do make such uncer. ion anhyspysol i ofynion yr Offeir.

tain answers to the Priest's ques. iad, fel na aller gwybod a ddarfu

tions, as that it cannot appear that bedyddio y Plentyn â Dwfr, Yn the Child was baptized with Water, Enw'r Tad, a'r Mab, a'r Yspryd

In the Name of the Father, and of Glàn (yr hyn sydd o hanfod y Bed the Son, and of the Holy Ghost, ydd, yna bedyddied yr Öffeiriad ef (which are essential parts of Bap. yn ol y Ffurf ysgrifenedig uchod tisni,) then let the Priest baptize it am Fedydd Cyhoedd Plani ; oddi. in the form before appointed for eithr wrth drochi y Dyn-bach yn

Publick Baptism of Infants ; saving, y Bedyddfan, efe a arfer y Ffurf that at the dipping of the Child hon ar eiriau,

in the Font, he shall use this form of words.

F thou art eisoes, N. yr wyf fi yn dy fedyddio di, Yn Enw'r Tád, a'r the Name of the Father, and Mab, a'r Yspryd Glân. Amen. of the Son, and of the Holy

Ghost. Amen.

ONI

NI ddarfu dy fedyddio di Ifrized, N. I baptize thee in

O OEDRAN ADDFEDACH, AC YN MEDRU ATTEB DROSTYNT EU HUNAIN. PAN fyddo rhwy rai o Oedran addfedach i'w bedyddio, hyspyser hynny mewn pryd i'r Esgob, neu i'r neb a appwyntia efe i hynny, Wythnos gron o'r lleiaf, gan eu Řhïeni, neu ryr rai deallus eräill; fel y galler cymmeryd gofal dyledus i'w profi, & ydynt wedi eu haddysgu yn ddigonol yn Egwydd orion y Ffydd Gristianogol, ac fel y galler eu cynghori i ymbarottói trwy Weddïau ac Ympryd i gymmeryd y Sacrament bendigedig hwn. Ac os hwy, a gaffer yn gymhesur, yna bydded y, Tadau-hedydd a'r Mammau-bedydd (a'r bobl wedi ymgynnull ar y Sül neu Ddydd gwyl pwynt. iedig) barod i'w cyflwyno wrth y Bedyddfan, yn ebrzydd ar ol yr ail Lith, naill ai ar y Foreol neu'r Brydnhawnol Weddi, megis yn neall y Curud y bernir yn gymmwys. Apr Offeiriad yn sefyll yno, a, ofyn, A fedyddiwyd yr un o'r rhai a gyflwynir yma, ai na ddo ? Os hwy a attebant, Na ddo; yna yr Offeiriad a ddywaid

fel hyn. F Yamahgaredigion, yn symi DEARLY beloved, forasmiuch pob dyn mewn pechod (ac mai and born in sin, (and that which cnawd yw yr hyn a enir o gnawd) is born of the flesh is flesh,) a'r rhai a ŷnt yn y cnawd ni all- and they that are in the flesh ant ryngu bodd Duw, namyn cannot please God, but live in byw mewn pechod, gan wneuth- sin, committing many actual ur Hïaws, o bechodau prïod; a transgressions; and that our Sabod ein Iachawdwr Crist yn dy, viour Christ saith, None can wedyd, Na ddichon neb_gael enter into the kingdom of God, myned i mewn i deyrnas Duw, except he be regenerate and oddieithr ei adgenhedlu a'i eni o born anew of Water and of the newydd o ddwfr ac o'r Yspryd holy Ghost; I beseech you to Glân; Attolwg yr wyf i chwi alw call upon God the Father, through ar Dduw Dad, trwy ein Har our Lord Jesus Christ, that of glwydd Iesu Grist, ar fod iddo his bounteous goodness he will o'i ddaionus Drugaredd ganjat- grant to these persons that which tâu i'r rhai hyn y peth trwy by nature they cannot have; that nerth natur ni allant ddyfod they may be baptized with Waiddo, gael eu bedyddio à dwfr ter and the holy Ghost, and reac â'r Yspryd Glân, a'u derbyn ceived into Christ's holy Church, i lân Eglwys Crist, a bod yn and be made lively members of aelodau bywiol o'r unrhyw. q Yna y dywaid yr Offeiriad,

I Then shall the Priest say, Gweddïwn. (9 Ac yma y Gynnulleidfa oll a osa (9 And here all the Congregation tyngant ar eu gliniau.)

shall kneel) H OLL-alluog athragywyddol

LMIGHTY and everlastDduw, yr hwn o'th fawr ing God, who of thy great drugaredd a gedwaist Noah a'i mercy didst save Noah and his deulu yn yr arch rhag eu cyfr- family in the ark from perishgolli gan ddwfr; ac hefyd a ing by water; and also didst

the same.

Let us pray.

[ocr errors]

dywysaist yn ddïangol blant yr safely lead the children of Israel Israel dy bobl trwy'r Môr Coch, thy people through the Red gan arwyddocâu wrth hynny dy Sea, figuring thereby thy holy lân Fedydd; a thrwy Fedydd Baptism; and by the Baptism dy garedig Fab Iesu Grist yn of thy well-beloved Son Jesus afon Iorddonen, a sancteiddiaist Christ, in the river Jordan, didst yr elfen ddwfr er dirgel olchiad sanctify the element of water pechod ymaith; Attolygwn i ti, to the mystical washing away er dy aneirif drugareddau, ed- of sin; We beseech thee, for rych o honot yn drugarog ar dy thine infinite mercies, that thou weision hyn ; eu glanhâu a'u wilt mercifully look upon these sancteiddio â'r Yspryd Glân: fel, thy servants; wash them and wedi iddynt hwy gael eu gwared sanctify them with the holy oddiwrth dy lîd, y derbynier Ghost, that they, being deliverhwynt i arch Eglwys Crist; a ed from thy wrath, may be rechan fod yn gadarn mewn ffydd, ceived into the ark of Christ's yn llawen gan obaith, ac wedi Church; and being stedfast in ymwreiddio y'nghariad perffaith, faith, joyful through hope, and allu o honynt fordwyo felly dros rooted in charity, may so pass donnau'r byd trallodus hwn, fel the waves of this troublesome y delont o'r diwedd i dîr y byw- world, that finally they may come yd tragywyddol, yno i deyrn- to the land of everlasting life, asu gydà thi heb drange na there to reign with thee world gorphen; trwy Iesu Grist ein without end ; through Jesus. Harglwydd. Amen.

Christ our Lord. Amen.
H
OLL-alluog, ac anfarwol

AL !

God, the aid of all that noddwr pawb a gilio attat am need, the helper of all that flee gynhorthwy, bywyd y rhai a to thee for succour, the life of gredant, a chyfodiad y meirw; them that believe, and the reYr ým yn galw arnat dros y surrection of the dead ; We call dynion hyn, ar iddynt, yn dy upon thee for these

persons,

that fod i'th lản Fedydd,

gael derbyn they, coming to thy holy Bapmaddeuant o’u pechodau, trwy tism, may receive remission of adenedigaeth ysprydol. Derbyn their sins by spiritual regenerahwynt, Arglwydd, megis yr a tion. Receive them, O Lord, as ddewaist trwy dy garedig Fab, thou hast promised by thy wellgan ddywedyd, Gofynwch, á beloved Son, saying, Ask, and rhoddir i chwi; ceisiwch, a chwi ye shall receive; seek, and ye a gewch; curwch, ac fe a agorir shall find; knock, and it shall i chwi, Felly yn awr dyro i be opened unto you: So give ni, a ni yn gofyn; par i ni gael, now unto us that ask; let us a ni yn ceisio ; agor y porth i that seek find; open the gate ni, sy yn curo : fel y mwynhão'r unto us that knock ; that these dynion hyn dragywyddol fen- persons may enjoy the everlastdith dy nefol olchiad, ac y delont ing benediction of thy heavenly i'r deyrnas dragywyddol, yr hon washing, and may come to the a addewaist trwy Grist ein Har- eternal kingdom which thou glwydd. Amen.

hast promised by Christ our Lord. Amen.

og,

« ZurückWeiter »