Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

trwoch chwi. Ac, er mwyn you. And that he may know gallu o hono wybod y pethau these things the better, ye shall hyn yn well, chwi a elwch arno call upon him to hear Sermons; i wrando Pregethau ; ac yn and chiefly ye shall provide, benddifaddef, rhaid i chwi weled that he may learn the Creed, dysgu o hono y Credo, Gweddi the Lord's Prayer, and the Ten yr Arglwydd, a'r Deg Gorchym- Commandments, in the vulgar myn, yn yr iaith gyffredin, e tongue, and all other things phob peth arall a ddylai Cristion which a Christian ought to ei wybod, a'i gredu, er iechyd know and believe to his souls i'w enaid ; a bod meithrin y health ; and that this Child Plentyn hwn yn rhinweddol, i'w may be virtuously brought up hyweddu mewn buchedd dduw- to lead a godly and a Christian iol a Christianogol: gan gofio yn life ; remembering always, that wastad, fod Bedydd yn arwydd- Baptism doth represent unto us ocâu i nyni ein proffes; hynny our profession ; which is, to folyw, bod i ni ganlyn esampl ein low the example of our SaÍachawdwr Crist, a'n gwneuthur viour Christ, and to be made yn gyffelyb iddo ef : fel, megis like unto him ; that, as he died, ag y bu efe farw, ac y cyfododd and rose again for us, so should drachefn drosom ní; felly y we, who are baptized, die from dylem ni, y rhai a fedyddiwyd, sin, and rise again unto righte, farw oddiwrth bechod, a chyfodiousness; continually mortifying i gyfiawnder; gan farwolaethu all our evil and corrupt affecyn wastad ein holl ddrygioni a'n tions, and daily proceeding, in gwŷniau llygredig, a pheunydd all virtue and godliness of live myned rhagom ym mhob rhin- ing. wedd dda a buchedd dduwiol.

Yna'r ychwanega efe ddywedyd, 1 Then shall he add and say, R HAID i chwi edrych dwyn Y Echild be brought to the

y Plentyn hwn at yr Esgob i'w gonffirmio ganddo, cyn gyn- Bishop to be confirmed by him, ted ag y medro ddywedyd y so soon as he can say the Creed, Credo, Gweddi'r Arglwydd, a'r the Lord's Prayer, and the Ten Deng-Air Deddf, yn yr iaith Commandments, in the vulgar gyffredin, ac yr addysger ym tongue, and be further instructmhellach yng Nghatecism yr ed in the Church-Catechism set Eglwys a osodwyd allan ar fedr forth for that purpose. hynny.

HYSPYS yw trwy Air Duw, am Blant a fedyddir, ac a fyddant feirw cyn bod yn euog o Bechod gweithredol, eu bod yn ddrammeu yn gadwedig.

I Symmud ymaith bob Ammheuaeth am arfer Arwydd y Groes yn y Bedydd ; gwîr Ddeongliad hynny, a'r iawn Achosion o'i gadw, a ellir eu gweled yn y Degfed Canon ar hugain, a ddoded allan gyntaf yn y flwyddyn MDCIÝ.

N.

PLANT

MEWN TAI GARTREF. IBID Guradiaid pob Plwyf rybuddio yn fynych y bobl, nad oedont

Fedydd eu Plant bellach nâ'r Sul cyntaf neu'r ail nesaf ar ol eu geni, neu ryw Ddydd Gwyl arall a ddigwyddo rhyngddynt ; oddieithr ar achos mawr a chyfreithlawn, a'r cyfryw

a foddlono y Curad. A hefyd hwy a'u rhybuddiant, na pharont fedyddio eu Plant gartref yn eu tai, heb y cyffelyb, achos mawr ac angen: a phan gymhello anghenthaid iddynt wneuthur hynny, yna y Bedydd a finistrir yn y

modd hwn. q Yn gyntaf, bid i Weinidog y Plwyf (neu, yn ei absen, i ryw Weinidog

cyfreithlawn arall a ellir ei gael) gydar rhai a fyddo yn y fan, alw ar Dduw, a dywedyd Gweddi yr Arglwydd, a chynnifer o'r Colectau pwyntiedig úchod i'w dywedyd yn Ffurf y Bedydd Cyhoedd, ag a ad yr amser a'r angen presennol: ac yna, wedi enwi'r Plentyn gan ryw un a fyddo yn bresennol, y Gweinidog a fwrw Ddwfr arno, gan ddywedyd y geiriau hyn,

Yr wyf fi yn dy fedyddio I baptize thee In the Mab, a'r Yspryd Glân. Amen. of the Son, and of the Holy

Ghost. Amen. TYna, a phawb yn gostwng ar eu | Then, all kneeling down, the, gliniau, y Gweinidog a rydd ddi. Minister shall give thanks unto olch i Dduw, ac a ddywaid,

God, and say, M i ti ad-eni y Dyn-bychan hwn it hath pleased thee to regeneâ'th Yspryd Glần, ci dderbyn rate this Infant with thy holy yn Blentyn i ti dy hun trwy Spirit, to receive him for thine fabwys, a'i gorphori i’th lân own Child by adoption, and to Eglwys. Ac yn ostyngedig yr incorporate him into thy holy attolygwn i ti ganiattâu iddo, Church. And we humbly bemegis yn awr y gwnaed ef yn seech thee to grant, that as he gyfrannog o angau dy Fab, fod is now made partaker of the hefyd felly, o'i adgyfodiad; ac death of thy Son, so he may be felly o'r diwedd, y'nghyd â'r also of his resurrection ; and rhan arall o'th Saint, etifeddu that finally, with the residue of o hono dy deyrnas dragywyddol; thy Saints, he

may

inherit thine trwy'r unrhyw dy, Fab Iesu everlasting kingdom; through Grist ein Harglwydd. Amen. the same thy Son Jesus Christ

our Lord. Amen. Ac nac ammheuant, am y Dyn-bach And let them not doubt, but that a fedyddier felly, nad yw efe wedi the Child so baptized is lawfully ei fedyddio yn ddeddfol" ac yn and sufficiently baptized, and ought ddigoniol, ac na ddylir ei fedyddio not to be baptized again. Yet nemwy. Eithr er hynny i gyd, os y vertheless, if the Child, which is Plentyn a fedyddiwyd yn y modd after this sort baptized, do afterhwn, a fydd byw rhagllaw, iawn ward live, it is expedient that it be fydd ei ddwyn ef i'r Eglwys; fel brought into the Church, to the in. y gallo Gweinidog yr un Plwyf, tent that, if the Minister of the

AWR ddiolchwn i ti, drua When merciful Father, that

garoccaf Dad, ryngu boda WE yield thee hearty thanks,

[ocr errors]

Or no.

os efe ei hun a fedyddiodd y Dyn same Parish did himself baptize bach, hyspysu i'r Gynnulleidfa wir that Child, the Congregation may ffurf y Bedydd, a arferusai o'r be certified of the true Form of Bapblaen gartref : ac ar yr un achos tism, by him privately before used: hwnnw efe u ddywaid fel hyn,

In which case he shall
R

Certify you, that according ddarfod i mi, yn ol dyledus a gosodedig Drefn yr Eglwys, ar Order of the Church, at such a yr amser a'r amser, ac yn y lle time, and at such a place, before a'r lle, y'ngwydd llawer o dyst- divers witnesses I baptized this ion, fedyddio'r Plentyn hwn. Child. q Eithr os rhyw Wcinidog cyfreith. But if the Child, were baptized

lawn arull a fedyddiodd y Dyn by any other lawful Minister, then bach, yna Gweinidog y Plwyf yn the Minister of the Parish, where yr hwn y ganed neu y bedydd the Child was born or christened, iwyd y Dyn-bach, a hola ac a shall examine and try whether ymofyn, a fedyddiwyd y Plentyn the Child be lawfully baptized, yn gyfreithlawn, neu nad do. Yn

In which case, if those yr hwn achos, os y rhai a ddygant that bring any Child to the Church y Plentyn i'r Eglwys a attebant, do answer, that the same Child is ddarfod wedyddio'r Plentyn eisoes ; already baptized, then shall the yna holed y Gweinidog hwy ym Minister examine them further, mhellach, gan ddywedyd,

saying,

Y
Plentyn hwn

baptized Pwy oedd yn y fan pan fed Who was present when this yddiwyd y Plentyn hwn? Child was baptized ?

O herwydd y gallai fod, dar Because some things essential fod gadael heibio ryw bethau a to this Sacrament may happen berthyn i hanfod y Sacrament to be omitted through fear or hwn, trwy ofn, neu frys, yn y haste, in such times of extrecyfryw gyfyngder; am hynny y mity; therefore I demand furgofynaf i chwi ym mhellach,

A pha ddefnydd y bedydd With what matter was this iwyd y Plentyn hwn

Child baptized ? A pha eiriau y bedyddiwyd y

With what words was this Plentyn hwn?

Child baptized ? ? Ac os y Gweinidog a brawf, wrth 1 And if the Minister shall find by attebion

y

rhai a ddygasant y the answers of such as bring the Plentyn atto, fod pob peth wedi ei Child, that all things were done wneuthur y modd y dylai ; yna na as they ought to be; then shall fedyddied efe y Plentyn drachefn, not he christen the Child again, eithr ei dderbyn yn un o ddrudell y but shall receive him as one of the gwir Gristianogion, gan ddywedyd flock of true Christian people, sayFel hyn,

ing thus,
ydwyf fi yn

,
that in this

, and beth wneuthur y cwbl yn dda, according unto due order, conac wrth iawn drefn berthynasol

, cerning the baptizing of this wrth fedyddio'r Plentyn yma; yr Child, who being born in orihwn, wedi ei eni mewn pechod ginal sin, and in the wrath of dechreuol, ac mewn digofaint God, is now, by the laver of Duw, sydd yn awr, trwy olchiad Regeneration in Baptism, receiv

ther of you,

yr Adenedigaeth ym Medydd, ed into the number of the chilwedi ei dderbyn i nifer plant dren of God, and heirs of everDuw, ac etifeddion bywyd tragy- lasting life: for our Lord Jesus wyddol: canys nid yw ein Har. Christ doth not deny his grace glwydd Iesu Grist yn naccâu ei and mercy unto such Infants, râs a'i drugaredd i gyfryw rai but most lovingly doth call them bychain, ond y mae yn garueidd- unto him, as the holy Gospel iaf yn eu gwahodd atto, megis y doth witness to our comfort on tystia'r Efengyl "fendigedig, er this wise. ein cysur ni, yn y wedd hon. St. Marc x. 13.

St. Mark x. 13. H han ddygasant blant THEY brought young chil. cyffyrddai efe â hwynt; a'r dis- should touch them; and his gyblion a geryddasant y rhai oedd disciples rebuked those that yn eu dwyn hwynt. A'r Iesu, brought them. But when Jepan welodd hynny, a fu anfodd sus saw it, he was much dislawn, ac a ddywedodd wrthynt, pleased, and said unto them, Gadewch i blant bychain ddyfod Šuffer the little children to come attaf fi, ac na waherddwch idd- unto me, and forbid them not; ynt: canys eiddo y cyfryw rai yw for of such is the kingdom of teyrnas Duw. Yn wir meddaf God. Verily, I say unto you, i chwi, Pwy bynnag ni dder- Whosoever shall not receive the bynio deyrnas Duw fel dyn- kingdom of God as a little child, bach, nid à efe i mewn iddi. Ac he shall not enter therein. And efe a'u cymmerodd hwy yn ei he took them up in his arms, freichiau, ac a roddes ei ddwy- put his hands upon them, and law arnynt, ac a'u bendithiodd. blessed them. 1 Ar ol darllain yr Efengyl, y traeth- After the Gospel is read, the Mia'r Gweinidog y Cyngor byr yma nister shall make this brief Exhorar eiriau'r Efengyl.

tation upon the words of the Gospel.

ELOVED, ye hear in this yn yr Efengyl hon eiriau ein Gospel the words of our Iachawdwr Crist, yn gorchym- Saviour Christ, that he commyn dwyn Plant atto; pa wedd y manded the children to be ceryddodd efe

у rhai a fynnasai brought unto him ; how he eu cadw oddiwrtho; pa wedd y blamed those that would have mae efe yn cynghori i bob dyn kept them from him ; how he ganlyn eu gwiriondeb hwy. Yr exhorted all men to follow their ydych chwi yn deall, wrth ei innocency. Ye perceive how by agwedd ef a'i weithred, y modd y his outward gesture and deed dangosodd ei ewyllys da iddynt: he declared his good will toward canys efe a'u cofleidiodd hwy yn them; for he embraced them ei freichiau, efe a roddodd ei in his arms, he laid his hands ddwylaw arnynt, ac a'u bendith- upon them, and blessed them. iodd hwynt. Nac ammheuwch Doubt ye not therefore, but gan hynny, eithr credwch yn earnestly believe, that he hath ddifrif, ddarfod iddo gymmeryd likewise favourably received this yr un ffunud yn ymgeleddgar y present Infant; that he hath

emDyn-bychan hwn, ei gofleidio ef å braced him with the arms of his

breichiau ei drugaredd; ac (fel mercy; and (as he hath promisyr addawodd yn ei Air sanctaida) ed in his holy Word) will give y rhydd iddo fendith y bywyd unto him the blessing of eternal tragywyddol, ac a'i gwna yn life, and make him partaker of gyfrannog o'i ddidrangc deyrn- his everlasting kingdom. Whereas. Herwydd paham, a nyni yn fore, we being thus persuaded credu fel hyn am ewyllys da ein of the good will of our heavenly Tad nefol, wedi ei amlygu trwy Father, declared by his Son Je ei Fab Iesu Grist, tuagat y Dyn- sus Christ, towards this Infant, bychan hwn; dïolchwn yn ffydd- let us faithfully and devoutly lawn ac yn ddefosiynol iddo, gan give thanks unto him, and say ddywedyd y Weddi a ddysgodd the Prayer which the Lord himyr Arglwydd ei hun i ni:

self taught us:

UR EIN

IN y

nefoedd, Sancteiddier dy heaven, Hallowed be thy Enw. Deued dy deyrnas. Bydd- Name... Thy, kingdom come. ed dy ewyllys ar y ddaear, Megis Thy will be done in earth, As y mae yn y nefoedd. Dyro i ni it is in heaven. Give us this heddyw ein bara beunyddiol. A day our daily bread. And formaddeu i ni ein dyledion, Fel y give us our trespasses, As we formaddeuwn ni i'n dyledwŷr. Ac give them that trespass against nac arwain ni i brofedigaeth ; us. And lead us not into temptaEithr gwared ni rhag drwg. tion; But deliver us from evil, Amen.

Amen.

Dduw, nefol Dad, yr ym A God, heavenly Father, we ni yn ostyngedig yn dïolch i ti, give thee humble thanks, that fod yn wiw gennyt ein galw i thou hast vouchsafed to call us wybodaeth dy râs, a ffydd ynot: to the knowledge of thy grace,

Ychwanega yr wybodaeth'hon, and faith in thee; Increase this a chadarnhâ

у ffydd hon ynom knowledge, and confirm this yn wastad. Dýro dy Yspryd'Glân faith in us evermore. Give thy i'r Dyn-bychan yma; fel, gwedi holy Spirit to this Infant, that ei eni ef eilwaith, a'i wneuthur he, being born again, and beyn etifedd iechyd tragywyddol, ing made an heir of everlasttrwy ein Harglwydd Iesu Grist, ing salvation, through our Lord yr arhoso yn wasanaethwr i ti, Jesus Christ, may continue thy ac y caffo dy addewid; trwy yr servant, and attain thy promise'; unrhyw dy Fab ein Harglwydd through the same our Lord JeIesu Grist; yr hwn sydd yn sus Christ thy Son, who liveth byw, ac yn teyrnasu gydâ thi and reigneth with thee and the a'r Yspryd Glân, yr awr hon ac Holy Spirit, now and for ever. yn dragywydd. Amen.

Amen. Yna y gofyn yr Offeiriad Enro y 1 Then shall the Priest demand the Dyn-bychan :, a phan ddarffo i'r Name of the Child; which beTadau-bedydd a'i Mammau-bed ing by the Godfathers and Godydd ei adrodd, y Gweinidog a mothers pronounced, the Minister ddywaid, Aylwyt ti m enw. Plenton. Dosle tour in the umeme, love

hwn yn â

shall say,

« ZurückWeiter »