Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

fel hyn am ewyllys da ein Tad the good will of our heavenly nefol tuagat y Dyn-bychan yma, Father towards this Infant, dewedi ei amlygu trwy ei Fab clared by his Son Jesus Christ; Iesu Grist, ac heb ddim ammeu and nothing doubting but that gennym ei fod ef yn derbyn yn he favourably alloweth this charasusol ein gweithred gardodol ritable work of our's in bringhon, yn dwyn y Dyn-bychan ing this Infant to his holy Baphwn i'w sanctaidd Fedydd ef; tism ; let us faithfully and dedïolchwn yn ffyddlawn ac yn voutly give thanks unto him, ddefosiynol iddo, gan ddywedyd, and say,

OLL-alluog athragywydd- ALMIGHTY and everlasting ỹm ni yn ostyngedig yn dïolch i give thee humble thanks, för ti, fod yn wiw gennyt ein galw that thou hast vouchsafed to i wybodaeth dy râs, a fydd call us to the knowledge of thy ynot: Ychwanega yr wybodaeth grace, and faith in thee: Inhon, a chadarnhâ'r ffydd hon crease this knowledge, and conynom yn wastad. Dyro dy Ys- firm this faith in us evermore. pryd Glân i'r Dyn-bychan yma, Give thy holy Spirit to this Infel y ganer ef eilwaith, a'i fant, that he may be born again, wneuthur yn etifedd iechyd tra- and be made an heir of evergywyddol; trwy ein Harglwydd lasting, salvation; through our Yesu Grist, yr hwn sydd yn Lord Jesus Christ, who liveth byw, ac yn teyrnasu gydâ thi and reigneth with thee and the a'r Yspryd Glân, yr awr hon ac Holy Spirit, now and for ever. yn dragywydd. Amen.

Amen. Yna dyweded yr Offeiriad wrth T Then shall the Priest speak unto y Tadau-bedydd a'r Mammau the Godfathers and Godmothers on bedydd yn y modd hwn. A NWYL garedigion bobl. D brought this Child'here to chwi a ddygasoch y Plent

i'w fedyddio, chwi a be baptized, ye have prayed that weddïasoch ar fod yn wiw gan our Lord Jesus Christ would ein Harglwydd Iesu Grist, ei vouchsafe to receive him, to redderbyn ef, maddeu iddo ei bech- lease him of his sins, to sanctify odau, ei sancteiddio â'r. Yspryd him with the holy Ghost, to give Glân', rhoddi iddo deyrnas nef- him the kingdom of heaven, oedd, a bywyd tragywyddol. and everlasting life. Ye have Chwi a glywsoch hefyd ddarfod heard also that our Lord Jesus i'n Harglwydd Iesu Grist addaw Christ hath promised in his yn ei Efengyl, ganiattâu yr holl Gospel to grant all these things bethau hyn a weddïasoch chwi that ye have prayed for: which am danynt: yr hwn addewid promise he, for his part, will efe o'i ran ef a'i ceidw yn wîr most surely keep and perform. ddiogel, ac a'i cwblhâ. Herwydd Wherefore, after this promise pa achos, yn ol yr addewid hwn made by Christ, this Infant must a wnaeth Crist, rhaid yw i'r also faithfully, for his part, proDyn-bychan yma hefyd yn ffydd- mise by you that are his surelawn, ar ei ran yntau, addaw , ties, (until he come of age to trwoch chwi, sy Feichiau drosto take it upon himself;) that he

this wise.

уп

hwn yma

[ocr errors]

A Wyt ti

Dad H.II-gyfoethog, Core Doshe theathe

(hyd oni ddel mewn oedran i'w will renounce the devil and gymmeryd arno ei hun) ymwrth- all his works, and constantly od â diafol a'i holl weithred- believe God's holy Word, and oedd, ac yn wastad gredu gwŷn- obediently keep his commandfydedig Air Duw, ac yn ufudd ments. gadw ei orchymmynion. Am hynny y gofynaf,

I demand therefore,

OST thou, in the name of hwn yn ymwrthod â diafól, this Child, renounce the ac â'i holt weithredoedd, coeg- devil and all his works, the vain rodres a gwag-orfoledd y byd, pomp and glory of the world, a'i holl chwantau cybyddus, ac with all covetous desires of the anysprydol ewyllys y cnawd, fel same, and the carnal desires of na dailynech hwynt, ac na'th the flesh, so that thou wilt not dywyser ganddynt?

follow, nor be led by them? Aiteb. Yr ydwyf yn ymwrth Answer. I renounce them all. od â hwynt Oll. Gweinidog

Minister. yn Nuw OST thou believe in God

Almighty, awdr nêf a daear?

Maker of heaven and earth? Ac yn Iesu Grist, ei unig And in Jesus Christ his onlyanedig Fab ef, ein Harglwydd begotten Son our Lord ? And ni ? A'i genhedlu o'r Yspryd that he was conceived by the Glân; ei eni o Fair Forwyn; Holy Ghost; born of the Virgin iddo ddïoddef dan Pontius Pi- Mary; that he suffered under latus, ei groes-hoelio, ei farw, Pontius Pilate, was crucified, a'i gladdu; disgyn o hono i dead, and buried; that he went uffern; a'i gyfodi hefyd y tryd- down into hell, and also did rise ydd dydd; ac, esgyn o hono again the third day; that he i'r nefoedd ; a'i fod yn eistedd ascended into heaven, and sitar ddeheulaw Duw Dad Holl- teth at the right hand of God alluog ; ac y daw efe oddiyno the Father Almighty; and from yn niwedd y byd, i farnu byw thence shall come again at the a meirw ?

end of the world, to judge the

quick and the dead ? Ac a wyt ti yn credu yn yr And dost thou believe in the Yspryd Glân; yr Eglwys lản Holy Ghost; the holy CathoGatholig ; Cymmun y Saint; lick Church; the Communion of Maddeuant Pechodau; Adgyf- Saints; the Remission of sins; odiad y Cnawd ; a Bywyd tra the Resurrection of the flesh; gywyddol gwedi angau ? and everlasting life after death?

Atteb. Hyn oll yr wyf yn ei Answer. All this I stedfastly gredu yn ddílys.

believe. Gweinidog.

Minister. A yanihoy tedyddio yn y WILT thou be baptized in Atteb. Hynny yw fy ewyllys. Answer. That is my desire. Gweinidog.

Minister. Gedwi dithau gan hynny ILT thou then obediently yn ufudd lân ewyllys Duw

will and

[ocr errors]

a'i orchymmynion, gan rodio yn commandments, and walk in the
yr unrhyw holl ddyddiau dy same all the days of thy life?
fywyd ?
Åtteb. Gwnaf.

Answer. I will.
Yna y dywaid yr Offeiriad,

Then shall the Priest say, O Drugarog Dduw, caniattâ

Merciful God, grant that y Plentyn hwn, fel y cyfoder y may be so buried, that the new dyn newydd ynddo ef. Amen. man may be raised up in him.

Amen. Caniattâ fod i holl chwantau'r Grant that all carnal affections cnawd farw ynddo, ac i bob peth may die in him, and that all things a berthyn i'r Yspryd fyw a chyn- belonging to the Spirit may live nyddu ynddo. Amen.

and grow in him. Amen. Caniattâ fod iddo nerth a gallu Grant that he may have i gael oruchafiaeth a'r gorfod power and strength to have yn erbyn diafol, y byd, a'r victory, and to triumph, against cnawd. Amen.

the devil, the world, and the

flesh. Amen. Caniattâ fod i bwy bynnag a

Grant that whosoever is here fydd yma wedi eu cyssegru i ti dedicated to thee by our office trwy ein swydd a'n gweinidog- and ministry may also be enaeth ni, fod hefyd yn gynnys- dued with heavenly virtues, and gaeddol o rinweddau nefol, a everlastingly rewarded, through chael eu tragywyddol obrwyau thy, mercy, Oblessed Lord trwy dy drugaredd, O fendigedig God, who dost live, and govern Arglwydd Ďduw, yr hwn wyt all things, world without end. yn byw, ac yn llywio pob peth Amen. yn oes oesoedd. Amen. TOLL-gyfoethog fyth-fywiol Dduw

A

LMIGHTY,everliving God, garediccaf Fab Iesu Grist, dros Son Jesus Christ, for the forfaddeuant o'n pechodau, oddef giveness of our sins, did shed gollwng o'i werthfawroccaf ystl. out of his most precious side ys ddwfr a gwaed, a rhoddi both water and blood ; and gave gorchymmynion i'w ddisgyblion commandment to his disciples, fyned' a dysgu pob cenedi, a'u that they should go teach alí bedyddio, Yn Enw'r Tad, a'r nations, and baptize them in the Mab, a'r Yspryd Glân ; Ystyria, Name of the Father, the Son, attolwg i ti, wrth weddïau and the Holy Ghost ; Regard, dy gynnulleidfa ; sancteiddia'r we beseech thee, the supplicadwfr hwn er dirgel olchedigaeth tions of thy congregation; sancpechodau; a chaniattâ fod i'r tify this Water to the mystical Plentyn hwn, a fedyddir yr awr washing away of sin; and grant hon ynddo, dderbyn cyflawnder that this Child, now to be bapdy râs, ac aros byth yn nifer tized therein, may receive the dy ffyddlawn blant etholedig; fulness of thy grace, and ever retrwy Yesu Grist ein Harglwydd. main in the number of thy faithAmen

ful and elect children ; through Jesus Christ our Lord. Amen.

M

,

N. Name of the Father, and

Yna y cymmer yr Offeiriad y Then the Priest shall take the Dyn-bychan yn ei ddwylaw, ac a Child into his hands, and shall dàywaid wrth y Tadau-bedydd a'r say to the Godfathers and, GodMammau-bedydd,

mothers, Enwch y Plentyn hwn.

Name this Child. Ac yna, gan ei enwi ar eu hol And then naming it after them hreynt (os hwy a hyspysant iddo y (if they shall certify him that gall y Plentyn ddioddef hynny yn the Child may well endure it) dda) efe a'i trocha ef yn y dwfr he shall dip it in the Water disyn ddiesgeulus ac yn ddarbodus, creetly, and warily, saying, gan ddywedyd, Yr

I baptize thee In Mab, a'r Yspryd Glân. Amen. of the Son, and of the Holy

Ghost. Amen. Ond os hyspysant fod y Plentyn But if they certify that the Child. yn wan, digon fydd bwrw dwfr is weak, it shall suffice to pour arno, gan ddywedyd y geiriau Water upon it, saying the foredywededig uchod,

said words, Yr ydwyf yn dy fedyddio Mab, a'r Yspryd Glân. Amen. of the Son, and of the Holy

Ghost. Amen.
Yna y dywuid yr Offeiriad, ( Then the Priest shall say,
R ydym ni yn derbyn y E receive this Child in-
Plentyn hwn i gynnulleidfa
defaid Crist, ac yn' Christ's flock, *

,*and
ei * nodi ef âg ar-

do sign him with shall make a Cross

upon the Child's fore. wydd y Grog, yn the sign of the head. arwyddocâd 'na bo iddo rhag- Cross, in token that hereafter llaw gymmeryd yn gywilydd he shall not be ashamed to congyffesu ffydd Crist a groes- fess the faith of Christ crucihoeliwyd, ac iddo ymladd yn fied, and manfully to fight unŵrol dan ei faner ef, yn erbyn der his banner, against sin, the pechod, y byd, a'r cythraul; a world, and the devil; and to pharhâu yn filwr ffyddlawn ac continue Christ's faithful solyn was i Grist holl ddyddiau ei dier and servant unto his life's einioes. Amen.

end. Amen. | Yna y dywaid yr Offeiriad, & Then shall the Priest say, GA

AN ddarfod yn awr, anwyl EEING now, dearly beloved

garedigion frodyr, adeni a brethren, that this Child is dodi y Plentyn hwn y'nghorph regenerate, and grafted into the Eglwys Crist; dïolchwn ninnau body of Christ's Church, let us i'r Holl-alluog Dduw am ei give thanks unto Almighty God ddaioni hwn, ac o gydundeb for these benefits; and with one gwnawn ein gweddïau ar y Gor- accord make our prayers unto uchaf Dduw, ar fod iddo ddiw- him, that this Child may lead eddu y rhan arall o'i fywyd the rest of his life according to yn ol hyn o ddechreuad. this beginning

* Үта ут

Offeiriad a wna Groes yn nhalcen y Dyn-bach.

[ocr errors]

1 Yna y dywedir, a phawb ar eu s Then shall be said, all kneeling ; gliniau,

UR "on

* nefoedd, sancteiddier dy heaven, Hallowed be thy Enw. Deued dy deyrnas. Bydd- Name Thy kingdom come. ed dy ewyllys ar y ddaear, Thy will be done in earth, As it Megis y mae yn y nefoedd. is in heaven. Give us this day Dyro i ni heddyw ein bara beu- our daily bread. And forgive nyddiol. A maddeu i ni ein us our trespasses, As we forgive dyledion, fel y maddeuwn ni them that trespass against us. i'n dyledwŷr. Ac nac arwain And lead us not into temptani i brofedigaeth; Eithr gwared tion; But deliver us from evil. ni rhag drwg. Amen.

Amen. Yna y dywaid yr Offeiriad, f Then shall the Priest say, MAWRadiolch, wo isti , dornica WE yield the hearty thanks

, itad-eni y Dyn-bychan hwn a'th it hath pleased thee to regeneYspryd Glân, ei dderbyn yn rate this Infant with thy holy Blentyn i ti dy hun trwy fabwys, Spirit, to receive him for thine a'i gorphori i'th lân Eglwys. Ac own Child by adoption, and to yn ostyngedig yr attolygwn i ti incorporate him into thy holy ganiattâu iddo, gan ei fod ef yn Church. And humbly we befarw i bechod, ac yn byw i gyf- seech thee to grant, that he, beiawnder, ac yn gladdedig gydâ ing dead unto sin, and living Christ yn ei angau, allu croes unto righteousness, and being hoelio

yr hên ddyn, ac yn hollol buried with Christ in his death, ymwrthod â holl gorph pechod; may crucify the old man, and ac, megis y mae efe wedi ei utterly abolish the whole body wneuthur yn gyfrannog o angau of sin ; and that, as he is made dy Fab, iddo fod hefyd yn gyf- partaker of the death of thy rannog o'i gyfodiad ; ac felly o'r Son, he may also be partaker of diwedd, y'nghŷd â'r rhan arall his resurrection; so that finally, o'th lân Eglwys, bod o hono yn with the residue of thy holy etifedd dy deyrnas dragywyddol; Church, he may be an inheritor trwy Iesu Grist ein Harglwydd. of thine everlasting kingdom ; Amen.

through Christ our Lord. Amena Yna, a phawb yn sefyll, yr Offeir. Then, all standing up, the Priest iad a ddywaid wrth y Tadau-bedydd shall say to the Godfathers and a'r Mammau-bedydd hyn o Gyngor Godmothers this Exhortation folyn canlyn.

lowing. Ylemmaint adddarfodoch F hath promised by you this

as Child chwi, ei fechnïafon, ymwrthod sureties to renounce the devil â diafol a'i holl weithredoedd, and all his works, to believe in credu yn Nuw, a'i wasanaethu God, and to serve him; ye must ef; rhaid i chwi feddwl, mai remember, that it is your parts eich rhan a'ch dyled yw, gweled and duties to see that this Indysgu o'r Plentyn hwn, cyn fant be taught, so soon as he gynted ag y gallo ddysgu, pa shall be able to learn, what a ryw hynod 'adduned, addewid, solemn vow, promise, and proa phroffes, a wnaeth efe yma fession, he hath here made by

« ZurückWeiter »