Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

goeshoeliwyd, a fu farw, ac a dead, and buried, He descended gladdwyd ; A ddisgynodd i uff- into hell; The third day he rose ern, Y trydydd dydd y cyfod- again from the dead, He asodd o feirw, A esgynodd i'r nef- cended into heaven, and sitteth pedd, Ac y mae yn eistedd ar on the right hand of God the ddeheulaw Duw Bad Hollgyf- Father Almighty ; From thence oethog ; Oddiyno y daw i farnu he shall come to judge the quick byw a meirw.

and the dead. Credaf yn yr Yspryd Glân; I believe in the Holy Ghost; Yr Eglwys Lân Gatholig ; The holy Catholick "Church; Cymmun y Saint ; Maddeu- The Communion of Saints; The ant Pechodau; Adgyfodiad y Forgiveness of sins; The ReCnawd, A'r Bywyd tragywydd- surrection of the body, And the ol. Amen.

life everlasting. Amen. ( Ac ar ol hynny, y Gweddïau hyn T. And after that, these Prayers folsy yn canlyn, a phawb yn gos lowing, all devoutly kneeling ; the twng yn ddefosiynol ar eu gliniau ; Minister first pronouncing with a y Gweinidog yn gyntaf a lefara

loud voice, á llef uchel, Yr Arglwydd a fo gydâ chwi. The Lord be with you.

Atteb. A chydà 'th yspryd Answer. And with thy spidithau.

rit. Gweinidog. Gweddïwn.

Minister. Let us pray. Arglwydd, trugarhâ wrthym. Lord, have mercy upon us.

Crist, trugarhâ wrthym. Christ, have mercy upon us. Arglwydd, trugarhâ wrthym. Lord, have mercy upon us. ( Yna'r Gweinidog, yr Ysgolheigion, Then the Minister, Clerks, and a'r bobl, a ddywedant Weddi yr people, shall say the Lord's Prayer Arglwydd â lleferydd uchel.

with a loud voice. IN

UR nefoeddSancteiddier dy heaven, Hallowed be thy Enw. Deued dy deyrnas. Bydd- Name. Thy kingdom come. end dy ewyllys ar y ddaear, Meg- Thy will be done in earth, As is y mae yn y nefoedd. Dyro i it is in heaven. Give us this day ni heddyw ein bara beunyddiol

. our daily bread. And forgive us A maddeu i ni ein dyledion, Fel our trespasses, As we forgive y maddeuwn ni i'n dyledwýr. them that trespass against us. Ac nac arwain ni i brofedig- And lead us not into temptaaeth ; Eithr gwared ni rhag tion; But deliver us from evil. drwg. Amen.

Amen. ( Yna'r Gweinidog yn ei sefyll, a 9 Then the Priest standing up shall ddywaid,

say, Arglwydd, dangos dy drugar O Lord, shew thy mercy upon edd arnom.

Atteb. A chaniattâ i ni dy Answer. And grant us thy iachawdwriaeth.

salvation. Offeiriad. Arglwydd, cadw 'r Priest. O Lord, save the Brenhin.

King. Atteb. A gwrando ni yn dru Answer. And mercifully hear garog pan alwom ornat. us when we call upon thee.

us;

calonnau ynom.

Offeiriad. Gwisg dy Weinid Priest. Endue thy Ministers ogion âg iawnder.

with righteousness. Atteb. A gwna dy ddewisol Answer. And make thy chosen bobl yn llawen.

people joyful. Offeiriad. Arglwydd, cadw dy Priest. O Lord, save thy bobl.

people. Atteb. A bendithia dy etifedd Answer. And bless thine iniaeth.

heritance. Offeiriad. Arglwydd, dyro Priest. Give peace in our time, dangnefedd yn ein dyddiau. O Lord.

Atteb. Gan nad oes neb arall a Answer. Because there is none ymladd drosom, ond tydi, Dduw, other that fighteth for us, but yn unig.

only thou, O God. Offeiriad. Duw, glanhã ein Priest. O God, make clean our

hearts within us. Atteb. Ac na chymmer dy Answer. And take not thy Y spryd Glân oddiwrthym. holy Spirit from us. 9 Yna y canlyn tri Cholect; y cyntaf, 4 Then shall follow three Collects ;

o'r Dydd; yr ail, am Dangnefedd ; the first of the Day; the second y trydydd, am Gynnorthwy yn er for Peace; the third for Aid abyn pob Perygl, fel y canlyn yma gainst all Perils, as hereafter folrhagllaw. A'r ddau Golect diwaeth loweth : which two last Collects af i ddywedir bob dydd ar Bryd shall be daily said at Evening

nhawnol Weddi, heb gyfnewid. Prayer without alteration. Yr ail Golect, ar y Brydnhawnol The second Collect at Evening Weddi.

Prayer.
UWoddiwrth ba un y

desires, all counsels, aidd, pob cyngor da, a phob and all just works do proceed; gweithred gyfiawn; Dyro i’th Give unto thy servants that wasanaeth-ddynion y rhyw dang- peace which the world cannot nefedd a'r na ddichon y byd ei give; that both our hearts may roddi; modd y gallo ein calon- be set to obey thy commandnau ymrôi i ufuddhâu i'th or- ments, and also that by thee we chymmynion, ac hefyd trwy'n being defended from the fear of hymddiffyn ni rhag ofn ein gel- our enemies may pass our time ynion, allu o honom dreulio ein in rest and quietness; through hamser mewn heddwch a thang- the merits of Jesus Christ our nefedd ; trwy haeddedigaethau Saviour. Amen. Iesu Grist ein Iachawdwr. Amen. Y trydydd Colect, am Gynnorthwy The third Collect, for Aid against yn erbyn pob Peryglon.

all Perils. LOLEUA tywyllwch, ni

attolygwn i tiAr beseech thee, O Lord; and glwydd; a thrwy dy fawr dru- by thy great mercy defend us garedd ymddiffyn nyni rhag pob from all perils and dangers of perygl ac enbydrwydd y nos this night; for the love of thy hon; er serch ar dy un Mab, ein only Son, our Saviour, Jesus Iachawdwr Iesu Grist. Amen. Christ. Amen.

Meron Corau, a Mannau lle'r arfer- f In Quires and Places where they ont ganu, yma y canlyn yr Anthem, sing, here follweth the Anthem.

goruchel a galluog, Brenhin O Lord our heavenly

Father,

Gweddi dros Fawrhydi'r Brenhin. A Prayer for the King's Majesty. Arglwydd, ein Tad nefol,

high and mighty, King of y brenhinoedd, Arglwydd yr ar- kings, Lord of lords, the only glwyddi, unig Lywiawdwr y ty- Ruler of princes, who dost from wysogion, yr hwn wyt oʻth thy throne behold all the dwelleisteddle yn edrych ar holl drig- ers upon earth; Most heartily olion y ddaear; Ni a attol we beseech thee with thy favour ygwn ac a erfyniwn i ti, edrych to behold our most gracious Soo honot yn ddarbodus ar ein vereign Lord, King GEORGE; grasusaf ddaionus Arglwydd, and so replenish him with the Frenhin GEORGE ; ac felly ei grace of thy Holy Spirit, that he gyflawni ef o râs dy Sanctaidd may alway incline to thy will, Yspryd, fel y bo iddo yn was- and walk in thy way: Endue tadol bwyso at dy feddwl, a him plenteously with heavenly rhodio-yn dy ffordd: Cynnysg- gifts; grant him in health and aedda ef yn helaeth â doniau nef- wealth long to live; strengthen ol; caniattâ iddo mewn llwydd- him that he may vanquish and iant ac iechyd hîr hoedl; nertha overcome all his enemies; and ef modd y gallo oresgyn a gorch- finally, after this life, he may fygu ei holl elynion; ac o'r diw- attain everlasting joy and feliedd, ar ol y fuchedd hon, bod city; through Jesus Christ our iddo fwynhấu llawenydd a ded- Lord. Amen. wyddyd tragywyddol; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. Gweddi dros y Brenhinol Deulu. A Prayer for the Royal Family. Hpohdillune

, Dadyw ffymnon ALMIGHTY God, the foun. ostyngedig yn attolwg i ti fen- humbly beseech thee to bless all dithio

yr holl Frenhinol Deulu: the Royal Family: Endue them Cynnysgaedda hwy a'th Yspryd with thy holy Spirit; enrich them Glân; cyfoethoga hwy a'th nef- with thy heavenly grace; prosol râs ; llwydda hwy â phob per them with all happiness; and dedwyddwch; a dwg hwy i'th bring them to thine everlasting dragywyddol deyrnas; trwy Iesu kingdom; through Jesus Christ Grist ein Harglwydd. Amen. our Lord. Amen. Gweddi dros yr Eglwyswyr a'r A Prayer for the Clergy and bobl.

people. HOY FOLL-gyfoethog a thragy: A God, who alone workest

wyddol Dduw, yr hwn wyt yn unig yn gwneuthur rhyfedd- great marvels; Send down upon odau; Danfon i lawr ar ein Hes our Bishops, and Curates, and gobion a'n Curadiaid, a'r holl all Congregations committed to gynnulleidfäon a orchymmyn- their charge, the healthful Spiwyd dan eu gofal hwynt, iachol rit of thy grace; and that they Yspryd dy râs ; ac fel y gallont may truly please thee, pour upon wir ryngu bodd i ti, tywallt arn them the continual dew of thy ynt ddyfal wlith dy fendith. blessing. Grant this, O Lord, Caniatta hyn, Arglwydd, er an for the honour of our Advocate

B

men.

a roddaist i ni râs y pryd ALMIGHTY God, wh

rhydedd ein Dadleuwr a'n Cyf- and Mediator, Jesus Chris ryngwr, Iesu Grist. Amen. Gweddi o waith St. Chrysostom. A Prayer of St. Chrysost HOLLalluog Dduw, yr hwn

given us grace at thi: hwn, trwy gyfundeb a chyd- with one accord to mak gyfarch, i weddïo arnat; ac wyt common supplications unto yn addaw, pan ymgynnullo dau and dost promise, that whe neu dri yn dy Enw, bod i ti or three are gathered toget ganiattâu eu gofynion : Cyf- thy Name thou wilt grant lawna yr awr hon, O Arglwydd, requests : Fulfil now, O ddymuniad a deisyfiad dy weis- the desires and petitions ion, fel y bo mwyaf buddiol servants, as may be mo iddynt; gan ganiattâu i ni yn y pedient for them; granti byd hwn wybodaeth am dy wir- in this world knowledge ionedd, ac yn y byd a ddaw truth, and in the world to bywyd tragywyddol. Amen. life everlasting. Amen. 2 Cor. xiii.

2 Cor. xiii. G Rais ein Harglwyday Mesa THE grace of our Lord chymdeithas yr Yspryd Glân, a and the fellowship of the fyddo gydâ ni oll byth byth- Ghost, be with us all eve oedd. Amen.

Amen.

Yma y diwedd Trefn y Brydnhau'nol Weddi trwy'r Flwydd

Ar y Gwyliau hyn; sef, dydd Nadolig Crist, dydd-gwyl Ystwyll, dyddgwyl Sunt Matthias, dydd Pasc, y Derchafael, y Sulgwyn, dydd Gwyl Sant loan Fedyddiwr, Sant Iago, Sant Bartholomeus, Sant Matthew, Sant Simon a Sant Judas, Sant Andreas, a Suloy Drindod; y cenir, neu y dywedir, ar y Foreol Weddi, yn lle Credo yr Apostolion, y Gyffes hon o'n Ffydd Gristianogol, a elwir yn gyffredin, Credo Sant Athanasius, gan y Gweinidog a'r Bobl, yn sefyll. Quicunque vult.

Quicunque vult.

HOSOEVER will be savo flaen dim rhaid iddo gynnal y Ffydd Ga- necessary that he hold the Catholig:

tholick Faith. Yr hon Ffydd, onis ceidw pob Which Faith except every one dyn yn gyfan ac yn ddihalog: do keep whole and undefiled : diammau y collir ef yn dragy, without doubt he shall perish wydd.

everlastingly. A'r Ffydd Gatholig yw hon : And the Catholick Faith is Bod i ni addoli un Duw yn this : That we worship one God Drindod, a'r Drindod yn Undod. in Trinity, and Trinity in Unity;

Nid cymmysgu o honom y Neither confounding the PerPersonau : na gwahanu y Syl- sons : nor dividing the Subu wedd.

stance. Canys un Person sydd i'r Tad, For there is one Person of the arall i'r Mab : ac arall i'r Ys- Father, another of the Son : and pryd Glân.

another of the Holy Ghost. Eithr Duwdod y Tad, y Mab, But the Godhead of the Faa'r Yspryd Glân, sydd unrhyw; ther, of the Son, and of the Holy Gogoniant gogyfuwch, Mawr- Ghost, is all one : the Glory hydi gogyd-tragywyddol

. equal, the Majesty co-eternal. Unrhyw yw y Tad, unrhyw Such as the Father is, such is yw y Mab

: unrhyw yw yr Ys the Son : and such is the Holy pryd Glân.

Ghost. Digrëedig Dad, digrëedig Fab: The Father uncreate, the Son digrëedig Yspryd Glân. uncreate : and the Holy Ghost

uncreate. Anfesuredig Dad, anfesur The Father incomprehensiedig Fab : anfesuredig Yspryd ble, the Son incomprehensible : Glan.

and the Holy Ghost incompre

hensible. Tragywyddol Dad, tragy The Father eternal, the Son wyddol' Fáb : tragywyddol Ys- eternal : and the Holy Ghost pryd Glân.

eternal. Ac etto nid ydynt dri tragy And yet they are not three wyddolion : ond'un tragywyddol. eternals : but one eternal.

Ac fel nad ŷnt dri anfesured As also there are not three igion, na thri digrëedigion : incomprehensibles, nor three ond un digrëedig, ac un an uncreated : but one uncreated, fesuredig.

and one incomprehensible. Felly yn gyffelyb, Hollalluog So likewise the Father is Al. ywy Tad, Hollalluog yw y Mab: mighty, the Son Almighty : and Hollalluog yw yr Yspryd Glân. the Holy Ghost Almighty.

« ZurückWeiter »