Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

tum Thetidis Peleus incensus fertur amore,
20 tum Thetis humanos non despexit hymenacos,

tum Thetidi pater ipse iugandum Pelea sensit.
o nimis optato saccloruin tempore nati

heroes, salucte, deum genus, o bona matrum 23progenies, saluete iterum .

uos ego sacpe meo post carmine compellabo, 25 teque adeo cximie taedis felicibus aucte

Thessaliac columen Peleu, cui Iuppiter ipse,
ipse suos diuum genitor concessit amores.
tene Thetis tenuit pulcherrima Nereine ?

tene suam Tethys concessit ducere neptem 30 Occanusque, mari totum qui amplectitur orbem ?

quae simul optatae finito tempore luces
aduenere, domum conuentu tota frequentat

20 Cum 11 21 Cum ll 22 seculorum || 23 matre (et mater) || 23b omissus || 24 uos carmine || 25 thetis || 28 nectine (et neptine) 11 29 thetis 1: 31 optato || 32 Ad lenire

gens (ex

21 sansit ß Pontanus 23 scholia ueronensia in Vergilii aeneid. V 80 p 94, 11 Keilii Salue, sancte parens. Catullus 'Saluete deum gens, o bona matrum Progenies saluete iter ..' scholio ueronensi) Macluigius ad Cic. de fin. V p. 733 matrum schol. ueron.: mater Bw 2:30 (om 1') Orellius ecl. poet. latin.2 p. 94 primus recepit. uersum truncatum uiri docti uario modo suppleuerunt. 'tertium saluete et deinde aliquod adiectiuum, qualia multa cogitari possunt, addidisse uidetur Catullus' Hauptius qu. cat. 45 (cf. ind. lect. aestiu. berolin. 1855, 10). iam antea Oriolius saluete deum gens addiderat. saluete heroes Froehlichius nunt. erud. monac. XI (1840) 71, adspirate canenti Rossbachius, nomen adiectiuum ad matrum addendum desiderat PBoehmius qu. 10.

23 236 24 Heroes, saluete, deum gens, o bona matrum Progenies saluete iterum ! uos conpellabo Maduigius l. c. de caussa omissi in V uersiculi u. qu. cat. I 195 24 post Bergkius : uos V W Lm 28 Nereine Hauptius qu. 73: Neptunine Bw

Thessalia, oppletur laetanti regia coetu :

dona ferunt prae se, declarant gaudia uultu. 35 deseritur Cieros, linquunt phthiotica tempe

Crannonisque domos ac moenia larisaea,
Pharsalum coeunt, pharsalia tecta frequentant.
rura colit nemo, mollescunt colla iuuencis,

non humilis curuis purgatur uinea rastris, 41 non falx attenuat frondatorum arboris umbram, 40 non glaebam prono conuellit uomere taurus,

squalida desertis rubigo infertur aratris.
ipsius at sedes, quacunque opulenta recessit

regia, fulgenti splendent auro atque argento. 45 candet ebur soliis, collucent pocula mensae,

tota domus gaudet regali splendida gaza.
puluinar uero diuae geniale locatur
sedibus in mediis, indo quod dente politum

35 syros (sciros ?) 11 36 Grauinonisque li ac nicenis alacrisea 11 37 Farsaliam ll 43 ad

35 Cieros Meinekius uindic. strabon. 152. 153 (Lm. Hp.?): Scyros Bw Cieron Hauptius in edit. priore tempe Meinekius l. c. (Hp. Rb.): Tempe w templa Lennepius ad Coluthum p. 32 tecta Froehlichius Phthiotica ('fortasse Phthiotida' Lm*), Tempe Lm Perrhaebica Tempe Heysius

36 Crannonisque Victorius uar. lect. XX 24: Graiugenasque ß Cranonisque w (cf. Meinekius l. c.) domos arci simul Acrisiea Silligius cens. 292 37 Pharsalum Pontanus : Pharsalon Scaliger Pharsaliam V w. (cf. Hauptiä obs. crit. 67 Lachmannus ad Lucr. p. 193 m. qu. cat 1 229) 41 et 40 transp. Ramlerus edit. a. 1793 p. 199 et Ritschelius ind. lect. hibern. bonnens. a. 1857 p. VIIII (Ramiresius de Prato hypomnem. ad Martial. I 44 ita ordinauit uersus: 38 40 42 39 41. quod probauit Heinsius aduers. 645): 40. 41 Vw Im 40 glaebam Statius: glebam V W 45 mensis w 48 Aedibus o

tincta tegit roseo conchyli purpura fuco.
50 haec uestis priscis hominum uariata figuris

heroum mira uirtutes indicat arte.
namque fluentisono prospectans litore Diae
Thesea cedentem celeri cum classe tuetur

indomitos in corde gerens Ariadna furores, 55 necdum etiam sese quae uisit uisere credit,

ut pote fallaci quae tum primum excita somno desertam in sola miseram se cernat arena. immemor at iuuenis fugiens pellit uada remis,

irrita uentosae linquens promissa procellae. 60 quem procul ex alga maestis Minois ocellis

saxea ut effigies bacchantis prospicit, eheu,
prospicit et magnis curarum fluctuat undis,
non flauo retinens subtilem uertice mitram,

non contecta leui nudatum pectus amictu, 65 non tereti strophio lactentis uincta papillas,

52 dia || 54 adriana || 55 seseque sui tui se credit ll 61 heue ! 64 uelatum

55 sese quae uisit uisere credit Vossius obs. 202: sese quae sit uix et sibi credit Scaliger sese quae sit tum perdita credit Marcilius asterism. 11 sese quae cernit cernere credit Froehlichius seseque sui tum credidit esse ß sese quae sit (Statius, se si qua fuit

Meleager spicil. 27, se quae fuerat Astius anthol. poet. lat. 146, sese ipsa suam Heinsius adu. 575. 645) tum credidit esse alii 57 cernit Bw 60 acta Heinsius adu. 645 61 eheu Bergkius (Rb ): euhoe Lm

64 nudatum scripsi ind. lect. dorpat, a. 1864 p. 14 : uelatum V w Lm bullatum Fea uesanum ARiesius ann. lahn. LXXXXI 300 65 lactantes Isidorus origin.. XVIIII 33 p. 1307, qui Cinnae hunc attribuit uersum Cinna «strophio lactantes cincta (sic) papillas' luctantes Muretus w Lm* (cf. Mitscherlichii lect. 51 Corn. Muelleri spicil. Hamb. 1836 p. 16 et ind. lect. dorp. a. 1864 p. 13) omnia quae toto delapsa e corpore passim ipsius ante pedes fluctus salis alludebant. set neque tum mitrae neque tum fluitantis amictus

euoe.

illa vicem curans toto ex te pectore, Theseu, 70 toto animo, tota pendebat perdita mente.

ah misera, assiduis quam luctibus externauit
spinosas Erycina serens in pectore curas
illa tempestate, ferox qua robore Theseus

egressus curuis e litoribus Piraei 75 attigit iniusti regis gortynia tecta.

nam perhibent olim crudeli peste coactam
androgeoneae poenas exoluere caedis
electos iuuenes simul et decus innuptarum
Cecropiam solitam esse dapem dare Minotauro.

et tempore || 75 cortinia

66 dela corpore 11 68 Si 11 73 ferox tenta 11 77 Cum androgeanee

lucentis Statius 66 dilapsa Marcilius 67 allidebant ß 68 Set Lachmannus: Sed ß Sic Rossbachius 71. 72 Nonius 108 M. 74 G: 'Externauit, ut consternauit, id est dementem fecit. Catullus (Catulus libri) .A nisera adsiduis quam luctibus externauit Spinosas Erycina serens (ferens libri) in pectore curas' extenuauit B (de uocabulo externandi cf. Lachmannus ad Lucr. I11I 1020) 72 ferens ß Nonius 73 ferox qua robore Froehlichius : feroxque et tempore V Spengelius lect. 122 ferox quom robore Ritschelius ind. lect. bonnens. lib. a. 1857 p. VI ‘ferox quo ex tempore Italus in exemplari ueneto ed. ald. a. 1502 Lachmannus, qui loc recepit, ferox quo tempore Bw 75 inuisi Heinsius not. 645 tenta (uel tempta) V templa Bw Heysius (sed of. Ritschelius l. c. p. VII. VIII)

77 Cum in libris initio luius uersus falso adscriptum Rossbachius ex uersu qui interierit remansisse dicit, ita ut inter u. 76 et 77 lacuna

80 quis angusta malis cum moenia uexarentur,

ipse suum Theseus pro caris corpus Athenis
proicere optauit potius quam talia Cretam
funera Cecropiae nec funera portarentur.

atque ita naue leui nitens ac lenibus auris 85 magnanimum ad Minoa uenit sedesque superbas.

hunc simul ac cupido conspexit lumine uirgo
regia, quam suauis expirans castus odores
lectulus in molli complexu matris alebat,

quales Eurotae progignunt flumina myrtus 90 auraue distinctos educit uerna colores,

non prius ex illo flagrantia declinauit
lumina quam cuncto conccpit corpore flammam
funditus atque imis exarsit tota medullis.

heu misere exagitans immiti corde furores 95 sancte puer, curis hominum qui gaudia misces,

quaeque regis Golgos quaeque Idalium frondosum, qualibus incensam iactastis mente puellam fluctibus in flauo saepe hospite suspirantem!

quantos illa tulit languenti corde timores! 100 quam tum saepe magis fulgore expalluit auri,

cum saeuum cupiens contra contendere monstrum

89 europe pergignunt || 96 Quique || colchos || 100 Quanto saepe

sit 80 augusta Bw Scaliger 83 ne funera uel nefunera Bw nec funere Statius sine funere AG Langius uindic. trag. roman. 43

92 pectore ßw 94 corda furore Ramlerus 95 Saeue Doeringius 96 Golgos Auantius et alii inuenerunt. cf. Muretum et Statium ad h. 1.

100 Quam tum Faernus apud Statium (cf. Ritschelius l. C. p. IIII): Quanto V' Lm Quantum w Heysius fuluore Ritschelius i. c.

101 mostrum liber colbertinus

« ZurückWeiter »