Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

LIIII

Othonis caput oppido pusillum,
Heri rustica semilauta crura,
subtile et leue peditum Libonis,

si non omnia, displicere uellem 5 tibi et Fuficio, seni recocto:

irascere iterum meis iambis
immerentibus, unice imperator.

LIIII 1 Octonis || oppido est Il post 1 uersus L 16 et 17 iterum scripti II 2 Et eri (uel heri) rustice Il 5 sufficio seniore cocto ll post 5 inscriptio In Camerium

211 Bursiani erat enim (Caluus) paruulus statura, propter quod etiam Catullus in hendecasyllabis uocat illum «salaputium disertum'. (salaputtium ex libro bruxellensi Bursianus : salaputium saliputium saluputium alii libri Senecae): salapantium V salapucium uel salapatium salicippium Paulus Manutius apud Muretum et Honoratus Ioannius apud Statium salipusium OGifanius conlect. lucretian. 421 salapittium I Vossius ad Melam p. 219 et obs. 118 (cf. etiam A Turnebus aduers. XXIIII 18) salopugium Salmasius exerc. plinian. I 500

LIIII Post Scaligerum aliosque hos septem uersus in unum carmen integrum coniunxi (cf. qu. I 221). Lachmannus (Hp) post 3 et 5

nae signa posuit. Parthenius duo carmina fecit ex septem uersibus, utrumque mutilum et lacunosum (u. 1-3 et 4—7). similia Muretus Statius Pleitnerus (progr. spir. 18 et epithal. 35) et Rossbachius 1 oppido Bw: oppido est V Lm 2 Heri ßw cf. qu. I 223: Et eri V (Lm) Vetti Vossius w rustica aldina 1502: rustice V w Lm Rustice w 5 Fuficio Hauptius: sufficio V Lm Fuffitio Scaliger Fufecio Suffecio Suffitio alië seni recocto] "glossarium interpretatur anteqdov répovta, cum hunc locum in animo haberet Scaliger (cf. Hauptüi qu. 2) 7 Inmerentibus ß Lm

LV
Oramus, si forte non molestum est,
demostres ubi sint tuae tenebrae.

[ocr errors]

LV Of. de hoc carmine quae in ind. lect. dorpat. a. 1864 p. 3—11 dixi. quo modo uersus carminis huius a Catullo distributi sint ualde dubium est. in primis difficultates iniciunt dactyli phalaeceorum in hoc uno carmine a Catullo saepius contracti. qua de contractione cf. Lachmannus ad Terentianum p. XV LMueller de re metr. 166 H Weilius ann. Iahn. LXXXV 337 m. qu. cat. I 229.

FHandius (in programmate ienensi a. 1848, quo carmen hoc in antiquam formam restituere conatus est) putauit Catullum partem huius carminis aliquam strophis uersuum binorum ita conposuisse ut uersus singuli priores dactylum contractum uel spondeum, posteriores contra integrum dactylum continerento haec quam statuit dactylicorum et spondaicorum uersuum uicissitudo ne turbata uideretur, necesse habuit in uersu 8 uideo et 23 si ego fingar pro uidi et si fingar scribere. quo facto ex Handii sententia a uersu 1—12 sex strophae adparent binorum uersuum, septimam efficiunt uersus 13 et 23

Handius enim Lachmannum secutus post uersum 13 decem illos uersus 23- 32 inseruit deinde septem secuntur uersus dactylici 24—30: in quibus cum cursores inlustrissimos commemorauerit, poeta metri phalaecei celeritatem genuinam retardare et cohibere noluerit. hos excipiunt quinque strophae (u. 31 32 14-21) et dimidia. nam unus uersus spondaicus (22) restat. huius Handii sententiae partem Leutschius nunt. erudit. gotting. 1855 p. 1989 ita adprobauit ut Handium recte quidem formam uersus phalaecei disticham adgnouisse, sed falso uersus illos decem carmini huic inseruisse iudicaret, quippe qui ex altero carmine quod ad eundem Camerium de eadem re Catullus scripsisset seruati essent. his igitur uersibus omissis Leutschius strophis totum constare carmen arbitratus et inter u. 13 et 14 uersum huius fere sententiae et oneri maximo es' et post ultimum u. 22 uersum huius sententiae 'quem protinus uersibus celebrabo' (conl. VI 16. 17) amissum esse statuit. ego quidem, cum uersus singuli ita ut omnes eodem modulo strophico tenerentur distribui non possent, in ind. lect. dorp. a. 1864 duo genera strophae ab Handio repertae admisi, alterum in quo uersus contractus integro antecedit, alterum in quo ordine inuerso bini uersus conlocati sunt. prius genus in prioribus (u. 1-12) posterius in posterioribus (u. 15—22) carminis uersibus inuenitur. alia lege in medio carmine uersus 23 -30 obstricti sunt, h. so quattuor strophae binorum

te campo quaesiuimus minore,

te in circo, te in omnibus libellis, 5 te in templo summi Iouis sacrato.

in Magni simul ambulatione
femellas omnes, amice, prendi,
quas uultu uidi tamen serenas.

auens te sic ipse flagitabam :
10 Camerium mihi, pessimae puellae!'

quaedam inquit: 'nudum reduc puellum !

LV 1 molestus es || 3 in minore | 7 prehendi || 8 serena 11 9 A uelte 11 11 Quendam 11 puellum omissum

phalaeceorum eorumque integrorum, ut pote cursorum celeritatem exprimentium. denique hi uersus utrimque strophis singulis inclusi sunt a lege proximarum declinantibus. nam in stropha septima (u. 13 et 14) posterior quoque uersus dactylum contraxit atque strop!ae duodecimae (u. 31 et 32) uersus prior item spondeum recepit. sed neque ulla harum distributionum satis probabilis est neque ea quam A Riesius ann. Iahn. LXXXXI 299 proposuit.

1 ex molestus es V molestu's Rossbachius 2 Demostres V. de scribendi ratione cf. Ph Wagneri orthogr. uergil. 456. 458 et Fleckeisenum annal. Iahn. LX 261 latebrae ß Scaliger 3 Te in campo Silligius, quod fortasse uerum est 4 labellis uel tabernis ß sacellis RKlotzius annal. Iahn. LVII 86 6 h. u. ante Lachmannum interpunctione aliter posita non tam cum septimo quam cum quinto uersu coniungebatur 8 uideo Bw Handius progr. ienens. a. 1848

tenens Riesius l. c. p. 297 sereno Bw 9 Auens te scripsi ind. lect. dorp. a. 1864 p. 6: A uelte V Ah uel te ß Lm Has uel te Scaliger Has ut te Froehlichius At uel te Handius Aulum, te Heysius Aullistis sic Doederlinus lect. uar. hebd. Erlang. 1836 p. 8

= orat. et comment. I 396 A queis te 1Pohlius lect. 47 Auens teque subinde flagitabam ARiesius l. c. 296 11 puellum addidi l. c. p. 9: nudum reduce .... (B) Lm(Hp ) nudum sinum reducens Auantius w Lm* nudum sinum recludens Riesius nitidum sinum rcducens idem Auantius tunicae sinum reducens Froehlichius Quaedam

P. 11

en heic in roseis latet papillis.'

sed te iam ferre Herculei labos est:
14 tanto ten fastu negas, amice ?
23 non custos si fingar ille Cretum,
25 non Ladas ego pinnipesue Perseus,
24 non si pegasco ferar uolatu,
26 non Rhesi niueae citaeque bigae:

adde huc plumipedas uolatilesque,
ucntorumque simul require cursum :

quos cunctos, Cameri, mihi dicares, 30 defessus tamen omnibus medullis

et multis langoribus peresus 32 essem te, mi amice, quaeritando.

12 Hem (?) hec || 14 te in || 23--32 post LVIII 5 conlocati || 25 primipesue || 29 iunctos | 32 mihi

inquit: tu nudulum reduce (B) Handius 12 heic ex hec V scripsi: hic Bw Lm 14 ten Muretus Lm*: te in Vw Lm amico ß Handius Heysius. Post uersum 14 uersus decem Non custos si fingar usque ad Essem te mi amice inserui in V post carmen LVIII, quocum arte cohaerent, positos. cf. qu. cat. I 196. eandem uersuum dispositionem Froehlichius quoque commendauit. olim uulgo (Hs.) uersui 22 adnectebantur. Lachmannus (Hand. Hp. Rb.) eos post u. 13 conlocauit. in codice furiano et in editionibus Guarini et Mureti post U. 12 inserti sünt. Silligius hos uersus alius cuiusdam Catulli carminis fragmentum esse arbitratur. item Leutschius iudicauit. (cf. supra) eos a Catullo abiudicauit A Riesius 1. c. 23 si ego fingar Ilandius 25 24 transp. Muretus (Rb. IIs.): 24. 25 V W Lm. Frochlichius uersus ita ordinauit 25 26 23 24 25 Ladas si w

26 Non Rhesi] Non si herus Froehlichius niueis citisque bigis Muretus niuea citaque biga Handius "ex optimis' ut ait libris' et Rossbachius. 'ego niueae citaeque bigae genetiuos esse puto 27 plumipedas V Silligius Ileysius : plumipedes w Lm 29 cunctos Schraderus Lm*: iunctos V W Lm

32 mi w: mihi V Lm

15 dic nobis ubi sis futurus, ede

audacter, committe, crede lucei.
num te lacteolae tenent puellae ?
si linguam clauso tenes in ore,

fructus proiicies amoris omnes : 20 uerbosa gaudet Venus loquella.

uel si uis, licet obseres palatum,
dum uostri sim particeps amoris.

LVI

0

rem ridiculam, Cato, et iocosam dignamque auribus et tuo cachinno. ride, quicquid amas, Cato, Catullum :

res est ridicula et nimis iocosa. 5 deprendi modo pupulum puellae

trusantem: hunc ego, si placet Dionae, protelo rigida mea cecidi.

16 hoc committe | lucet II 17 Nunc II 18 tenens || 22 nostri ll sis || LVI Ad Catonem 11 5 populum 11 7 Pro telo

15 ubi sis: securus ede Guietus 16 ex hoc committe V Vossius haec ede hoc Audacter, committe lucei Scaligero debetur 17 tenent papillae Perreius Palladius Heinsius Santenius 21 Vel signis (i. e. sigillis) licet Vossius

22 Dum nostri fis Heysius LVI 5 an in puella? 6 Crissantem ß Instantem Froehlichius

sic Statius 7 Pro telo V W

« ZurückWeiter »