Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

XXIII

Furei, cui neque seruos est neque arca
nec cimex neque araneus neque ignis,
uerum est et pater et nouerca, quorum

dentes uel silicem comesse possunt, 5 est pulcre tibi cum tuo parente

et cum coniuge lignea parentis.
nec mirum: bene nam ualetis omnes,
pulcre concoquitis, nibil timetis,

non incendia, non graues ruinas, 10 non furta impia, non dolos ueneni,

non casus alios periculorum.
atqui corpora sicciora cornu
aut siquid magis aridum est habetis

sole et frigore et essuritione.
15 quare non tibi sit bene ac beate?

a te sudor abest, abest saliua
mucusque et mala pituita nasi.
hanc ad munditiem adde mundiorem,

quod culus tibi purior salillo est, 20 nec toto decies cacas in anno,

atque id durius est faba et lapillis:

XXIII Ad Furium || 1 seruo 11 7 Nec et Ni uel Ne 11 10 facta 11 12 Aut qui || 13 aridum magis est || 14 exuritione || 15 si || 17 Muccugue

XXIII 1 Furi βω seruos Statius: seruus Bw Lm 7 Nil mirum NHeinsius Lm* 10 furta Hauptius qu. cat. 9 (cf. G Hermannus ann. Iahn. XXII 304): facta V W facta dolosa serui (uel uernae) Froehlichius 12 Vt (Aut V) qui Statius Vos qui Doeringius 14 essuritione Bergkius: exuritione V

quod tu si manibus teras fricesque,
non unquam digitum inquinare possis.

haec tu commoda tam beata, Furi, 25 noli spernere nec putare parui,

et sestertia quae soles precari
centum desine: nam sat es beatus.

XXIIII

0

qui flosculus es Iuuentiorum,
non horum modo, sed quot aut fuerunt
aut posthac aliis erunt in annis,

mallem diuitias Midae dedisses
5 isti quoi neque seruus est neque arca,

quam sic te sineres ab illo amari.
'qui? non est homo bellus ?' inquies. est:
sed bello huic neque seruus est neque arca.

haec tu qua lubet abice eleuaque:
10 nec seruum tamen ille habet neque arcam.

23 posses 11 24 tua || 27 satis beatus || XXIII 1 est || 2 quod || 4 mi dedisses || 5 qui (sscr. cui) neque. (sscr. nec)

esuritione ßw Lm. cf. ad XXI 1. 10 21 lupillis Ianus Gulielmus in Pl. Stich. quaest. 4 (cf. Gruteri Lamp. III 2 446) 23 posses V Lachmannus in editione priore Heysius

27 sat es beatus ß: satis beatus V Silligius satis beatu’s Bergkius (recepit Rossbachius) Centum desine iam satis beatus Heysius

XXIIII 4 Midae 1 Vossius obs. 60: mi V mihi ßw diuitias uti dedisses Lachmannus * in editione priore coniecit 9 Haec (w) tu qua (sic Vossius) puto in V fuisse: Hoc tu quam ß Silligius Lm abice V Hauptius: abiice Bw

XXV
Cinaede Thalle, mollior cuniculi capillo
uel anseris medullula uel imula auricilla
uel pene languido senis situque araneoso,

idemque Thalle turbida rapacior procella, 5 cum Diua munerarios ostendit oscitantes,

remitte pallium mihi meum, quod inuolasti, sudariumque saetabum catagraphosque thynos, inepte, quae palam soles habere tanquam auita.

quae nunc tuis ab unguibus reglutina et remitte, 10 ne laneum latusculum manusque mollicellas

XXV Ad Tallum ll 2 medullall moricilla || 5 mulier aues 11
XXV 2 auricilla (uel potius oricilla) debetur Scaligero

5 munerarios Lachmannus , qui addidit munerarius est qui munera dat uel inuitus et oscitanti rapta' (cui coniecturae locus Quintiliani VIII 3 34, ad quem Silligius cens. 295 prouocauit, uix officere potest): quid habuerit V non plane certum est. lectiones librorum inter (mulier) aues aries et (mulier) auos arios et (mulier) alios uacillant. quod loco ultimo posui alios sine dubio ex interpolatione natum est Diua (diua Lm) est Lauerna (cf. Leyserus ann. Iahn. XV 37) uel Larunda. cf. Placidi gl. p. 478 (Mai class. auct. III) Larundam, quam quidam Diuam (sic pro uiam scripsi) dicunt. mulierarios ß Hauptius Lm* Cum luna mulierarios Heysius Cum diua muttiens aues Bergkius mus. rhen. XVIIII 605 Lasciua niulier ut nates Froehnerus mus. rhen. XIII 149 Cum dira mala per alites CSchwenckius philol. XII 453 Cum de uia mulier aues Scaliger w Cum diua mulier (uel mater) alites ostendit occinentes w Cum dira maris hiems (haec post Guarinum) scaphas ostendit aestuantes Pohlius lect. 39 Conuiua cum mero grauis se ostendit oscitantem Boehmius qu. cat. 20 Cum deuia mulier uiros offendit oscitantes Froehlichius Cum deuias mari trabes offendit obnatantes Clumper miscell. philol. et paedag. Il 147 (of. Heinsiï adu. 640). uersum 5 del Doeringius Handius obs. 35, quibus Schwenckius quoque dubitanter adsentitur 7 chirographosque Scaliger cerographosque Salmasius ad hist. Aug. p. 412 10 natisque Scaliger (Lm* in ed.

inusta turpiter tibi flagella conscribillent,
et insolenter aestues uelut minuta magno
deprensa nauis in mari uesaniente uento.

XXVI

Furi, uillula uostra non ad austri
flatus opposita est neque ad fauoni
nec saeui boreae aut apheliotae,

uerum ad milia quindecim et ducentos. 5 o uentum horribilem atque pestilentem!

XXVII

Minister uetuli puer falerni,
inger mi calices amariores,
ut lex Postumiae iubet magistrae
ebriosa acina ebriosioris,

11 Insula || conscribilent || 12 uelut inimica || 13 Deprehensa || XXVI Ad Furium || 1 nostra || 2 fauonii 11 XXVII Ad pincernam suum || 2 Ingere || 4 Ebriose acino pr.) 11 Inlusa Scaliger Inuisa Vossius conscribillent (de mensura cf. Lachmannus ad Lucretium p. 36): conscribilent (sic V) flagella Turnebus adu. XXV 21 conserillent Statius constrigillent concribillent alii, consecillent Froehlichius

XXVI 1 uostra Bw (cf. quaest. I 152): nostra V w Lm 3 apheliotae (V) Klotzius emend. cat. p. XII: apeliotae w Lm XXVII 1-4 citauit Gellius noct. att. VI 20 6

2 Inger libri gelliani. respexit h. u. glossa Philoxeni inger cloxpasov apud Labbaeum p. 936 et 228 a 4 Ebriosa acina libri gelliani. Gellius enim de hiatu uocalium disputans haec scripsit uerba ab Hauptio ind. lect. berol. aest. 1857 p. 4 ita emendata Catullus quoque elegantissi

5 at uos quo lubet hinc abite, lymphae

uini pernicies, et ad seueros
migrate: hic merus est Thyonianus.

XXVIII

Pisonis comites, cohors inanis
aptis sarcinulis et expeditis,
Verani optime tuque mi Fabulle,

quid rerum geritis? satisne cum isto 5 uappa frigoraque et famem tulistis?

ecquidnam in tabulis patet lucelli
expensum, ut mihi, qui meum secutus
praetorem refero datum lucello?

5 quod iubet || XXVIII Ad Verannium et Fabullum 11 6 Et quidnam II

mus poetarum in hisce uersibus 'Minister uetuli

puer

falerni Ebria (Ebriosa libri) acina ebriosioris', cum dicere 'ebrio' (ebrioso libri) posset et quod erat usitatius acinum' in neutro genere appellare, amans tamen hiatus illius homerici suauitatem ebriam' (ebriosam libri) dixit propter insequentis 'a' litterae concentum. qui ebriosa' (ebrios libri) autem Catullum dixisse putant aut 'ebrioso' (ebriosos libri) nam id quoque temere scriptum inuenitur in libros scilicet de corruptis exemplaribus factos inciderunt alia igitur Catulli exemplaria temporibus Gellü hoc loco Ebria acina, quod ipsi Gellio placebat, alia Ebrioso acino, alia denique id quod re uera Catullus scripsit Ebriosa acina habebant

7 meru' sit CPleitnerus progr. spir. p. 11

XXVIII 2 possis Artis 3 Verani V: Veranni Bw Lm (cf. VIII 1 XII 16) 6 Ecquidnam in tabulis patet lucelli? an Clumper miscell. pil. et paed. Il 147 8 refero datum lucello "O Memmi, irrumasti' Lachmannus Scaligeri de hoc loco interpungendo sententiam secutus

« ZurückWeiter »