Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

qui me ex uersiculis meis putastis,

quod sunt molliculi, parum pudicum. 5 nam castum esse decet pium poetam

ipsum, uersiculos nihil necesse est,
qui tum denique habent salem ac leporem,
si sunt molliculi ac parum pudici

et quod pruriat incitare possunt, 10 non dico pueris, sed his pilosis,

qui duros nequeunt mouere lumbos. uos, quei milia multa basiorum legistis, male me marem putatis? pedicabo ego uos et irrumabo.

XVII

O Colonia, quae cupis ponte ludere longo,
et salire paratum habes, sed uereris inepta

7 tamen et tum 11 8 sint 11 12 que 11 XVII inscriptio omissa || 1 Oculo in aque || ledere

XIII 153 et A Fleckeisenus annal. Iahn. LXXXIII 574) 5. 6 Apuleius apol. p. 410 Oud. p.17, 12 Krueg. quasi ullum specimen morum sit uersibus ludere. Catullum ita respondentem maliuolis non legistis •Nam castum nihil necesse est'? 5-8 Plinius epistul. III 14 5 quae (uerba nuda) nos refugimus, non quia seueriores (unde enim?) sed quia timidiores sumus. scimus alioqui huius opusculi illam esse uerissimam legem quam Catullus expressit, ‘Nam ca

parum pudici' 8 sunt libri pliniani ß w: sint V Lm 9 possint ß Im 12 -- 13 his respexit Catullus ipse ad car

12 quei (que V) Rossbachius: qui Bw quod ßw Lm 13-putastis Bw de toto hoc carmine uana ariolatus est Froehlichius comment. acad. monac. III 3 706 et V 3 239

XVII 1 longo libri: magno Lm in editione priore errore quodam, non de coniectura, quod blandius quaest. catull. a. 1849 p. 5 ait

stum

men V7

crura ponticuli axulis stantis in rediuiuis,

ne supinus eat cauaque in palude recumbat, 5 sic tibi bonus ex tua pons libidine fiat,

in quo uel Salisubsilis sacra suscipiantur: munus hoc mihi maximi da, Colonia, risus. quendam municipem meum de tuo uolo ponte

ire praecipitem in lutum per caputque pedesque, 10 uerum totius ut lacus putidaeque paludis

liuidissima maximeque est profunda uorago.
insulsissimus est homo, nec sapit pueri instar
bimuli tremula patris dormientis in ulna.
quoi cum sit uiridissimo nupta flore puella

3 ac sulcis tantis 11 6 sali subsili || suscipiant 10 pudicaeque paludes || 14 Cui iocum sit 11

(cf. Silligium cens. 289) 3 axulis stantis FHandius qu. cat. 5: asculis (= assiculis) stantis Vossius assulis tantus Statius assulis stantis Lm irrediuiuus ßw 6 Salisubsilis Statius (Salisubgulis w): sali subsili V Salisubsili Lm Salisubsuli Baptista Guarinus, (cuius filius Alexander in expositionum fol. XVIIb haec adnotauit: cum uersus iste corrupte legeretur adeo ut doctorum ingenia torqueret, pater meus ipsum corruptissimum et paene mortuum sic uitae restituit .In quo uel Salisubsuli sacra suscipiantur' cuius quidem sensus erit: ita bonus et ualidus fiat pons iste tuus ut in eo suscipi possint sacra Martis, quae saltando a Saliis celebrabantur .... sacra Salisubsuli id est Martis. Salisubsulus enim, uti in antiquorum monumentis reperi, Mars a ueteribus dictus est. Pacuuius in armorum iudicio “pro imperio salisubsulus si nostro excubet') Heysius Salisubsali Bergkius (Rb). at uersus pacuuiani quamquam a Naekio ind. schola bonnens. 1823/4 p. VI (opusc. 1 107). defensi, cuius nullum omnino in scriptorum ueterum libris quotquot hodie habemus testimonium extat, fides quam maxime dubia est. cf. Handii qu. cal. 6. neque usquam praeterea Salii, nedum Salisubsuli uel Salisubsali, cognomen Marti attribuitur. Salisubsuli

suscipiunto aldina 1502 10 punicaeque Heysius

[ocr errors]

15 (et puella tenellulo delicatior aedo,

asseruanda nigerrimis diligentius uuis),
ludere hanc sinit ut lubet, nec pili facit uni,
nec se subleuat ex sua parte, sed uelut alnus

in fossa liguri iacet suppernata securi, 20 tantundem omnia sentiens quam si nulla sit usquam,

talis iste meus stupor nil uidet, nihil audit,
ipse qui sit, utrum sit an non sit, id quoque nescit.
nunc eum uolo de tuo ponte mittere pronum,

si pote stolidum repente excitare ueternum 25 et supinum animum in graui derelinquere caeno,

ferream ut soleam tenaci in uoragine mula.

XXI

Aureli

, pater essuritionum,
non harum modo, sed quot aut fuerunt

15 Vt || 18 Nec me || 19 superata 11 21 nihil uidet 11 22 quid sit || 23 Nunc cum

11 24 potest olidum ll 25 delinquere || 26 mulla il XXI Ad Aurelium || 1 exuritionum 15 Est coniecit Lm* Sit Heinsius adu. 638 aedo V Lm: haedo Bw

19 Festus 305 M. (Sup)pernati dicu(ntur quibus femi)na sunt succisa (in modum suilla)rum pernaru(m) . Catu(llus ad Coloniam In) fossa ligari ia(cet suppernata se)curi'. cf. Paulus 304 M. Festi locum A Politianus miscell. cap. 73 (Grut. lamp. I 86) primus ad h. I. adhibuit, sed expernata scripsit 21 merus stupor Passeratius 23 Hunc eum ß Meleager spicil. 20 Hunc meum Froehlichius Hunc eccum Handius qu. cat. 8 Hunc enim ß 24 Si pote stolidum debetur excerptis Minturni et Victorio uar. lect. XIII 11 repens Santenius ad Terent. Maur. p. 367 26 tenax Santenius l. c.

XXI 1 essuritionum Bergkius (Rb. Hp2) (cf. Ritscheliï proleg. ad Plauti Trin.p. CII): esuritionum ßw Lm. item u. 10 et XXIII 14 2 ho

aut sunt aut aliis erunt in annis,

pedicare cupis meos amores. 5 nec clam: nam simul es, iocaris una,

haeres ad latus, omnia experiris. frustra: nam insidias mihi instruentem tangam te prior irrumatione.

atquei, id si faceres satur, tacerem: 10 nunc ipsum id doleo, quod essurire

meus mi puer et sitire discet. quare desine, dum licet pudico, ne finem facias, sed irrumatus.

[graphic]

rum Froehlichius

3 Aut posthac aliis (cf. XXIIII 3 et XXXXVIIII 3) Handius obs. 71 HAKleynius mnemosyn. VII 246 Ante aut post aliis Froehlichius 4 Paedicare w Lm. cf. ad XVI 1 6 Haeres apud Vossium: Haerens VW experibis ß Muretus Scaliger Rossbachius 7 struentem O Ribbeckius annal. Iahn. LXXXV 378 9 Atqui w: Atque V Lm 11 Meus mi Meleager spicil. 20 AMeinekius uindic. strab. 64 (fortasse Meus mei cf. XXXVII 11 LXXVII 3): Me me VLm Mi meus Rossbachius Vae meus G Faernus Ah (uel Vae) me me Scaliger Lm* Meusmet Corradinus de Allio Bergkius A temet Froehlichius leiunus Huschkius anal, lit. 46 Pessime HAKochius symb. philol. bonn. 315

[ocr errors][merged small][ocr errors]

5 perscripta, nec sic ut fit in palimpseston

relata: chartae regiae, nouei libri,
noui umbilici, lora rubra, membrana
derecta plumbo, et pumice omnia aequata.

haec cum legas tu, bellus ille et urbanus 10 Suffenus unus caprimulgus aut fossor

rursus uidetur: tantum abhorret ac mutat.
hoc quid putemus esse? qui modo scurra
aut siquid hac re tritius uidebatur,

idem infaceto est infacetior rure,
15 simul poemata attigit, neque idem unquam

aeque est beatus ac poema cum scribit:
tam gaudet in se tamque se ipse miratur.
nimirum idem omnes fallimur, neque est quisquam

quem non in aliqua re uidere Suffenum 20 possis. suus cuique attributus est error:

sed non uidemus manticae quod in tergo est.

[graphic]

5 palmi septo || 6 noue 11 7 membrane || 8 Detecta || 13 tristius || 14 in faceto est in faceto || 16 ac] ah uel ha || 17 tanquam

XXII 5 palimpseston Lachmannus* (Hp) (palimpsestum NHeinsius adu. 638): palimpsesto Bw Lm 6 In palimpsesto Relicta Heysius (Notata Froehlichius) nouei Lm: noui ßw 8 Derecta Statius (cf. Lachmannus ad Lucret. p. 247 Halmii praef. ad Tac. ann. p. XXV): Directa Palladius w Lm 9 Haec cum legas ( legis Froehlichius), tum w 10 imus FUmpfenbachius melet. plaut. (Gissis 1860) 36 (at of. ABaumstarkius annal. Iahn. LXXXI 764 sq)

11 nutat so 13 tristius V Handius obs. cr. 79 hoc retritius Scaliger 19 in ulla re Handius obs, 81 21 Porphyrion

ad Horatii serm. II 3 299 in priorem (manticam) aliena uitia mittimus, ideo et uidemus facile: in posteriorem nostra quae abscondimus

et uidere nolumus. hoc Catullus meminit [sed non] uidemus manticae quod in tergo est'

« ZurückWeiter »