Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

foot. We find the pause in other parts of the verse also, and, I think, two pauses sometimes in the same verse, before we come to the pause of suspension at the end. It is easy to produce harmonious verses from Theocritus. How soft and expressive, for instance, is the lullaby of Alcmena to the infants Hercules and Iphiclus !

Εύδετ', έμά βρέφεα, γλυκερόν και εγέρσιμον ύπνον"
Εύδετ', έμα ψυχά, δύο αδελφεώ, εύσοα τέκνα
"Όλβιοι ευνάξοισθε, και όλβιοι άώ άκουσθε.

Idyl. xxiv. v. 7.
How harmonious is the following verse in the eighth Idyllium !

Αδυ δε τω θέρεος παρ' ύδωρ ρέον αίθριοκοιτεϊν. To express the joy, leaping, &c. of a shepherd, he uses a verse entirely composed of dactyls, except the last foot, which the verse requires to be a spondee.

Ως μέν ο παίς εχάρη και ανήλατο και πλατάγησε. For a specimen of harmonious versification we may take a passage froin the seventh Idyllium, which I have already quoted for a different purpose.

το δ' εγγύθεν ιερόν ύδωρ Νυμφάν εξ αντροίο κατειβόμενον κελάρυσδε.-&c. &c. Several verses here are among the most harnionious in Theocritus,

Let us take the two following verses in the first Idyllium, and observe their music.

"Αδιον, ώ ποίμαν, το τεόν μέλος, ή το καταχές

Τηναπό τας πέτρας καταλείβεται υψόθεν ύδωρ. What a melancholy flow have these two verses of the second Idyle lium, which have been already quoted.

Ηνίδε σιγά μεν πόντος, σιγώντι δ' αήται,

A δ' εμά ου σιγά στέρνων εντοσθεν ανία.-Idyl. ii. ν. 38. It would be tedious to enumerate the various barmovious verses in Theocritus. Almost the whole of the Cyclops, or eleventh Idyllium, is very pleasing to the ear,

SECT. XIV.-Of the peculiar Felicily of his Language.

THE « curiosa felicitas ” of words, for which Petronius praises Horace, is very conspicuous in Theocritus. His epithets and compound words are particularly happy. Let us take for an instance the fourth epigram, and consider its picturesque and lively expressions ;

such as,

[merged small][merged small][ocr errors]

circumcirca diffusa est racemosa cum capreolis Vitis

λιγυφθόγγοισιν αοιδαίς.

stridulis cantibus.
– άχεύσιν ποικιλότραυλα μέλη.

modulantur varie--Sonora carmina.
- μινυρίσμασιν αντιαχεύσι.

sibilis ex adverso canunt,-&c. We shall find the same happy choice of energetic and picturesque words and phrases in the Idyllia. Thus in the very beginning of the first Idyllium we find these beautiful words:

“Αδύ τι το ψιθύρισμα και α πίτυς, αιπόλε, τηνα
A ποτί ταϊς παγαΐσι, μελίσσεται-
Dulcem susurrum et pinus ista, pastor caprarie,

Quæ est juxta fontes, modulatur
Again,
Καλόν έθειράξοντες-pulchre comati.

αλιτρύτοιο γέροντος-sene attrifo in mari (ν. 45.)
καλόν βομβεύντι-μέλισσαι,
suaviter susurrant-apes.

ευπάκτοιο μελιπνούν.
Εκ καρώ σύριγγα. -V. 128.

bene compacta suaviter spirantem
e cera fistulam-

Idyllium II.
We may take the following examples from the second :

πά τας φρένας εκπεπότασαι ; ν. 19.

quo tibi mens avolavit?
λακέει μέγα καππυρίσασα. V. 24,
(Laurus) crepat, valde inflammata,
απάρθενον ήμεν.

V. 41.
ut non sim amplius virgo.
Ιδρώς μεν κοχεύεσκεν ίσον νοτίαισιν έέρσαις.-V. 107.
Meus sudor abunde defluebat similis australibus pruinis.
Κνυξώνται φωνεύντα φίλαν ποτί ματέρα τέκνα.
Murmurant clamantes charam apud matrem liberi.

Idyllium III.
ΣΩ το καλόν ποθορώσα, το πάν λίθος: ώ κυανόφρυ
Νύμφα.-v. 18.
O formosis oculis prædita, lapis merus, o nigro supercilio
Nympha.

[ocr errors]

- ατροπον ύπνον ιαύων.-. 49:
æternum somnum dormiens.

Idyllium V.
'Αρκεί το καλάμας αυλών ποππυσδεν έχoντι.-ν. 7.
Sufficit tibi stipulæ arundigem stridere tenenti.

ύπνω μαλακώτερα.-ν. 31.

somno mollior.
αδύ τι ποππυλιάσδει.-- ν. 89.
δασυκέρκας αλώπεκας.--V. 112.

densarum caudarum vulpes.
- υπηγέμιοι φορέονται.-v. 115.

Idyllium VΙ.
α δε βαύσδει.-v. 10. ipsa vero latrat.
Οίστρεϊ παπταίνουσα. v. 28. insana prosiliit prospectans.

- εκνυξήτο ποτ' ισχία ρύγχος έχoισα.-ν. 30.

ganpiebat ad femora rostrum habens. This last verse is also pleasant for the small but agreeable and natural circumstance it describes.

Idyllium VII.
Χλωροίσιν πετάχοισι κατηρεφέες κομόωσαι.-v. 9.
Viridibus foliis tectæ comatæ (arbores.)
επιτυμβίδιοι κορυδαλλίδες ήλαίνονται.-v. 23.
Πάσα λίθος πταίοισα ποτ' άρβυλίδεσσιν αείδει,-v. 26.

Omnis fapis occursans ad soleas resonat. This last is a very striking verse: I fancy that I almost hear the tinkling of the little stones against his wooden shoes.

Τέττιγες λαλαγεύντες έχον πόνον-v. 139.
Cicadæ canentes laborabant.

έστενε τρυγών
gemebat turtur.

Idyllium VIII.

ώ βάθος ύλας
Μυρίον.-

ν. 49..
O altitudo sylvae
Immensa.
Συννόμα μάλ' έσορών-V. 56.
Simul quæ pascuntur oves aspiciens.

αίθριοκοιτεϊν.-v. 78.
sub dio cubare.

.

Idyllium X.
μελίχλωρον-ν. 26. melli similenm colore.
- τον δ' αυ τρόπον ουκ έχω είπειν-v. 37.

Morem vero tuum non possum exprimere. This line is remarkable. As there are no words which can adequately paint the engaging manner of an agreeable person, the reaper says, “ I cannot describe your manner.”

Idyllium XI.
"Αρτι γενειάσεων περί το στόμα τώς κροτάφως τε. v. 9.
Jam primum pubescens circa os temporaque.
- υποκάρδιον έλκος-v. 15. in pectore vulnus.

.
- το φίλον γλυκύμαλον-ν. 39. carum dulceque pomum. .
--

. .
άμπελος α γλυκύκαρπος-v. 46.

vitis quæ dulces fructus habet.'.
πολυδένδρεος Αίτνα-V. 47. nenmorosa Etna.
Κιχλίξοντι δε πάσαι-v. 78.-omnes vero rident.

Idyllium XIII.
ορτάλιχοι μινυροί.-v. 12. pulli avium queruli.
.

. – διεξαίξε-V. 93. The whole of the thirteenth Idyllium is written in a very fine style. The two following verses are remarkable.

Νύμφαι ακοίμητοι, δειναι θεαι αγροιώταις
Ευνίκα, και Μαλίς, έαρ θ' ορόωσα Νυχεία.-v. 44.
Nymphæ pervigiles, metuenda numina rusticis,
Eunice et Malis, verque aspiciens Nychea.

Idyllium XIV. Μάστακα δ' οία τέκνοισιν υπωροφίοισι χελιδών "Αψορρον ταχινά πέτεται, βίον άλλον άγείρειν.-v. 39. Ceu vero hirundo, cibum ut suis pullis in nido—pendentibus ferat, Statim revolat, ut alium quærat victum. λευκαίνων ο χρόνος-v. 70. etas que canos facit.

Idyllium XV.
Οίοι αηδονιήες εφεξόμενοι επί δένδρων
Πωτώνται, πτερύγων πειρώμενοι, όξον απόξου v. 191.
Quales pulli Jusciniarum insidentes arboribus
Volitant, atarum periculum facientes, de ramo in ramum.

Idyllium XVIII.
"Αειδον δ' άρα πάσαι ες εν μέλος έγκροτέοισαι
Ποσσι περιπλέκτους, περί δ' ίαχε δώμ' υμεναίων-V. 7.

/

Canebant autem omnes in unum carmen tripudiantes

Pedibus connexis, circum autem resonabat domus hymenæo. From the specimens here given, and from many others which will readily occur to a reader of taste, it appears that Theocritus labored his style, and selected his words with an exquisite choice. From many of his expressions one might think that he was skilled in music. It is this felicity of phrase, and the peculiarity of his air and manner, which renders it absolutely impossible to transfuse the Doric delicacy, wildness, and simplicity of his poems into a translation. It has been said that all poetry is untranslatable, as no translation can convey a proper idea of the air and manner of the original. The poetry of Theocritus is of all others the most untranslatable.

It has been said, that nothing can be more unlike a good original poem than a literal translation. Yet we must allow that our literal translation of the Psalms gives us a juster idea of the original thran the translations of Buchanan and Johnston in Latin, or Merrick's translation in English ; though it must be owned that Mr. Merrick, in some places, has hit off the true sense of the Hebrew better than our old venerable translators. Bishop Lowth's translation of Isaiah, in like manner, is preferable to any poetical version that can ever be given of that sublime and poetical prophet.

He that does not understand Greek must for ever remain ignorant of the true air, manner, and genius of Homer," altho' Mr. Pope has given us so higbly finished and elegant a translation of him.

ON THE SCIENCE OF THE EGYPTIANS AND CHALDEANS.

No. V.-[Continued from No. XXXV. p. 18.]

.

OF CHEMISTRY AND METALLURGY.

If we believe Zosimus of Panopolis, both the science and the name of chemistry existed before the flood. This Egyptian phi

. losopher assures the women, that a race of demons had commerce with the sex. “ Hermes," says he, “relates this in his Physics; and nearly universal report, both public and private,

I have read somewhere that a gentleman, who did not understand Greek, declared that he formed a juster idea of the characteristic manner and spirit of Homer, from the old rugged literal versiou in Latin, than from the most polished free translations.

« ZurückWeiter »