Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

α τε συγκυκωσα κράτος στενόντων
εθνέων, χάλκά πολέμω θύελλα,
& Στάσις τ', άλλαλοφόνων βρότω διψ-

-ώσα πολίτων.
αίδε δ' εν χρυσέους θαλάμους τυράννων
παννυχίσδοισαι, θoρoβoύσιν ύπνω
δραπέτα θέλγητρον άπαν δε δή το

πημα λέλαθεν.
μήκετάταν, μήκετ' αμαχάνω μοι
καρδίας στενάγματα-μήτ' έρασδε,
ώσπερ εις ανέξοδον έργμα τύμβω,

πένθιμον όμμα
κάββαλοί τις, ένθα μάταια λάμπων,
πορφυροστρώτη τε χλιδά φαεννός,
φεύς νεκρός ψυχρoν θανάτω παραγκά-

-λισμα καθεύδει.
αλλ' άνω προς κυάνεoν τραπέσθω
αιθέρ' ενθένδ' α μακαρίτις άμμας,
δύσπονον γένος, φιλότατί πως οικ-

-τίρμονι λεύσσει.
Χαίρε μοι, χαίρ', ώ τριπόθατ', εν αμοις
στάθεσιν ζάσεις, φθιμένα περ, αμοϊς τ'
έμμενεί ταν σαν αρετάν έναυλος

ούασιν αυδά.
φιλτάτα γαρ ησθά ποκ', εν ζοοίσιν
εύσα, φιλτάτα δ' έτι και θανούσα,
κού παρ' άμμιν σαν ο μέγιστος αιων

μνάστιν ολέσσει.

T. H. HALL, 1818.

COLL, REGAL. ALUMN,

[ocr errors]
[ocr errors]

EPIGRAMMATA.

Magna civitas, magna solitudo.

.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ, o Βρούτος ήλθε της Ξάνθου' κρατών
ο δ, έπει τάχιστα γ εισέδυ τείχη στράτος,

· Vid. Herod. Lib. 1. §. 176. et ibi Wess.--. item, Plutarch. in Vit. Brut. p. 998. Ed. Xyland,

[ocr errors][merged small][ocr errors]

Fervente quondam sole, lampadem magna
Ferendam in urbe cogitavit Esopus.
Ergo profectus in vias tulit tædam;
Deùmque templa, porticus, domos lustrans,
Haud aliter agmen ambulantium curat,
Quam si per agros carperet viam solus.
Verna obviam se fert, manuque correpta ;
« Nollem accidisset tibi severior casus -
Fac, quod petis, mî cognitum-satis credo
“ Posse reperiri.” At ille ; “Des : virum quæro."

E. H. MALTBY, 1818.

A UL. PEMB. SCHOL,

SENARII GRÆCI, PRÆMIO PORSONIANO QUOTANNIS PROPOSITO DIGNATI.

SHAKSPEARE, HENRY VIII. Act 3. Sc. 2.

Wolsey.
Cromwell, I did not think to shed a tear
In all my miseries ; but thou hast forc'd me
Out of thy honest truth to play the woman.
Let's dry our eyes ; and thus far hear me, Cromwell ;
And, when I am forgotten, as I shall be,
And sleep in dull cold marble, where no mention
Of me more must be heard of,—say, I taught thee,
Say, Wolsey,—that once trod the ways of glory,
And sounded all the depths and shoals of honor,
Found thee a way, out of his wreck, to rise in;
A sure and safe one, though thy master miss'd it.
Mark but my fall, and that that ruin'd me.

Cromwell, I charge thee, Aling away ambition;

;
By that sin fell the angels; how can man, then,
(Though th' image of his Maker) hope to win by't ?
Love thyself last: cherish those hearts that hate thee;
Corruption wins not more than honesty.
Still in thy right hand carry gentle peace,
To silence envious tongues. Be just, and fear not.
Let all the ends thou aim'st at, be thy Country's,
Thy God's, and Truth's; then if thou fall'st, Ó Cromwell,
Thou fall'st a blessed Martyr. Serve the King ;
And,-Prythee, lead me in:
There take an inventory of all I have;
To the last penny 'tis the King's: my robe,
And my integrity to Heaven, is all
I dare now call my own.

O Cromwell, Cromwell,
Had I but serv’d my God with half the zeal
I serv'd my King, he would not in mine age
Have left me naked to mine enemies !

IDEM GRÆCE REDDITUM.

VOLSEUS CROMUELLO.

[ocr errors]

ΚΡΟ ΜΥΕΛΛ', εγω μεν ουκ έφην απ' όμμάτων
δάκρυα βαλεϊν ποτ', ουδ' εν εσχάτω κακού
το σον δ' αληθές μ', οί τε γενναίοι λόγοι,
νίκησαν, ώστε προς γυναικείος τρέπειν.
νύν ούν τα δάκρυεξομόρξωμεν· συ δε,
Κρομύελλε φίλτατ', ές τόσονδ' άκουέ μου

"
όταν δε λήθης, ώστε τεύξομαι, τύχω,
κρυφθώ δ' έν υγρούς' ήδ' αναισθητους λίθοις,
ήν ο λόγος τις, ουδ' εμού μνήμη ποτέ
έσται τoλοιπόν δή τότ' έν φίλοις λόγους
τoίoυσδε λέξεις: Ταύτ' εμοί παρήνεσε
Βολσείος, αυτός πολυπλάνου τιμής ποτέ
οδούς επελθών, τό, τε κλέους δυσχειμερον
κύμ' έκπεράσας, κάξερευνήσας μυχούς
δς, αυτός αύτω γαίαν ουχ εύρων, όμως

[blocks in formation]
[ocr errors]

τοίς οίς πάροιθε συμβαλων ναυαγίους,
έμοιγ έδειξεν ασφαλή τύχης οδόν..
και τούδε πρώτον συμφοράν, δι' ών τ' έφυ,
σκοπεϊν λέγω, στυγείν δε φιλοτίμους τρόπους
εύτοι γαρ, ουδέν άλλο, δαιμόνας θρόνων
τους πρόσθεν εξέστησαν, ουρανού γένος
πώς oύν ποτ' άνθρωπός γε, και θεού περ ών
είκασμα, τώνδ' όνατάν; ύστερον δ' αεί
τίμα φίλων σεαυτόν ήν δ' εχθρός τις ή,
εσθλούσαν αντάμειψον ου γαρ άργυρος
φίλους ποιήσει της αληθείας πλέον.
αεί δε χειρί πρόσφερ' ησύχους τρόπους,
όπως άλύξεις τον κακόγλωσσον φθόνον.
δεινών δε μηδέν έντρέπου, δίκαιος ών.
όσαν ποιης δε, πάνθ' υπέρ πάτρας ποίει,
Θεού τ', αληθούς τ' ήν δ' άρ' εκ τούτων πέσης,
Θεώ τ' άρεστος και βροτοίς αγνός θανεϊ.
βασιλεί δ' άμυνον.-νύν δε μ' εις δόμους άγε
και τήνδε δέλτον χειρός έξ έμής λάβει
έχει δε τάμα χρήματεγγεγραμμένα
βασιλεϊ δ' εγω ταύθ', ούπερ εξεδεξάμην,
εις τουλάχιστον, επιγράφω. μόνον δε μου
πάρεστιν ιερού τούδε περιβολή πέπλου,
ή τευσεβής φρήν· τάλλα δ' ουκ έτ' έστι μοι.
φεύ. Κρομύελλε φίλτατ', ει γαρ, ήν εμώ χάριν
βασιλεί ποτ' είχον, τήνδε και σμικρον μέρος
Θεώ προσεθέμην ου γαρ εν γήρα ποτ' αν
γυμνόν μ' αφήκε τοις έμοϊς εναντίοις.

GUL. SIDNEY WALKER, 1818.

TRIN. COLL. SCHOL.

ADVERSARIA LITERARIA.

No. XVIII.

THE ENIGMA, by Lord Byron.
'Twas whisper'd in Heaven, and mutter'd in Hell,
And Echo caught softly the words as they fell :
In the confines of Earth’twas permitted to rest,
And the depths of the ocean its presence confess'd.

.
It was seen in the lightning, and heard in the thunder;
"Twill be found in the spheres when all riven asunder:

It was given to man with his earliest breath,
It assists at bis birth, and attends hin in death;
Presides o'er his happiness, honor, and health,
Is the prop of his house, and the end of his wealth ;
It begins every hope, every wish it must bound;
And tho' unassuming, with Monarchs is crown'd.
In the heaps of the miser 'tis hoarded with care,
But is sure to be lost in the prodigal heir.
Without it the soldier and sailor may roam ;
But woe to the wretch that expels it from home.
In the whispers of conscience its voice will be found,
Nor e'er in the whirlwind of passion be drown'd:
It softens the heart, and tho’ deaf be the ear,
It will make it acutely and instantly hear.
But in shades let it rest, like an elegant flower-
Oh ! breathe on it softly-it dies in an hour !

THE

Letter by Doctor Johnson, not published in any Collection

of his Works. The Archæological Dictionary; or, Classical Antiquities of the Jews, Greeks, and Romans," a very valuable work, written by the Rev. T. Wilson, late Master of the Free Grammar School, at Clitheroe, in Lancashire, was originally dedicated to the celebrated Doctor Johnson. The dedication was drawn up in the form of an epistle, and being forwarded to him with a copy of the volume, the following is the reply which was sent by that Colossus of English literature. It was printed in the second edition of the dictionary: and having, through the negligence of the booksellers, lost its place in the subsequent ones, it is to this that we attribute its never having been noticed by the editors of Johnson's Works.

[ocr errors]

Letter by Dr. Johnson to the Rev. T. Wilson. Reverend Sir, That I have so long omitted to return you thanks for the honor. conferred upon me by your dedication, I entreat you, with great earnestness, not to consider as more faulty than it is. A very importunate and oppressive disorder has, for some time, debarred me from the pleasures, and obstructed me in the duties of life. The esteem and kindness of wise and good men is one of the last pleasures which I can be content to lose; and gratitude to those from whom this

« ZurückWeiter »