Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Sin Adjectiverne.

a

Udjectiverne fie uforanderlige',' Taavel i Senseende til Sjøn som Jal: Tom; great man, en ftor Mand,

a great woman,

stort Fruentimmer ;, the great men ,

the great women..

Kün i de forfe jellige Grader ere de una derkastede Forandring.

Comparatious dannes ved at lægge er til Posetiv og endes dette paa e, da kun et r, og Superlativus ved at lægge est eller blot st til Posetid., eftersom det endes paa: e pller ikke, som:

rich, riig, richer, rigere, richiest, ris

geft. poor, fattig, poorer, fattigere, poorest,

fattigft. wise, viis, wiser, wilere, wisest, visit. late, filtig, later, fildigere, latest, fildigft.

Endes Pofetivul pad y forandres y tint i, som:

kappy, lykkelig, happier, lykkeligere, hap

piest, Iykkeligft.

De Adjectiver, som endes paa Confo: manterne'd, g og t, fordoble denne Conso: nant,

naar de compareres, som : red, rød; redder, rédere: reddest, rødeft ; big, stor; bigger, fiørre ; biggest, størst; hot, heedi hottery

hedere ; hottest, hedeft.

Eenstabelles: Ord danne for det meste deres comparativ :- og Superlativ: paa den: ne Maade; men Flerstavelses Drd danne drin oglaa sed at sætte Udverbierüe more og most foran Udjectivet, som: frugal, tars velig more frugal, tarveligere ; most frugal, tarseligft ; excellent, fortræffes. lig; more excellent, fortræffeligere ; most excellent, fortræffeligft.

I nogle faa Ord dannes Superlativ: ved at lægge Utverbiet most til Euden af Ordet, Tom: nethermost, nederst ; uttermost, yderst ; undermost, underst; uppermost, operit; foremost, forreft..

Udjectivet ftaaer i Almindelighed foran Substantivet; fom :' a wise man ; a good horse ; med mindre noget siges at være li: gesom afhængig af drt, eller det staaer nied et Slags Eftertryk, da følger det bagefter;

rom: food convenient for me ; der the great.

Alexan

Naar to eller flere Udjectiver lægges til et Subftantiv: ftaue de undertiden bagef: ter, som: man - learned and , religious.

[ocr errors]

; undertiden bliver udjectivet at anses som et Substantiv: fom : the chief good; evil, be thou my good ?

I nogle Silfælde bliaer substantiv: at ansee som et Adjectiv: da det fæstes til et andet Substant: og staaer i udjectivet: Sted, Tom : sea - water; land - tortoise ; for, est-tree.

Folgende ere uregelrette :

good, god, better, bedre, best, beoft. bad) ond. ill, ) flen, worse, værre, worst, bærft. little ; liden, less, mindre, least, mindst. much,) meget. mapy,) mange, more, mere, most, meft. near, nær ; nearer, nærmere, next, nær:

mest. old, gammel, elder, ældre, eldest, atbit.

Datordene.

Hovedtallene:

cipher, Nul.

one and twenty, ione, cen.

eeri og tv58. two, to.

twenty (WO, eller tliree, tre.

two. and tweinty, four, fire.

10 og tyre. five, frin.

thirty, tredive. six; Jer.

forty, forgetype.' sevex, syo.

fifty,

halviredfinds, eight, Cotte.

test. Bine, ni.

sixty, tredsindstyve. ten, ti.

seventy, baidfjer: eleven, elleve.

fine stywe. · twelve, tolu.

eighiy, firfindstyve. thirteen, tretten. ninety,

balvfems fourteen, fjorten. findstyve. fifteen, femten. undred, tundrede. sixteen, forten. two nundred, to seventeen, Intten. hundred. eighteen, atten. three hundred; tre nineteen, nitten.

hundrede.
twenty, tyve. thousend, tusind.
tienty

one ,
eller a million.' en Mira

lion.

5

Drben tallene:

[ocr errors]

the first, den første:

second, den an:

den. third, den tredien fourth, den fjer:

fifth, den femte. sixih, den fjetter severith, den sy

vende. eighth, den ot:

tende. pinth, den niens

de. tenth, den tien:

de . eleventh, den

ellevte. twelfth , den

teløte. thirteenth, den

trettende, fourteenih, den

fjortende. fifteenth,

den frostende. sixteenth, den

fiftende,

seventeenth cen

fyttende. eighteenth, den

attende. nineteenth, den

nittende. twentieth, den

tyvende, twenty

first, den een og tys vende twenty second, den to og tys."

vende. thirtieth, den

tredivte fortieth, den

forgetyvende. fiftieth, den halvtredsindstys pende. sixtieth, den

tredsindstyven: de. seventieth, den halvfiersinostya vende.

« ZurückWeiter »