Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

AZ ANGOL IRODALOM TÖRTÉNETE.

ÍRTA

TAINE HIPPOLIT ADOLF.

A MAGYAR

TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖNYVKIADÓ-VÁLLALATA.

AZ ANGOL IRODALOM

TÖRTÉNETE.

ÍRTA

TAINE HIPPOLIT ADOLF

HARMADIK KÖTET.

BUDAPEST, 1883.

[blocks in formation]

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA

III. KÖNYV.

A KLASSZIKUS KOR.

I. FEJEZET.

A RESTAURATIO.

1. $. Az élvhajhászok.

I. A puritanismus túlságai. Hogyan idézték elő az érzékiség túl

ságait. II. Hogyan festi egy idegen ez erkölcsöket. Grammont emlékiratai.

A kicsapongás különbsége Francziaországban és Angliában. III. Buttler Hudibrasa. — Lapos komikuma s megátalkodott haragja. IV. Az udvar aljasságai, kegyetlenségei, otrombaságai, kicsapongásai.

Rochester, élete, költeményei, stylje és erkölcstana. V. Mily bölcsészet felel meg az erkölcsöknek?— Hobbes, szelleme, stylje.

Mathematikai módszere. – Megszorításai és fölfedezései. - Miben közeledik Descarteshoz? Erkölcstana, æsthetikája, politikája,

lélektana, metaphysikája. — Bölcsészetének szelleme és czélja. VI. A szinház. A közönség s az ízlés változása. A közönség a re

stauratio előtt és után. VII. Dryden. – Vígjátékainak egyenlőtlensége. — Otromba illetlenségei.

Hogyan fordítja le Molière Amphitryonját. VIII. Wycherley. Élete. Jelleme. Szomorúsága, zordonsága,

szemtelensége. A Szerelem az erdőben, a Falusi asszony, a Tánczmester. - Feslett képek és visszataszító részletek. Erélye és realizmusa. Olivia és Manly alakja a Plain dealer-ben. - Milton

szavai. Taine. II.

1

« ZurückWeiter »