Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

INDEX OF WORDS GLOSSED

(Figures in full-faced type refer to page-numbers)

a: 4 (I. i. 63)
abhor: 50 (II. iv. 79)
abject object: 7 (I. i. 127)
advertise: 54 (II. iv. 176)
allay: 35 (II. i. 152)
allegiant: 71 (III. ii. 177)
allow'd: 15 (I. ii. 83)
an: 78 (III. ii. 376)
angels' faces: 62 (III. i. 144)
an't: 57 (III. i. 16)
appliance: 7 (I. i. 124)
apt: 52 (II. iv. 120)
as: 57 (III. i. 7).
avaunt, the: 42 (II. iii. 10)
avoid: 98 (V. i. 85)

baiting: 114 (V. iv. 87)
beaten out of play: 22

(I. iii. 44, 45)
beholding: 25 (I. iv. 41)
Bevis: 3 (I. i. 38)
blister'd: 22 (I. iii. 31)
bombards: 114 (V. iv. 87)
book: 7 (I. i. 122)
bores: 7 (I. i. 128)
bound: 16 (1. ii. 112)
bow'd, three-pence: 43 (II.

iii. 36)
brazier: 112 (V. iv. 43)
broken with: 96 (V. i. 47)
by: 49 (II. iv. 47)

cheveril: 43 (II. iii. 32)
chine: 112 (V. iv. 27)
chronicles of my doing: 15

(I. ii. 74)
clinquant: 3 (I. i. 19)
Clotharius: 21 (I. iii. 10)
clubs: 113 (V. iv. 54)
Colbrand: 112 (V. iv. 23)
collars of esses: 83 (IV. i.

36 S. d.)
colour: 9 (1. i. 178)
colt's tooth: 22 (I. iii. 48)
combination: 9 (I. i. 169)
commends: 44 (II. iii. 61)
compellid fortune: 45 (II.

iii. 87).
comptrollers: 23 (I. iii. 67)
conceit: 45 (II. iii. 74).
conclave, holy: 40 (II. ii.

100)
confederacy: 12 (I. ii. 3)
confirmation: 110 (V. iii.

173)
congee: 90 (IV. ii. 82 S. d.)
contrary: 64 (III. ii. 26); 71

(III. ii. 183)
contrary, on the: 29 (II. i.

15)
convented: 96 (V. i. 52)
cope: 15 (I. ii. 78)
count-cardinal: 9 (I. i. 172)
covent: 88 (IV. ii. 19)
cow, for a: 112 (V. iv. 28)
cross: 72 (III. ii. 215)
cum privilegio: 22 (I. iii. 34)
cure: 25 (I. iv. 33)
current music: 22 (I. iii. 47)

camlet: 114 (V. iv. 95)
capable of our flesh: 104 (V.

iii. 11, 12)
carriage: 62 (III. i. 160)
carry it so: 16 (1. ii. 134)
challenge: 50 (ÌI. iv. 75)
chambers: 26 (I. iv. 49 S. d.)
changes: 90 (IV. ii. 82 S. d.)

dare: 75 (III. ii. 283)
deriv’d: 48 (II. iv. 30)

device and practice: 10 (I. i. hand: 75 (III. ii. 300)
204)

hand, made a fine: 113 (V.
digest: 66 (III. ii. 53)

iv. 76)
discovers: 106 (V. iii. 71) happily: 87 (IV. ii. 10); 98
dispos’d: 16 (1. ii. 116)

(V. i. 85)

hardly conceive: 16 (I. ii.
emballing: 44 (II. iii. 47) 105)
envious: 30 (II. i. 45)

h’as: 23 (I. iii. 59)
envy: 61 (III. i. 112)

have-at-him: 39 (II. ii. 85)
equal: 40 (II. ii. 108)

having: 43 (II. iii. 23); 70
estate: 38 (II. ii. 70); 97 (V. (III. ii. 160)
i. 74)

head: 33 (II. i. 108)
evils: 32 (II. i. 67)

him in eye: 3 (I. i. 30)
example: 15 (I. ii. 90)

holidame: 99 (V. i. 117)
exclamation: 14 (I. ii. 52) hulling: 54 (II. iv. 197)
exhalation: 73 (III. ii. 227)

ill husband: 69 (III. ii. 143)
fail, upon our: 17 (I. ii. 145)

in: 51 (II. iv. 101)
faints me, it: 46 (II. iii. 103)

incens'd: 96 (V. i. 43)
fashion: 94 (IV. ii. 160)
fetch in: 5 (I. i. 80)

Indian, strange: 112 (V. iv.
fierce: 4 (I. i. 54)

35)

indifferent: 48 (II. iv. 15)
fild: 70 (III. ii. 172)

indurance: 99 (V. i. 122)
file: 13 (I. ii. 42)

instant: 11 (I. i. 225)
fire-drake: 112 (V. iv. 46)

intend: 1 (Pro. 21)
fit o' the face: 20 (1. iii. 7)

issue: 15 (I. ii. 90)
flaw'd the league: 6 (I. i. 95)

issues: 75 (III. ii. 292)
fool and feather: 21 (1. iii.

item: 76 (III. ii. 321)
25)
force: 63 (III. ii. 2)

its: 3 (I. i. 18)
fore-skirt: 46 (II. iii. 98)
fortunes, both my: 93 (IV. | jaded: 74 (III. ii. 281)

ii. 142)
front: 13 (I. ii. 42)

keech: 4 (I. i. 55)

knock it: 28 (I. iv. 108)
gap and trade: 96 (V. i. 36)
Garter: 114 (V. v. S. d.)

larder: 111 (V. iv. 5)
gave: 108 (V. iii. 109)

late: 95 (V. i. 13)
gives way to: 64 (III. ii. 16)
God's dew: 50 (II. iv. 78)

leave: 91 (IV. ii. 94)
government: 52 (II. iv. 136)

letters-patents: 73 (III. ii.
great in admiration: 116 (V. 251)
v. 43)

level: 12 (I. ii. 2)
guarded: 1 (Pro. 16)

like: 6 (I. i. 100)
Guy, Sir: 112 (V. iv. 23) Limbo Patrum: 113 (V. iv.

69)
hair, in her: 83 (IV. i. 36 line, under the: 112 (V. iv.
S. d.)

45)

[ocr errors]

little England: 44 (II. iii. paragon'd: 56 (II. iv. 228)
46)

par'd my present havings:
lo you: 10 (I. i. 202)

70 (III. ii. 160)
longing: 13 (I. ii. 32)

Parish-garden: 111 (V. iv.
loose: 34 (II. i. 127)

2)
lop: 15 (I. ii. 96)

part of: 57 (III. i. 24)
lose: 31 (II. i. 57).

parted: 103 (V. ii. 27)
Lucifer: 78 (III. ii. 372) Paul's: 111 (V. iv. 17)

pay the act of it: 71 (III. ii.
main: 72 (III. ii. 216)

183)
make my play: 25 (I. iv. 46) Pepin: 21 (I. iii. 10)
manage: 105 (V. iii. 24) period: 20 (I. ii. 209)
many-maz'd: 54 (II. iv. 183) perk'd up: 43 (II. iii. 21)
Marshalsea: 114 (V. iv. 92) perniciously: 31 (II. i. 60)
mate: 74 (III. ii. 275)

person: 53 (II. iv. 153)
mean: 109 (V. iii. 146). pick: 114 (. iv. 96)
measure: 28 (I. iv. 106) pinked: 112 (V. iv. 51)
mere: 76 (III. ii. 330)

pitch: 37 (II. ii. 50)
minister communication: 5 plainsong: 22 (I. iii. 45)
(I. i. 86

pleasant: 28 (I. iv. 90)
mistaken: 10 (I. i. 195) pluck off: 43 (II. iii. 40)
model: 93 (IV. ii. 133) porringer: 112 (V. iv. 51)
modest: 10. (V. iii. 69) post with packets: 103 (V.
moe: 46 (II. iii. 97)
moiety: 12 (I. ii. 12)

potent circumstances: 50
Moorfields: 112 (V. iv. 34) (II. iv. 74)
mortar-piece: 112 (V. iv. powers: 51 (II. iv. 111)
49)

practices: 17 (I. ii. 127); 100
motions: 8 (I. i. 153)

(V. i. 129)
motley coat: 1 (Pro. 16) præmunire: 77 (III. ii. 341)
mud in Egypt: 46 (II. iii. presence: 57 (III. i. 17)
92)

presence, i’ the: 88 (IV. ii.
music: 91 (IV. ii. 94)

37)

presently: 18 (I. ii. 157)
nothing: 99 (V. i. 126) primero: 95 (V. i. 7)

privity: 5 (I. i. 74)
objections: 76 (III. ii. 308)

prodigal: 115 (V. v. 13)
of: 109 (V. iii. 136)

proportion: 100 (V. i. '130)
open, in: 79 (III. ii. 405)

pursuivants: 103 (V. ii. 23)
opinion: 1 (Pro. 20)
opposing: 85 (IV. i. 67) quarrel: 42 (II. iii. 14)
out of: 64 (III. ii. 13).
out-speaks: 69 (III. ii. 128) rankness: 85 (IV. i. 59)

epeat your will: 12 (I. ii.
pales: 114 (V. iv. 96)

13)
panging: 42 (II. iii. 15) return'd in his opinions: 66
papers: 5 (1. i. 80)

(III. ii. 64)

ii. 31)

right: 108 (V. iii. 103)
roads: 88 (IV. ii. 17)
round: 114 (V. iv. 86)
rub: 34 (11. i. 129)
running banquet: 24 (I. iv.

12); 113 (V. iv. 71)

[ocr errors][ocr errors]

Saba: 116 (V. v. 24)
sacring bell: 75 (IIÍ. ii. 296)
sad: 1 (Pro. 3)
salute: 46 (II. ii. 103)
Samson: 112 (V. iv. 23)
saw: 2 (I. i. 2)
sectary: 106 (V. iii. 70)
seeming: 51 (II. iv. 106)
self-drawing web: 4 (1. i.

63)
set, was: 59 (III. i. 73)
several: 29 (II. i. S. d.)
shrewd: 110 (V. iii. 177)
shrouds: 85 (IV. i. 72)
sick: 15 (I. ii. 82)
sign: 51 (II. iv. 106)
silenc'd: . (I. i. 97)
simony: 88 (IV. ii. 36)
slightly: 51 (II. iv. 110)
so: 70 (III. ii. 173)
sometimes : 54 (II. iv. 179)
sound: 102 (V. ii. 12)
spare your spoons: 110 (V.

iii. 166)
spavin: 21 (I. iii. 12)
speak: 53 (II. iv. 164); 61

(III. i. 124); 88 (IV. ii.

32)
spleen: 18 (I. ii. 174)
spleeny Lutheran: 68 (III.

ii. 100)
springhalt: 21 (I. iii. 18)
stand on: 99 (V. i. 123)
state: 1 (Pro. 3); 12 (I. ii.

8 S. d.) ; 55 (II. iv. 211)
stick them in our will: 15 (I.

1

.

sufferance: 42 (II. iii. 15).
suggestion: 88 (IV. ii. 36)
suggests: 9 (I. i. 164)
suit of pounds: 45 (II. iii.

85)
suns of glory: 2 (I. i. 6)

take you out: 28 (I. iv. 95)
talker: 39 (II. ii. 79)
tall stockings: 21 (İ. iii. 30)
temperance: 7 (I. i. 124)
tender: 51 (II. iv. 114)
that: 3 (I. i. 38); 118 (Epil.
top-proud: 8 (I. i. 151)
touch: 53 (II. iv. 153); 95

(V. i. 13)
trace: 65 (III. ii. 45)
tract: 4 (I. i. 40)
trembling: 15 (Í. ii. 95)

ii. 94)
stomach: 88 (IV. ii. 34)
stood to: 50 (II. iv. 84)
Strand: 113 (V. iv. 56)

understand: 22 (I. ii. 32)
unhappily: 28 (Ì. iv. 89)
unpartial: 40 (II. ii. 107)
unthink your speakng: 51

(II. iv. 102)
us'd: 63 (III. i. 175)

venom'd: 7 (I. i. 120)
vouch: 8 (1. i. 157)
vouchsafe: 44 (II. iii. 43)

way: 95 (V. i. 28)
ween: 100 (V. i. 136)
weigh: 99 (V. i. 125)
weigh out: 60 (III. i. 87)
well said: 25 (1. iv. 30)
wife, way I am: 58 (III. i.

38)
will: 15 (I. ii. 94)
withal: 69 (III. ii. 131)
work: 113 V. iv. 63)
working: 1 (Pro. 3)
worship: 4 (I. i. 39)
wrought: 76 (III. ii. 312)

York-place: 86 (IV. i. 94)

« ZurückWeiter »