Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

le ville d'Ypre, et lui doivent warandir de toutes calainges envers tous, ensy que dit est. En queile memore et muniment nous avons ceste chartre seellée du seel de le ville d'Yppre. En lesmoignage de ces eschevins Sohyer le Saige, Wautier Croeselin, Jehan de Joingi, Leurens le Bruel et Franchoys del Hoye. Fait l'an de grace M. CCC. sixante et VII. le tierch jour d’octobre.

Registr. Novum, fol. 65.

579.

Quod dominus Petrus de Maets acquisivit hereditarie erga Margaretam Sca

keroens quartam partem unius mensure prati, jacentem in Boesinghe. Wij Willem Valke, Jehan van der Veste, Diederijc Herbrecht, Lammekin van

1367. Rosebeike ende Roegier Boutin, scepenen van den Yperschen ambochte, doen 24 Novemb). te weitene tallen den gonen die deise presente lettre zullen zien of horen leisen, dat der Pieter de Maets, poortere in Ypre, heift ghecocht ende ghecreighen ervelike, tsinen bouf ende tsijus hoirs bouf, jeghen joncvrauwe Griele Scakeroens, poortigghe in Ypre, een vierendeel ymeits merschen, lite min of meer, ligghende onder minen here van Vlaendren bin den Yperschen ambochte, in de prochie van Boesinghe, tusschen den lande mijns here sproffs van sinte Martins van Ypre of ene zide, ende den lande Willems Vaerwers of ander zide. Van den welken cope de vorseide vercopigghe houdt hare wel vernoughdt ende betaelt ende lijet vulgouden, ende hevet quite ghescouden ende halm ende ghifte ghewoorpen den vorseiden copere wel ende wettelike, naer costumen ende usaigen van den Yperschen ambochte, ende heives hem ghewedt ende belooft inwaersceip zonder calaenge jeghen allen lieden quite mersch ende land omme quite gheld, behouden sheren chens utegaende. In orconsceipen van deisen dinghen so hebben wij scepenen voornomd dese presente lettre gheseighelt met onzen propren zeghelen uuthanghende. Dit was ghedaen in tjaer ons Heren M. CCC. drie ende zestich, up sinte Kathelinen avend.

Registr. Novum, fol. 145.

580.

Quod Terricus de Visschere acquisivit hereditarie erga Lambertum Lam et ceteros unum quartarium mensure prati, jacentem in parrochia de Boesinghe.

Wij Jan van der Veste, Diederic Wankaerd, Willem van Kemle, Roegier Boutin 1367. ende Jehan van der Douvye, scepenen van den Yperschen ambochte, doen te 10 Décemb. weitene tallen den gonen die deise presente lettre zullen zien of horen leisen, dat Diederic de Visschere, poortre in Ypre, heift ghecocht ende ghecreighen ervelike, tsinen bouf ende tzijns hoirs bouf, jeghen Lampsin Lam, item jeghen Jehan Joije, item jeghen Jhan van der Leye cen vierendeel ymeits merschen, litel min of

meer, ligghende onder minen here van Vlaendre bin den Yperschen ambochte, in de prochie van Boesinghe, in de Boesinmersch, tusschen der mersch mijns heren sprofsts van sinte Martins van Ypre an beeden ziden. Van den welken cope de vorseide vercopers houden hemleiden wel vernought ende betaelt ende lijen vulgouden, ende hebbent quite ghescouden ende halm ende ghiste ghewoorpen den vorseiden copere wel ende wettelike, naer costumen ende usaigen van den Yperschen ambochte, ende hebbens hem ghewedt ende belooft inwaersceip zonder calaenge jeghen allen lieden quite mersch omme quite gheldt, behouden sheren, chens utegaende. In orconscepen van deisen dinghen so hebben wie scepenen voornomd deise presente lettre beseighelt met onsen propren zeghelen utehangende. Dit was ghedaen in tjaer ons Heren M. CCC. zeivene ende sestich, den tiensten dagh van decembre.

Registr. Novum, fol. 118.

581.

Quod Rogerus Maersenzone acquisivit hereditarie erga Johannem Caillau et ejus

uxorem quintam partem unius domus cum appertinenciis, situatam in vico Butyri vers zuud.

1368. Nous eschevin d'Yppre faisons savoir à tous que Rogiers Maersenzone, bourgoys 11 Juin. d’Ypre, a achateit et acquis pour lui et ses hoirs heritablement encontre Jehan

Caillau et Elizabeth se femme, bourgoys d’Yppre, le chuincquisme part d'une maison, del hiritage desoubs, de tout le pourpris et appertenances tenans en terre à fer et à clau, estant ct gisant en le rue du Bure vers zuud, entre le maison Katheline Bakeraeds d'une part, et le rente qui fu à Jaquemard le Vos d'aultre part; dont li dit venduer se tienent bien assolz et paiiet, et werp en ont fait al avant dit Roegier bien et à loy, selonc lez us et costumes de le ville d'Ypre, et lui doivent garandir de toutes calaignes envers tous, parmi trente six solz et trois deniers parisis rente hiritable par an hors yssant de toute le maison et appertenanches dessusdites. En quele memoire et muniment nous avons ceste chartre saellée du grand sael de le ville d'Yppre. En tesmoignage de cez eschevins Nicole Belle, Jehan de Loo fil Henry, Berthelmeu le Amman, Wautier du Puils et Jaqueme Widen. Ce su fait en l'an de grace mil troiscens sixante et wiit, le onzisme jour du mois de juing.

Registr. Novum, fol. 200.

582.

Littera de immediate pretactis xv. lib. par. perpetui redditus ") acquisitis per
Johannem Minnen, confiscatis principi per ballivum et crichoudere Furnenses.

Wij Phyllip de Visch ridder, Clays van der Bourgh, Henric van den Hove, 1368-69. Victoor van Lampernesse, Charels Veise, Inghelraem de Valewe, Boudin van

22 Mars. Ysenbaerghe, Jehan de Muts, Andries de Crane, Jehan Gheliaerd, Phillip van Oeren, Jehan Janin, Francboys Juerdaen ende Robracht Colin, scepene ende cueriers van Veurpambocht, doen le wetene tallen den gonen die dese lettre zullen zien ende horen lesen, dat Jehan van der Veste, bailliu van Veurne, ende Ghiselin Loor, crichouder, calengierden Jhan Minnen, poortre van Ypre, omme dat hie ghecreghen hadde vichtiene pond parisise siaers cweliker renten, ligghende in de prochie van Hoostade, jeghen Ydoor van den Broeke, cuerbroeder in Vuernambocht, twelke men niet doen mach naer costumen, usaigen ende wetten van den lande ; ende zeide, al waert dat Jhan Minne zegghen wilde dat Jhan d'Amman die rente ghecocht hadde, ende dat hiese badde ghecreghen bi naerheden, zo zeide de crichouder vorseid dat het was ghedaen bi frauden, omme den here ende den lande haer recht ende vryhede te ontstekene, ende zeide dat die rente verbuerd ware scoudigh te zine jeghen mijn here van Vlaendren; van den welken heessche Jhan Minne was al wettelike verwonnen bi contumacien. Ende omme dat wie scepene ende cueriers vorseid wiseden de vonnesse in der manieren dat vorseid es, zo hebben wie dese lettre gheseighelt met onzen zeghelen, die was iemaect in tjaer ons Heren dusentich driehondert achte ende zestich, up den twee ende twintichsten dagh van maerte.

Registr. Novum, fol 12.

583.

Quod dominus prepositus destitit a venditione vinorum per quinque vel sex

dies, ad preces advoati, scabinorum et consulum ville Yprensis, cum hoc presupposito, quod in futuro tempore ecclesie nostre non prejudicaret.

Allen den gonen die dese presente lettren zullen zien of horen lesen, wij vooglid, scepenen ende raed van der stede van Ypre saluut met kennessen der waerheid. Ute dien dat wij ghebeiden hebben even werden ende religieusen prelael in Gode mijn bere den profst van sinte Martins in de stede van Ypre, dat hi zoude doen cesseren van winen te lenene ende te vercopene bin den

1369.

26 Mai.

(1) Voir ci-dessus la pièce no 574, qui dans le cartulaire precede immédiatement celle-ci.

cloostere van sinte Martins vorseid ene tijd van vijf daghen of zessen, omme zcikcre zaken den ghemenen angaende, ten profite van den ghemenen, wij kennen ende orconden bi desen presenten lettren, dat tconsent dat mijn here de proofst vorseid ghedaen heift, dat het es in allen dinghen behouden der composicie van den winen, ghemaect tusschen der kerke van sinte Martins voorseid ende der vorseide steide van Ypre, ende dat in tiden toecommende der voorseider kerke ghene prejudicie draghen en mach. In orconscepen van desen presenten lettren, gheseigheld met den zegbele dien de vooghd van der voorseide stede van Ypre useerd. Ghegheiven den XXVI.sten dagh in meye, in tjaer van gracien M. CCC. zestich ende neghene.

Registr. Novum, fol. 1.

584.

De immediate pretactis xv. lib. par. jacentibus in parrochia de Hoghestade,

confiscatis principi (*), nobis collatis pro ij. anniversariis perpetuis pro ij.

comitibus in choro nostro faciendis. 1369.

Wij Lodewijc, grave van Vlaendren, hertoghe van Brabant, grave van Nevers, 22 Novemb. van Rethelst ende here van Machline, doen te wetene allen lieden' dat wij in

deere van Gode, in meersinghen van den dienste van der heligher kerke, om cwelike in de kerke van sinte Maertins, in onze stede van Ypre, te doene elex jaers een jaerghetide over onzen voorder van goeder ghedinkenesse mijn here Robrecht, grave van Vlaendren, die in de vorseide kerke begraven leight, in sinte Lambrechts daghe in de maend van septembre, ende een andre jaerghetide te bestelne in de vorseide kerke over ons te doene elcx jaers, ewelike ende erflike hebben ghegheiven ende gheiven bi desen lettren der vorseider kerke van sinte Maertins tYpre . vichtiene pond parisise siaers erfliker renten, die wij hebben ligghende in de prochie van Hoosstade, up de stede van Ydor van den Brouke ende up zekere quantiteit ven erven derbi ende der omtrent ligghende, de welke om zekere zaken tonzen bouf wel ende wettelike of ghewonnen waren, alzo bliken mach bi eenen wetteliken chaertere die wij daerof hadden onder viertiene coeriers zeghele van Veurne ambocht, dien wij der vorseider kerken overghegheiven hebben, ende dese rente es men gheldende deene helt eles jaers te medewintre, ende dander helt te sint Jans messe; ende es onze meeninghe dat metter eere helt van deser renten de proofst ende convent van der vorseide kerken doen zullen eles jaers tjaerghetide van den vorseiden grave Robrecht, onzen voorsate, daer God de ziele of hebben moete, in sinte Lanbrechts daghe de vigelien, ende sander daghes de messe wel ende solemne

.

1 Voir ci-dessus les deux pièces nos 574 et 582.

like, ende dat tconvent daerof elex jaers ene pitanche hebben zal, om den vor-
seiden dienst te helpen doene, ende metter ander helt dat zij doen zullen over
ons elcx jaers, als langhe als wij leiven, eene messe van den heilighen Gheest
solemoelike, sanderdaeghs naer sinte Kathelinen dagh, ende daerof gheiven
pitanche den convente die den dienst helpen doen; ende wanneer wij ghevaren
zullen zijn van live ter dood, dat zij onze jaerghetide eewelike daeromme doen
zullen in de vorseide kerke, up den dagh dat wij ter Goods ghenaden ver-
scheden zullen zijn, de vigelien, ende sander daghes de messe wel ende solemne-
like, ende dat daerof hebben zal tconvent pitanche, also vorseid es. Den
welken dienst de proofst ende convent van der vorseide kerken van sinte Martins
van Ypre, over hemleiden ende haer naercommers, ons hebben belooft wel ende
ghelrauwelike te doene ten eweliken daghen, ten dagben boven ghenoomd; ende
mids dese beloften ende dat zijs ghehouden bliven, zo draghen wij hemleden
up, over ons, onze hoir ende naercommers graven van Vlaendren, de vorseide
vichtiene pond parisise sjaers erfliker renten, ende hebbense daer toe gheadmor-
tiseert ende admortisieren te goeder trauwen zonder fraude; ombieden ende
bevelen scerpelike onzen ontfanghere van onzen renten in Veurnambocht buten
redeninghen, dat bi der vorseide kerken late heffen ende ghebruken päysivelike
van der vorseide renten ende zine hand der of doe, zonder enigh wederzegghen
of belet der in te doene ; want wij onse vorseide gbiste tupdraghen ende de
amortisacie van der vorseide renten willen wesen ghehouden wel ende vaste der
vorseide kerke ten eweliken daghen, over ons, onze hoir ende naercommers graven
van Vlaendren. In orconscepen van deser lettren beseigheld met onzen groten
zeghel. Ghegheiven te Gend, den twee ende twintichste dagh van novembre, in
tjaer ons Heren dusentigh drie hondert neghene ende sestich.

Bi minen here in zinen raed, present
den profst van Harlebeke ende v.
Signé: LAMB.

Registr. Novum, fol. 12.

585.

De quadam laga facta inter ecclesiam nostram et Eustacium de Bets et uxorem

ejus, ita quod ecclesia nostra habebit hereditarie vj. mensuras terre et lviij. virgas, jacentes in parrochia de Boesinghe.

Wij Roegier van Woumen, Diederic Herbrecht, Jan Spoeint, Jehan van der Douvie ende Diederic Wankard, scepenen van den Yperschen ambochte, doen te weitene tallen den gonen die deise presente lettre zullen zien of horen leisen, dat voor ons zijn commen in propren personen meestre Denis Paelding, bi den ghedoghe van Gode profst van der kerke van sinte Martins van Ypre, over hem zelven en over al zijn convent van der zelver steide of ene zide, ende Ystaes

1369-70. 22 Mars.

« ZurückWeiter »