Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

SNELPERS-DRUKKERIJ SINT JACOBSGODS HUIS T

INHOUD.

Bladı. Het Zijlklooster te Haarlem, (Convent der Ka

nonessen-Regulieren ten Zijl) Cartularium van het Zijlklooster

1

1-XXX

383

Het St. Cecilia-Klooster te Haarlem .
Cartularium van het St. Cecilia-Klooster

392

Het Clarissen-Klooster te Haarlem

421

Cartularium van het Clarissen-Klooster .

423

395538

HET

ZIJLKLOOSTER

TE HAARLEM.

(CONVENT DER KANONESSEN-REGULIEREN TEN ZIJL).

De geschiedenis van ons land en ons volk in de middeleeuwen, is nog vrij onvolledig bekend in vergelijking van hetgeen wij weten omtrent de gebeurtenissen in de laatste drie eeuwen, en kan men uit den Hervormden tijd schier geen onderwerp bespreken, dat niet reeds te voren is behandeld, uit de Katholieke middeleeuwen ligt nog een groot terrein braak en loopt men minder gevaar eene snaar aan te roeren, waaraan door anderen reeds tonen zijn ontlokt.

Om slechts iets te noemen, de historie van vele neder- . landsche kloosters, voorheen zoo talrijk, is nog zoo goed als in het duister gehuld, waarschijnlijk dewijl bij de omwenteling in de 16e eeuw, toen de doodklok werd geluid over schier alle geestelijke gestichten, de archieven dier conventen voor het meerendeel zijn vernietigd, verstrooid geraakt of, zoo ze nog in veiligheid konden gebracht worden, altijd in schuilhoeken zijn verborgen gebleven.

De Haarlemsche kloosters maken, in het algemeen gesproken, op dien regel geene uitzondering en hetgeen misschien tot nu toe aan het licht is gebracht, staat in geene verhouding tot het aantal dier geestelijke gestichten en evenmin tot hunne belangrijkheid, voor zoover wij daartoe uit tot ons gekomen berichten mogen besluiten.

« ZurückWeiter »