Abbildungen der Seite
PDF

domierskim, druga z Jakóbem Kuczborskim, dożywotnie zmówione. Acta Castr en. Czernen. 1677. N. z Eufrozyny Boguszow ny, spłodził syna Stanisława, i córki trzy: Brygittę Wereszczakową, Anną Strzelnicką, i Eleonorę. Jan starosta Liwski, jeździł posłem do Moskwy od Władysława Króla, synowie jego dwaj byli, Stefan starosta Liwski 1648. zona jego Zofia Baranowska, i Stanisław starosta Sochaczewski. Adam, najprzód stolnik 1666. potem kasztelan Liwski 1670. podpisał elekcyą Króla Michała. Zygmunt chorązy Czerski r. 1632. Stanisław podstoli Czerski, był pierwej miecznikiem Warszawskim, z Teofili Kosińskiej spłodził pięciu synów, i córkę jednę, umarł 1654. w Płocku pogrzebiony. N. miał za sobą Mirską, z tej był syn Hrehory starosta Horbowski, poseł i mowca zacny, ale Kalwińskiemi błędami zarażony, syn jego został katolikiem, Rafał, starosta Horbowski z Gruzewskiej Anny podkomorzanki Żmudzkiej urodzony. Kazimierz stolnik Czerski, Jan starosta Sochaczewski 1683. komissarz do granic. Const. fol. 11. Ludwik Konstantyn kasztelan Liwski, o nim Konstytucya 1678. fol. 43. i 1696. miał za sobą Kędzierzawską kasztelankę Smoleńską. Kasper Constit. 1638. fol. 52. Stanisław pojął Zieleńską kasztelankę Płocką. Okolski kładzie Marcina kasztelana Czerskiego, ja Marcina czytam podkomorzym Liwskim, posłował na sejm 1659. Tenże czy inszy Marcin, starosta Sochaczewski 1667. Constit. fol. 21. f 1670. fol. 26. Piotr ekonom Trocki, o którym Okol. tom. 3. fol. 250. wspomina, że kaplicę przy kościele Wiskim wystawił i fundował. Julia podkomorzanka Liwska, z Cieszkowskiej urodzona, Krzysztofa Godlewskiego starosty Nurskiego, temi czasy małżonka. Janusz miał za sobą Reginę Krasińską, wdowę po Jakóbie Załuskim chorążym Rawskim.

Lubo uczyniony tu przez Niesieckiego opis familji Oborskich jest dość dokładny, jednak gdy porządek genealogiczny niezupełnie w nim zachowany — a Dunczewski w herbarzu podał nam jak najobszerniej uczyniony porządek tej familji, który lubo co do najdawniejszych w nim uczynionych podan, nietylko wiele błędów w sobie mieści, lecz wymienia osoby nigdy nieistniejące, cytuje daty z sobą się niezgadzające, i nietylko osobom tej familji, ale innym przypisuje urzęda których nigdy nie piastowały: przeto, opuściwszy oczywiście błędny początek tego opisu, umieszczamy go tutaj od Mikołaja Oborskiego wspomnianego już przez Niesieckiego.

Z pięciu braci Oborskich, najstarszy, Mikołaj Oborski, którego wspomina Stat. Mazo w. fol. 110. miał za sobą Zofią Stryitiską, stolnikownę Grodzińską, i z niej synów trzech: Marcina sędziego Czerskiego, w Stat. Mazow. wspomnionego f. 7.p. 1496. Krzysztofa oboźnego Czerniechowskiego, i Władysława strażnika koronnego. Marcin z JUęciiiskief, kasztelanki Wieluńskiej, spłowrocławski 1697. żona jego Maryanna Goczanowska herbu Ślepowron, córka Barbara, Wojciechowi Wałdowskiemu herbu Topor, zaślubiona, i syn Jakób. Michał w zakonie naszym, rządził kollegia Kaliskie i Lubelskie, jest w druku jego panegiryk. Paprocki i Okolski o nich nie pisał.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

W roku 1788. Karol Obrębski wojski Nurski.— Wawrzeniec skarbnik. — Krasicki.

Obrociwor herbu Prawdzie. Widziałem w Zamościu z tym herbem (Paprocki i Okolski o nich nie pisał) nagrobek, Marynie z Łaszczów Obrociworów, 1612. wystawiony od męza jej Macieja Leśniewskiego, starosty Raciborskiego, drugi herb tam był Leliwa, trzeci w cyrkule Balas. Czwarty Nałęcz związany.

Obryński herbu Charyton. Mówiłem juz o nich T. III. fol. 20. pod herbem Charytonowicz, tu przydaję, że Obryńskich imię wzięli od dóbr Obrynia w Nowogrodzkiem województwie lezących. Jana Charytonowicza chorążego Nowogrodzkiego, trzech się synów zostało, Jan, Jędrzej i Siemion. Z tych Jędrzej pisarzem był księztwa Litewskiego, i posłem do Moskwy, jako pisze historya Gornickiego 1570. córka zda mi się jego Maryna, z kniaziem Sokolińskim Druckim, podwojewodzym Połockim, dożywotnie zmówiona, umarła 1640. wprawdzieć się w domu heretyckim urodziła, atoli w prawowiernej potem zycia tego dokonała wierze, Ostrozański Kazanie Złote kłosy. Brat jej rodzony jeden Krzysztof Dominik, podkomorzy Nowogrodzki, z sejmu 1613. komissarz do zapłaty wojsku, Constitut. fol. 3. i deputat na trybunał fiskalny fol. 8. i 1627. Constit. fol. 11. dalej referendarz Litewski, który spłodził Jana Karola dworzanina królewskiego. Drugi brat Jędrzej, sędzia ziemski Nowogrodzki, mąż wielkiego rozsądku i sprawiedliwości, posłował na sejm 1629. zkąd był deputowany na trybunał skarbowy; synowie jego, Michał kanonik Smoleński, pleban Mohilowski, Stanisław Floryan młodo umarł; jest w druku jego Panegiryk, Władysławowi IV. gdy z Moskwy powracał z tryumfem, przypisany. Vilnae 1634. in fol. Krzysztof Antoni, najprzód podstoli Wołkowiski 1653. poseł na sejm Brzeski, z niego deputat na trybunał skarbowy, Constit. fol. 16. dalej podkomorzy Nowogrodzki, i pisarz dekretowy Litewski, z tym tytułem posłował na sejmy 1659. 1661. fol. 59. 1662. Kazimierz Godfryd, Ordin. Min. Convent. S. Franc. S. Theol. Doctor, kustosz Wileński , człowiek świątobliwy, i nauką znaczny; wydał albowiem do druku (luboć mnie się widzieć zupełnego exemplarza nie dostało), w pierwszej księdze (bo w jednej wiele jest ksiąg tytułów) Rzymskich kiedyś Boha

« ZurückWeiter »