Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

fáctum est, ut in Compositis quibusdam habeat vim addendi.

5. Res augetur et fit major, quum quid ejufdem generis ei additur, Ideo

Tigos

etiam accipit augendi vim, et idem valet ac magis, amplius.

6. Ex propriâ etiam propinquitatis vi manat, tpos significare, aliquid rei alicui quali a latere adjunctum esse, et ideo idem valet ac insuper præterea quam fignificationem habet in plurimis.

7. Ut res eadem ejusdemve generis ; ita etiam res alia vel diversi alteri potest addi. Itaque tpos in Compositis nonnullis significat, aliud quiddam aut novum rei accedere.

8. Si quid rei addatur ; nimium etiam potest addi. Hinc factum est, ut apes in nonnullis Compositis fignificet, aliquid modum excedere, et idem valet ac ultra supra..

9. Si quid continuetur: fi quid repetatur ; idem poteft fingi fibi addi. Hinc 7.pos ut continuationem, ita etiam repetitionem potest lignificare.

1o. Quum após ex propriâ vi significet propinquitatem et conjunctionem ; idem etiam valere poteft ac cum, una, fimul, ad conjunctionem personarum aut rerum fignificandam.

11. Ut extra Compositionem, ita in Compofitis quibusdam #gos significat causam moventem, et idem valet ac propter.

12. In Compositis etiam item ut extra Com. pofitionem additur ei, cujus in commodo aliquid fit, et significat idem ac adverfus, contra. 13. Si quid ad rem moveatur ;. leviter hanc poteft movere aut tangere. Hinc προς

in nonnullis Compositis idem valet ac leviter, obiter. 14. Vis addendi et augendi quam #pos

habet n. 4. 5., per fe ipsa docet, tapos poffe effe Intenhvum.

Ultimo notetur, fignificationes quasdam, in primis ex 1. 4. 5. 6. 9., in nonnullis Compofitis ita coujunctas effe, ut inter fe poffint permutari.

[ocr errors]

nem.

XVI. Zuv (Attic. Guv) proprie idem valet ac Lat. cum, cui illud originem dedit, fignificatque conjunctionem.

In Compofitis hanc conjunctionem etiam fignificat, atque inde communitatem, comitatum, focietatem, præfentiam, habetque eandem vim ac Lat. cum five con in Compositis.

1. Significat igitur ex vi propriâ conjunctio

2. Significat etiam focietatem, quâ quis cum alio agit, aut quid commune habet.

3. Hinc, fi alii in eâdem re versentur, our etiam hoc fignificat, it. idem valet ac idem.

4. Eu significare potest actionem cum agente esse conjunttam, five ad ipfum referri.

5. Neque minus fignificare potest, res conjungi, atque ou refertur ad res, in quibus quis versatur jungendo.

6. Significare idcirco potest, actionem verfari in multis junctis vel jungendis, aut rem etiam conftare multis.

E

7. Si

1

7. Ex vi'comjungendi ou in nonnullis Compofítis significat communitatem loci, temporis, finis.

8. Si qua res pendeat a confilio, et plures idem agant; confenfum plurium in eâdem actione our significat. Significat præterea communitatem ačtionis fi plures fimul idem agant. Mutuam etiam actionem fignificat, fi utrique. in utrisque versentur eâdem actione.

9. Si quis cum altero agat, aut alteri fit jun&tus in agendâ re, quam hic fibi proposuit, vel quæ prodeffe putatur ; eum adjuvat. Ea de caufâ au in multis Compositis fignificat auxilium.

10. Si quid alteri comparetur ; aut re ipfa aut animo huic debet jungi : atque fi res alteri ita conveniat, ut eadem habeat ac altera ; hæc illi etiam ob hanc communitatem conjuncta existimatur. Hinc ou fignificat etiam comparationem et convenientiam.

11. Quod præfens, quod propinquum, quo quid cin&tum eft; cum aliis, quibus propinquum est, conjunctum dicitur. Eâ de causâ in Compositis nonnullis our præfentiam propinquitatemve fignificat.

12. Totum conftat ex partibus jundis atque

in vehemente nisu vires omnes jun&tæ intenduntur. Itaque ou ex vi conjungendi fignificare potest totum, plures vel omnes partes, præterea vehementiam conatus, idemque valet ac valde, atque adeo ou est Intenfivum.

XVII

XVII. The proprie adhibetur ad locum fuperiorem significandum, et idem valet ac super, Jupra. Præterea extra compositionem fignificat objectum, caufam moventem. Idem etiam valet ac pro i. e. ex ufu aut loco. Significat quoque majorem gradum aut numerum, aut aliquid excedere rectum modum, habetque eandem viin ac supra, ultra, prater.

In Compositis.

1. Proprie üteg adhibetur ad fignificandum locum superiorem.

2. Quod altero majus est, id hoc existimatur etiam fuperius. Inde in.compofitione item ut extra eandem significat majus gradu, numéro, aut alia quâdam re.

3. Quod aliis præstat, alia superat, vincit: itidem his judicatur superius et fupra ea esse. Hinc inep accepit vim excellendi, superandi, vincendi.

5. Quod excedit modum, id supra hunc dicitur esse. Itaque uteg significat etiam, aliquid modum excedere. Et hoc quidem contextus orationis fatis declarabit, num quid vitio an laudi dicatur ; num útteg excellentiam quandam, an vitium significet.

5. Qui rem aliquam tractant, supra eam fere ftant, et superiores eam habent sub manibus. Hinc fictum est, ut útep fignificet actionis objectum; quumque id, propter quod vel pro quo aliquis quid agit, objectum" actionis sit; une in compositis non minus quam extra ea idem valet ac proi. e. ex ufu vel loco alicujus.

E 2

6. Qui 6. Qui fuper vel supra locum movetur venit etiam ultra illum. Hinc in nonnullis Compositis útep idem valet ac trans, ultra.

7. Quod super re aliqua ponitur, huic additur, adjungitur. Hoc respicientes tribuerúnt huic Præpofitioni vim addendi. Valet etiam in nonnullis Compositis idem ac infuper, praterea vid. Etpos n. 6.

8. Quod supra de Tapa n. 8. et de repi n. 10. monuimus, huc etiam transferatur. Nam si quis oculos aut mentem non in ipsa re defigat, fed super ultra eam convertat; illam negligere, despicere existimatur. Hinc in nonnullis útep habet vim contemnendi, negligendi.

9. Quæ n. 2. 3. diximus, atque adeo vis ipsa tus inep fatis declarant vim ejus augendi.

XVIII. 770 fignificat inferiorem locum, et idem valet ac sub, fubter, infra. Præterea hæc Præpofitio separata adhibetur ad fignificandum, aliquem alteri fubje&tum five eo inferiorem effe. Significat etiam fæpius caufam, item tempus, fub quod aliquid eft,

In Compositis.

1. Significat proprie locum inferiorem neque solum quietem aut actionem in loco inferiore, fed motum etiam ex inferiore ad fuperiorem, et ex fuperiore ad inferiorem. Ex propriâ autem fignificatione ducuntur aliæ.

2. Transfertur úno ad significandum inferiorem ftatu, vel ordine, item fubje&tum five obe noxium malo alicui, quod premit.

[ocr errors]

3. Quod

[ocr errors]
« ZurückWeiter »