Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Πολος μεν ατυχών ο φιλος συναχθοροι, καλως δε σρατων φθονεω. Ι/hcr.

2. Never when you have done any thing base, hope to be concealed ::for although you should be concealed from other persons, yet you will be conscious to yourself,

Μηδεποτε μηδεις αιωρος ποιησος, ελπζω λησω και γαρ αν ο αλλος λαθω, σουτ γε συνειδησω. Ifocr. 3. It behoves

you

then to convene, to collect, to instruct, to admonish the other Greeks also,

τ ::: Xρη τοτε και ο αλλος Ελλω συγκαλεω, συνάγω, διδασκω, νοθετεω. Demofth.

4. Meeting together we have built cities, and we have established laws, and we have found out arts,

Συνελθων πολις ωκισα, και νομος εθέμην, και τεχνη ευρoν. Ιocr.

5. It is fit that the beginning and end should be able to be seen at one view,

Δυναμαι δε συνοραομαι και αρχη και το τελος. Αrifor:

[ocr errors]
[ocr errors]

ΤΗ ΕΡ. XVII. Words compounded with Typ imply, . 1. The Superiority of one thing over another, whether in situation, or any quality which might render it more eminent : as,

1. The shining sun was risen above the earth, , Ηελιος φαεθων υπερεχεθον γαμη. Ηom.

2. The come

2. The just, if they have the advantage over the unjust in nothing else, yet at least are superior to them in good expectations,

ο δικαιος και αδικος α *μηδεις αλλος πλεονεκτεω, αλλ' 81 ελπις γε ασεδαιος υπερεχω. [/ocr,

3. Even faves can scarcely bear insolent faftidiousness,

Υπεροπτικος ογκος μολις αν και δελος καρτερησεια. Isocr. v 4. He ordered me always to excel, and to be fuperior to others, and not to difgrace the family of my fathers,

1 ... 9.

Επετείον
Αιεν αρισάω, και υπέροχος αμι αλλος,
Μηδε
Yevas wanne aigua

Hom. 5. (Penelope) having ascended to the upper parts of the palace, with her female servants, then bewailed her dear husband Ulysses,

Ες δ' υπερωον αναβας συν αμφιπολος γυνη Κλαιον επειτ' οδυστυς φιλος σοσις. Ηom. 2. The position of one thing BEYOND another; and thence any thing Superlative : as,

1. We have other games of boxing, and throwing the quoit, and of leaping beyond each other,

Αλλος εγω ειμι γυμνασιον συγμη, και δισκος, και το υπεραλλομαι. Lucian. 2. This also exceeds in love to mankind, “Υπερβαλλω και τετο φιλανθρωπια. Χen.

C 2

3. Their

3. Their mother, when she saw this calamity, grieving beyond measure, snatched the sword from their dead bodies,

Μητηρ δι' όπως «σειδον οδε συμφορα,
Υπερπαθησας, ήρπασα εκ νεκρος ξιφος. Εurip.

4. Solon a short time after ended his life, being very old,

Ο Σολων ολιγον ύςερον υπεργκρως ων ο βιος ετελότησα. Εlian.

5. The enemies had perceived that they had extended their phalaux much farther on each fide, ,

Eγνων και πολεμιος πολυ εκατέρωθεν η υπερφαλαγγων. Χen.

3. The doing of any thing For, or in Defence of, another : as,

1. I will give my life to die for this country,

Ψυχη τε διδωμι και οδε υπερεθανον χθων. Εur. . 2. You now fight for this city,

Νυν, πολις υπερμάχεω. Εur.

Υπ ο. XVII. Words compounded with 'Y7o imply,

1. The Inferiority of one thing to another by being placed under or beneath it: as,

1, If we should submit, what do we think we Thall suffer? Ει υφησομαι, τι οιoμαι πασομαι και

Xen.

2. The Gods have brought you into

my hands, ,

Θεος υπηγαγον ες χαρ η εμος. Ηerodot. . 3. Ye sustained the war against them, Υπεμεινα και προς εκείνος πολεμος. Demofth.

4. Philip sent for the Lacedæmonians, promising to do all things for them, left the Phocians should gain them over to themselves,

Φιλιππος ο Λακεδαιμονος μετεπεμπομην, σας το πραγμα υποχομενος αραξω εκεινος, ένα μη αυτος ο Φωκευς αοποιησωμαι. Demofth.

5. It is fit that the beginnings and fundamental principles of actions should be true and just,

Η πραξις η αρχη και η υποθεσις αληθης και δικαιος ειμι προσηκet. Demo/.

2. Diminution : as, 1. We will yield to you somewhat of our former proposal,

Εγω υπαξω το αρχαιος λογος. Ηerodot. 2. Thus he obscurely hinted at Oropus,

Υπηνιτομην έτω ο Ωροπος. Demofth. 3. They bring upon themselves voluntary slavery, calling it by specious names, the hofpitality, and fociety, and friendhip of Philip, and other such appellations,

Αυθαιρετος αυτος επαγομαι δελεια, Φιλιππος ξενια, και εταιρία, και φιλια, και τοιαυθ' υποκοριζομενG. Demofth.

[ocr errors]

38

Examples of Prepoßtions, &c. 4. When the day just began to be light, i.e. when it dawned,

Επεα ημερα υπεφαινομην. Χen. 5. The people, or men in the ranks, were somewhat less, in stature,

Λάος υπολιζων ην. Ηom.

« ZurückWeiter »