Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Ετολμησα έτω γλικρως επιθυμεω ζαω, νομος και μέγιστος παραβας. Ρlato.

3. If from time past thefe had advised things necessary, there had been no need that ye

Tould consult now,

Ει εξ ο παρεληλυθως χρονος το δεον. έτος συνεβελευσα, εδεν αν συ νυν εδει βελεύομα, Demofth..

If he overlooks, i.e. disregards these things, he must be caught unguarded,

Παριδων 1 έτος, αφυλακτος ληφθω. Demofth.

Π Ε Ρ Ι..

XIII. Words compounded with plepi imply,

1. That one thing is Around, or Near To another : as, Η

, 1. Archidamus encouraged the Spartans by building an altar in the night, and adorning it with splendid arms, and leading two horses round it,

Αρχιδάμος επερρωσα ο Σπαρτιατης, δια και νυν βωμος ίδρυσαμενος, και κοσμησας οπλα,και ιππος δυο περιαyuv. i Polyan. 3.).

2. They put golden stars round their heads; * Η κεφαλη περιεθηκα χρυσές αφηρό Polyen.

3. Some going about the city say that Philip in conjunction with the Lacedæmonians is effecting the destruction of the Thebans,

, 11: ο μεν περίλων, μετα Λακεδαιμονιος φημι Φιλιππος σραήω η Θηβαιος κατάλυσις. Demofth.

4. Always

.

4. Always look to or weigh well your words, and actions, that you may fall into as few er. rors as possible,

Επισκοπεω ο λογος αει τες σαυτε, και η πραξις: καιν' ως ελαχισος το αμαρτημα 'σεριπιπιω. Ifocr.

2. Superiority - Superior Excellence or Something Superlative; as, - 1. Till either being persuaded we may have put an end to the war, or have conquered our enemies, ,

Εως αν η διαλυσωμαι παθεις και ο πολεμος, η περιγενωμα και ο εχθρος. Demofth.

-2. It is not wonderful if he, who goes to the fight himself, and labours, and is prefent at all things, and who omits no opportunity, por feafon, is superior to us who are delaying, and decreeing, and enquiring what news,

Ου θαυμαςός ειμι, α τραπευόμενος και πονών εκεινος αυτος, και παρων εφ' άπας, και μηδες καιρος μηδ' άρα παραλεοπών, και εγω μελλων και ψηφιζομάνος, και συνθωνομενός, περιγινομαι. Demofth.

3. And near him Antenor afcended the very beautiful chariot,

Παρ δε 4 Αντηλωρ περικαλλής βησάμην διφρος. Hom.

4. He being very much rejoiced relates the things which had happened,

1. Αυτος περιχαρης εων φραζω το συγκυρσας. Ηerod.

3. That

3.

That which in Latin is expreffed by Super as in Supereft, in English by prefixing Sur as in Sur-vive as,

1. How short must be the whole life of man, fince of these fo

many

in number, not one will survive to the hundredth

year, Ως βραχυς ετης και πας ανθρωπινος βιός, α έτος γε εων τοσουτος, εδεις ες εκατοσος έτος σπεριεσομαι. Herod.

2. If the boy is still living, and hath been made a king not by any predetermined design be of good courage on this account,

Ει περιoιμι και εβασίλευσα και παις μη εκ προνοια τις, θαρσεω ετος είνεκα. Ηerodot.

II PO.

XIV. Words compounded with Ilpo imply,

1. That one thing is Before another either in Place, or Time : as,

1. It behoves you to apply your attention, that as much as you precede others in honours, so much also you may excell them in virtues,

Xρη προσεχω και νες, πως όσον σερ η τιμη και αλλος προέχω, τοσουτον και η αρετη και αυτής διοισω. Jocr.

2. In many their tongue haftens before their understanding,

Πολλος η γλωτία προτρεχω τη διανοια. Ιocr.

3. Your ancestors have procured for you and transmitted this prerogative with many, and honourable, and great dangers,

Συ

[ocr errors]
[ocr errors]

Συ ο προγονος έτος το γερας εκτησαμην, και κάπλιπον μετοι έσoλλος και καλος και μεγας κίνδυνος. Demofth. .

4. The Olynthians could mention many things now, which if they had then foreseen, they had not perished,

Πολλος αν απον εχοιμι Ολυνθιοι νυν, ός τοτε ει προεδομην, εκ αν απωλομην. Demofth.. :

ye

have heard all things, judge, and do not anticipate beforehand (what I am going to say,)

Επαδαν απας ακ8σω, εκρινα, και μη προτερον προλαμβανω. Demofth.

2. Progressive Motion : as, 1. We recite in verse to them as they ad-' vance in years, the sentiments of wise men, and ancient exploits, and useful discourses,

Προϊων, σοφος ανης γνώμης και εργον παλαιον, και λογος ωφέλιμος, ραψωδεω αυτος. Lucian. 2. The night is advancing,"

; Η νυξ προβαινω. ' Χen. :: 3. I fay that he, becaufe he has no virtuous person to take care of him, will fall into fome base lust, and will advance far in wickedness,

φημι αυτος, δια το μηδεις εχω σπεδαιος επιμεληθης, προσεσομαι και τις αισχρος επιθυμία, και προθησομαι σορρω και μοχθηρια. Χen.

d

[ocr errors]
[ocr errors]

Π Ρ Ο Σ.

Π Ρ Ο Σ.

[ocr errors]
[ocr errors]

XV. Words compounded with Ilpos imply,

1. Accession, or the Motion of one thing towards another :: ás,

1. They being now most unjust, add no great advantage to us,

Αδικος να γινομυος, εδεις κερδος μεγας εγω ωροσβαλλω. Ηerodot.

2. They see Cyrus coming up with his army, and there is reason to think that they betook themselves to him joyfully and gladly, as to a harbour from a storm,

Καθοραω Κυρος σοσιων συν η σρατάμα, δοκαν δε χρη ασμενως και ηδεως, ώασερ ας λιμην εκ χαμων, προσφερομαι αυτος. Χen.

3. It is fit that all these things should be in laws well established,

Ούτος απας προσαμι δει και ο καλως κειμμος νομG. Ifocr.

4. Immediately they all shouted, and falling on they fought: they repelled, they were repelled : they struck, they were stricken,

Ευθυς ανεβοησα σας, και προσεσων εμαχομην εωθεν, εωθεμην επαιον, επαιομην. Χen.

[ocr errors]

ΣΥ Ν.

XVI. Words compounded with Eu imply,

i. Consociation : as, 1. Many sympathize with their friends when unfortunate, but envy them when successful,

C

[ocr errors]

Πολος

« ZurückWeiter »