Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

ασεβεω περι ξενος εθελοιμι, έτ' αν αδικεω χρημα ένεκεν, 8τε και σωθηκη ψευδοιμης αν εκων ειναι. Ουπς εγώ σοι, ευ όσημί,

εως
ane

δικαιος ω, και δοκών ειμι τοιτος επαινωμαι υπ' ανθρωπος, αποτ' επλησομαι αλλα παρασομαι συ αντετιμησει σας καλος.

64. Πολλος και αγαθος φιλος ειμι εγω, ος όσις γαμέω η θυγατηρ, α μυτοι χρημα έξω τοσαυτης ασG διδωμι, η και αλλος πολλαπλασιος 8 ετος, 8x αν εχοιμι ειπον· συ μυτοι ευ ισημι, οτι ειμι τις αυτος ες και ας μεν συ διδωμι χρημα, εδε

έτος ενεκα συ μαλλον θαυμασω εγω δε ζηλοω, νυνι, και ευχομαι σας θεος εγινομης ποτε και εαυτ8 επεδειξα ως σιος μεν αμι εδεν ηταν εγω ο φιλος, «ο δε σολεμιος εδεσπσ' αν υφαμην ζών, α μη θεος βλαπλοιμιαντι δ' αρετη και δοξα αγαθος ότι εδ' αν το Συρος, προς το σον, και Ασσυ ριος σας προελοιμω.

изхрау

64. In exchange for virtue, &c.

MOWBRAY My dear, dear lord,
The purest treasure mortal times afford,
Is spotless reputation ; that a way,
Men are but gilded loam, or painted clay.
A jewel in a ten-times-barr’d-up chest,
Is a bold spirit in a loyal breatt.

Mine

willing to be guilty of impiety towards my friends that entertain me, nor to act unjustly for the fake of riches, nor would I voluntarily be faithlefs in compacts. This therefore, be assured, I never will forget so long as I am a just man, and (fo long as) I am praised by men for being thought to be such ; but I will endeavour to honuor you in return with all things noble.”

64. “ I have many and excellent friends, of which whoever marries your daughter, whether or not he will have as much riches as you give, or other riches many more than these, I cannot say: but be well assured, that there are fome of them, who will not admire you in the least degree the more on account of those riches which you give : but they are now envying me, and are praying to all the gods for it to happen some time or another, that they also might shew themselves, that they are faithful to their friends, not at all less than I am, but that they never would shrink whilft living from their enemies, unless God should blast them; and that they would not prefer the riches of the SYRIANS and all those of the Assyrians, added to yours, in exchange for virtue and good reputation.”

in one ;

Mine honour is

my
life; both

grow
Take honour from me, and my life is done :
Then, dear my liege, mine honour let me try;
In that I live, and for that will I die.

SHAKESP. K. Rich. ad. Act. 1. Sc. i,' 65. Κυνικgr. Sirenum voces, et Circes pocula nosti : Quæ, fi cum sociis ftultus cupidusque bibillet, Sub dominâ meretrice fuisset turpis et excors, Vixisset Canis immundus, vel amica luto lus

βρωμα εθε 4

65. Κατενόησα και μετριοτης και σιτες επ' αδες

γαρ πoμα Περσης ανηρ ο σεπαιδευμενΘ- ουτε ομμα αν ευπεπληγμενος καταφανης γένoιμην, 8τε αρπαγη, 8τε νοος, μη 8χί ωe9νοεω " δασερ αν και μη εν σιτος ων· αλλ' ώασερ ο ιππικος, Αα το μη ταρραασέοθαι επι ε ο ιππος, δυναμαι αμα ιππευών και οραω και ακέω και λεγω το δεον, έτω και εκείνος εν ο σιτGοιoμαι δεν φρονιμος και μετριος φαινομαι το δε κινησθαι ζωο το βρώμα και η ποσης πάνυ αυτός κυνικος και θηριωδης δοκεω αμι.

[ocr errors]

66. Ηνικα δε ο Γαβρυας ας οικος απιων ανισομην, εκπον λεγομαι, Ουκετι θαυμαζω, ω Κυρος, και εκπωμα μεν και ιματιον και χρυσίον εγω συ ολειων κεκτημαι, αυτος δ' και ελατων συ αξιος ειμι. . Εγω γαρ επιμελεομαι όπως εγώ

ετος ως πλασης εσομαι, συ δε εγω δοκεω επιμελεομαι όπως αυτος ως κρατισος έσομαι.

67. Ο πολλος ανθρωπος, όταν μεν και θαρρησω, ανυπος ατος το φρονημα παρέχομαι όταν δε και δεισω, όσος αν αλειων ω, τοσείος μαζών και εκπεπληγμενος μαλλον φοβος κεκτημαι. Εκ πολλος μεν γαρ και κακG λογος ηυξημενος ωτος παραμι, εκ πολλος δε και πονηρος χρημα, εκ πολλος δε και δυσθυμες τε και εξεσηκως 65. He observed the temperance of their meals : for no PERSIAN man of the welldisciplined ever would

appear

struck with any meat or drink, either in his eyes, or by rapacity, or by such intenseness of mind, as not to be attentive to those things which he would have been attentive to) if he had not been at his meal : but in the same manner as horsemen, from not being disturbed on their horses, are able at the same time they ride both to see and to hear and to speak what is proper, so these also at their meal think it right to appear prudent and moderate : but to be affected by meats and drink seems to them altogether canine and brutal.

66. When GOBRYAS rose departing to his house, he his reported to have said, “I

no longer wonder, O Cyrus, if indeed we possess more cups and garments and gold than you, but are ourselves worth less than you. For we study how we shall have these things as numerous as possible but you seem to me to study haw

you yourselves shall be as excellent as possible.

67. “ Men who are many (i. e. numbers), when they are in spirits, give each other a courage not to be resisted : but when they are in a panic, by how much the more in number they may be, by so much the greater and more astounded fear they possess. For it comes upon them increased from many and bad reports, and it is gathered from many and unfortunate οσωπον ηθροισμα ώσε και το μεγεθος και ραδιά αυτος ειμι 8τε λογος κατεσσεσα, ετε και ωeoσαγών και πελεμιος μενος ενεβαλον, ετε απαγων ανέθρεψα το Φρονημα" αλλ' οσος αν μαλλον και αυτος θαρσεω ' παρακελεύω, τοσέτος εν δεινοτερος ηγεομαι ειμι.

68. Ει μεν το απο οδε η νικη εσομαι εν το πολεμικος εργον, οποτερος αν αλειων οχλος αριθμησω, ορθως και συ φοβεομαι σερι 8 εγω, και εγω τω οτι εν δεινος ειμι α μεντοι, ώασερ ωeοθεν, Αα και ο ευ μαχομενος, έτι και νυν, η μαχη κρινομαι, θαρρών εδεν αν σφαλεσης» πολυ μεν γαρ συν θεος παρ' εγω αλαων ευρησω ο θελων μαχομαι η παρ' εκείνος.

69. o Γωβρυας πτωχος τις ενομιζον εγω, ότι ου 8 Δαρεικος μεσος ηκον, εδ' εκ χρυσες φιαλη επινον, και δε έτος ποιησαιμι, γνoιην αν, εφην, ότι και ελευθερGμι και ανευ χρυσίον εςιν.

7ο. Εκ ετος δη ωχoμην επι 1η σκηνη, και αμα απιων διελεγομης Θεος αλληλοι, ως μνημονικος ο Κυρος, « oπoσoς σωετατον σως ονομαζων ενετελλομην. ο δε Κυρος και επιμελεια ετος εποιον πανυ γαρ αωτος θα

68. Greater multitude How animated is this prayer of King HENRY!

K. HENRY, O God of battles ! fteel my foldiers hearts! Polress them not with fear; take from them now The sense of reckoning; left the opposed numbers Pluck their hearts from them!

SHAKESP. K. Hen.Υ. Αξt. 4. Sc. 1.

« ZurückWeiter »