Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

10. Nullús åd- | húc mún- | do præ- 1 bēbåt | lumină | Titan;

nüllüs,-nül, Ø 283, IV, -lüs, 301. ådhūc, --åd, 299, 1, and ) 285, 1,-húc, 299, 4. mūndo,-mün, 0 283, IV,-do, ) 297, Exc. 1. prēbēbāt, ---pra, 0 283, II,-bė, 290,-bāt, $ 299, 2, and 8 283, IV. lūmină, -lü, long by derivation from lūceo, 0 284,-mž, g 287, 3,-nă,

0 294, 1. Titān,-Ti, 282, 4,-tan, l 299, 2, Exc. 2. 11. Nec nóvă | crēscēn- | do répå- / råbåt | cornúă | Phõbe.

nēc, 299, 1, and § 283, IV. nõvă,-nő, 0 291, 29, Exc.-vă, ) 294, 1. crēscēndo, --crés, 283, IV,-cēn, 283, IV,--do, 0 297, Exc. 1. répărābāt, rép, , 285, Rem. 3,-8, D 282, 4,-rā, 290,--bät, 299, 2.

and 283, IV. cornúă,-cor, 283, IV, -nů, 283, 1,--ă, 294, 1.

Phābē,-Phã, 0 283, II, --bě, 0 295, Exc. 1. 12. Něc cir- | cúmfu- / so pěn- | dobăt în | aoro | tollus.

něc, see line 11th. circumfuso,-cir, | 283, IV, --cün, 0 299, 3, and ) 283, IV,-ft is long

as compounded of füsus, Ø 285, 1, and $ 284, Exc. 1, and Rem. 2,-sd,

0 297, Exc. 1. pēndēbăt, -pën, 283, IV,-de, ) 290,-- bål, 0 299, 2. in, see line 6th. äěrē, -ă, 283, Exc. 6,-ě, 287, 3,ě, 0 295.

tellus,-tēl, 0 283, IV,—lüs, 301 and note. 13. Pondori- | būs li- | brātă sú. | is: nec | brăchia | longo. ponděribūs,-pon, 0 283, IV,-děr, 0 287, 3,-3, 288,3,-bus, § 301, and

0 283, IV. lībrātă,-li, 282, 4,—brā, 8 290,-tă, ) 294, 1. süīs,-sů: 0 283, I, -is, 0 301, Exc. 1, (a.) nēc, see line 11th. brachia, -brā, 282, 4,-chi, 0 283, I, -ă, 294, 1.

longo,-lon, 0 283, IV,-go, 297, Exc. 1. 14. Mărgině | tērrå- rūm pör- / rēxěrăt | Amphi- | trito.

A spondaic line, ( 310, 1, 1. märgīnē, mār, ) 283, IV,-gi, 9 287, 3,-ně, ( 295. tērrärūm, -tēr, ( 283, IV, rå, l 288, 3,-- gūm, $ 299, 3, and $ 283, IV. pārrēxěrål,--por, 0 283, IV, --rēc, \ 283, IV,-ě, | 290, 2d Exc. in E,

råt, 299, 2. Amphitrilē,-ām, 283, IV,--phi, 282, 4,--tri, 282, 4,--, 295,

Exc. 1.

16. Quáquě fu | it tēl- | lūs, il- I lic dt | pontús št | áðr. quäquě, -quã is long because quâque is properly the ablative of quis

que, S 294, 1, Exc.-quě, $ 295. füit,-fű, s 283, I.--it, & 299, 2, and $ 283, IV. tellus,-tēl, $ 283, IV, -lūs, $ 301, Exc. 2. The genitive is telluris,

$ 287, 1st Exc. in U. illic,-il, $ 283, IV,-lic, $ 299, 4. ēt, --see line 5th. pontús,-pon, & 283, IV,-tüs, & 301. ět. āēr, -ă, 283, Exc. 6, -ēr, $ 299, 2, Exc. 3.

In proving the following lines, as the student may now be presumed to have made himself familiar with the General Rules in 5 283, the references to them are omitted. 16. sic orăt | instăbi. I lis tål. I lūs, in- | nábilis ūndă.

Sic, $ 299, 4. éråt,-see line 6th. instabilis,-in-stäb, as a derivative from stătum, the supino of sto, is

short, $ 284 and Exc. 1, (2,)---, $ 291, 9, Exc.-lis, $ 301. tellus,

;-Bee line 15th. innābilis,-in, -näb, is from nätum, the supine of no, $ 284,-7, 291,

9, Exc.-iis, $ 301.
undā, --ūn,-dā, 301, note.
17. Lūcis ě- 1 gēns d. | or: nūl- | 11 svă | formă mă- nebät.

lūcis,-lü, 5 287, 2d Exc. in 0,-cīs, 301.
ēgēns,-ě, $ 282, 4, -gēns—,
āēr,--seo line 15th.
nūllī,-nül,-li, $ 296.
süă,--sů,-ă, $ 294, 1.
förmă,-for,-mă, $ 294, 1.

mănēbāt,-mă, $ 292, 4, Exc.nē, 290,-bāt $ 299, 2, and ( 301, note. 18. Obstā- I bâtqu(e) ali- | is åli- I ūd: quiă | corpor(e) in / ûno.

obstābāt, -ob-stā, | 290,--båt.
qu(e), 0 305.
ålžīs, -ă, 0 282, 4,-li, --is, 0 301, Exc. 1, (a.)
ålžūd, -ă, \ 282, 4,-/ž,--ūd.
qužă,-qui,-å, $ 294, 2, Exc.
corpor(e), --cor,-po, 287, 1st Exc. in 0,-re, Ø 305, 1.
in, , 299, 1.
uno, —ū, V 291, 18,-nő, 0 297, Exc. 1.

19. Frigidă / půgna- | bânt căli | dis, hū- mõntiä / siccis. frigidă,-frig is long, as a derivative from frigus, 284,-ě, 0 291, 7,

--dă, 0 294, 1. pugnabant,-püg, nå, o 290,-bant. călidis,-căl is short in călen, V 284,-, ) 291, 7,-dis, 0 301, Exc. 1, (a.) hūmėntiă,-hū, Ø 282, 4,-men,—tž,-ă, \ 294, 1.

sīccīs,--síc,-cīs, ( 301, Exc. 1, (a.)
20. Mollia | cũm dũ- | ris, sinẻ | pỏndörte) hã- | bởntial pondus.

mõllia, mõl, -i, -ă, 0 294, 1.
cūm, 0 299, 1,-
duris,-dü, ) 291, 22,-ris, 0 301, Exc. 1, (a.)
sžně,--sĩ, 0 291, 16, Exc.-ně, 295.
ponděr (e,)-pón,-dě, 0 287, 3,-re, 305, 1.
håbēntiă, , 282, 4,-ben, -t?, -ă, 0 294, 1.

pondüs,-pon,-dūs, 0 301, note.
21. Hånc Döŭs I ét moli- | or li- | tom nă- türă di- | römit.

hånc. Děŭs,

-Dě,--ës, 0 301. ét, --see line 5th. měliðr,--, v 282, 4,-iž,-ör, 299, 2. lītēm,-li, Ø 287, 2nd Exc. in 1,-tēm. ndtūră,-nă derived from nātus, 284, and Exc. 1,-tu, ) 291, 22,

, $ 294, 1. dirimit,--dir, originally dis, 196, (6.) 2, & 301,-ě by derivation from

ēmit, the perfect of čmo, 0 284, and Exc. 1,-mit, 8 301, note. 22. Nam co- I lo tēr- rås, &t | torris , abscidit | ûndås.

Nām.
cælo, -cæ-lo, s 297, Exc. 1.
tërras,-tēr,-rās, 300.
ēt, -see line 5th.
tērriss-lēr, -ris, ( 301, Exc. 1, (a.)
ābscidil,—āb, -sci derived from scidi, V 284 and (1.)-dit, 299, 2.

undās, -ün,-dās, 300.
23. Et liqui- | dūm spis- / so sē. | crēvit åb | âěrē cælūm.

ēt, -see line 5th. liquidum, -lžq derived from lžqueo, \ 284,-ui; | 291, 7,--düm. spisso,--spis,-sõ, ( 297, Exc. 1. sēcrēvil,--sē, 285, Rem. 2,-cre derived from crevi, the perfect of cer

no, 284, and Exc. 1,--vil, | 299, 2. åb, 299, 1.

děrě, -see line 12th. cælum,-see line 5th. 24. Quæ post- I qu(am) évol. I vit, cal coqu(e) ex. émit å- | cērvo.

quæ. postquam, -post, -quam, ām is cut off by echthlipsis, 0 305, 2, and the

letters qu are pronounced with the è of ēvõlvit. Evõlvit,-ė, 294, (a.) and $ 284,-voloit. côco, -ca-co, 297, Exc. 1. quě, Ø 305, 1. ērēmit, -ēx,-ě derived from ēmi, the perfect of ěmo, 284, and Exc.

1,-mit, u 299, 2. ăcérvo, -ă, 5 282, 4,-cēr,-vo, 297, Exc. 1. 25. Dissoci- / åtă lo- | cis con- | cordi | pácă li- | gåvit. dissociātă, -dis,-sé derived from socius, D 284,-că,--a, O 290,—tă,

0 294, 1. locis,-lö, 282, 4,-cis, 0 301, Exc. 1, (a.) concordi, -cong-cor,-di, \ 296. pācē,-pā, l 287, 3,-cě, 295. līgāvīt,-17, ( 282, 4,-gā, Ø 290,-vit, 9 391, note.

The preceding twenty-five lines contain but twelve forms or varieties in the arrangement of dactyls and spondees. Besides these, other forms are found in the subsequent parts of the poem. The following are the forms exhibited in the preceding lines, of which the first occurs five times, the second and third four times each, the fourth three times, the fifth twice, and each of the others once only.

OF THE CASURA OF THE FOOT AND OF THE RHYTHM.

)

An examination of the preceding lines will show, that in the number and distribution of the cæsuras there is great variety. In the first line, e. g. there are three cæsuras of the foot, viz. in the first, second and

third feet, each of which is likewise a cæsura of the rhythm, 309. In the second line are four cæsuras of the foot, viz. in the second, third, fourth and fifth feet, all of which, except that in the fifth foot, are likewise cæsuras of the rhythm. A cæsura of the kind found in the fifth foot of this line is sometimes called the feminine, or the trochaic cæsura. See Gr. 310, N. 1. In the 21st line are five cæsuras of the foot, of which the first four are likewise cæsuras of the rhythm.

OF THE CESURAL PAUSE.

The cæsural pause in twenty of the preceding lines, is that which is denominated the heroic cæsura, 310, 4; and in each of these cases coincides with the cæsura of the foot and of the rhythm in the third foot. In the 8th, 13th, 16th, 18th, and 19th lines, the pause occurs after the arsis of the fourth foot, although in each of these lines a cæsura of the foot occurs in the third foot, 310, 5. See / 310, N. 2.

ELEGIAC VERSE.

The Epistles of Ovid and many of his other poems are composed in alternate hexameter and pentameter lines; which combination is called Elegiac verse, 9311, R. 2. The pentameter like the hexameter line belongs to the dactylic metre, because the dactyl is its principal foot, \ 304, 2. According to the more usual division of this kind of verse, however, it is resolved into two hemistichs, ( 304, 1-" the first consisting of two feet, either dactyls or spondees, followed by a long syllable; the last, of two dactyls, also followed by a long syllable,” | 311, III., R. 1.

The following are examples of Elegiac verse, divided into the feet of which the several lines are composed. The lines are taken from the beginning of the Epistle of Deïanira to Hercules, and are arranged in couplets, the first being a hexameter and the second a pentameter line. The place of the Cæsural pause is marked by double perpendicular lines.

I. Grātúlór | Echặli- | ám || tỉtů- | lis åc- | cēděrě | vestris :

l'icto- | rēm vic- I tæ || sūccübů- | issé quě- , ror. Gråtúlór, -grāt is long because derived from grātus, V 284. (For the a

of gralus, see ( 291, 28.)—, 282, 4,-lör, Ø 299, 2. Echülüam,—E, ở 283, II,-chẽ, ở 282, 4,—%, ở 283, I,—ảm, naturally

short, ) 299, 3, but here long by position, 283, IV. titális,--tit, l 282, 4,--, ( 291, 11,--lis, 0 301, Exc. 1, (a.)

« ZurückWeiter »