Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][ocr errors][subsumed]

BUDAPESTINI
Edidit Sectio Scient. et Litt. Societatis S. Stephani

1906

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed]

BUDAPEST
Kiadja a Szent-István-Társulat Tud. és Irod. Osztálya

1906

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

427713
ASTOR, LENOX AND
TIDEN FOUNDATIONS.
1910

L

STEPHANEUM NYOMDA R. T.

Budapest, VIII., Szentkirályi-utcza 28. szám.

ELŐSZÓ.

Az Egyháztörténelmi Emlékek most közrebocsátott harmadik kötete 1541-ig terjed. 1541 Magyarország három részre szakadásának éve! Ez azon szomorú év, a melyben a budavári Nagy-Boldogasszony temploma dsámivá (török főtemplommá) lett! Nemcsak nemzeti, hanem vallási szempontból is roppant fordulópont ez hazánk történetében.

Épen azért nagyon czélszerűnek találtuk s igyekeztünk, hogy gyüjteményünk III. kötetét ez évnél rekeszszük be.

E kötetben hosszabb terjedelmű, egybetartozó emlék nincsen. Az egykorúak egyes leveleit gyüjtöttük össze részint levéltárakból, részint nyomtatott művekből, hogy világot vessünk azon vallási forrongásra, belső változásokra, melyek e hat év alatt a lelkekben végbe mentek. 1906 szeptember 14-én.

A szerkesztő-bizottság.

[merged small][merged small][ocr errors]
« ZurückWeiter »