Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[graphic]
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

SNELPERS-DRUKKERIJ SINT

JACOBS.GODSHUIS TE HAARLEM.

INHOUD.

[ocr errors]

A.

Bladz. Bouwstoffen voor de kerkelijke geschiedenis van verschillende

Parochiën thans behoorende tot het Bisdom van Haarlem. (Vervolg van blz. 457, Deel VIII.) A. V. LOMMEL, S. J. 1 Idem Idem (Vervolg)

321 De Parochie de Lier. A. DRIESSEN ,

Pr.

43 Bijzonderheden aangaande de voormalige statie van de Leeuwenstraat, nu parochie van de H. Rosalia te Rotterdam.

C. J. GIUDICI.

66 Henricus van Biesten , Franciscus Claus, Josephus Duyse

lius, Mathias Felisius, Balduinus Junius, Florentius van Oijen, Franciscus Strijp en Franciscus Wijninghen, van de orde der Minderbroeders. F. NIEUWENHUIZEN,

Ord. S. Francisci. 84 Tilleman Wilhelmus Backhuisen en de Jansenisten op het eiland Noordstrand.

99 Mededeelingen betreffende de oude S. Nicolaus.parochie te

Amsterdam, met nog enkele andere bijzonderheden over
Amsterdamsche Vicariën. (Vervolg van blz. 432, Deel VIII)

L. P. A. GOMPERTZ. 124 Aanteekeningen over Parochiën van West-Friesland , ont

leend aan een visitatie-verslag van het jaar 1571. (Bissch. Archief.) L. P. A.

139 Aanteekeningen hier en daar bijeenverzameld door C. J.GIUDICI. 154 Kanunnik Nomius. W. C. KOEVOETS, Past. .

160 Vier parochiën in de middeleeuwen. Heemskerk, Beverwijk,

Zoeterwoude en Hazerswoude. (Verv. van DI. VII, blz. 155)
IV. Hazerswoude. C. J. GONNET

161 Naschrift op Heemskerk.

258

J. F. VREGT

GOMPERTZ.

[ocr errors]

C. J. GONNET

395531

« ZurückWeiter »