Abbildungen der Seite
PDF

HERBÂRZ

O L 8 К

[merged small][graphic]

KASPRl MESIECKIEGO S. J.

POWIÇKSZONY DODATKAMI Z POZNIEJSZYCH AÜTORÜW,
REKOPISMÓW, DOWODÓW URZF,DOWYCH

I WYDAÑY PRZEZ

TOM III.

W LIPSKU

NAKLADEM I DRUKIEM BREITKOPFA I HARTELA.

1 8 3 9.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

G.

Calowanski w Mazowszu. O tych ani Paprocki, ani Okolski nie pisat. Jan podsçdek ziemi Czerskiej z sejmu w r. 1633. deputowany do rewizyi ksiqg ziemskich i grodzkich Czcrskich: o czem konstytucya fol. 52. Alexander syn jego, Stanistaw, Wawrzeniec stawali na elekcyç Jana Kazimierza. Stanistaw biskup Lacedemoñski, suffragan i archidyakon Ptocki, proboszcz Puttuski, administrator generalny biskupstwa Ptockiego w roku 1681. Inni ich piszç Calawañski.

Cebrowslii herbu Holobok. Ruskich województw ziemianie: kçdy tez Piotr Cebrowski w Podkamieniu koációt Najáw. Matee, na tamtem miejscu cudami wstawionej, przy OO. Dominikanach wystawit w roku 1464. Okolski in Russia Florida fol. 94. Cebrowska Hieronima Sieniawskiego matzonka. Okolski pod herbem Leliwa. Anna Teresa Balcerowieza podstolego Bractawskiego matzonka, w roku 1690. zmarta, na której nadgrobku w Krakowie u S. Trójcy herb Hotobok widziatem. Elzbieta zakonnica u wszystkich SS. we Lwowie. Stanistaw w r. 1697. podpisat elekcyç Augusta II. Czyli tym samym czyli innym Cebrowskim, Kuropatnicki herb Pobog przypisuje.

Cebulka herbu Ostrzeiv. Okolski w indexie tomu drugiego o nich pisze, kçdy z Dtugosza pod rokiem 1419. wspomina jednego z nich, ze byt sekretarzem Witolda Wielkiego Ksiazçcia Litewskiego. Bielski fol. 290. Butryma i Mikotaja pisarza Litewskiego namienia, który z inszemi Panami tak koronnemi, jako i Mazowieckiemi poslowali do Wactawa Króla Czeskiego w roku 1409. pôty Okolski: nie wiem¿e jezeli nie tenze sam Butrym przyjat, potem na sejmie Hrodelskim na siebie i na dom swój w roku 1413. herb Тoм 1П. 1

« ZurückWeiter »