Abbildungen der Seite
PDF

Topor, jako siç wy¿ej mówito, jakoz wielkie jest do tego podobieñstwo.

Mikolaj Cebulka w roku 1424. wspomniany na obwieszczeniu
przymierza miçdzy Wladyslawem Królem a Krzyzakami. Cod.
Dipl. Vol. IV. fol. 118. — Przypisy Krasickiego.
Sq takze Cebulki herbu Nieszuja.

Cedro herbu Gryf. Od Teodora wojewody Krakowskiego swój poczatek wziçli, którego imiç ¿e prostemu gminowi ludzi ciezkie sie zdato w wymowie, Cedrem go niektórzy, insi Chaderem nazywali; o czem sie mówito pod Branickiemi, inni Czaderem, и Okols. tom 2. fol. 115. Na liscie Kazimierza Wielkiego w roku 1339. znajdziesz Abrahama Czadera. To potem stowo, niektórzy sukcessorowie Teodora tak sobie przywtaszczyli , ze sie i podziádzieñ pisza. Ciepielnwski Domaradzki Cedro, albo Ceder: inni do pospolitego w Polszcze akcentu akkomodujac siç, Cedrowskiemi zawotani: osobliwie w Mazowszu i Litwie kwitna, luboé ich nasi genealogistowie zapomnicli.

Cedrowski herbu Odrowqi. Ci Cedrowscy co w Litwie kwitna do tego herbu nalezq, a ¿e sie i podziádzieñ z Biafaczowa pisza. dla tego wniesc trzeba, ¿e jednaz linia z Biataczowskiemi. Stefan Cedrowski z województwa Miñskiego poset na konwokacya w roku 1648. podpisat konfederacyç stanów rzeczypospolitej, i na sejm w roku 1658. zkad deputatem ordynowany na trybunat skarbowy Litewski. Jan, Alexander, Tomasz z Miñskiego podpisali elekcya Jana Kazimierza. Wojciech zaá z województwa Mazowieckiego. Jan Cedrowski podczaszy Nowogrodzki, Stefan czeánik Mácislawski, i Grzegorz z Miñskiego województwa elekcya Jana III. a dawniej to jest w roku 1632. Jan sçdzia kapturowy. Porzqdek Elekcyi fol. 7. Dwaj rodzeni bracia Cedrowscy, Hrehory i Mikotaj, mieli za soba dwie rodzone siostry Wolanowny podsçdkowny Oszmiañskie. Reina skarbnikowna Miñska z Zofji Oborskiej urodzona, byta za Tomaszem Wolanem czesnikie'm Oszmiañskim, siostra jej rodzona Krystyna, wydana za Jana Chrzczona Zabietç podstolego Kowieñskiego, brat zaá ich Stefan najprzód Poniewieski, potem Bobrojski starosta, miat za soba Krystynç Ottenhauzownç podkomorzankç Derpskq herbu Jednorozec, sptodzona z Szwykowskiej staroácianki Lodziejskiej. Ojciec Stefana urodzony z Kochlewskiej sçdzianki Brzeáciañskiej ziemskiej.

Hrehory Cedrowski z Bialoczowa podczaszy Nowogrodzki którego brat Mikolaj, mieli za soba dwie rodzone siostry Wolanowny podsçdkownie Oszmianskie, pisat sie na zjezdzie walnym pod Olkinikami roku 1700. z województwa Minskiego. Takze drugi Stanislaw, z Bialaczowa rotmistrz województwa Miñskiego z Farensbachiuszem wojewodzicem Inflan tskim z obiema jednak zyta nieptodnie. Syn zas Fabian kasztelan Chetmiñski starosta Grudziadzki i Sztumski. Ten z Katarzyny Leszczynskiej herbu Wieniawa nie zostawit tylko jednç corkç Annç, która zmówiona dozywotnie z Zygmuntem Gulderszteinem kasztelanem Gdanskim. I tak na nim chwata domu tego zeszta w roku 1629.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Krasicki w przypisach, takie czyni o familji tej uwagi: S$ w Szwabji Zehmenowie familia zacna, ci siç tymze herbem pieczçtniq co i dawni Cemowie, wielkie jest tedy podobieñstwo, iz jak i insze Pruskie, ta familia z Niemiec siç do Prus z Krzyzakami przeniosta, i lubo linia Pruska ustala, drzen w Szwabji wkorzeniony dotad trwa. — Z tych wiçc Cemów Ka rol Baron Zehnten proboszcz i suffragan Warminski, biskup Letenski w roku 1778. — z braci jego jeden dziekan katedry Eichstadzkiej w Niemczech, drugi minister u elektora Saskiego. Matka ich z zacnej familji w Niemczech Catzenellbogen. W Kwidzynie na choragwi napis. Fabianus Czemtt Palatinus Mariemburg. Capitaneus Sztumen. ex antiquissima et illustri Cemorum familia, in Prussia na tus, ab Otis et Proavis Palatinati dignitate ornatus. Qui primam aetatem suam in Aula Romanorum Imperatorum Ferdinandi et Maximiliani IL magna cum taude egit, reliquum tempus Regibus Regno Poloniae et Patriae suae charissimae dicavit consecravitque; post decensum vero patrui tut, ob virtutem morumque suavitatem a Rege Stephano Senatoria dignitate insignitus, cui per 28. annos graviter, fideliter praejuit. Senator integerrimus Patriae amantissimus, probusque, charissimus omnibus, adversus nemini, Vixit annos 66. obiit 22. Aug. anno D. 1605. — Marito exoptatissimo atque desideratissimo suo et liberorum nomine multis cum lachrymis Conjunx maesta Catharina a Reglin Piszynska posuit. — W tymze Helsbergskim manuskrypcie.

Joannes von Zehma Palatinus Mariemburg. anno 1546. — Fabian von Zehma Pal. Mariemb. 1566. — Fabian von Zehma Pal. Pomer. 1582. — Achacius von Zehma Pal. Pomer. 1565. — Fabian von Zehma Cast. Gedan. 1552. — Fabian von Zehma Succam. Gedan. 1548. — Achacius von Zehma Succam. Mar. 1518. -— Fabian von Zehma Succam. Mar. 1546. — Fabian von Zehma Succam. Pomer. 1536. — Cerekwlckl herbu Zareba. Z Cerekwicy w Kaliskiem województwie siç pisza. Stanistaw kwitna} w r. 1627. Wojciecha wspomina konstytucya w roku 1641. fol. 28. Jan starosta Sredzki poset na sejm w roku 1670. i 1683. ztamtad komissarz do uspokojenia pogranicznych dyfferencyi od Szlaskç Cons tit. fol. 26. potem na konwokacyq w r. 1674. zkad deputowany do ordynacyi Zamojskiej, fol. 11. i znowu w r. 1685. destynowany do rewizyi skarbu koronnego Constit. fol. 8. Cerekwicka byta za Jçdrzejem Dzierianowskim.

Ceremowskl na Pokuciu. O tych ani Paprocki, ani Okolski nie pisat. Z tych jeden miat za sobq Strzemeskq

« ZurückWeiter »