Abbildungen der Seite
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

Acta Synodi Petric. 1588. Nakiel. in Miech. /. 817. Kslsjlka Jego, którq do druku podal z tytutem Excytarz 1592., gdzle siç i opatem Sieciechowskim podpisat.

15. Krzysztof Kazlmirski, herbu Biberstein, umart 1618. Fades

dwóch Kazimirskich Jednego po drugim na tej katedrze infutatow liczy, Jednego Stanislaw a, czego dowodzi Okolskrm, ale ten autor pod herbem Biberstein, Jednego tylko Krzysztofa biskupa Kijowskiego stawi, ze kosciói katedralny wystawit; о Stanistawle wzmianki nieuczynlt. O Krzysztofle zaá pisali, Nakielski in Miech. f. 795. i 817., kiedy za Radziwiia biskupa Krakowskiego wizytowal Jego dyecezya. Konst. 1613. /. 11. Synod prowincy. Plotrkow. 1C07. Cichoc. Alloqu. Osecen. I. 2. c. 24.

16. Boguslaw Radoszewski, herbu Oksza, opat Swietokrzyski, posta

pit na Luckie 1633. O czem Konstytucye tego roku /. 7. Nakiclski f. 865. Acta Synodi Provin. Petricov. 1624. Auctor 50. Singul. P. Lesiewski Zwierciadlo. Porzadek elekcyl 1632. Starowol. in Mon.

17. JçdrzeJ II. Szotdrski, herbu Lodzia, postqpll naPrzemyslskiel636.

Konst. 1633./. 8. Treter. in Posn. Episc. Duryew. in M. S. 18 Alexander Sokoiowski, herbu Pomian, umart 1644., tego opuszczono in Facie, ale o nim áwiadcza. Konst. 1638. /. 26. i /. 31. Konst. Synod. Provine. Varsav. 1643. Jol. 2. Damal. in Archiep. Gncsn. fol. 400. by} i opatem Trzemeszynskim. Auctor 50 .Singul. i lundacya od niego uezyniona, naszego Faustowskiego Kollegium pamiçtna przed Bogiem. Okol. in Rtiss. Florida, fol. 123.

19. Stanislaw z Kalinowy, herbu Zarcba, opat Sulejowski wyrzucony

1648. Porzadek elekcyi/. 20. Duryew. in M. S.

20. Jan 1П. Leszczyriski, herbu Wieniawa, postapit na Chetmlriskie

1656. tego opuszczono in Facie, ale áwiadczy o nim Penegiryk na Jego wjezdzie wydany. Lux orientis.

21. Tomasz Ujejski, herbu Sreniawa, wsLapit do Socielatis Jesu za

konu 1677. Dedicat. Slaviae Parafli 1659. Zycie Jego drukowane. Konst. 1661./. 59. i 1676./. 32. Zaluski nadgrobek Jego wypisat w swoich tomach.

22. Stanislaw П. Witwickl, herbu Sas, postapl! na Luckie 1680.

Konst. 1680./. 25. Zaluski Tom I./. 709.

23. JçdrzeJ Ш. Zaluski, herbu Junosza, postqpit na Plockie 1691.

Konst. 1690. /. 3. i 8. Mowca Polski, Zatuski in suo opere.

24. Franclszek Prazmowskl, herbu Belina, postapit na Luckie. Za

luski. Tom I. /. 709.

25. MikotaJ II. Swlecicki, herbu Jastrzçbiec, postapit na Poznaiiskic

1698. podpisal obwieszczenle 1697.

26. Jan W. Gomolinski, herbu Jelita, umarl 1711.

27. Walentyn Arcemberskl, herbu tegoz nazwiska, umart 1717. tego

opuszczono in Facie, ale to Jeszcze w swiezej Jest u wszystkich pamieci.

28. Jan V. Tarto, herbu Topor, postapit na Poznanskie 1722.

29. Samuel Ozga, herbu Rawicz, umart 1756. *).

') Nietiecki w suplemencie dodaje, ie jego koadjutorero byi Józef Laszcz herbu Prawdzic.

[ocr errors][graphic]

wiJziatem. Deputat na trybunal Koronny jeden z kanoników tutecznych со rok bywa.

KAMIENIECKIE BISKÜPSTWO.

Nizeli tej kaledry fundacya zaszta, w roku 1320., ze Kamicnicc Podolski i cata tamta prowincya, do jurisdykcyi biskupów Krakowskich nalezata, jawnie dowodzi z autentycznego dokumentu Scrobt'szov. in Archiep. Leop. W Iat potem piçddziesiqt piçé wtasnycb swoich ¡nfutatów mité poczçfa, razem z Przemystskim i fcuckim, to jest w roku 1375. za Ludwika Króla Polskiego i Wegierskiego, nie tylko staraniem ale i szczodrobüwoáciq, jako wyzej wspomniane pod arcy-biskupami Lwowskiemi. Dzieli siç dyecezya tutejsza na cztery dekanaty, to jest: Dunajowski, Satanowski, Miedzyboski i Jazlowiecki, w tych wszystkich koáciotów krom zakonnych znajduje siç czterdzieáci ; juz to w ten komput wchodza. i te, którc przez wojnç Tureckq zdezelowane, jeszcze do swojej pierwszej nieprzyszty pory. Kos"ciót zaá katedralny w Hain i en eu pod tytufem éé. Apostotów Piotra i Рам ta zatozony. Na sejmie konoracyi Wtadyslawa IV. 1633. Koronna ustawç obwarowano, aby arcy-biskup Lwowski ¡ biskupi Przemysfski, Zmudzki , Cbetmski, Kijowski, Kamieniecki, Inilandzki dla szczuplych tych biskupstw prowenlów, najblizsi byli do opactw jakich, albo proboslw intratniejszych. Konst. fol. 27.

KAMIENIECCY BISKUPI.

1. Wilhelm zakonu á. Dominika od roku 1375. Ruszel in Tryumf

fol. 21. Okol. in Buss., tego opuszezono in Facie.

2. Rokossius, herbu Ostoja 1498. Frydrych. in S. Hyacinth, fol.

121., tego opuszezono in Facie.

3. Alexander, umart 1411., tego Facies pierwszym chee mied na

tej katedrze infütatem, na со przywodzi Cromera fol. 279., ale ten autor /. 17. piszac o nira lubo twierdzi, ze byt biskupem Kamienieckim, ale nie mówi, zeby pierwszym. Dlugosz. Bielski.

4. JçdrzeJ, umart 1413. Cromer I. 17. Dlugosz.

5. Zbigniew, tego opuszezono in Facie, ale list Jagietla w roku

1413. u Laskiego w Stat. fol. 127. i u Herburta fol. 296., jawnie о nim swiadczy.

6. MacieJ, 1427. 1 tego opuszezono in Facie, ale pisze o nim Okol

ski in Russia Florida fol. 105.

7. Pawel, umart 1453. List Wtadystawa IV. miastu Lwowskiemu

1441. PokoJ Brzeski u Laskiego w Statucie uHerbura fol. 218. u Januszow. fol. 859. i 1436. Miechow. /. 4. Cromer I. 22. Stryjkow. fol. 568.

8. MikotaJ Labunski, herbu Zagtoba 1460. List Kazimierza miastu

Lwowskiemu, umart 1467. Dlugosz. Cromer I. 27. Bielski fol. 445. Tego opuszezono in Facie, ale po Pawle zaraz polozono Rozraiewskiego herbu Doliwa, autora Jednak na to nie przywodza..

9. MikolaJ II. Gotabek, tak niegdyá Leániowskich familia zwano,

jako ma Paproc. pod herbem Gryff, do którego i ten MikotaJ nalczat, zabity 1469. Dlugosz, i tego opuszezono in Facie ale о nim áwíadczy krom Dlugosza. Cromer. I. 27. Bielski fol. 445. Nakiel w Miechow. fol. 39. kçdy przydaje, ze dziewiqlym w rzedzie byt biskupem Kamienieckim.

10. MikotaJ III. Prochnicki, herbu Korczak, 1471. Dlugosz. Cro

mer I. 27. Bielski fol. 445. Miechow. fol. 321. Scrobiszov. in Leopol.

11. MacieJ II. z Starej Lomzy, postnpit na Ghetmskie 1484., tego

opuszezono in Facie, ale o nim swiadczq: Dlugosz in M. S. Miechow. Przyluski tract, de Provin. Pol. c. 10. Piechov in Chelm.

12. Jan Prochnicki, herbu Korczak, tego opuszezono in Facie, ale

о nim pisze Scrobiszov. inArchiep. Leopol., lubo smierci Jego zwala na rok 1511., ale torozumiem le drukarskiej prasy omytka, umart zas podobno 1493.

13. Piotr 1493. w tym roku nominatem go czytatemnato biskupstwo,

na liscie Albrychta Krola danym miastu Krakowu ba i Sandom.

« ZurückWeiter »