Abbildungen der Seite
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

ka mu za herb podrzuca, aleé zaden dom Branickich Smokiem sie nie pieczetuje, Gryffowie sa. i Korczakowie, ten zaá do Korczaków nalezat, Jako wyraznie Treter. in Pozn. i inni o tem áwiadcza..

11. Samuel Maciejowski, herbu Ciotek, posta.pit na Ptockie 1542.

Nakiel. w Mlechow. /. 627. List Zygmunta I. u tegoz /. 629.
Biel. fol. 570.

12. Mikoiaj II. Dzierzgowski, herbu Jastrzebiec, postapit na Ku

jawskie 1543. tego opuszczono w Facie, ale o nim pisze Damalewski in Ep. Vladisl. i iist Zygmunta I. in Af. S. Petric. áwiadczy.

13. Jedrzej Zebrzydowskl, herbu Radwan, postapit na Kujawskie

1546. List Zygmunta I. u Paproc. o herbach /. 86., i Nakiel. w Miechow. /. 653. Damal. in Epis. Vladisl. Starowol. Orichow. Gornicki.

14. Jan IV. Dziaduski, herbu Jelita, posta.pii na Przemystskie 1546.

Nakiel. in Miech. f. 632. /. 640. et f. 716. na liácie Zygmunta I. Z tego autora Piechow. in Chebnen. a z niego Facies Dziaduskiego kiadq miçdzy Chetmskiemi biskupämi, ale z listu Augusta I. u Paproc. o herbach/. 85. danym 1546. poznaé, ze tu nigdy nie prezydowai, bo tarn tak czytam Zebrzydowskiego Cheimskim i nominatem Kujawskim, Dziaduskiego Juz Przemystskim, Drohojowskiego Kamienieckim i nominatem Cheimskim.

15. Jan V. Drohojowski, herbu Korczak, postqpit na Kujawskie 1551.

List Zygmunta I. u Paproc. f. 86. i u Zalus. T. 11. f. 747.
Nakiel. fol. 640.

16. Jakrtb II. I chanski, herbu Radwan, postapit na Kujawskie 1557.

List Augusta I. u Paproc. folio 473. i miastu Lwowskiemu 1553. Damalewicz in Vladislavfen.

17. Jan VI. Przerebski, herbu Nowina, postqpit na Gnieznieñskie

1559. podkanclerzy Koronny. List Augusta I. 1558. miastu Lwowskiemu. Nakiel. w Miechow. /. 666. Nadgrobek Jego w Lowiczu. Damal. in Archiep. Gnesn. Piechow. in Chelm. Episc.

18 .Mikoiaj III. Wolski, herbu Pótkozic, postqpit na Kujawskie roku 1565. Rey Zwierzyniec /. 60. Damal. in Vladisl. Nakiel. Miechov. fol. 667.

19. Wojciech Sobiejuskl, herbu Dotega, postqpii na Przemysiskie

1577. Biel. fol. 652. Zahiski T. H. fol- 749. Scroöiszov. m Archiep. Leopol.

20. Jan VII. Zaborowski, herbu Rawicz, zakonu à. Dominika, umarl

nim mu expedycya przyszla 1577. tego opuszczono in Facie, ale o nim éwiadczy Bzovms in Paproc. с. 13. i nadgrobek jego u ojców Dominikanów w Krakowle. Severinus in Vita S. Hyacinthi.

21. Adam Piechowski, herbu Rogala, umart 1585. Nadgrobek jego

w Warszawie, który wypisat Starowol. in Monu. Solicoo. Comment, fol. 153.

22. Stanlsíaw Ossowski, herbu Gryff, umari nlm mu expedycya

z Rzymu przyszia 1586. Piechow. in Epis. Chelm. Nakiel.

23. Wawrzeniec Goslicki, herbu Grzymata, posta.pil na Przemysiskie

1591. Acta Synodi Provine. Petricov. 1589. i list Zygmunta III. mlastu Krakowu. List do Sixla Papieza u Severina I. 3. c. 45. Heindensz. de nupt. Zamos. Piasec. Chron. Piechow. in Episc. Chetm. 43. Felix Turski, postqpit na Krakowskic juz jako administrator 1770.

24. Stanislaw II. Gomoliriski, herbu Jelita, postapil na Luckie 1600.

Konst. 1598. ful. 516. Spondanus in Annal. Eccl. 1595. Ner 14. Nukiel. w Miechow. fol. 770. Testament Rozrazew. biskupa Kujawskiego. Piechow. in Chetm. Episc.

25. Jerzy Zamojski, herbu Jelita, umart 1620. Nakiel. in Miechov.

f. 795. Lubien.de motu Civili I. 1. Hist. Poss. Pol. Pruth. fol. 432.

26. Maciej II. Lubieñski, herbu Pomian, postqpii naPoznariskie 1626.

Scrobiszov. m Archiep. Leop. Dama/, m Arc/iiep. Gnesnen.

27. Remlgian Koniecpolski, herbu Pobog, umart 1640. Acta Synodi

Provine. Petric. 1628. Scrob. in Archiep. Leojj. Piechow. in Chetm.

28. Pawel II. Piasecki, herbu Janina, posta, pil na Przemystskiel644.

Konst. Synod. Proo. Varsav. f. 2. Damai, in Archiep.
Gnes.f. 400.

29. Stanislaw Ш. Pstrokonski, herbu PoraJ, umart 1657. Szczygiel

ski in Tineciaf. 129. Auctor 50. Singul. Piechow. in Chetm. Episc.

30. Tomasz Lezeñski, herbu Nalecz, postapil na Luckie 1669.

die. Slaviae Parisii 1659. Piechow. in Chetm. Kochow.

31. Jan VIII. Rozycki, herbu Dollwa, umart 1569. Podpisat manife

stacyq Duchowlens. Piechow. in C/tetmen. Episc. Duryew. in M. S.

32. Krzysztof Zegocki, herbu Jastrzçbiec, umart 1672. Tego po I)a.b

skim polozono in Facie, ale íe go w г. 1671. ks. CzartoryskI na to biskupstwo z krzeszta Inowroclawskiego wstepuja.cego éwiecll, swiadczy Hist. Coll. Raven. Zatus. T. 1. /. 404. Kanon Propugnac. *)

33. Stanislaw IV7. Dabski, herbu Godziemba, postqpil na Luckie 1676.

Zatuski T. 1. f. 556. Hist. Coll. Gedanen. Piechow. in
Chetm. ,

34. Stanislaw V. Swlecicki, herbu Jastrzçbiec, umart 1696. nim mu

expedycya przyszta na Cheimiñsk Zaluski. T. 1 /. 680. Hist. Coll. Crasnust.

35. MikotaJ IV. Wyzycki, herbu Osmorog, umart 1704. Piechow.

in Chetm.

36. Kazimierztubienski, herbu Pomian, posta.pil naKrakowskie 1711.

Piechow in Chetm. 35. Teodor Wolff, herb tegoz nazwiska, umart nim wjechat ne nie 1712. Piechow. m Chetm.

38. Krzysztof Szembek, herb tegoz nazwiska, posUipil na Przemysl

kie 1718.

39. Alexander Fredro, herbu Boñcza, pestqpil na Pr/.emyslskie 1724.

40. Felix Jan Szaniawski, herbu Junosza, umarl f733.

41. Józef Szembek, herbu tegoz nazwiska, postqpil na Plockie 1752.

42. Walenty Wçzyk, postajii na Przemyslskie 1764.

[ocr errors]

44. Antoni Onufry Okçcki, postapil na Poznaiiskie 1780.

45. Jan Aloizy Alexandrowicz, umart 1781.

46. Maciej Garnysz, umart 1789.

47. Wojcicch Skarszewski, herbu Leszczyc, poszedt na metropolis

Warszawskq 1823., umart 1825.

Kapituta Chelmska, krom proboszcza , dziekana, archidyakona, kantora, scholastyka, kanclerza, praíatów; kanoników innych ma dziesiqciu , z których jednego na trybunal Koronny deputata obiera. Zgromadza sie kapitulariter dwa razy do roku, raz na àwiçto Trzech Króli, drugi raz na áwiato Rozesfanców, których tez albo raczej dwunaslu aposlotnw,

[graphic]

za herb subie przybrala, nie inszego, tylko na pamiaike tyluíu pod którym katedra tuleczna fundowana.

KIJOWSKIE BISKUPSTWO.

Kromer lib. 20. Piotr Ruszel in Tryumf. Gabriel Godzhnirski. Bzovius in Annal. Eccl. Num 12. koío r. 1400. biskupstwo Kijowskie od WJadystawa Jagietta Króla Polskiego fundowane byé míenla. Atoli Okolski in Russia Florida i z niego ks. Rutka, ba i sam Ruszel, w drugiej ksiazce której dat lytul Fawor niebieski na rok 1321. erekcya, jej skfadaja, czego jawniej popierajçc z dziejów koícielnych Nakielski w Miechowji fol. 247. mówi, Kijowianom prawi, gdy juz od stu lat blizko, Biskupa Latini ritus nie mieli, Stefan biskup Lubuski z rozkazu stolicy aposlolskiej , Henryka zakonu s. Dominika na tej katedrze postawit, który do

« ZurückWeiter »