Abbildungen der Seite
PDF
[ocr errors]

*) Roku 1343. w Toruniu Otlo biskup wraz z kapitutq Chelmiriskq, krzywdy podczaswojny sobie poczynione, instrumentera publicznyra Kazimierzowi Królowi Polskiemu darowali. — Cod. Dipl. vol. ir. fol. 70. — P. IV. Том I. 5

17. Jan IV. zakonu Kaznodzicjskiego, tego opuszczono w Facie, ale

sie podpisai na liscie miçdzy praesentes 1422. u LaskwgowStatue ie fol. 159. Severin in Vita S. Hyacinthi, lib. 1. c. 23. Bzovius in Propag.c.ü. Histor. Poss. Polon. Prut/ien.

18. Rainaudus, umart 1432. to Fades pisze, ale autora nlewywodzl.

19. Jan V. Marcaenaro, umarl w Toruniu 1462. Histor. Poss. Polon.

Pruth.

20. Wincenty Goslawski, herbu Nalecz, Kietbasa nazwany, umarl

1480. Cromer 1489. Bielskif. 472. Histor. Poss. Polon. Pruthen. Vadingus in Annal. Minor. 1466. Nr. 3. gdzie przydaje, te Jego szczodrobliwoácia., wiele fundowanych klasztorów Ordinis Minorvm, stanclo. Trzymat oraz i Pomezañskic biskupstwo, bo z obiema tytulami Chelniiriskiego i Pomezaiiskiego podpisat list о pokoju Pruskim; toi poswiadcza Treteras in Episc. Varmien. folio 52. Nawet wedlug tegoi Tretera, administrowal lat ktlka 1 Warmiiiskie bi skupstwo, со poznac z listu u Laskiego w Statucic 1466. folio 145. Smierc" Jego nieprzypadta ai na rok 1489., jako widziec na obrazach Kwidzyiiskich, ale i gdzicindziej toi znajduje sie.

21. Stefan de Neidenburg, umarl 1495. о czem nadgrobek jego áwiad

czy z herbem, w którym pawia nosil, \v katcdralnym koscide polozony. Histor. Possei. Polon. Pruthen. Przcd nim Facies ktadzie Bartlomieja, ale na toz autora nie masz, ale i czasu.

22. Mikolaj III. Chrapicki herbu Rolicz, umart 1514. Decius

de Sigismundi I. lemporib. Hist. Poss. Polon. Pruth. S tat. Januszow.

23. Jan VI. Konopacki, herbu Mur, umart 1530. Nadgrobek Jego

w Lubawie. üuryew. Praefat. Niezesz. Pamiçc. Hist. Poss. Polon. Pruth.

24. Jan VII. de Curtis Flaschbinder Gdaszczanin, postapit na War

minskie 1537. Treter in Varmien. Hist. Poss. Polon. Pruth.

25. Tidemannus Gissa, herb swój wlasny, postqpit na Warmiiiskie r.

1549. Treter. in Varmicn. Hist. Posseiii Polon. Pruthen.

26. Stanislaw Hosius, herb swój wlasny, poslapll na Warmiiiskie r. 1551. List Augusta I. u Damalewicza in Vladisl. fol. 386. Treter in Varmicn. Historia Posseiii Polon. Prulhenica.

27. Jan VIII. Lubodziejski, herbu Nalecz, umarl 1562. Royzius in

Chiliast. Nadgrobek jego w Chelmiy. Histor. Polono Prut. 29- Stanislaw II. Zelislawski, herbu Dab, umarl 1571. Nadgrobek Jego w Lubawie. Jongelin. in Purpur. 1). Bernar. Histor. Posseiii.

29- Piotr Kostka, herbu Dabrowa, umart roku 1595. Nadgrobek Jego w Chelmiy. Synodus Diaeces. 1583. Argentus de Beb. Socict. folio 150. Duryew. Niezesz. Pamieó. Hist. Poss. Polon. Pruth.

30. Piotr II. Tylicki, herbu Lubicz, podkanclerzy Koronny, postqpil

na Warmiiiskie 1600. List Zygmunta I. in M. S. Bozrazev. 1596. Treteras in Varm. Episc. Hist. Poss. Pol. Pruth. Lubieiiski Histor.

31. Mikolaj IV. Kostka, herbu Dabrowa, z opata Pepliiiskiego, nomi

nalem umart 1600. Histor. Posseiii Pol. Pruth. fol. 347. Daryew. Pamiçé niezeszla.

32. Wawrzeniec Gebicki, herbu Nalecz, podkanclerzy Koronny, po

stqpil na Kujawskie 1610. Dumalew in Archiep. Gnesncn. fol. 355. Synodus Diaccesana 1605. Hist. Poss. Pol. Pruthe. Lubien in Ploc.

33. Maciej Konopacki, herbu Mur, umart roku 1613. Nadgrobek Jego

w Chetmíy. Duryew. Prefacya. Pamiçc Niezes. Hist. Poss. Pol. Prut.

34. Jan IX. Kuczborski, herbu Ogoticzyk, umart 1624. Consit. 1616.

fol. 5. Avgentus de Rcb. Societ. fol. 393. Nagrobek jego w Toruniu. Historia Posselii Pol. Prtith.

35. Jakób II. Zadzik, herbu Korab, podkanclerzyKoronny, poslqpitna

Krakowskie 1635. Zycle Jego drukowane. Nakiel. folio 95.
Hist. Poss.

36. Jan X. Lipski, herbu Lada, postapit na Gnieznieiískie 1639. Kon

stytucya 1638. fol. 9. Damalew in Archiep. Gnes. Treter in Farm. Hist. Poss.

37. Kasper Dzialyriski, herbu Ogoiiczyk, umart 1646. Const. Synod.

Varsav. 1643. fol. 2. Hist. Posselii Polono Pruthenica. Historia Collegii Bidgoslien.

38. JçdrzeJ Leszczynski, herbu Wieniawa, podkanclcrzy Koronny,

postqpit na Gnieznieiískie 1652. Konst. 1678. fol. 20. Porzadek elekcyi 1648. fol. 19.

39. Jan XI. Gçbicki, herbu Nalçcz, posta.pit na Ptockie 1655. Starow.

in Cracov. Histor. Coll. Cracov. f. 827. Sacrum Vinculum Brozan.

40. Jan XII. Leszczynski, herbu Wieniawa, umart 1657. podpisat as

sekuraeya. de argent. Ecclesias. restitu. 1656. Hist. Coll. Crac. f. 827.

41. Adam Kos, herb tegoz nazwiska, umart 1661. Dedicat. Slaviae

Parisii 1659. Mercurius Polonus f. 96. M. S. Konopac.
Duryew.

42. JçdrzeJ II. Olszewski, herbu Prus, postapit na Gniez. 1676. pod

kanclerzy Koronny, Konst. 1667. /. 6. Mowca Polski, tomo 2. /. 401. Zatuski na wlelu miejscach.

43. Jan XIII. Matachowski, herbu Natçcz, podkanclerzy Koron. po

stíjpit na Krakowskie 1682. Konst. 1676. /. 9. et 1683. /. 10.

44. Kazimierz Jan Opaliriski, herbu Lodzia, umart 1693. Hist. Coll.

Gedanen. Const. 1683./. 11. et 1698./. 8.

45. Kazimierz II. JanSzczuka, herbu Grabie, umart 1694. Nadgrobek

jego w Chetmzy.

46. Theodor Potocki, herbu Pilawa, postqpit na Warmiiiskie 1712.

47. N. Kos, herb tegoz nazwiska, Nominatem umart 1713.

48. Jan XIV. Kazimierz Bokum, herbu Paprzyca, podkanclerzy Ko

ronny, umart 1722.

49. Felix Krelkowski, herbu Dolega, umart 1730.

50. Franciszek Czapski, herbu Leliwa, umart 1733.

51. Adam Stanislaw Grabowski, herbu Zagtoba, postqpil na Kujawskie

1739. roku.

52. JçdrzeJ Stanislaw Zatuski, herbu Junosza, postqpit na Krakow

skie 1747.

53. Wojciech Leski, umart 1758.

54. AndrzeJ Bajer, umart 1784.

55. Karol hrabia de Hohcnzollern.

W kapilule Clietminskiej, krom pratatów czterecb, to jest archidyakona, dziekana, proboszcza i Scholasti ka , innycli kanoników tylko siediniu zasiada, z tych jeden со rok l y m porz;)dkiem, jak w stallum siedzq, députaient na trybunat Koronny bywa. Herb tej kapiluly na ratuszu Lubelskim, tym

[graphic]

ksztaltcm wydany, jako pod Luckiemi, lubod na wielu innycli micjscacb, i róznycb Rubricellach koío widziatem , w którem krzyz prosty bes ladnej osoby.

CHEtMSKIE BISKUPSTWO.

Nieklórzy, a miedzy niemi Bzovius in Annal. Eccles. tego zdania byli, ze ta katedra, razem zdrugiemi na Rusi fundowanemi za Ludvvika Króla Polskiego w roku 1375. slaneta Inni pospolieiej erekcya. jej Wfadysíawowi Jagiellonowi Królowi Polskiemu, po owej (¿runwaldzkicj kampanji przypisujq. Atoli, ze dawniejsza od tycb wszyslkich opinji, dochodzçzVadiuga Tom IV. Anna Hum Ordinis Minor, pisze on, ze jeszcze w roku 1359. Innocenty VI. papiez do katedry Clietmskicj, na Rusi, diugo bez pasterza swego osicrociafej prowidowat Tomasza Himpergwey de Seyno (podobno de Sienno, ale cudzoziemski pisarz, Polskicb imion nieznal) zakonu Minorum; na áwiadectwo zaá, przywodzi list Papiezki w Awenionie dany, który siç zaczyna. Dum juxta Pasloralis officii dcbitum, attenta meditatione pensamus, i t. d. List ten Papiezki znajduje siç w bibliotece Rzymskiej, pod N. 69. Tegoz Tomasza biskupa wspomina Dryacki w Zyciu blogostawionego Izafasza lionera w roku 1365. kiedy poàwiçcat

[ocr errors][ocr errors]
« ZurückWeiter »